Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
rood 1

Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking

Het bijzonder lectoraat Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking is opgericht in juni 2014 met als lector Xavier Moonen. Het onderzoek van het bijzonder lectoraat richt zich op de rol van de professional in relatie tot inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.

Het bijzonder lectoraat is ingericht door Koraal Groep te Sittard, organisatie voor zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. Organisatorisch en inhoudelijk is dit bijzonder lectoraat ondergebracht bij het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën.

Inhoudelijke focus van het lectoraat
Het Nederlandse overheidsbeleid is er op gericht om mensen met een (langdurende) zorg- of ondersteuningsbehoefte zo veel en lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in de eigen thuissituatie. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Zorgprofessionals moeten anders gaan denken en handelen. Het uitgangspunt is niet langer de zorg die de professional nodig vindt, maar de zorg die de cliënt denkt nodig te hebben. En ook hoe de professional deze zorg zo verantwoord mogelijk eventueel samen met mantelzorgers kan uitvoeren. Het is daarbij belangrijk te kijken naar de soms onontdekte krachten en talenten van cliënten en naar de mensen in hun omgeving. Ook cliënten moeten anders gaan denken en handelen. Het uitgangspunt is immers niet langer de zorg waarop zij recht hebben. Zij moeten kijken naar wat zij zelf of eventueel samen met mensen in hun omgeving kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Daarna wordt er pas gekeken of er nog ondersteuning door een zorgprofessional nodig is, en zo ja van wie en welke ondersteuning. Dit anders denken en handelen is voor mensen met een verstandelijke beperking – juist vanwege hun beperking, en de geschiedenis van de zorg – een extra uitdaging.

Van integratie naar inclusie
Nederland heeft in de zomer van 2016 het VN-Verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte geldig verklaard. Daarmee verschuift de focus voor mensen met een beperking van integratie naar inclusie. Inclusie betekent de insluiting van de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. De verantwoordelijkheid tot aanpassing ligt hierbij niet meer bij een lid van een sociaal achtergestelde groep, zoals bij integratie het geval is. Het is de maatschappij die zich aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet. Hindernissen voor uitsluiting worden daarbij verwijderd, zodat iedereen naar beste vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Onderzoeksvragen
Deze verandering in de richting van inclusie gaat niet vanzelf, noch bij de zorgprofessionals, noch bij de mensen met een onderwijs- of (langdurende) zorg- of ondersteuningsbehoefte. Er is onderzoek nodig om voor alle betrokkenen nieuwe concepten en bijbehorende competenties, alsmede aangepaste opleidingen te ontwikkelen. Daarnaast zal de zo opgedane kennis in co-creatie tussen mensen met een verstandelijke beperking mantelzorgers en professionals in de bestaande en nieuw ontwikkelde systemen geïmplementeerd moeten worden. Concrete onderzoeksvragen waar dit bijzonder lectoraat zich op richt, zijn:

  • Op welke wijze kunnen zorgprofessionals het best mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen, waarbij de nadruk ligt op vraaggericht werken en het bevorderen van de talenten?
  • Op welke wijze kan technologie meer benut worden om zorg op afstand en persoonlijke ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking mogelijk te maken?
  • Hoe kunnen zorgprofessionals efficiënter interprofessioneel samenwerken om inclusie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen?

Het bijzonder lectoraat zal een bijdrage leveren op het gebied van de implementatie van cure in de dagelijkse zorgpraktijk en in de opleidingen Gezondheidszorg en Social Work van Zuyd Hogeschool. Het lectoraat zal daarnaast ook bijdragen aan interprofessionele post-hbo scholingstrajecten.

Documenten

Contact

Bijzonder lectoraat Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Secretariaat:
brenda.nieuwenhuizen@zuyd.nl
T +31 (0)45 400 64 84