Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Binnen het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken voeren we samen met docenten en studenten praktijkgericht onderzoek uit dat eraan bijdraagt dat mensen het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen.

Thema's

Het lectoraat levert een bijdrage aan onderwijs en werkveld gericht op drie thema’s die onderling sterk samenhangen:

Meten in de zorg

Binnen dit thema richten we ons op doelgericht en betekenisvol meten. Meten is doelgericht  als de inzet ervan bijdraagt aan de verbetering van de zorg of de zorgorganisatie en uiteindelijk aan de eigen regie en participatie van cliënten. Meten is betekenisvol als de meetresultaten begrijpelijk zijn voor de betrokkenen én van betekenis zijn voor het zorgproces en voor de cliënt/burger of naasten. De nadruk ligt op het ondersteunen van de zorgprofessional in het leren kiezen en gebruiken van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk en het meten toegankelijker maken voor allé cliënten/burgers, ook voor kwetsbare groepen. Dat doen we door het (door)ontwikkelen van meetinstrumenten, het onderzoeken van klinimetrische eigenschappen en door meten in te zetten als middel om het zorgproces, de zorgkwaliteit en zorgorganisatie te verbeteren. Het lectoraat besteedt daarbij aandacht aan innovatieve vormen van meten.

Participatie en Communicatie

Binnen dit thema dragen we bij aan een inclusieve samenleving, waarbij de relatie tussen cliënt/burger en professional centraal staat. Dit doen we door het versterken van de eigen regie en participatie en door het bevorderen of aanpassen van de sociale en fysieke omgeving. Het thema kent drie focuspunten:

 1. Meepraten: het onderzoeken van bruikbare methodieken en competenties en het ontwikkelen en evalueren van tools om de communicatie, van mensen die (communicatie)kwetsbaar zijn te bevorderen.
 2. Meebeslissen: het gebruiken van ervaringskennis door stakeholder- en cliëntparticipatie bij onderzoek, onderwijs en zorginnovaties en het versterken van samen beslissen.
 3. Meedoen en erbij horen: het onderzoeken, bevorderen en/of aanpassen van de sociale en fysieke omgeving zodat de cliënt/burger ervaart dat hij/zij erbij hoort en kan meedoen.

Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken (IPOS)

Binnen dit thema richten we ons op het verbeteren van interprofessionele samenwerking in gezondheidszorg en welzijn. Dit doen we door het vormgeven en ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs in het hbo. Daarnaast door het doen van onderzoek voor de ontwikkeling van kennis en innovaties over interprofessioneel samenwerken. Het centraal stellen van de autonomie en participatie van een cliënt/burger vraagt namelijk om samenwerking tussen alle professionals rondom deze cliënt/burger. Binnen het domein Gezondheidszorg en Welzijn ontwikkelen we daarom onderwijs waarin studenten over, van en met elkaar leren. Tevens betrekken we studenten van het middelbaar beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs bij verschillende onderwijsactiviteiten.

Samenwerking

Samen met werkveldpartners en docent-onderzoekers en studenten van de opleidingen Logopedie, Ergotherapie, Fysiotherapie, Verpleegkunde en Mens en Techniek (Biometrie) werken we aan bovenstaande thema’s. Onze missie zit in de kern van de missie van het kenniscentrum Gezonde Rechtvaardige Samenleving van 7 lectoraten (“Bijdragen aan de kwaliteit van leven van burgers in een gezonde en rechtvaardige samenleving, met bijzonder aandacht voor vitaliteit, participatie en relationaliteit”) en sluit aan bij de Onderzoeksvisie van Zuyd.

Ons werk draagt bij aan het zuydbrede transitiethema Gezonde Samenleving en Waardevolle Wijken en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Het lectoraat is initiatiefnemer en één van de kartrekkers van het Brightlands Innovatieprogramma Limburg Meet (LIME) en kartrekker van de database en de landelijke community voor Meetinstrumenten in de Zorg.

 • Doelstellingen

  De doelstellingen van het lectoraat zijn:

  1. kennisontwikkeling samen met en t.b.v. onderwijs en beroepspraktijk;
  2. bijdragen aan state-of-the-art onderwijs en professionalisering van docenten;
  3. ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken in de beroepspraktijk en maatschappij.

  Wij onderzoeken - door middel van praktijkgericht onderzoek - bruikbare strategieën, tools, vaardigheden en interventies en ondersteunen de (door)ontwikkeling en de implementatie ervan.

  We richten ons op interprofessionele gezondheidszorg met speciale aandacht voor kwetsbare groepen mensen. Hierbij sluiten we nauw aan bij de Sociale Agenda van de Provincie Limburg en landelijke kennisagenda’s van o.a. Health Holland en beroepsverenigingen van paramedici, verpleegkundigen en huisartsen.

  We ontwikkelen, zoveel mogelijk in interprofessioneel verband, nieuwe kennis, diensten, producten en methoden. Deze implementeren en evalueren we in het onderwijs en de beroepspraktijk. Hierbij creëren we verschillende uitdagende praktijkomgevingen waarbinnen interprofessioneel leren plaats kan vinden. We dragen bij aan netwerkvorming in de regio, nationaal en internationaal, en zijn hierbij een verbindende schakel tussen cliënten/burgers, professionals, beroepsverenigingen, kennisinstellingen en bedrijven.

 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u de beschrijving van een aantal projecten van het lectoraat. Via de links kunt u doorklikken naar een projectbeschrijving.

  Actuele projecten

  • The Joint Innovation Partnership for Learning (JIP4L) | Barbara Piskur, Sarah Meuser | lees meer

  • Borgen van multidisciplinair overleg | Albine Moser, Darcy Ummels en Jelena Slowig | lees meer

  • Zorgrelatie en eigen regie versterken voor thuiswonende ouderen | Albine Moser, Stephanie von Helden-Lenzen, Stephanie Cornips | lees meer 

  • ZieZo meten: Zinvol meten in de zorgpraktijk | Esther Bols | lees meer
  • LIME Smart Innovation Center: verbindt en ondersteunt bij vragen over meten in de zorg | Anita Stevens | lees meer
  • Disseminatie en implementatie van het 'Raamwerk klinimetrie' in het onderwijs | Esther Bols  en Emmylou Beekman| lees meer
  • RAAK-publiek: Zie en hoor de cliënt | Ruth Dalemans | lees meer
  • Partnering for Change (P4C_NL)  | Barbara Piskur en Sarah Meuser | lees meer
  • Partnership met ouders en kind | Barbara Piskur | lees meer
  • Ervaringen delen via het ‘Vertelpunt vele handen’ | Barbara Piskur | lees meer
  • LIME Co-creatie | Anita Stevens | lees meer
  • Kwecoo | Steffy Stans | lees meer
  • Nu begrijp ik je en doe ik mee | Ruth Dalemans en Steffy Stans | lees meer
  • Duurzaam implementeren van doelgericht meten met e-Health in de eerstelijns zorgpraktijk | Esther Bols en Emmylou Beekman | lees meer
  • Interprofessionele Bachelorscripties in de academies voor Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie  | Albine Moser, Steffy Stans, Anita Stevens, Jolanda Friesen| lees meer
  • COM ICT | Katrien Horions, Edith Hagendoren | lees meer
  • Online peer feedback in interprofessioneel praktijkleren | SURF INTER-ACTIE | Anita Stevens, Albine Moser | lees meer
  • Participatie van ouderen: Ouderen in hun kracht zetten in hun zorg- en ondersteuningsreis | Post Doc Stephanie von Helden | lees meer
  • Doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van een digitale Template Nazorggesprek  voor gepersonaliseerde nazorg in de transmurale zorgketen voor patiënten met maligne lymfoom en multipel myeloom’ |Zuyderland R&I en VIOZ/IKNL | Jolanda Friesen, Albine Moser | lees meer

  Partner projecten

  • Het ZonMW COPE PROMS Logo project | Hogeschool Utrecht | Ruth Dalemans (begeleiding PhD) | lees meer
  • Individuele kenmerken van patiënten met COPD | Darcy Ummels, Emmylou Beekman | lees meer
  • ZonMw Samenwerking in DCD Netwerk met revalidatie centrum Friesland | Barbara Piskur | lees meer
  • Veerkrachtig samen beslissen |GGD, Universiteit Maastricht en ZIN | Albine Moser, Emmylou Beekman | lees meer

  Afgeronde projecten

  • 'Experience-based co-design': een instrument om bestaande oncologische zorg voor de oudere patiënt te verbeteren | Albine Moser | lees meer 
  • Zorgrelatie | Albine Moser, Stephanie von Helden-Lenzen, Ruth Dalemans en Steffy Stans | lees meer
  • Patiëntenparticipatie in de palliatieve context | Albine Moser | lees meer
  • VoorElkaar - Smart online tools voor ervaringskennis van ouders te generen | Barbara Piskur | lees meer
  • Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders (Internationale NordForsk project | Barbara Piskur | lees meer
  • Partnership met ouders en kind | Barbara Piskur | lees meer
  • Crosscare | Albine Moser | lees meer

  Promotieonderzoeken

  • Het Ontwerpen van een Toetsprogramma voor Interprofessioneel Onderwijs | Hester Smeets | lopend | lees meer 
  • Ways environment shapes participation of adolescents with Autism Spectrum Disorder | Beate Krieger | lopend | lees meer
  • Pregnancy-related urinary incontinence: does it bother? | Heidi Moossdorff-Steinhauser | 05-11-2021 | lees meer
  • Het doorontwikkelen van PsyMate™ binnen de eerstelijnszorg | Naomi Daniëls | 01-12-2021| lees meer 
  • Anders meten van kwaliteit van zorg vanuit de ervaringen van cliënten in de gehandicaptenzorg | Marjolein van Rooijen | 16-10-2021 | lees meer
  • De implementatie en het gebruik van activiteitenmeters in de gezondheidszorg | Darcy Ummels | 01-10-2021 | lees meer 
  • Enabling participation of children with special educational needs in Dutch. Primary schools applying an integrated, collaborative intervention between teachers and occupational therapists | Sarah Meuser | 01-01-2020 
  • Kwaliteit en bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen | Linda Op het Veld | 27-11-2019 | lees meer
  • How to move forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare | Jolanda Friesen | 14-06-2019 | lees meer
  • Dialooggesprekken tussen personen die communicatiekwetsbaar zijn en hun omgeving | Steffy Stans | 17-12-2018 | lees meer
  • Naar interdisciplinaire zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijnszorg: inhoud en samenwerking bij het op maat opstellen van doelen en actieplannen voor chronisch zieken Stephie von Helden | 10-10-2018
  • Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg | Jerôme van Dongen| 15-12-2017 | lees meer
  • Patiëntspecifieke meetinstrumenten in het proces van 'goal setting' | Anita Stevens | 29-09-2017 | lees meer
  • Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability | Barbara Piskur | 17-06-2015 | lees meer
 • Producten en diensten

  Onderzoeken en projecten binnen het lectoraat Autonomie & Participatie van Chronisch Zieken leveren ook eindproducten op. Deze kunt u hieronder raadplegen en/of bestellen. Bent u geïnteresseerd in een workshop of cursus, neem dan gerust contact op met de contactpersoon. Hieronder vindt u een overzicht.

  • Het participatiespel en participatiematrix | lees meer
  • Communicatievriendelijk meten | lees meer
  • Handleiding gebruik van activiteitenmeter | lees meer
  • Co-creatie Impact kompas | lees meer
  • Toolkit Experience-based Co-design | lees meer
  • Cliënten- en burgerparticipatie in onderwijs en onderzoek| lees meer
  • Digitale vragenlijsten voor mensen met communicatieproblemen | lees meer
  • Website meetinstrumenten in de zorg | lees meer
  • Meten van beweegvoorkeuren met foto's | lees meer
  • Toolkit voor patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg | lees meer
  • Raamwerk Klinimetrie voor het selecteren van meetinstrumenten | lees meer
  • Meten Is Super Simpel: De MISS Activity activiteitenmeters | lees meer
  • 4–bollen model: Hulpmiddel om het verhaal van de cliënt te exploreren | lees meer
  • Patiënt-Specifieke Goal-setting methode (PSG): samen met de patiënt doelen stellen in de fysiotherapie | lees meer
  • Mijn Ervaring Met Mijn Zorgrelatie: instrument om ervaren zorg in kaart te brengen | lees meer
  • Communicatiekeuzehulp: een website om mensen die communicatiekwetsbaar zijn te ondersteunen | lees meer
  • Websites communicatie ondersteunende hulpmiddelen | lees meer
  • Voorbereiding nazorggesprek oncologie: een online vragenlijst | lees meer
  • Keuzehulp voor de nazorg van borstkankerpatiënten: een online vragenlijst | lees meer
  • Smart online tools om ervaringskennis van ouders te generen | lees meer
 • Voor studenten en onderwijs

  Het lectoraat levert een zichtbare bijdrage aan het onderwijsproces van studenten. In de onderzoek- en innovatieprojecten worden kennis, diensten en producten ontwikkeld, die via colleges, minoren en afstudeeropdrachten bijdragen aan curricula en uitdagende leeromgevingen zoals communities of practice en living labs. Studenten participeren in afstudeerprojecten, minoren en onderzoeksprojecten. 

  Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS)
  De gezondheidszorg verandert. Om goed te kunnen samenwerken in de praktijk moeten de verschillende zorg- en welzijn professionals elkaars taal en discipline kennen en begrijpen. IPOS is hiervoor de sleutel. Studenten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, mens en techniek, verpleegkunde, verloskunde, vaktherapie en social work leren samen in interprofessionele communities of practice (IPCoPs). Het lectoraat ondersteunt al deze bachelor opleidingen binnen de domeinen Zorg en Welzijn bij het interprofessioneel opleiden van studenten. Studenten werken al tijdens hun opleiding samen met studenten van andere opleidingen en leren daarmee interprofessioneel, van over en met elkaar. De toekomstige zorg- en welzijn professionals van Zuyd zijn ‘collaboration ready’, dat betekent dat ze klaar zijn voor de toekomst om de kwalitatief hoogst mogelijke zorg te bieden. Aan de verschillende binnen- en buitenschoolse onderwijsactiviteiten, in zowel het regulier onderwijs als in de praktijkstage, nemen jaarlijks zo’n tweeduizend studenten en honderd docenten deel. Er wordt hierbij ook samengewerkt met studenten van andere hogescholen, middelbaar beroepsonderwijs en universiteit. Samenwerking met andere opleidingen buiten de bovengenoemde domeinen en andere lectoraten wordt gezocht binnen diverse onderwijs- en onderzoekprojecten, zoals het interprofessioneel afstuderen.

  IPOS is een van de vijf speerpunten in de domeinen Zorg en Welzijn, waarvan vier opleidingen inmiddels het bijzonder kenmerk ‘Interprofessioneel opleiden’ hebben toegekend gekregen.

  Studenten zijn enthousiast over interprofessioneel onderwijs, blijkt uit citaten in een evaluatie: “Ik had nooit gedacht hoeveel we van elkaar konden leren. We vullen elkaar mooi aan, ieder vanuit ons eigen perspectief” (student verpleegkunde). En: “In de eerste twee jaar had ik al IP-onderwijs. Samenwerken in de stage is heel anders (student ergotherapie). Ik kan nu veel meer overdragen aan andere disciplines”

  Bekijk de factsheets in het Nederlands of Engels.

  Studenten
  Het lectoraat levert een zichtbare bijdrage aan het onderwijsproces van studenten. In de onderzoek- en innovatieprojecten worden kennis, diensten en producten ontwikkeld, die via colleges, minoren (minor science) en afstudeeropdrachten bijdragen aan curricula en uitdagende leeromgevingen zoals communities of practice en living labs. Wil je als docent weten welke producenten en diensten wij aanbieden? Kijk dan eens onder ‘producenten en diensten’ op onze website. Bij interesse kunt u contact op nemen met de betreffende contactpersoon of mailen naar lectoraat-ap@zuyd.nl.

  Naast de bijdrage aan het onderwijs in de vorm het producten en diensten participeren bijna altijd studenten in onderzoeksprojecten van het lectoraat. Dit gebeurd door deelname in de vorm van afstudeerprojecten, projectstages en als werkstudenten. De werkzaamheden kunnen uiteenlopend zijn van het houden van interviews, fysieke metingen uitvoeren tot en met literatuuronderzoeken. Op deze manier worden studenten betrokken in lopend onderzoek en krijgen ze onderzoek vaardigheden. Wil je als student meer weten over de mogelijkheden? Mail dan naar lectoraat-ap@zuyd.nl

 • Over de lector

  Emmylou BeekmanEmmylou Beekman
  Dr. Emmylou Beekman per 1 januari 2020 benoemd als lector van het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Zuyd Hogeschool. Na de opleiding Gezondheidswetenschappen/Bewegingswetenschappen en opleiding Fysiotherapie heeft zij de Health Sciences Research Master afgerond, alle met een cum laude resultaat. Zij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Maastricht op het gebied van Fysiotherapie bij Chronisch Obstructief Longlijden (COPD), comorbiditeit, exacerbaties en klinimetrie. Sinds 2014 is zij werkzaam bij Zuyd als senior docent aan de opleiding Fysiotherapie en als onderzoeker en lector bij het lectoraat A&P. Van daaruit is ze actief binnen het landelijk erkende Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) en het kennis-as programma Limburg Meet (LIME), waarin ze als projectleider werkt aan interdisciplinaire vragen over slim meten voor een betere gezondheid en zorg en het optimaliseren van geïntegreerd gebruik van (digitale) meetinstrumenten in de eerste- en tweedelijnszorg. Naast haar werk bij Zuyd heeft zij tot 2020 als praktiserend fysiotherapeut en bewegingswetenschapper gewerkt bij ParaMedisch Centrum Zuid in Sittard. In 2018 is zij verkozen tot landelijke winnaar van ‘Fysio in Beeld 2017’, door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), voor haar betrokken werk in de driehoek van onderzoek-onderwijs-praktijk. Tevens is zij verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde / CAPHRI van de Universiteit Maastricht en ontwikkelt zij scholingen en ontwikkeld en implementeert zij landelijke interdisciplinaire en fysiotherapie richtlijnen, voor het KNGF en voor verschillende online scholingsinstituten.

  Contact: emmylou.beekman@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  • Emmylou Beekman, lector  
  • Marsha Bokhorst 
  • Esther Bols  
  • Stephanie Cornips  
  • Ruth Dalemans 
  • Jolanda Friesen-Storms 
  • Stephanie von Helden-Lenzen 
  • Renske Kuipers-Looijkens
  • Anna Krispin
  • Kristel Meijers
  • Sarah Meuser 
  • Albine Moser  
  • Linda Op het Veld 
  • Barbara Piškur
  • Hester Smeets 
  • Steffy Stans 
  • Anita Stevens 
  • Madeleine Stevens
  • Darcy Ummels
  • Diana Wetzels

  De volgende externe PhD studenten worden begeleid door leden van het lectoraat

  • Naomi Daniëls
  • Beate Krieger
  • Marjolein van Rooijen
  • Paul Geerts
  • Nicole ter Wal
  • Heidi Moossdorff-Steinhauser
  • Laurien Brauner

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  Marsha Bokhorst
  Sinds mei 1999 ben ik in dienst van Zuyd Hogeschool als informatieprofessional. Tot 2018 waren mijn aandachtsgebieden de opleidingen Fysiotherapie, Biometrie en Techniek. Nu vorm ik samen met twee collega's het Team Research Support en richt ik mij geheel op de ondersteuning van lectoraten op het gebied van datamanagement, open access publiceren, literatuuronderzoek en EndNote. Datamanagement is relatief nieuw terrein, de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Het is een interessante uitdaging om dit binnen Zuyd in te richten en te faciliteren. In dat kader was ik ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het 'Kwaliteitshandboek onderzoek' voor de lectoraten en opleidingen binnen het domein Gezondheidszorg. Meer over onderzoeksondersteuning: https://bibliotheek.zuyd.nl/praktijkgericht-onderzoek
  Sinds januari 2011 ben ik één dag per week gedetacheerd bij het lectoraat om mee vorm te geven aan de database meetinstrumenten. Hierin wordt informatie over meetinstrumenten beschikbaar gesteld en indien mogelijk het meetinstrument zelf met als doel het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk te bevorderen.

  Contact: marsha.bokhorst@zuyd.nl | LinkedIn

  Esther Bols 
  Sinds maart 2016 ben ik werkzaam als senior docent-onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken en als de academie voor Fysiotherapie. Ik heb de opleiding Bewegingswetenschappen gevolgd aan de Universiteit Maastricht (UM) en gecombineerd met de opleiding Fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool. Tijdens mijn promotietraject heb ik de Health Sciences Research Master aan de UM afgerond. 

  Vanuit het lectoraat (met de focus op Meten in de zorg) heb ik de volgende rollen: 

  Als docent ben ik onder meer coördinator van het verkort vwo traject en het afstudeerprogramma Fysiotherapie. Mijn werkzaamheden stellen mij in staat om met veel collega’s in contact te komen vanuit verschillende disciplines. Ik zie het als een uitdaging om binnen mijn werkzaamheden krachten en kennis te bundelen om op die manier het onderwijs, het onderzoek en de praktijk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

  Contact: esther.bols@zuyd.nl | LinkedInResearchGate

  Stephanie Cornips
  Vanaf 1 november 2008 werk ik als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de lectoraten. De laatste jaren zorg ik met name voor de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten. Als linking pin tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik e.e.a. zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Een zeer afwisselende job waar ik mijn kennis en vaardigheden goed kan benutten en waar ik daarnaast nog dagelijks bijleer en mijzelf kan ontwikkelen.  
  Vóór mijn overstap naar Zuyd ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. 

  Contact: stephanie.cornips@zuyd.nl | LinkedIn

  Ruth Dalemans 
  Ik ben afgestudeerd als logopedist in Antwerpen. Vervolgens heb ik in 1998 mijn master Logopedie met goed gevolg afgerond aan de Katholiek Universiteit Leuven met de thesis:  'Taalveranderingen bij personen met dementie van het Alzheimertype: Langzaam keren wij terug'. Tijdens mijn studie in Leuven, startte ik als zelfstandig logopedist in een eigen praktijk en in het ziekenhuis MCNOL. Ik werk bij Zuyd sinds december 1998. Sinds 2003 ben ik lid van het lectoraat Autonomie en Participatie voor chronisch zieken en ouderen. In 2010 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond met als titel: 'Young stroke survivors and their challenges in social participation'.Ik ben werkzaam bij de opleiding Logopedie, maar maak ook verbindingen met andere opleidingen. 
  Ik maak mij sterk voor communicatie tussen zorgprofessionals en mensen die communicatiekwetsbaar zijn. Communicatiekwetsbare mensen worden vaak niet gehoord doordat de cliënt en professional niet gezamenlijk tot betekenis komen. Momenteel trek ik een aantal projecten om communicatiekwetsbare mensen een stem te geven in hun dagelijks leven en binnen het zorgproces door:
  •    Efficiënte inzet van communicatie ondersteunende hulpmiddelen te bevorderen
  •    Cliëntparticipatie te bevorderen door inzet van communicatie ondersteunende tools en
  •    Methoden te ontwikkelen om anders te meten bij communicatiekwetsbare mensen.
  Voor projecten en producten op deze thema`s verwijs ik naar Productinfo en Projectinfo 

  Contact: ruth.dalemans@zuyd.nl | LinkedIn|  PubMed | ResearchGate

  Jolanda FriesenJolanda Friesen-Storms
  Nadat ik in 1992 de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting biologische gezondheidskunde en in 1994 de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige heb afgerond, ben ik enkele jaren werkzaam geweest in de zorg. Vanaf 1999 ben ik als docent werkzaam voor Academie voor Verpleegkunde van Zuyd Hogeschool, tegelijkertijd ben ik begonnen aan de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting zorgwetenschappen die ik in 2003 heb afgerond. Vanaf 2005 ben ik betrokken bij diverse projecten van het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Van januari 2010 tot januari 2012 ben ik projectleider geweest van een project in het voormalige AtriumMC met als thema het implementeren van evidence-based practice binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Mede door dit project groeide mijn belangstelling en ambitie om te promoveren op dit thema. Op 14 juni 2019 ben ik gepromoveerd met behulp van een promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Raad voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).  Prof. Dr. Sandra Beurskens, Prof. dr. Trudy van der Weijden waren de promotoren en Dr. Gerrie Bours, Dr. Asiong Jie waren copromotoren. De titel van mijn proefschrift is: ‘How to move forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare’. Inmiddels zorg ik als senior docent-onderzoeker en lid van de curriculumcommissie van de Academie voor Verpleegkunde voor de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Daarnaast ben ik op diverse manieren betrokken bij (onderzoeks)projecten. Een van deze projecten wordt uitgevoerd in samenwerking met Zuyderland MC en het Integraal Kankercentrum Nederland: ‘Doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van een digitale Template Nazorggesprek voor gepersonaliseerde nazorg in de transmurale zorgketen voor patiënten met maligne lymfoom en multipel myeloom’. Bij dit project worden de inzichten van mijn proefschrift gebruikt om de nazorg voor mensen met kanker verder te verbeteren.

  Stephanie von Helden-LenzenStephanie von Helden - Lenzen
  Ik ben Stephanie, geboren in juni 1986 en ik woon, samen met mijn man, in Bonn (Duitsland). In 2009 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut bij Zuyd en in 2011 heb ik mij masteropleiding 'Health Promotion and Education' aan de Universiteit Maastricht afgerond. Tussen 2009 en 2012 was ik werkzaam als ergotherapeut in een eerstelijns praktijk in Duitsland. Sinds 2012 werk ik bij Zuyd als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie en als docent bij de opleiding ergotherapie. In 2018 ben ik gepromoveerd op het onderwerp ‘Selfmanagement goal setting and action planning in primary care’. Mijn promotieonderzoek was een samenwerking tussen het lectoraat Autonomie en Participatie en de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Het doel van het onderzoek was om praktijkondersteuners te ondersteunen om gezamenlijk te beslissen over doelen en actieplannen met hun chronische zieke cliënten. Het proefschrift geeft inzichten in de complexiteit van het daadwerkelijk toepassen zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijn. 
  Binnen de opleiding ergotherapie begeleid ik studenten bij het schrijven van hun bachelor scripties en ben ik betrokken bij onderwijs m.b.t. zelfmanagement. Sinds 2017 ben ik daarnaast werkzaam voor het innovatieproject LimburgMeet (LIME). Binnen het thema ‘Anders meten’ doe ik onderzoek naar cliënt-professional zorgrelatie, cliëntenparticipatie en het meten van cliënten-ervaringen in de gehandicaptenzorg. 

  Contact: stephanie.lenzen@zuyd.nl | LinkedInPubMed | ResearchGate 

   

  Anna KrispinAnna Krispin 
  Ik ben afgestudeerd als logopedist aan Zuyd Hogeschool. Vervolgens heb ik een master in Linguïstiek met specialisatie in Nederlands als Tweede Taal aan Radboud Universiteit Nijmegen gevolgd. Op dit moment ben ik werkzaam als docent bij de opleiding Logopedie. Daarnaast geef ik uitspraaktraining aan anderstaligen en ontwikkel ik een uitspraak-app voor deze doelgroep. Mijn expertise ligt in communicatie met anderstaligen en kwetsbare mensen. Binnen het lectoraat hou ik me bezig met het updaten van de site meetinstrumenten in de zorg en werk ik mee aan het project “Nu begrijp ik je en doe ik mee”.

  Contact: anna.krispin@zuyd.nl 

   

  Renske KuipersRenske Kuipers-Looijkens
  Vanaf juni 2021 ben ik werkzaam op Zuyd Hogeschool als ondersteuner van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Als ondersteuner draag ik bij aan de administratieve afhandeling en secretariële werkzaamheden binnen het lectoraat. Voor mij is dit een carrière switch vanuit diverse functies in en rondom de evenementen branche. Ik kan binnen Zuyd Hogeschool mijn plan- en organisatie kwaliteiten goed inzetten en de diverse lectoraten optimaal ondersteunen.

  Contact: renske.kuipers@zuyd.nl  | T: 045 400 6297

  Kristel MeijersKristel Meijers
  Sinds april 2022 ben ik als junior docent-onderzoeker werkzaam voor het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken verbonden aan de Academie voor Logopedie. Ik behaalde in 2003 mijn bachelor Algemene Taalwetenschap (specialisatie spraak- en taalpathologie) aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 rondde ik vervolgens mijn master Speech and Language Pathology af aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalde ik  mijn bachelor Logopedie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na mijn afstuderen heb ik ruim 15 jaar als logopedist en klinisch linguïst gewerkt, voornamelijk met volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel in de tweedelijns zorg. Ik heb met name in de revalidatie gewerkt, maar ook in afasiecentra, de verpleeghuiszorg en de psychiatrie, in diverse multidisciplinaire teams. Vanuit de ambitie om mijn praktijkervaring meer te verbinden met mijn academische achtergrond heb ik nu de overstap gemaakt van het werkveld naar onderwijs en onderzoek. Vanuit het lectoraat zet ik me in voor het DOE MEE-project. Dit project is gericht op het duurzaam implementeren van doelgericht meten met eHealth in de eerstelijns zorgpraktijk.

  Contact: kristel.meijers@zuyd.nl 

  Sarah Meuser
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam als projectmedewerker bij het Lectoraat Autonomie en Participatie. In 2012 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan Zuyd Hogeschool. Voor mijn bachelor heb ik bewust een beroepsopleiding gekozen, om onderwijs, praktijk en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Omdat ik binnen de beroepsopleiding zag dat wetenschappelijk onderzoek mij erg getrokken heeft en ik me daarin verder wilde bekwamen, heb ik na mijn bachelor voor een master gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gekozen. Naar de afronding van deze master, ben ik begonnen als docent ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te werken. Binnen deze functie heb ik aanvullende ervaringen in onderzoek en het volgen van congressen mogen opdoen. Door mijn participatie in het promotieonderzoek van Barbara Piskur en in de expertgroep Kind en Jeugd zoals door mijn ervaringen als ergotherapeut in de praktijk, is mijn enthousiasme gegroeid voor het verbeteren van de participatie van kinderen met een beperking. Sinds september 2016 heb ik de kans gekregen om de uitdaging van een toekomstige promotieonderzoek aan te gaan. Het onderzoek waarmee ik ben gestart heet: ‘Enabling participation of children with physical disabilities in Dutch primary schools. Collaboration between teachers, parents and health care professionals.’ Het betreft een onderzoek voor de adaptatie en evaluatie van de Canadese interventie ‘Partnering for change’ (P4C) voor de Nederlandse onderwijssituatie in het kader van passend onderwijs. Deze interventie tracht om de participatie van kinderen met motorische beperkingen tijdens de uitvoering van schoolse activiteiten te bevorderen. Doormiddel van co-teaching en intensive samenwerking tussen ergotherapeuten, leerkrachten en ouders, kunnen leerkrachten een groter repertoire aan vaardigheden en kennis opbouwen om kinderen met speciale behoeften beter in de klas te ondersteunen. In het project zijn ergotherapeuten een halve dag per week aanwezig tijdens de les in basisscholen.

  Contact: sarah.meuser@zuyd.nl | LinkedIn

  Albine Moser
  Van huis uit ben ik verpleegkundige en heb in verschillende landen (Oostenrijk, VS en Nederland) gewerkt. Na 18 jaar in de uitvoering in verschillende settings (ziekenhuizen en thuiszorg) was ik klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 2009 ben ik gepromoveerd op de Universiteit Maastricht. Sinds 2008 werk ik bij de Academie voor verpleegkunde (M-ANP) op Zuyd Hogeschool en sinds begin 2010 ben ik werkzaam in het lectoraat. Sinds 2016 ben ik hoofddocent Interprofessioneel opleiden en samenwerken binnen het cluster Gezondheid en Zorg waarbij ik samenwerk met bachelor opleidingen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, vaktherapie, verpleegkunde, verloskunde, biometrie, verloskunde en social work. Mijn onderzoek is altijd participatief en praktijkgericht en gaat over interprofessioneel samenwerken, en patiëntenparticipatie in het breedste zin van het woord. Daarnaast werk ik als senior onderzoeker bij de Academische Werplaats Ouderenzorg Limburg bij de vakgroep Health Service Research en  ook bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde op de Universiteit Maastricht (UM). Het mooie aan een functie op Zuyd en UM is dat je van beide organisaties kunt leren en je bruggen kunt slaan.

  Contact: albine.moser@zuyd.nl | Figshare

  Linda Op het Veld
  Ik ben sinds 1 december 2011 werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2007 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Biometrie op Zuyd Hogeschool. Vanaf die tijd heb ik ruim 6 jaar als biometrist gewerkt bij Ciro. Naast het werk in de praktijk heb ik de master Biology of Human Performance and Health (onderdeel van bewegingswetenschappen) gevolgd aan de Universiteit Maastricht. Deze master heb ik in 2010 afgerond. Daarna was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden in een promotieonderzoek bij het lectoraat. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen. Op 27 november 2019 heb ik mijn proefschrift verdedigd. Daarnaast heb ik verschillende taken in het onderwijs, zoals scriptiebegeleiding bij de opleiding fysiotherapie en tutor en coördinator van enkele blokken Methodologie en Statistiek binnen het versneld traject voor vwo’ers. Vanaf mei 2019 ben ik ook werkzaam bij de opleiding Biometrie.

  Contact linda.ophetveld@zuyd.nl |LinkedIn | Researchgate

  Barbara Piskur
  Mijn naam is Barbara  Piškur. Sinds 2003 werk ik voor Zuyd Hogeschool in de functie van senior onderzoeker/docent. Vóór Zuyd Hogeschool was ik acht jaar als docent verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Universiteit van Ljubljana (Slovenië). Voordat ik aan de Universiteit van Ljubljana aan de slag ging werkte ik een aantal jaren als ergotherapeut met meervoudige gehandicapte kinderen. In juni 2015 promoveerde  ik aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift ‘Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability’ (meer lezen).
  Mijn inhoudelijke interesse ligt op het gebied van bevorderen van participatie van kinderen met een beperking, partnership met ouders en inzet van ervaringskennis, innovaties in zorg, onderwijs en welzijn en kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Ik doceer deze inhoud bij diverse opleidingen binnen Zuyd; Ergotherapie, Social work, PABO, Master Advanced Nursing Practitioner en Master Gezondheidsinnovatie.
  Vanaf 2009 ben ik een actief lid van het lectoraat Autonomie en Participatie en betrokken bij diverse innovaties in onderwijs, zorg en welzijn rondom ervaringskennis, participatie, partnership met ouders, en bevorderen van innovaties rondom revalidatietechnologie via LivingLab. 
  Ik werk nauw samen met CanChild als international collaborator, met School-based Occupational Therapy Europe en met diverse vakinhoudelijke groepen in de kinderergotherapie in Nederland (Adviesraad Onderzoek & Wetenschap bij Ergotherapie Nederland, Eerstelijnsergotherapie praktijken). 

  Contact: barbara.piskur@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate | Figshare 

  Hester SmeetsHester Smeets
  Op Zuyd ben ik sinds 2014 werkzaam als docente interprofessioneel onderwijs. In dit onderwijs werken we aan het leren samenwerken met (studenten van) andere disciplines om samen te komen tot optimale zorg voor de cliënt. Voor alle opleidingen binnen de gezondheidszorg zijn modules ontwikkeld gericht op interprofessionele samenwerken. Samen met een team van enthousiaste docenten coördineer ik deze module genaamd Interprofessionele Communities of Practice (IP CoP), voor studiejaar 1 t/m 4. Lees meer op Figshare
  Naast het coördineren van dit interprofessionele onderwijs ben ik sinds september 2017 bezig met mijn promotieonderzoek rondom hetzelfde onderwerp, namelijk toetsing van interprofessioneel onderwijs. Middels design-based research willen we een toetsprogramma ontwikkelen voor de beoordeling van interprofessionele competenties. Ik word in dit onderzoek begeleid door Prof. dr. Jeroen van Merriënboer (School of Health Professions Education, Universiteit van Maastricht), dr. Albine Moser (Lectoraat Autonomie & Participatie, Zuyd Hogeschool), en dr. Dominique Sluijsmans (Hogeschool Rotterdam & Radboud Universiteit). Voor dit promotieonderzoek heb ik de promotiebeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen. 

  Contact: hester.smeets@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate | Figshare 

  Steffy Stans
  Ik ben sinds 2010 bij het lectoraat Autonomie en Participatie als onderzoeker en ben daarnaast werkzaam als docent Ergotherapie. Ik heb bij Zuyd Hogeschool de opleiding Ergotherapie gevolgd en daarna een Master Health Innovation Services aan de universiteit van Maastricht. 
  In 2018 ben ik gepromoveerd met het proefschrift: Communication for Participation, facilitating dialogue conversations between communication vulnerable people and healthcare professionals. 
  Binnen onderzoek houd ik mij bezig binnen de thema’s: communicatie, communicatiekwetsbaarheid en cliëntparticipatie (in onderzoek). 
  Bij de opleiding ergotherapie coördineer ik het afstudeerproject. Daarnaast werk ik als docent met name binnen de thema’s: onderzoek, interprofessioneel samenwerken, communicatie, ouderen. Ook binnen de Bachelorstudiumgang Ergotherapie en de Master Advanced Nursing Practice begeleid ik studenten bij het afstudeeronderzoek. 

  Contact: steffy.stans@zuyd.nl | LinkedIn | PubMed | ResearchGate | Wiley Online Library

  Anita StevensAnita Stevens 
  Ik ben Anita Stevens. Mijn achtergrond is fysiotherapeut en gedragswetenschapper. Als (kinder)fysiotherapeut heb ik 25 jaar gewerkt in het MUMC en ervaring op het gebied van kinderen, psychiatrie, neurologie en chronische pijn. Sinds 2007 ben ik werkzaam op Zuyd hogeschool, als docent aan de opleiding fysiotherapie en onderzoeker bij het lectoraat A&P. Mijn uitgebreide praktijkervaring komt mij op beide werkplekken goed van pas. In het onderwijs ben ik werkzaam als scriptiebegeleider bij de opleiding fysiotherapie en betrokken bij het ontwerpen van het toptraject. Tevens ben ik coördinator van het interprofessioneel onderwijs binnen het domein Gezondheidszorg en Welzijn en voorzitter van de werkgroep interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS).
  Bij het lectoraat heb ik diverse projecten afgerond rondom het doelgericht inzetten van  meetinstrumenten, interprofessioneel samenwerken en optimale communicatie. In 2017 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op het thema ‘goal-setting’ in de fysiotherapie. Hierbij heb ik de Patiënt-Specifieke Goal-setting methode (PSG) ontwikkeld, een methode om samen met de patiënt doelen te stellen in de fysiotherapie.
  Mijn expertise ligt op het gebied van: doelgericht meten, goal setting, interprofessioneel opleiden en samenwerken, evidence based practice, communicatie en co-creatie. Momenteel werk ik binnen het Brightlands innovatieprogramma Limburg Meet, LIME in het Smart Service Innovation Centre (SHIC). Hier ondersteunen we bedrijven en (zorg)instellingen bij hun (innovatie)vragen rondom het thema ‘slimmer meten voor een betere zorg en gezondheid’. Dit doen we samen met alle relevante stakeholders in co-creatie (zie video). Voor de praktische toepassing van co-creatie hebben we het Co-creatie Impact Kompas ontwikkeld, beschikbaar in het Nederlands en Engels.
  Als onderzoeker én docent probeer ik zoveel mogelijk verbinding te maken tussen onderzoek(producten), onderwijs en de praktijk.

  Contact: anita.stevens@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate  

  Madeleine StevensMadeleine Stevens
  In 2016 ben ik afgestudeerd als Master of Music (klarinet) aan het Conservatorium van Maastricht. Naast mijn werkzaamheden als remplaçant bij onder andere het Nederlands Philharmonisch Orkest | De Nationale Opera ben ik aan de slag gegaan als administratieve kracht in de bibliotheek van het conservatorium. In de bibliotheek heb ik veel nieuwe ervaringen mogen opdoen en in 2021 heb ik de opleiding Informatiespecialist afgerond. Sindsdien is mijn takenpakket uitgebreid met het vrij beschikbaar stellen van onderzoekspublicaties in de HBO Kennisbank. Daarnaast werk ik mee aan het actueel en up to date houden van de database meetinstrumenten in de zorg.

  Contact: jolanda.friesen@zuyd.nl | LinkedInResearchGate 

  Darcy UmmelsDarcy Ummels
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken als onderzoeker en ik ben daarnaast werkzaam als docent bij de Academie Fysiotherapie. Ik heb op Zuyd Hogeschool de opleiding fysiotherapie gevold en daarna de master Human Movement Sciences bij Maastricht University.

  Op 1 oktober 2021 ben ik gepromoveerd met het proefschrift: Meaningful use of activity trackers in healthcare: Towards a personalised use in people with a chronic disease and older adults.

  Binnen het onderzoek houd ik mij bezig met het betekenisvol gebruiken van en meten met eHealth. Als docent bij de Academie Fysiotherapie verzorg ik onderwijsgroepen, ben ik studieloopbaanbegeleider en scriptiebegeleider. Daarnaast werk ik ook nog een dag in de week als fysiotherapeut in een eerstelijns praktijk.


  Contact: darcy.ummels@zuyd.nl  | LinkedIn| ResearchGate  

   

  Diana WetzelsDiana Wetzels
  In februari 2011 ben ik bij de Academie Commerciële Economie en Financieel Management van Zuyd gestart als Directiesecretaresse/Management Assistent. Na een aantal jaar was ik werkzaam als Beleidsondersteunend medewerker en heb ik in 2018 de Hbo-opleiding Bedrijfskunde richting Finance & Control afgerond. Sinds 1 mei 2021 ben ik als Beleidsondersteunend medewerker verbonden aan de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Waar ik me bezig houd met de financiële, administratieve- en personele zaken van de lopende onderzoeksprojecten. En als sleutelfiguur functioneer tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten en probeer een en ander in goede banen te leiden. 

  Contact: diana.wetzels@zuyd.nl | werkdagen: ma t/m vrij

  De volgende externe Phd studenten worden begeleid door leden van het lectoraat

  Naomi Daniëls
  Sinds 18 april 2017 ben ik verbonden als promovenda aan het lectoraat. In 2013 ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog bij de Universiteit van Maastricht, waarna ik mijn master in Mental Health (psychopathologie bij kinderen en adolescenten) eveneens bij de Universiteit van Maastricht heb afgerond. Sindsdien ben ik werkzaam als klinisch psycholoog in een privépraktijk in België, waarbij ik me richt op diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met verscheidene kwetsbaarheden. Na het afstuderen heb ik gewerkt als projectmanager in een privépraktijk in België en docent bij de Universiteit van Maastricht. Daar mijn interesse bleef uitgaan naar onderzoek, ben ik gestart als promovenda. Mijn promotietraject gaat over de doorontwikkeling, optimalisatie en implementatie van PsyMate™ binnen de eerstelijnszorg. We onderzoeken de hanteerbaarheid en bruikbaarheid van PsyMate™ als ondersteuningstool in de huisartsenpraktijk. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit van Maastricht en Zuyd Hogeschool, en onderdeel van LIME.

  Contact: naomi.daniels@maastrichtuniversity.nl 

  Beate KriegerBeate Krieger
  Beate is an occupational therapist from Switzerland. She graduated 30 years ago in Germany and worked as OT in a various of settings and countries. In her own private practice, she delivers community-based OT to children and youth and their families. After lecturing as freelancer at different OT schools in Switzerland, she has worked since 2007 as lecturer at the Zurich University of Applied Sciences (ZAHW). Her teaching fields are theory in OT, neuroscience, scientific methodology, blended learning and pediatric interventions. Beate graduated as European Master in OT and started her PHD in Maastricht university in 2016. She was awarded for the publication of her master thesis in 2010 and received teaching awards from her university in 2012 and 2016. 

  Contact: beate.krieger@zhaw.ch | LinkedIn

  Marjolein van RooijenMarjolein van Rooijen
  Sinds maart 2017 ben ik werkzaam als promovendus bij de Universiteit van Maastricht en Zuyd Hogeschool. Na mijn gymnasium in Amsterdam heb ik bij de Vrije Universiteit de Bachelor Gezondheidswetenschappen gevolgd. Door deelname aan een minor in Zuid-Afrika die inging op de sociologische kanten van zorg is mijn interesse gewekt in de sociale context en maatschappelijke factoren die beïnvloeden welke kwaliteit en vorm van zorg patiënten ontvangen. Aansluitend heb ik met veel plezier in Maastricht de Master Global Health gevolgd wat ik met een thesis in Myanmar naar mogelijkheden van universele zorgverzekering voor de bevolking, afrondde. 
  Na 1,5 jaar buiten het onderzoek te hebben gewerkt prikkelde de uitdaging van ‘Anders meten’ in LIME mijn interesse en ben ik met enthousiasme begonnen aan het promotie-traject ‘Anders meten van kwaliteit van zorg vanuit de ervaringen van cliënten in de gehandicaptenzorg’. Verdere info is bij projecten te lezen. Het doel van het onderzoek is om de kwaliteit van zorg te verbeteren met behulp van de ervaringen van cliënten in de gehandicaptenzorg. Dit doen we door het ontwikkelen van strategieën die het werken met patiënt/cliënt gerapporteerde ervaringen metingen (PREMs) verbetert. Op die manier kunnen cliënten beter aangeven wat ze van de zorg vinden en wat voor doelen ze hebben, maar kan de organisatie ook beter weten hoe ze de kwaliteit van zorg voor cliënten verhogen en hierover rapporteren naar zorgkantoren. Binnen mijn onderzoek werken we nauw samen met Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Cliënten bij SGL hebben vaak een niet-aangeboren hersenletsel wat communiceren over ervaringen met de zorg uitdagend maakt. 
  Cliëntenparticipatie is een belangrijk onderdeel van ons onderzoek, daarom zijn cliënten betrokken als respondent in interviews, ontwikkelaars bij ontwikkelgroepen en leden van de projectgroep. 
  Ik word tijdens mijn promotie begeleid door Stephanie von Helden-Lenzen, Albine Moser, Ruth Dalemans en Sandra Beurskens. 

  Contact: marjolein.vanrooijen@zuyd.nl | LinkedIn

  Paul Geerts
  Titel promotieonderzoek: Shared decision making in de hematologische praktijk: willen we het en doen we het?

  Met het voortschrijden van onderzoek ontstaan steeds meer en betere behandelmogelijkheden. Patiënten willen in de besluitvorming betrokken worden. Shared decision making laat zien dat een duidelijke verbetering op intermediaire of processmaten als de kennis van de patiënt of de opties of de tevredenheid over de besluitvorming. Daarom is het van belang ook in de hematologie de mate van shared decision making te inventariseren om hier desgewenste beleidsaanpassingen op te kunnen doen.

  Promotoren: prof. Trudy van der Weijden, prof. Gerard Bos. Co-promotor: dr. Albine Moser

   

  Nicole ter WalNicole ter Wal
  In 2013 ben ik afgestudeerd als logopedist bij de Hogeschool Utrecht, waarna ik direct startte met de master “neurolinguïstiek” aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die rondde ik in 2015 met succes af. Met drie jaar ervaring als logopedist en enige ervaring als linguïst (in zowel de volwassenrevalidatie als de verpleeghuissetting) werd ik in 2016 docent bij de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Utrecht. Sinds mei 2017 ben ik werkzaam bij het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie en in september 2019 startte ik daar met mijn promotieonderzoek. Hierin doe ik onderzoek naar het afasievriendelijk meten van communicatieve participatie in het dagelijks leven. Ruth Dalemans, lid van de adviescommissie, begeleidt mij in het ontwikkelen van dit meetinstrument.

  Contact: nicole.terwal@hu.nlLinked-In

  Laurien Brauner
  Sinds oktober 2021 ben ik werkzaam als promovenda binnen het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie van de Hogeschool Utrecht. Als logopedist en startende onderzoeker doe ik mijn promotieonderzoek binnen het landelijke project COPE (Communicatie Optimalisatie door Participatie Ervaringen). Het doel van mijn onderzoek is de ontwikkeling van bruikbare en toegankelijke tools die logopedisten en cliënten ondersteunen om communicatieve participatie als doel te stellen voor de logopedie behandeling. Hierbij speelt het toepassen van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) een belangrijke rol. Communicatieve participatie speelt zich niet alleen af in het dagelijks leven maar ook binnen praktijkgericht onderzoek. Mensen met een beperking in de communicatie worden vaak niet gehoord. Daarom werken we graag samen met kinderen, jongeren en volwassenen met een communicatieve uitdaging. Promotoren: Prof. Dr. Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht) & Prof. Dr. Philip van der Wees (Radboud UMC). Copromotoren: Dr. Ruth Dalemans (Hogeschool Zuyd) & Dr. Karin Neijenhuis (Hogeschool Rotterdam)

  Contact: laurien.brauner@hu.nl | LinkedIn | Instagram

  Lees meer Lees minder
 • Uitgelicht

  Artikel Dagblad De Limburger

  'Zuyd Hogeschool maakt in één adem zowel patiënten als de zorg beter', artikel over het belang van onderwijs en onderzoek voor de zorg (De Limburger, special Werken in Limburg, 26 januari 2022 

  Artikelenreeks met handvatten voor kwalitatief onderzoek

  Albine Moser, senior onderzoek bij ons lectoraat en Irene Korstjens reiken in hun artikelenreeks praktische handvatten voor kwalitatief onderzoek. Deze ‘’Practical guidance to qualitative research’ wordt door veel studenten en docent-onderzoekers gezien als dé leidraad. De reeks is ontstaan vanuit de “frequently asked questions” afkomstig uit hun denktank kwalitatief onderzoek binnen het domein Gezondheid & Welzijn waarvan lectoraat A&P mede kartrekker is. De reeks is te vinden via de ‘most read articles’ van de European Journal of General Practice.

  Promotie Darcy Ummels

  Op 1 oktober 2021 heeft Darcy Ummels haar proefschrift ‘Meaningful use of activity trackers in healthcare. Towards a personalised use in people with a chronic disease and older adults’ verdedigd.

  Het hoofddoel van de proefschrift was het vergroten van de kennis over het betekenisvol gebruik van activiteitenmeters in de zorg bij ouderen met of zonder een chronische aandoening. Dit is bereikt door het in kaart brengen van de validiteit en hanteerbaarheid van commercieel verkrijgbare activiteitenmeters, het ontwikkelen van een activiteitenmeter (de MISS Activity) gericht op mensen die hun beweging veelal uit activiteiten in het dagelijks leven halen in plaats van (hard)lopen, waaronder ouderen met of zonder chronische aandoeningen, en door het implementeren van een activiteitenmeter in een zorgtraject.

  Tweede plaats Jacco den Dekker afstudeerprijs

  Een fantastische tweede plaats voor onze studenten Roel Frantzen, Tim Frantzen, Levy Robeerts bij hun nominatie van de Jacco den Dekker afstudeerprijs 2021!

  Het relevante en goed uitgevoerde afstudeeronderzoek – het implementeren van activiteitenmeters in de zorg voor patiënten met COPD – vond plaats in nauwe samenwerking met Chronisch ZorgNet en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken.

  RAAK Zie en Hoor de cliënt in de prijzen

  Met de inspanning van heel ons team van het project Zie en Hoor de cliënt, zijn we er in geslaagd de tweede juryprijs van de RAAK Award 2021 te bemachtigen. Deze stond dit jaar in het teken van grenzen doorbreken en dat is nou net wat wij met ons project onder leiding van Ruth Dalemans hebben bereikt: het doorbreken van moeilijke taal in vragenlijsten door het ontwikkelen van de leidraad ‘Communicatievriendelijk meten’. Hierdoor worden vragenlijsten een stuk toegankelijker en begrijpelijker.

Van april 2013 - april 2021 maakt het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care onderdeel uit van het Lectoraat Autonomie en Participatie. De opgeleverde uitkomsten zijn op deze website opgenomen onder de menu items onderzoek en projecten, producten en diensten.

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen