Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken voert praktijkgericht onderzoek uit dat eraan bijdraagt dat mensen het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Autonomie betekent dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken. Participatie houdt in dat ze rollen in de samenleving kunnen vervullen die ze graag willen.

Thema's

Het lectoraat richt zich op de volgende drie thema’s die onderling sterk samenhangen:

 • Meten in de zorg. Deze lijn richt zich op het beter toepasbaar maken van meten in de dagelijkse zorgpraktijk. Zodat meten geen doel op zich is maar bijdraagt aan de eigen regie en participatie van cliënten.
 • Participatie. Deze lijn richt zich enerzijds op het gebruiken van ervaringskennis door het betrekken van stakeholders bij onderzoek, onderwijs en innovaties, zodat zij betekenisvol participeren. Anderzijds op het verbeteren van de communicatie tussen cliënten en zorgprofessionals. 
 • Interprofessioneel Samenwerken en Opleiden (IPOS). Deze lijn richt zich op het vormgeven van het interprofessioneel onderwijs binnen de zorgopleidingen met als doel bij te dragen aan een betekenisvolle participatie van cliënten. 

Het bijzonder lectoraat ‘Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie’ in samenwerking met Zuyderland MC (lector Asiong Jie) maakt onderdeel uit van het lectoraat A&P.

Samenwerking
Het lectoraat draagt bij aan het Zuyd brede transitiethema Vitaliteit en Participatie van burgers en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Vandaaruit is het lectoraat een van de trekkers van het Brightlands Innovatieprogramma Limburg Meet (LIME).
 

 • Doelstelling

  De doelen van het lectoraat zijn: 

  1. kennisontwikkeling t.b.v. onderwijs en beroepspraktijk,
  2. onderwijs en professionalisering van docenten,
  3. samenwerking met de beroepspraktijk en maatschappij. 

  Door middel van praktijkgericht onderzoek dragen wij bij aan innovatieprocessen die de participatie en vitaliteit van personen of groepen vergroten. We richten ons op de langdurige en preventieve gezondheidszorg met speciale aandacht voor kwetsbare groepen mensen en de mogelijkheden van technologie.

  We ontwikkelen, zoveel mogelijk in interprofessioneel verband, nieuwe kennis, diensten en producten. Deze implementeren we in onderwijs voor toekomstige of reeds werkzame professionals. We creëren en bieden verschillende uitdagende praktijkomgevingen waarbinnen interprofessioneel leren plaats kan vinden. Ook dragen we bij aan netwerkvorming in de regio. Hierbij zijn we een verbindende schakel tussen cliënten/burgers, professionals, kennisinstellingen en bedrijven. 

 • Onderzoeksprojecten

  Onderstaand vindt u de beschrijving van een aantal projecten van het lectoraat.

  Patiëntspecifieke meetinstrumenten in het proces van 'goal setting'

  Promotieonderzoek Anita Stevens
  Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van patiëntspecifieke meetinstrumenten in het ‘goal setting’ proces in kaart te brengen, te verbeteren en te evalueren om daarmee uiteindelijk het cliëntgecentreerd werken te bevorderen. De setting waarin dit onderzoek plaatsvindt zijn de eerstelijns paramedische praktijken.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Kwaliteit en bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen

  Promotieonderzoek Linda Op het Veld
  Het tijdig identificeren van kwetsbare ouderen biedt mogelijkheden om nadelige gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen dan wel uit te stellen. Wat zijn hanteerbare en kwalitatief goede meetinstrumenten om kwetsbaarheid bij ouderen op te sporen? 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Het optimaliseren van de nazorg bij patiënten met kanker

  Promotieonderzoek Jolanda Friesen
  Het Atrium Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool willen in een onderzoek nagaan welke nazorgmogelijkheden er (in de regio) zijn, welke behoeften patiënten hebben en hoe professionals dit in de (na)zorg kunnen implementeren, met nadruk op het meenemen van de individuele patiënt in de beslissing (gedeelde besluitvorming). 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg

  Promotieonderzoek Stephanie Lenzen, Jerome van Dongen
  Inhoud en samenwerking bij het op maat opstellen van doelen en actieplannen voor chronisch zieken. In dit kader is in nauwe samenwerking met professionals en patiënten het 4-bollenmodel ontwikkeld.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Dialooggesprekken tussen personen die communicatiekwetsbaar zijn en hun omgeving

  Promotieonderzoek Steffy Stans
  Zorgprofessionals ervaren dagelijks een grote uitdaging om de communicatie-problemen met cliënten die communicatiekwetsbaar zijn te overbruggen. De vraag is hoe een optimale dialog bereikt kan worden met deze groep mensen.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Optimale communicatie voor Optimale Zorg

  RAAK-project - Ruth Dalemans
  Ontwikkelen van een communicatie toolkit ter bevordering van de communicatie tussen cliënten met communicatieve beperkingen en hun omgeving.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg

  RAAK-project - Ramon Daniëls
  Het doel van dit project is om zorgprofessionals in de eerste lijn te ondersteunen bij zelfmanagement van cliënten met chronische, complexe aandoeningen. Dit doen we door hen toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën om: 1. de kwaliteit van doelen en actieplannen te vergroten en 2. de interprofessionele samenwerking te verbeteren. 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Database meetinstrumenten in de zorg

  Het doel is om de beschikbaarheid van meetinstrumenten te vergroten en de database door te laten groeien tot een nationaal bronbestand van Nederlandstalige meetinstrumenten waar onderzoekers en zorgprofessionals gebruik van maken. Lees de factsheet of ga naar website Meetinstrumenten

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Meetpunt

  Het doel van Meetpunt is om meten in de zorg makkelijker, sneller en vooral toepasbaarder te maken voor de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan apps, wearables in de zorg, maar ook vragenlijsten en observaties. Meetpunt lost vragen over meten in de zorg op, door verschillende partijen met elkaar te verbinden.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  'Experience-based co-design': een instrument om bestaande oncologische zorg voor de oudere patient te verbeteren

  Asiong Jie 
  Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van bestaande oncologische zorgpaden, en daarmee de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaring en beleving van de oudere kankerpatiënt, de mantelzorg en zorgverleners. 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen (MIBBO)

  Melanie Kleynen 
  Bij het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging van ouderen in zorginstellingen is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de wensen en voorkeuren van de ouderen zelf. Voor dit doel is de MIBBO ontwikkeld. Er zijn ook workshops Bewegen op Maat MIBBO. 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  In dialoog

  Ruth Dalemans 
  Communicatiebeperkingen kunnen ontstaan als gevolg van vele factoren en leiden tot interactieproblemen tussen zorgprofessionals en zorgvragers. Het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en zorgvragers is belangrijk om zorg af te kunnen stemmen op de wensen van de cliënten.

  Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes

  Erik van Rossum, Gerrie Bours, Susy Braun 
  Het project focust met name op de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen en beoogt hun werk effectiever en meer evidence-based te maken en hun expertise en leiderschapskwaliteiten te verbeteren. De resultaten van ‘Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes’ zullen zowel regionaal, nationaal als internationaal geïmplementeerd worden.

  Disseminatie en implementatie van het 'Raamwerk klinimetrie' in het onderwijs

  Esther Bols 
  Dit project heeft als doel om het raamwerk klinimetrie verder te dissemineren en waar mogelijk te implementeren in de bestaande bachelor en (professionele) masteropleidingen fysiotherapie en in de post-hbo nascholing. Dit wordt gedaan aan de hand van het opstellen van een concept ontwerprichtlijn waarbij gebruik wordt gemaakt van het curriculaire spinnenweb. De concept ontwerprichtlijn wordt vervolgens besproken met stakeholders en eindgebruikers van het raamwerk klinimetrie en zo nodig aangepast tot een definitieve versie. Tenslotte wordt de ontwerprichtlijn aangeboden en besproken met twee opleidingen fysiotherapie en een nascholing (primaire scholingsinstituten), waarna het raamwerk klinimetrie overeenkomstig de ontwerprichtlijn aangeboden wordt aan het initieel en nascholingsonderwijs. Daadwerkelijke implementatie van het raamwerk klinimetrie wordt nagestreefd bij de primaire scholingsinstituten.

  Zorgrelatie

  Albine Moser, Stephanie Lenzen 
  Voor mensen die gebruik maken van zorg is de zorgrelatie, met name de omgang tussen cliënten en hulpverleners, van groot belang. Echter, op dit moment bestaan er voor mensen die moeilijkheden ervaren in de communicatie zeer weinig methoden om de zorgrelatie in kaart te brengen. In dit project wordt een generiek, valide en communicatief toegankelijk kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van de zorgrelatie tussen communicatiekwetsbare mensen en hun hulpverleners inzichtelijk maakt.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Patiëntenparticipatie in de palliatieve context

  Albine Moser 
  Het hoofddoel is patiëntenparticipatie duurzaam versterken in de context van de palliatieve zorg: bij 10 projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Patiënt en mantelzorgervaringen als startpunt om bestaande zorg te verbeteren middels Experience-Based Co-Design (EBCD) bij Cancer Associated Thrombosis (CAT)

  Asiong Jie
  Het doel is de dagelijkse zorg voor kankerpatiënten met trombose verbeteren, door patiënten, mantelzorg en zorgprofessionals als gelijkwaardige partners te betrekken in een kwaliteits-verbeterproject. De zorg voor kankerpatiënten met trombose efficiënter en meer patiëntgericht maken.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  i2-CoRT Living lab Adelante

  Barbara Piškur
  De i2-CoRT Living lab Adelante biedt een nieuwe vorm van het onderwijs, hybride leeromgeving –learning by doing, waar kennis en kunde onder één dak bij elkaar is gebracht met het doel om innovatie en implementatie van revalidatietechnologie (RT) te versnellen. De rollen binnen Living lab zijn over diverse partijen verdeeld: studenten, docenten, onderzoekers, cliënten en de mensen uit het revalidatiewerkveld en bedrijfsleven. De student is niet alleen ‘de lerende’, maar bovenal collega in een proces waarin hij samenwerkt met anderen. De docenten zijn niet langer kennisoverbrengers, maar coaches in een multidisciplinair gezelschap. Werkveldpartners dragen doorgaans de authentieke of innovatieve vraagstukken aan.

  Studenten:

  • ondersteunen professionals en patiënten met het toepassen en evalueren van bestande RT producten en innovaties;
  • participeren in proces van ontwikkelen van nieuwe toepassingen voor reeds bestaande RT producten;
  • doen mee bij het ondersteunen van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve RT producten.
 • Producten en diensten

  Onderzoeken en projecten binnen het lectoraat Autonomie & Participatie van Chronisch Zieken leveren ook eindproducten op. Deze kunt u hieronder raadplegen en/of bestellen.

  BIPAC/BEBA

  Digitale meetinstrumenten/vragenlijsten voor mensen met communicatie-problemen.

  Meer informatie

  Database meetinstrumenten

  Er bestaat een grote behoefte aan goede meetinstrumenten en er komen steeds meer meetinstrumenten op de markt. Maar welke meet-instrumenten zijn in het Nederlands beschikbaar en hoe kom je eraan? Hoe weet je welke instrumenten goed zijn en hoe je ze moet gebruiken? Met de database 'Meetinstrumenten in de zorg' hopen we een groot aantal vragen te kunnen beantwoorden.

  Naar website Meetinstrumenten

  MIBBO

  Methodiek ter Bevordering van Beweegvoorkeuren bij Ouderen
  Voldoende beweging van ouderen staat volop in de belangstelling, ook bij bewoners van verpleeghuizen. Zuyd werkt samen met twee aanbieders van ouderenzorg in Limburg, Sevagram en Meander, aan een breed palet aan beweegactiviteiten dat goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de betrokken bewoners. Aan de hand van een set fotokaarten kunnen zorgverleners aan  verpleeghuisbewoners laten zien welke beweegactiviteiten er zijn en hun voorkeuren achterhalen. 

  Meer informatie
 • Onderwijs

  Het lectoraat levert een zichtbare bijdrage aan het primaire onderwijsproces. In een groot aantal onderzoek- en innovatieprojecten worden kennis, diensten en producten ontwikkeld, die via colleges, minoren en afstudeeropdrachten bijdragen aan curricula en uitdagende leeromgevingen zoals communities of practice en living labs. Studenten participeren in afstudeerprojecten, projectstages en minoren. Het lectoraat ondersteunt het interprofessioneel leren. In de module Interprofessionele Communities of Practice leren studenten van verschillende opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg en Social Work om samen te werken. Bekijk de factsheet (pdf).

 • Over de lectoren

  Sandra BeurskensSandra Beurskens
  Sinds 2006 ben ik met veel plezier lector van het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Samen met een groep docent-onderzoekers doen we onderzoek naar onderwerpen die interessant en relevant zijn voor het werkveld en het onderwijs. 

  Ik heb een achtergrond als fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper (GVO) en epidemioloog. Al vroeg werd ik gegrepen door onderzoek. Vooral om na te gaan wat werkt en waarom. Tijdens mijn promotieonderzoek (Low back pain and traction) leerde ik de theorie en praktijk van onderzoek, vooral op het gebied van RCT (randomized clinical trial) en klinimetrie. Na mijn promotie heb ik gewerkt aan de opzet en uitvoering van een groot cohort van werknemers voor de studie naar psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie. 

  Na negen jaar bij de universiteit wilde ik weer dichter bij de praktijk staan. Vooral het implementeren van opgedane kennis in de praktijk en het begeleiden van studenten en docenten hadden mijn interesse. Dit kon vanaf 2002 bij Zuyd Hogeschool eerst als docent-onderzoeker en later als lector. 

  Bijzondere persoonlijke interessegebieden zijn: het gebruiken van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk, evidence based practice en goalsetting/hulpvraagverheldering. Met behulp van meetinstrumenten krijgt de zorgprofessional én de patiënt/cliënt informatie waarmee ze gezamenlijk het doel en verloop van de behandeling kunnen bespreken en deze na afloop evalueren. Waarbij het de uitdaging is het gebruik van meetinstrumenten te integreren in het methodisch handelen van de professionals.  

  Sinds 1 september 2013 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ik ga de nieuwe bijzondere leerstoel ‘Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk’ bekleden. Dit kan ik goed combineren met mijn werkzaamheden voor het lectoraat. Het uiteindelijke doel van de leerstoel is een efficiëntere en meer op de patiënt gerichte zorg. Dat kan door de talloze beschikbare meetinstrumenten en tests te verbeteren en gerichter in te zetten. Het lectoraat werkt nauw samen met andere faculteiten van Zuyd en is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

  Limburg Meet (LIME) is een Kennis-As project van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg, in samenwerking met zorginstellingen, het MKB en burgers. Naast mijn rol als projectleider,
  fungeer ik graag als verbindende schakel tussen zorgprofessionals, -instellingen, cliënten en ondernemers als er vragen of ideeën komen 
  over meten in de zorg. 

  Contact: sandra.beurskens@zuyd.nl en www.caphri.nl/sandrabeurskens


  Asiong Jie
  Sinds 1 april 2013 ben ik als bijzonder lector verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie in het kader van het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie. Dit lectoraat valt onder het lectoraat Autonomie & Participatie en is ingesteld in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum Parkstad. Meer over het lectoraat Integrative Patient Centered Health Care.

  Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar ik in 1995 promoveerde op onderzoek naar vitamine K afhankelijke eiwitten. Mijn opleiding tot internist startte ik in Maastricht en daarna specialiseerde ik me tot hematoloog in het Erasmus MC, waar ik enige jaren als staflid werkzaam was. Sedert 2003 ben ik als internist-hematoloog verbonden aan Zuyderland MC Heerlen. Daar was ik als voorzitter van de oncologiecommissie enige jaren intensief betrokken bij het vormgeven van de oncologische zorg en oncologische zorgpaden in Zuyderland MC. 

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  • Emmylou Beekman  
  • Sandra Beurskens, lector 
  • Marsha Bokhorst 
  • Esther Bols  
  • Stephanie Cornips  
  • Ruth Dalemans 
  • Eveline van Engelen 
  • Jolanda Friesen-Storms 
  • Stephanie Lenzen 
  • Sarah Meuser 
  • Albine Moser  
  • Linda Op het Veld 
  • Barbara Piškur 
  • Prisca Rouwet  
  • Hester Smeets 
  • Steffy Stans 
  • Anita Stevens 
  • Darcy Ummels 

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  Emmylou BeekmanEmmylou Beekman
  Sinds 2014 heb ik de overstap gemaakt van de Universiteit Maastricht naar Zuyd Hogeschool. Ik werk aan inspirerende projecten binnen het lectoraat, werk vanuit het kernteam van Meetpunt aan interdisciplinaire vragen over meten in de zorg en werk projectmatig samen met het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Een belangrijk overkoepelend doel is om het meten in de zorg slimmer, eenvoudiger en effectiever te maken en meetinstrumenten in richtlijnen te ordenen en reduceren. Tevens ben ik bij Zuyd docent aan de opleiding Fysiotherapie. Om de cirkel rond te maken werk ik ook een dag per week in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk in Sittard. 
  Ik heb Gezondheidswetenschappen/ Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Parallel daaraan heb ik mijn fysiotherapiediploma gehaald. Na de Health Sciences Research Master ben ik als promovenda aan de slag gegaan op de Universiteit Maastricht, o.l.v. Rob de Bie en Onno van Schayck. Momenteel zit ik in de afrondingsfase van mijn proefschrift naar de effectiviteit van fysiotherapie bij patiënten met COPD en heb ik in het bijzonder onderzoek gedaan naar COPD exacerbaties, meetinstrumenten bij COPD en de invloed van comorbiditeit op fysiotherapie-uitkomsten.
  E emmylou.beekman@zuyd.nl

  Marsha Bokhorst
  Van 1987 tot 1991 heb ik de opleiding BDI (Bibliotheek Documentatie en Informatieverzorging) gevolgd aan de Hogeschool Limburg. Vervolgens ben ik werkzaam geweest als documentalist bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam, het Sociaal-Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Sinds mei 1999 ben ik in dienst van de Hogeschool als bibliothecaris. Mijn aandachtsgebieden zijn de opleidingen Fysiotherapie, Biometrie en sinds kort ook de Techniek. Vanaf januari 2011 ben ik 1 dag per week gedetacheerd bij het lectoraat om mee vorm te geven aan de database meetinstrumenten (www.meetinstrumentenzorg.nl). Hierin wordt informatie over meetinstrumenten beschikbaar gesteld en indien mogelijk het meetinstrument zelf met als doel het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk te bevorderen.
  E marsha.bokhorst@zuyd.nl

  Esther Bols 
  Sinds maart 2016 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken en als docent bij de opleiding Fysiotherapie. Naast mijn werkzaamheden bij Zuyd, ben ik nog verbonden aan de Universiteit Maastricht als universitair docent bij de vakgroep Epidemiologie. Ik ben bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en epidemioloog BDe opleiding Bewegingswetenschappen heb ik gevolgd aan de Universiteit Maastricht (UM) en gecombineerd met de opleiding Fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool. Na een tijdje als fysiotherapeut te hebben gewerkt, lonkte toch de wetenschap en ben ik gestart met een promotietraject aan de UM met als onderwerp ‘Pelvic physiotherapy in faecal incontinence’. Tijdens dit promotietraject heb ik de Health Sciences Research Master aan de UM afgerond. 
  Vanuit het lectoraat heb ik bijgedragen aan het project ‘Toepassing van het Raamwerk Klinimetrie op KNGF-richtlijnen’. In dit project is het Raamwerk Klinimetrie, een stappenplan om meetinstrumenten te selecteren, toegepast op alle richtlijnen binnen de fysiotherapie om zo te komen tot een set van aanbevolen en optionele meetinstrumenten voor elke richtlijn. Binnenkort start het vervolgproject ‘Disseminatie en implementatie van het Raamwerk Klinimetrie in het onderwijs’, dat zich richt op verdere implementatie van het Raamwerk Klinimetrie, ook binnen het onderwijs van Zuyd. Daarnaast ben ik betrokken bij het project ‘Generieke kennisclips Gezondheidszorg’ als onderdeel van het project ‘Blended Learning Gezondheidszorg’. Dit project heeft als doel om een selectie van kennisclips voor verschillende thema’s (statistiek, evidence based practice, onderzoeksmethodologie, anatomie & fysiologie) centraal aan te bieden voor docenten van de faculteit Gezondheidszorg. Als docent aan de opleiding Fysiotherapie ben ik onder meer tutor, coördinator van de minor Science en coördinator van het universitaire traject.
  Mijn werkzaamheden stellen mij in staat om met veel collega’s in contact te komen vanuit verschillende disciplines. Ik zie het als een uitdaging om binnen mijn werkzaamheden krachten en kennis te bundelen om op die manier het onderwijs, het onderzoek en de praktijk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.
  esther.bols@zuyd.nl

  Stephanie Cornips
  Sinds 1 november 2008 ben ik als management-assistente verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie. Daarvóór ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. Maar deze sectoren ontwikkelingen zich en zo ontwikkel je jezelf ook en is het weer tijd voor een nieuwe stap. Nu ik mijn werkzaamheden ook zo goed mogelijk wil combineren met mijn gezin met jonge kinderen, kwam de functie van assistente van het lectoraat op het juiste moment op mijn pad. De speerpunten van het lectoraat en de werkomgeving van de Hogeschool zijn twee aspecten waardoor ik me nu als een vis in het water voel in deze job. Ik probeer de lectoraatsleden goed te ondersteunen en zodoende een goede schakel in deze interessante ketting te worden.
  E stephanie.cornips@zuyd.nl

  Ruth Dalemans 
  Ik ben afgestudeerd aan de Katholieke Hogeschool in Antwerpen als Gegradueerde in de logopedie en audiologie. Na mijn verdere studie aan de Katholiek Universiteit Leuven werd ik Licentiate in de logopedie in 1998. Mijn thesis behandelde het onderwerp: 'Taalveranderingen bij personen met dementie van het Alzheimertype: Langzaam keren wij terug' onder begeleiding van prof. E. Manders. Tijdens mijn studie in Leuven, was ik tevens actief als zelfstandig logopedist in een eigen praktijk en in het ziekenhuis MCNOL, waar ik voornamelijk mensen met afasie behandeld heb. Sinds 2003 ben ik lid van het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2010 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond met als titel: 'Young stroke survivors and their challenges in social participation' onder begeleiding van Luc de Witte, prof. D. Wade en prof. W. Van den Heuvel.

  Communicatiekwetsbare mensen worden vaak monddood gemaakt doordat de client en professional niet gezamenlijk tot betekenis komen. Momenteel trek ik een aantal projecten om communicatiekwetsbare mensen een stem te geven in hun dagelijks leven enerzijds en binnen het zorgproces anderzijds door:

  • het ontwikkelen van een methodiek om communicatie ondersteunende hulpmiddelen efficiënt in te zetten,
  • cliëntparticipatie te bevorderen door inzet van communicatie ondersteunende tools en
  • methoden te ontwikkelen om anders te meten bij communicatiekwetsbare mensen.

  Meer weten? Neem gerust contact op. E ruth.dalemans@zuyd.nl

  Eveline van Engelen 
  Sinds maart 2004 ben ik verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie. Deze aanstelling werd me direct na afronding van studie Gezondheidswetenschappen en mijn opleiding als Fysiotherapeut aangeboden. De link met het lectoraat had ik al gemaakt tijdens mijn studie doordat zij de opdrachtgever waren voor mijn afstudeerscriptie 'De life Habits vragenlijst'; Een onderzoek naar de inhouds- en constructvaliditeit van de Nederlandse versie. Daar ik tijdens mijn studies zowel op praktisch als op theoretisch vlak kennis opgedaan had, leek het me zeer interessant om deze tweedeling ook in mijn beroep terug te laten komen. Voor het praktische gedeelte ben ik gaan werken in een particuliere praktijk en het theoretisch gedeelte kon ik verder uitbouwen binnen Zuyd Hogeschool. Momenteel werk ik binnen de Hogeschool zowel voor het lectoraat als voor de opleiding Fysiotherapie. Binnen het lectoraat ben ik voornamelijk bezig met de database Meetinstrumenten in de zorg, waarin informatie over meetinstrumenten beschikbaar gesteld wordt met als doel het gebruik van meetinstrumenten te bevorderen. (www.meetinstrumentenzorg.nl) Ook bij de opleiding Fysiotherapie combineer ik theorie en praktijk, doordat ik zowel vaardighedenlessen geef als afstudeergroepen begeleid.
  E eveline.vanengelen@zuyd.nl 


  Jolanda Friesen-Storms
  Nadat ik in 1992 de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting biologische gezondheidskunde en in 1994 de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige heb afgerond, ben ik enkele jaren werkzaam geweest in de zorg. Eerst als verpleegkundige in een revalidatiekliniek in Aken (Duitsland) en daarna als zorgcoördinator in de thuiszorg. Vanaf 1999 ben ik als docent werkzaam voor de opleiding Verpleegkunde aan Zuyd Hogeschool, tegelijkertijd ben ik begonnen aan de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting zorgwetenschappen die ik in 2003 onder begeleiding van prof. Spreeuwenberg heb afgerond. In 2005 heb ik samen met Gerrie Bours en Jessie Lemmens, beiden eveneens lid van het lectoraat, een onderzoek gedaan naar de implementatie van de richtlijn: Revalidatie na een Beroerte van de Nederlandse Hartstichting. Door dit onderzoeksproject ben ik betrokken geraakt bij het lectoraat Autonomie en Participatie. Dit beviel mij ontzettend goed. Daarna heb ik nog aan een aantal projecten deelgenomen als projectlid en van januari 2010 tot januari 2012 ben ik projectleider geweest van een project in het AtriumMC met als thema het implementeren van evidence based practice binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Hierbij heb ik nauw samen gewerkt met Albine Moser, projectleider van een project met hetzelfde thema binnen het Laurentius Ziekenhuis te Roermond en Gerrie Bours, overkoepelend projectleider van de beide projecten. Mede door dit project groeide mijn  belangstelling en ambitie om te promoveren op dit thema. In januari 2011 ben ik gestart met een voorbereidingstraject voor mijn promotie binnen het lectoraat Autonomie en Participatie en vanaf 1 september 2011 ben ik officieel gestart met het promotieonderzoek met als titel: ‘Het implementeren van evidence based practice (EBP) binnen de klinische besluitvorming van verpleegkundigen’. Prof. Dr. Sandra Beurskens (hoogleraar UM en lector lectoraat) en Prof. dr. Trudy van der Weijden (hoogleraar UM en wissellector platform Quality of Life Zuyd Hogeschool) zijn de promotoren en Dr. Gerrie Bours (hoofddocent faculteit gezondheidszorg en senior onderzoeker lectoraat) is de co-promotor. In 2012 heb ik een onderzoeksvoorstel ingediend voor een promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Na een selectieprocedure is mij deze beurs toegekend. De beurs loopt van 1 juni 2013 tot 1 juni 2017. Binnen mijn promotieonderzoek richt ik me momenteel op het nagaan hoe we beter samen met de patiënt kunnen beslissen welke evidence-based nazorg de patiënt, die curatief behandeld is voor kanker, nodig heeft en welke het beste bij hem of haar past. In het kader van dit onderzoek werk ik onder andere nauw samen met Dr. Asiong Jie, (internist-hematoloog ZuyderlandMC en bijzonder lector lectoraat Integrative Patient Centred Health Care).  
  E jolanda.friesen@zuyd.nl 

  Stephanie Lenzen
  Ik ben geboren op 6 juni 1986 en ik woon in Aken. Vanaf 1 mei 2012 ben ik werkzaam als promovendus aan Zuyd Hogeschool binnen het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2009 ben ik afgestudeerd als ergotherapeute aan Zuyd Hogeschool. Sindsdien ben ik werkzaam in een eerstelijns praktijk in Duitsland, waarbij ik me vooral richt op het behandelen van ouderen, neurologische patiënten en kinderen. Omdat mijn interesse naast het behandelen al vroeg ook uitging naar onderzoek, ben ik in september 2009 met de masteropleiding 'Health Promotion and Education' aan de Universiteit Maastricht begonnen. In deze tijd heb ik heel erg genoten van de combinatie van werken en studeren. In september 2011 ben ik afgestudeerd en ben ik begonnen om een artikel over mijn thesis te schrijven. Samen met mijn collega Jerôme van Dongen werk ik nu binnen het RAAK-Pro Programma, waarbij wij ons richten op het ondersteunen van eerstelijns professionals bij het bevorderen van zelf-management bij patiënten met complexe chronische aandoeningen. Dit onderzoek is heel praktijkgericht en er bestaat een grote samenwerking met verschillende disciplines uit de praktijk en uit het onderwijs. Met name de link tussen onderzoek, praktijk en onderwijs ervaar ik als een heel interessante en leuke uitdaging. Met veel motivatie en plezier werk ik daarom aan het programma.
  E stephanie.lenzen@zuyd.nl

  Sarah Meuser
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam als projectmedewerker bij het Lectoraat Autonomie en Participatie. In 2012 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan Zuyd Hogeschool. Voor mijn bachelor heb ik bewust een beroepsopleiding gekozen, om onderwijs, praktijk en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Omdat ik binnen de beroepsopleiding zag dat wetenschappelijk onderzoek mij erg getrokken heeft en ik me daarin verder wilde bekwamen, heb ik na mijn bachelor voor een master gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gekozen. Naar de afronding van deze master, ben ik begonnen als docent ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te werken. Binnen deze functie heb ik aanvullende ervaringen in onderzoek en het volgen van congressen mogen opdoen. Door mijn participatie in het promotieonderzoek van Barbara Piskur en in de expertgroep Kind en Jeugd zoals door mijn ervaringen als ergotherapeut in de praktijk, is mijn enthousiasme gegroeid voor het verbeteren van de participatie van kinderen met een beperking. Sinds september 2016 heb ik de kans gekregen om de uitdaging van een toekomstige promotieonderzoek aan te gaan. Het onderzoek waarmee ik ben gestart heet: ‘Enabling participation of children with physical disabilities in Dutch primary schools. Collaboration between teachers, parents and health care professionals.’ Het betreft een onderzoek voor de adaptatie en evaluatie van de Canadese interventie ‘Partnering for change’ (P4C) voor de Nederlandse onderwijssituatie in het kader van passend onderwijs. Deze interventie tracht om de participatie van kinderen met motorische beperkingen tijdens de uitvoering van schoolse activiteiten te bevorderen. Doormiddel van co-teaching en intensive samenwerking tussen ergotherapeuten, leerkrachten en ouders, kunnen leerkrachten een groter repertoire aan vaardigheden en kennis opbouwen om kinderen met speciale behoeften beter in de klas te ondersteunen. In het project zijn ergotherapeuten een halve dag per week aanwezig tijdens de les in basisscholen.
  sarah.meuser@zuyd.nl

  Albine Moser
  Van huis uit ben ik verpleegkundige en heb in verschillende landen (Oostenrijk, VS en Nederland) gewerkt. Na 18 jaar in de uitvoering in verschillende settings (ziekenhuizen en thuiszorg) was ik klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 2009 ben ik gepromoveerd op hoe mensen met diabetes mellitus type 2 hun autonomie ervaren in de omgang met de diabetesverpleegkundige. Sinds 2008 werk ik als senior docent bij de opleiding master of Advanced Nursing Practice (M-ANP) op Zuyd Hogeschool en sinds begin 2010 ben ik werkzaam in het lectoraat. Sinds 2016 ben ik hoofddocent Interprofessio-neel opleiden en samenwerken waarbij ik samenwerk met alle bachelor opleidingen binnen de Faculteit Gezondheidszorg. Sinds 2017 ben ik hoofdopleider van de M-ANP opleiding. Mijn onderzoek is altijd participatief en praktijkgericht en gaat over patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in het breedste zin van het woord. Daarnaast werk ik als senior onderzoeker op de vakgroep huisartsgeneeskunde op de Universiteit Maastricht (UM). Daar richt ik me met name op kwalitatief onderzoek en het patiëntperspectief in de gezondheidszorg. Het mooie aan een functie op Zuyd en UM is dat je van beide organisaties kunt leren en je bruggen kunt slaan.
  E albine.moser@zuyd.nl 

  Linda op het Veld
  Ik ben sinds 1 december 2011 werkzaam als junior-onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2007 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Biometrie op Zuyd Hogeschool. Vanaf die tijd ben ik werkzaam als biometrist binnen CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen. Naast mijn werk heb ik de master Biology of Human Performance and Health (onderdeel van bewegingswetenschappen) gevolgd aan de Universiteit Maastricht. Deze master heb ik in 2010 afgerond. Daarna was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden in een promotieonderzoek bij het lectoraat. Ik zal onderzoek doen naar de kwaliteit en praktische bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen. Twee dagen per week zal ik in Heerlen aanwezig zijn en een dag in Maastricht bij CAPHRI. Tevens blijf ik een dag werken bij CIRO.
  E linda.ophetveld@zuyd.nl 

  Barbara Piskur
  Sinds 2003 werk ik voor Zuyd Hogeschool in de functie van docent Ergotherapie met als specialisaties kinderrevalidatie en internationalisering. Laatstgenoemde uit zich onder meer in het coördinatorschap van een tweejarige (2008-2010) ERASMUS Curriculum Development Project EEE4all. Vóór Zuyd Hogeschool was ik acht jaar als docent verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Universiteit van Ljubljana (Slovenië). Aan diezelfde Universiteit had ik in 1990 mijn bachelordiploma Ergotherapie verkregen. Voordat ik aan de Universiteit van Ljubljana aan de slag ging werkte ik een aantal jaren als ergotherapeut met meervoudige gehandicapte kinderen. Sinds de afronding van de European Master of Science in Occupational Therapy in 2001 ben ik altijd betrokken geweest bij onderzoek. Mijn inhoudelijke interesse ligt op het gebied van participatie van kinderen met fysieke beperkingen en hun ouders. Die interesse leidde tot mijn samenwerking met NetChild en diverse vakinhoudelijke groepen (Kind en Jeugd bij Ergotherapie Nederland, Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE) Limburg) in de kinderergotherapie in Nederland. Uiteindelijk is ook mijn deelname vanaf 2009 aan het RAAK-programma 'Innovatieve paramedische praktijken in de eerstelijn gezondheidszorg' van het lectoraat Autonomie en Participatie een gevolg van deze interesse. 
  In januari 2010 startte ik mijn nieuwe uitdaging, een promotieonderzoek over de bevordering van sociale participatie van kinderen met een lichamelijke beperking. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de percepties, ervaringen en expertise van ouders en jong volwassenen vanuit het perspectief van Family-Centered Service. Het promotieonderzoek loopt van 1 januari 2010 tot 31 december 2015 en is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma CAPHRI van de Universiteit van Maastricht.
  E barbara.piskur@zuyd.nl 

  Prisca Rouwet
  Ik ben sinds 1 februari 2017 werkzaam als secretaresse bij Zuyd Hogeschool. Binnen het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronische Zieken hebben wij een leuk team. Ik ondersteun onze lectoren en onderzoekers met alle voorkomende secretariële werkzaamheden. In 1997 heb ik mijn opleiding tot directiesecretaresse in Maastricht afgerond. Daarna ben ik onder andere werkzaam geweest bij diverse bedrijven waaronder Gemeente Maastricht, NH Hotels, Stella aviation academy en Château St. Gerlach.
  Mijn werkdagen zijn: maandag t/m donderdag.
  T 045 400 6297
  prisca.rouwet@zuyd.nl

  Hester Smeets
  Info volgt  Steffy Stans
  Ik  werk sinds 2010 bij het lectoraat Autonomie en Participatie als onderzoeker. In ben op dit moment bezig met een promotieonderzoek: ‘Bridging the gap in long term care settings: Communication between communication vulnerable people and their environment’. Sandra Beurskens fungeert als promotor, Ruth Dalemans en Uta Roentgen zijn als begeleiders betrokken. Het betreft een onderzoek naar de ervaringen in de communicatie met mensen die communicatief kwetsbaar zijn. We onderzoeken welke factoren van invloed zijn op gesprekken tussen deze doelgroep en zorgprofessionals en richten ons op zowel de sociale als de fysieke omgeving. In het laatste onderzoek wordt een communicatiekeuzehulp ontwikkeld welke personen die communicatiekwetsbaar zijn en zorgprofessionals ondersteund in het kiezen en gebruiken van ondersteunde communicatie.
  Naast mijn werk als onderzoeker ben ik werkzaam als docent bij de opleiding Ergotherapie. Ik ga met studenten aan de slag in het afstuderen en geef lessen gerelateerd aan onderzoek en communicatie. Op faculteitsniveau ben ik betrokken bij het vormgeven van interprofessioneel onderwijs.
  Mijn achtergrond: n maart 2009 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan Zuyd Hogeschool. In 2010 heb ik de master Health Services Innovation aan de Universiteit Maastricht afgerond. Daarna ben ik gestart als projectmedewerker en ben met name betrokken geweest bij het RAAK-project ‘Innovatieve paramedische praktijk in de eerstelijns gezondheidszorg, samenwerking bij kinderen met complexe zorgvragen’. Vanaf april 2009 tot oktober 2012 heb ik naast mijn functie bij het lectoraat in een eerstelijns ergotherapiepraktijk gewerkt.
  E steffy.stans@zuyd.nl

  Anita Stevens 
  In 1981 heb ik mijn opleiding als fysiotherapeut afgerond en ben sinds die tijd als (kinder)fysiotherapeut werkzaam geweest in het azM te Maastricht. Na diverse specialisaties en vervolgopleidingen, wilde ik mij verder ontwikkelen en startte in 2001 de (deeltijd)studie Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidskunde (GGK) aan de Universiteit van Maastricht. Deze studie heb ik in 2005, cum laude, afgesloten met een onderzoek naar chronische pijn bij kinderen, een combinatie van mijn werk als kinderfysiotherapeut en behandelaar van patiënten met chronische pijn. In maart 2006 zocht ik een nieuwe uitdaging en ben ik gaan werken als docent aan de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool te Heerlen. Sinds december 2006 ben ik hier tevens als onderzoeker gaan werken bij het lectoraat Autonomie en Participatie. 

  Als onderzoeker en projectleider heb ik binnen het lectoraat diverse projecten afgerond:

  • Implementatie van meetinstrumenten in de eerstelijns fysiotherapie praktijk
  • Implementatie van meetinstrumenten in de eerstelijns logopedie praktijk
  • Organisatie van multidisciplinair samenwerken in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk, ten behoeve van kinderen met een complexe zorgvraag
  • Optimale communicatie voor optimale zorg.

  Per 1 januari 2008 heb ik, na 26 jaar, mijn praktiserende baan als fysiotherapeut vaarwel gezegd en richt ik mij volledig op de functie van onderzoeker en senior docent. In 2011 ben ik gestart met een nieuwe uitdaging, een promotietraject met als het doel: het verbeteren van het proces van vraagverheldering en doelen stellen (het goal-setting proces) in de eerstelijns fysiotherapie praktijk, met behulp van patiënt-specifieke meetinstrumenten. Dit promotieonderzoek loopt van 1 november 2011 t/m 1 november 2016 en is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma CAPHRI van de Universiteit Maastricht. Mijn kennis en ervaring als onderzoeker probeer ik in mijn werk als senior docent aan de opleiding fysiotherapie, optimaal in te zetten bij mijn taken als: afstudeerbegeleider, coördinator communicatietrainingen en de werkgroepen Evidence Based Practice (EBP) en Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken (IPOS) van de Faculteit Gezondheidszorg.
  E anita.stevens@zuyd.nl 


  Darcy Ummels
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam promovenda bij het lectoraat. In 2015 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut bij Zuyd Hogeschool, ik heb daarna mijn master 'Human Movement Science' bij de Maastricht University afgerond. Naast mijn promotietraject ben ik ook nog part-time werkzaam als fysiotherapeute bij ParaMedisch Centrum Zuid. Mijn promotieonderzoek gaat over activiteitenmeters in de (para)medische zorg. Met dit project onderzoek ik de validiteit, betrouwbaarheid, hanteerbaarheid en toepasbaarheid van commercieel en niet-commercieel verkrijgbare activiteitenmeters in het dagelijks leven en in de zorg van patiënten met een lage loopsnelheid en/of chronische aandoening.
  E darcy.ummels@zuyd.nl  

  Lees meer Lees minder

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen