Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Binnen het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken voeren we samen met docenten en studenten praktijkgericht onderzoek uit dat eraan bijdraagt dat mensen het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen.

Thema's

Het lectoraat richt zich op de drie thema’s die onderling sterk samenhangen:

Meten in de zorg

Binnen dit thema richten we ons op betekenisvol meten waarbij meten nooit een doel op zich is, maar een middel dat bijdraagt aan de eigen regie en participatie van cliënten. De nadruk ligt op het leren kiezen en gebruiken van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk. Het lectoraat besteedt veel aandacht aan andere vormen van meten ook voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn (door gebruik te maken van beelden en verhalen) en nieuwe vormen van meten (bijvoorbeeld personalised wearabels).

Participatie en Communicatie

Binnen dit thema richten we ons op het gebruiken van ervaringskennis door het betrekken van stakeholders bij onderzoek, onderwijs en zorginnovaties. Voor mensen die communicatiekwetsbaar zijn (mensen die moeite hebben met praten, schrijven, lezen, begrijpen in specifieke situaties) is dit een extra uitdaging. Zij kunnen vaak moeilijk kenbaar maken wat zij belangrijk vinden en begrijpen niet altijd wat de ander zegt. Het lectoraat onderzoekt bruikbare strategieën en ontwikkelt tools om de communicatie met deze doelgroep te bevorderen.

Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken (IPOS)

Binnen dit thema richten we ons op het vormgeven van interprofessioneel onderwijs binnen de zorgopleidingen. Het centraal stellen van de autonomie en participatie van een cliënt vraagt om samenwerking tussen alle professionals rondom de cliënt. Studenten leren daarom ook al gedurende de opleiding elkaars beroep kennen en leren van en met elkaar en werken samen aan onder andere gezamenlijke zorgplannen.

Samenwerking

Samen met docent-onderzoekers en studenten van de opleidingen logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, verpleegkunde en biometrie werken we aan bovenstaande thema’s. Ons werk draagt bij aan het zuydbrede transitiethema  Vitaliteit en Participatie van burgers en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Van daaruit is het lectoraat een van de trekkers van het Brightlands Innovatieprogramma Limburg Meet (LIME).

Bijzonder lectoraat
Het bijzonder lectoraat ‘Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie’  maakt onderdeel uit van het lectoraat A&P.

 • Doelstelling

  De doelen van het lectoraat zijn: 

  1. kennisontwikkeling t.b.v. onderwijs en beroepspraktijk,
  2. onderwijs en professionalisering van docenten,
  3. samenwerking met de beroepspraktijk en maatschappij. 

  Door middel van praktijkgericht onderzoek dragen wij bij aan innovatieprocessen die de participatie en vitaliteit van personen of groepen vergroten. We richten ons op de langdurige en preventieve gezondheidszorg met speciale aandacht voor kwetsbare groepen mensen en de mogelijkheden van technologie.

  We ontwikkelen, zoveel mogelijk in interprofessioneel verband, nieuwe kennis, diensten en producten. Deze implementeren we in onderwijs voor toekomstige of reeds werkzame professionals. We creëren en bieden verschillende uitdagende praktijkomgevingen waarbinnen interprofessioneel leren plaats kan vinden. Ook dragen we bij aan netwerkvorming in de regio. Hierbij zijn we een verbindende schakel tussen cliënten/burgers, professionals, kennisinstellingen en bedrijven. 

 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u de beschrijving van een aantal projecten van het lectoraat. Via de links kunt u doorklikken naar een projectbeschrijving.

  Projecten

  • Zorgrelatie en eigen regie versterken voor thuiswonende ouderen | Albine Moser, Stephanie von Helden-Lenzen, Stephanie Cornips | lees meer 

  • ZieZo meten: Zinvol meten in de zorgpraktijk | Esther Bols | lees meer
  • LIME Portal: verbindt en ondersteunt bij vragen over meten in de zorg | Emmylou Beekman | lees meer
  • 'Experience-based co-design': een instrument om bestaande oncologische zorg voor de oudere patiënt te verbeteren | Albine Moser | lees meer 
  • Disseminatie en implementatie van het 'Raamwerk klinimetrie' in het onderwijs | Esther Bols | lees meer
  • Zorgrelatie | Albine Moser, Stephanie von Helden-Lenzen, Ruth Dalemans en Steffy Stans | lees meer
  • Patiëntenparticipatie in de palliatieve context | Albine Moser | lees meer
  • RAAK-publiek: Zie en hoor de cliënt | Ruth Dalemans | lees meer
  • VoorElkaar - Smart online tools voor ervaringskennis van ouders te generen | Barbara Piskur | lees meer
  • Politics of belonging: Promoting children’s inclusion in educational settings across borders (Internationale NordForsk project | Barbara Piskur | lees meer
  • Partnering for Change (P4C_NL) - Competent in Passend Onderwijs (RAAK KIEM) | Barbara Piskur | lees meer
  • Partnership met ouders en kind | Barbara Piskur | lees meer
  • Ervaringen delen via het ‘Vertelpunt vele handen’ | Barbara Piskur | lees meer
  • Meten van participatie | Barbara Piskur | lees meer
  • LIME Co-creatie | Anita Stevens | lees meer
  • LIME Wearables | Linda Op het Veld 
  • Kwecoo | Ruth Dalemans | lees meer

  Promotieonderzoeken

  • Pregnancy-related urinary incontinence: does it bother? | Heidi Moossdorff-Steinhauser | lopend | lees meer

  • De implementatie en het gebruik van activiteitenmeters in de gezondheidszorg | Darcy Ummels | lopend | lees meer

  • Het doorontwikkelen van PsyMate™ binnen de eerstelijnszorg | Naomi Daniëls | lopend | lees meer

  • Anders meten van kwaliteit van zorg vanuit de ervaringen van cliënten in de gehandicaptenzorg | Marjolein van Rooijen | lopend | lees meer

  • Het Ontwerpen van een Toetsprogramma voor Interprofessioneel Onderwijs | Hester Smeets | lopend | lees meer

  • Ways environment shapes participation of adolescents with Autism Spectrum Disorder | Beate Krieger | lopend | lees meer

  • Enabling participation of children with special educational needs in Dutch. Primary schools applying an integrated, collaborative intervention between teachers and occupational therapists | Sarah Meuser | 01-01-2020

  • Frail older people: who are they ? Frailty screening and profiles | Linda Op het Veld | 27-11-2019 | lees meer

  • Kwaliteit en bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen | Linda Op het Veld | 27-11-2019 | lees meer

  • Moving forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare | Jolanda Friesen | 14-06-2019 | lees meer

  • Dialooggesprekken tussen personen die communicatiekwetsbaar zijn en hun omgeving | Steffy Stans | 17-12-2018 | lees meer

  • Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg | Jerôme van Dongen en Stephanie Von Helden-Lenzen | 15-12-2017 | lees meer

  • Patiëntspecifieke meetinstrumenten in het proces van 'goal setting' | Anita Stevens | 29-09-2017 | lees meer

  • Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability | Barbara Piskur | 17-06-2015 | lees meer
 • Producten en diensten

  Onderzoeken en projecten binnen het lectoraat Autonomie & Participatie van Chronisch Zieken leveren ook eindproducten op. Deze kunt u hieronder raadplegen en/of bestellen. Bent u geïnteresseerd in een workshop of cursus, neem dan gerust contact op met de contactpersoon. Hieronder vindt u een overzicht.

  • Communicatievriendelijk meten | lees meer
  • Co-creatie Impact kompas | lees meer
  • Toolkit Experience-based Co-design | lees meer
  • Cliënten- en burgerparticipatie in onderwijs en onderzoek| lees meer
  • Digitale vragenlijsten voor mensen met communicatieproblemen | lees meer
  • Website meetinstrumenten in de zorg | lees meer
  • Meten van beweegvoorkeuren met foto's | lees meer
  • Toolkit voor patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg | lees meer
  • Raamwerk Klinimetrie voor het selecteren van meetinstrumenten | lees meer
  • Meten Is Super Simpel: De MISS Activity activiteitenmeters | lees meer
  • 4–bollen model: Hulpmiddel om het verhaal van de cliënt te exploreren | lees meer
  • Patiënt-Specifieke Goal-setting methode (PSG): samen met de patiënt doelen stellen in de fysiotherapie | lees meer
  • Mijn Ervaring Met Mijn Zorgrelatie: instrument om ervaren zorg in kaart te brengen | lees meer
  • Communicatiekeuzehulp: een website om mensen die communicatiekwetsbaar zijn te ondersteunen | lees meer
  • Websites communicatie ondersteunende hulpmiddelen | lees meer
  • Voorbereiding nazorggesprek oncologie: een online vragenlijst | lees meer
  • Keuzehulp voor de nazorg van borstkankerpatiënten: een online vragenlijst | lees meer
  • Smart online tools om ervaringskennis van ouders te generen | lees meer
 • Onderwijs

  Het lectoraat levert een zichtbare bijdrage aan het onderwijsproces van studenten. In de onderzoek- en innovatieprojecten worden kennis, diensten en producten ontwikkeld, die via colleges, minoren en afstudeeropdrachten bijdragen aan curricula en uitdagende leeromgevingen zoals communities of practice en living labs. Studenten participeren in afstudeerprojecten, projectstages en minoren. 

  Interprofessioneel opleiden en samenwerken (IPOS)
  Het lectoraat ondersteunt de bachelor opleidingen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, vaktherapie, verpleegkunde, verloskunde en biometrie bij het interprofessioneel opleiden van studenten. Bij interprofessioneel opleiden leren (toekomstige) professionals over, van en met elkaar. De sterk veranderende gezondheidszorg vraagt om zorgprofessionals die goed in staat zijn om adequaat met elkaar samen te werken in dienst van een optimale zorgverlening voor de cliënt. Ook is samenwerking gezocht met andere opleidingen zoals social work. Daarnaast zijn ook studenten van de MBO’s en van de Universiteit Maastricht betrokken in een aantal IPOS onderwijsactiviteiten. Bekijk de factsheets in het Nederlands of Engels.

 • Over de lectoren

  Emmylou BeekmanEmmylou Beekman
  Dr. Emmylou Beekman is per 1 januari 2020 benoemd als lector van het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken. Emmylou Beekman is sinds 2014 werkzaam bij Zuyd, als senior docent aan de opleiding Fysiotherapie en als onderzoeker bij het lectoraat. Van daaruit is ze actief binnen het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EiZT) en het programma Limburg Meet (LIME), waarin ze als projectleider van LIME Portal werkt aan interdisciplinaire vragen over meten in de zorg. Naast haar werk bij Zuyd en het lectoraat is Beekman fysiotherapeut en wetenschappelijk medewerker bij het ParaMedisch Centrum Zuid in Sittard en ontwikkelt en implementeert zij landelijke richtlijnen voor fysiotherapie voor het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 

  Contact: emmylou.beekman@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate


  Asiong Jie
  Sinds 1 april 2013 ben ik lector van het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie. Dit bijzonder lectoraat is ingesteld in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum, met als doel een verbinding te maken tussen de wereld van Cure met Care. Meer over het lectoraat Integrative Patient Centered Health Care.

  Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar ik in 1995 promoveerde op onderzoek naar vitamine K afhankelijke eiwitten.  Ik ben sinds 2013 werkzaam als internist-hematoloog in Zuyderland MC. Op locatie Heerlen ben ik enige jaren intensief betrokken geweest bij het vormgeven van de oncologische zorg en oncologische zorgpaden. In de loop der jaren kreeg ik de behoefte om de dagelijkse zorgpraktijk te verbeteren vanuit een ander perspectief, buiten de bestaande ziekenhuismuren, met actieve participatie van patiënten. Het bijzonder lectoraat biedt mij deze mogelijkheid: door mijn dagelijkse oncologische werkzaamheden in Zuyderland te combineren met praktijkgerichte kennis, onderzoek en onderwijs op Zuyd Hogeschool, kan ik een brug te bouwen tussen de wereld van de dagelijkse ziekenhuiszorg, praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Leren van patiëntervaringen en patiënten actief betrekken bij zorgverbetertrajecten staat centraal hierbij centraal. 

  Publicaties: PubMed
  Contact: asiong.jie@zuyd.nl of LinkedIn

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  • Emmylou Beekman, lector  
  • Marsha Bokhorst 
  • Esther Bols  
  • Stephanie Cornips  
  • Ruth Dalemans 
  • Jolanda Friesen-Storms 
  • Stephanie von Helden-Lenzen 
  • Asiong Jie
  • Renske Kuipers-Looijkens
  • Sarah Meuser 
  • Albine Moser  
  • Linda Op het Veld 
  • Barbara Piškur
  • Hester Smeets 
  • Steffy Stans 
  • Anita Stevens 
  • Darcy Ummels
  • Diana Wetzels

  De volgende externe PhD studenten worden begeleid door leden van het lectoraat

  • Naomi Daniëls
  • Beate Krieger
  • Marjolein van Rooijen
  • Paul Geerts
  • Nicole ter Wal
  • Heidi Moossdorff-Steinhauser

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  Marsha Bokhorst
  Nadat ik in 1991 de opleiding BDI (Bibliotheek Documentatie en Informatieverzorging) heb afgerond ben ik een aantal jaren werkzaam geweest als documentalist bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam, het Sociaal-Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Sinds mei 1999 ben ik in dienst van Zuyd Hogeschool als informatieprofessional. Tot 2018 waren mijn aandachtsgebieden de opleidingen Fysiotherapie, Biometrie en Techniek. Nu vorm ik samen met twee collega's het Team Research Support en richt ik mij geheel op de ondersteuning van lectoraten op het gebied van datamanagement, open access publiceren, literatuuronderzoek en EndNote. Datamanagement is relatief nieuw terrein, de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Het is een interessante uitdaging om dit binnen Zuyd in te richten en te faciliteren. In dat kader ben ik ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het 'Kwaliteitshandboek onderzoek' voor de opleidingen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, vaktherapie, verpleegkunde, verloskunde en biometrie. Meer over onderzoeksondersteuning: https://bibliotheek.zuyd.nl/onderzoek
  Sinds januari 2011 ben ik 1 dag per week gedetacheerd bij het lectoraat om mee vorm te geven aan de database meetinstrumenten. Hierin wordt informatie over meetinstrumenten beschikbaar gesteld en indien mogelijk het meetinstrument zelf met als doel het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk te bevorderen.

  Contact: marsha.bokhorst@zuyd.nl | LinkedIn

  Esther Bols 
  Sinds maart 2016 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken en als docent bij de opleiding Fysiotherapie. Naast mijn werkzaamheden bij Zuyd, ben ik verbonden aan de Universiteit Maastricht als universitair docent bij de vakgroep Epidemiologie. Ik heb de opleiding Bewegingswetenschappen gevolgd aan de Universiteit Maastricht (UM) en gecombineerd met de opleiding Fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool. Tijdens mijn promotietraject heb ik de Health Sciences Research Master aan de UM afgerond. 

  Vanuit het lectoraat (met de focus op Meten in de zorg) draag ik bij aan de volgende projecten: 

  • Het toepassen van het Raamwerk Klinimetrie op de KNGF-richtlijnen (om zo te komen tot een set van aanbevolen en optionele meetinstrumenten)
  • Disseminatie en implementatie van het Raamwerk Klinimetrie in het onderwijs. Voor meer informatie zie ‘Onderzoeksprojecten’
  • Verduurzamen database ‘Meetinstrumenten in de Zorg’. Voor meer informatie zie ‘Onderzoeksprojecten’.
  • Generieke kennisclips Gezondheidszorg: doel is het selecteren van kennisclips voor verschillende thema’s (statistiek, evidence based practice en onderzoeksmethodologie) 

  Als docent ben ik onder meer coördinator van het universitaire traject. Mijn werkzaamheden stellen mij in staat om met veel collega’s in contact te komen vanuit verschillende disciplines. Ik zie het als een uitdaging om binnen mijn werkzaamheden krachten en kennis te bundelen om op die manier het onderwijs, het onderzoek en de praktijk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

  Contact: esther.bols@zuyd.nl | LinkedInResearchGate

  Stephanie Cornips
  Vanaf 1 november 2008 werk ik als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de lectoraten. De laatste jaren zorg ik met name voor de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten. Als linking pin tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik e.e.a. zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Een zeer afwisselende job waar ik mijn kennis en vaardigheden goed kan benutten en waar ik daarnaast nog dagelijks bijleer en mijzelf kan ontwikkelen.  
  Vóór mijn overstap naar Zuyd ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. 

  Contact: stephanie.cornips@zuyd.nl | LinkedIn

  Ruth Dalemans 
  Ik ben afgestudeerd als logopedist in Antwerpen. Vervolgens heb ik in 1998 mijn master Logopedie met goed gevolg afgerond aan de Katholiek Universiteit Leuven met de thesis:  'Taalveranderingen bij personen met dementie van het Alzheimertype: Langzaam keren wij terug'. Tijdens mijn studie in Leuven, startte ik als zelfstandig logopedist in een eigen praktijk en in het ziekenhuis MCNOL. Ik werk bij Zuyd sinds december 1998. Sinds 2003 ben ik lid van het lectoraat Autonomie en Participatie voor chronisch zieken en ouderen. In 2010 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond met als titel: 'Young stroke survivors and their challenges in social participation'.Ik ben werkzaam bij de opleiding Logopedie, maar maak ook verbindingen met andere opleidingen. 
  Ik maak mij sterk voor communicatie tussen zorgprofessionals en mensen die communicatiekwetsbaar zijn. Communicatiekwetsbare mensen worden vaak niet gehoord doordat de cliënt en professional niet gezamenlijk tot betekenis komen. Momenteel trek ik een aantal projecten om communicatiekwetsbare mensen een stem te geven in hun dagelijks leven en binnen het zorgproces door:
  •    Efficiënte inzet van communicatie ondersteunende hulpmiddelen te bevorderen
  •    Cliëntparticipatie te bevorderen door inzet van communicatie ondersteunende tools en
  •    Methoden te ontwikkelen om anders te meten bij communicatiekwetsbare mensen.
  Voor projecten en producten op deze thema`s verwijs ik naar Productinfo en Projectinfo 

  Contact: ruth.dalemans@zuyd.nl | LinkedIn|  PubMed | ResearchGate

  Jolanda FriesenJolanda Friesen-Storms
  Nadat ik in 1992 de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting biologische gezondheidskunde en in 1994 de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige heb afgerond, ben ik enkele jaren werkzaam geweest in de zorg. Vanaf 1999 ben ik als docent werkzaam voor de opleiding Verpleegkunde aan Zuyd Hogeschool, tegelijkertijd ben ik begonnen aan de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting zorgwetenschappen die ik in 2003 onder begeleiding van prof. Spreeuwenberg heb afgerond. Vanaf 2005 ben ik betrokken bij diverse projecten van het lectoraat Autonomie en Participatie. Van januari 2010 tot januari 2012 ben ik projectleider geweest van een project in het voormalige AtriumMC met als thema het implementeren van evidence based practice binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Hierbij heb ik nauw samen gewerkt met Albine Moser en Gerrie Bours. Mede door dit project groeide mijn  belangstelling en ambitie om te promoveren op dit thema. Op 1 september 2011 ben ik officieel gestart met het promotieonderzoek met als titel: ‘Moving forward with evidence-based practice in nursing: towards a personalised approach in cancer aftercare’. In 2013 is mij, na een selectieprocedure, een promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Raad voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) toegekend. Prof. Dr. Sandra Beurskens, Prof. dr. Trudy van der Weijden zijn de promotoren en Dr. Gerrie Bours  Dr. Asiong Jie zijn co-promotoren. Mijn proefschrift is inmiddels goedgekeurd door de leescommissie en ik hoop het in juni 2019 te verdedigen. Ik kan nu hetgeen ik geleerd heb tijdens mijn promotieonderzoek  toepassen in het onderwijs.  

  Contact: jolanda.friesen@zuyd.nl | LinkedInResearchGate 

  Stephanie von Helden-LenzenStephanie von Helden - Lenzen
  Ik ben Stephanie, geboren in juni 1986 en ik woon, samen met mijn man, in Bonn (Duitsland). In 2009 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut bij Zuyd en in 2011 heb ik mij masteropleiding 'Health Promotion and Education' aan de Universiteit Maastricht afgerond. Tussen 2009 en 2012 was ik werkzaam als ergotherapeut in een eerstelijns praktijk in Duitsland. Sinds 2012 werk ik bij Zuyd als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie en als docent bij de opleiding ergotherapie. In 2018 ben ik gepromoveerd op het onderwerp ‘Selfmanagement goal setting and action planning in primary care’. Mijn promotieonderzoek was een samenwerking tussen het lectoraat Autonomie en Participatie en de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Het doel van het onderzoek was om praktijkondersteuners te ondersteunen om gezamenlijk te beslissen over doelen en actieplannen met hun chronische zieke cliënten. Het proefschrift geeft inzichten in de complexiteit van het daadwerkelijk toepassen zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijn. 
  Binnen de opleiding ergotherapie begeleid ik studenten bij het schrijven van hun bachelor scripties en ben ik betrokken bij onderwijs m.b.t. zelfmanagement. Sinds 2017 ben ik daarnaast werkzaam voor het innovatieproject LimburgMeet (LIME). Binnen het thema ‘Anders meten’ doe ik onderzoek naar cliënt-professional zorgrelatie, cliëntenparticipatie en het meten van cliënten-ervaringen in de gehandicaptenzorg. 

  Contact: stephanie.lenzen@zuyd.nl | LinkedInPubMed | ResearchGate 

  Renske KuipersRenske Kuipers-Looijkens
  Vanaf juni 2021 ben ik werkzaam op Zuyd Hogeschool als ondersteuner van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Als ondersteuner draag ik bij aan de administratieve afhandeling en secretariële werkzaamheden binnen het lectoraat. Voor mij is dit een carrière switch vanuit diverse functies in en rondom de evenementen branche. Ik kan binnen Zuyd Hogeschool mijn plan- en organisatie kwaliteiten goed inzetten en de diverse lectoraten optimaal ondersteunen.

  Contact: renske.kuipers@zuyd.nl  | T: 045 400 6297

  Sarah Meuser
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam als projectmedewerker bij het Lectoraat Autonomie en Participatie. In 2012 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan Zuyd Hogeschool. Voor mijn bachelor heb ik bewust een beroepsopleiding gekozen, om onderwijs, praktijk en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Omdat ik binnen de beroepsopleiding zag dat wetenschappelijk onderzoek mij erg getrokken heeft en ik me daarin verder wilde bekwamen, heb ik na mijn bachelor voor een master gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gekozen. Naar de afronding van deze master, ben ik begonnen als docent ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te werken. Binnen deze functie heb ik aanvullende ervaringen in onderzoek en het volgen van congressen mogen opdoen. Door mijn participatie in het promotieonderzoek van Barbara Piskur en in de expertgroep Kind en Jeugd zoals door mijn ervaringen als ergotherapeut in de praktijk, is mijn enthousiasme gegroeid voor het verbeteren van de participatie van kinderen met een beperking. Sinds september 2016 heb ik de kans gekregen om de uitdaging van een toekomstige promotieonderzoek aan te gaan. Het onderzoek waarmee ik ben gestart heet: ‘Enabling participation of children with physical disabilities in Dutch primary schools. Collaboration between teachers, parents and health care professionals.’ Het betreft een onderzoek voor de adaptatie en evaluatie van de Canadese interventie ‘Partnering for change’ (P4C) voor de Nederlandse onderwijssituatie in het kader van passend onderwijs. Deze interventie tracht om de participatie van kinderen met motorische beperkingen tijdens de uitvoering van schoolse activiteiten te bevorderen. Doormiddel van co-teaching en intensive samenwerking tussen ergotherapeuten, leerkrachten en ouders, kunnen leerkrachten een groter repertoire aan vaardigheden en kennis opbouwen om kinderen met speciale behoeften beter in de klas te ondersteunen. In het project zijn ergotherapeuten een halve dag per week aanwezig tijdens de les in basisscholen.

  Contact: sarah.meuser@zuyd.nl | LinkedIn

  Albine Moser
  Van huis uit ben ik verpleegkundige en heb in verschillende landen (Oostenrijk, VS en Nederland) gewerkt. Na 18 jaar in de uitvoering in verschillende settings (ziekenhuizen en thuiszorg) was ik klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 2009 ben ik gepromoveerd op hoe mensen met diabetes mellitus type 2 hun autonomie ervaren in de omgang met de diabetesverpleegkundige. Sinds 2008 werk ik als senior docent bij de opleiding master of Advanced Nursing Practice (M-ANP) op Zuyd Hogeschool en sinds begin 2010 ben ik werkzaam in het lectoraat. Sinds 2016 ben ik hoofddocent Interprofessioneel opleiden en samenwerken waarbij ik samenwerk met bachelor opleidingen ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, vaktherapie, verpleegkunde, verloskunde en biometrie. Sinds 2017 ben ik hoofdopleider van de M-ANP opleiding. Mijn onderzoek is altijd participatief en praktijkgericht en gaat over patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in het breedste zin van het woord. Daarnaast werk ik als senior onderzoeker op de vakgroep huisartsgeneeskunde op de Universiteit Maastricht (UM). Daar richt ik me met name op kwalitatief onderzoek en het patiëntperspectief in de gezondheidszorg. Het mooie aan een functie op Zuyd en UM is dat je van beide organisaties kunt leren en je bruggen kunt slaan.

  Contact: albine.moser@zuyd.nl | Figshare

  Linda Op het Veld
  Ik ben sinds 1 december 2011 werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2007 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Biometrie op Zuyd Hogeschool. Vanaf die tijd heb ik ruim 6 jaar als biometrist gewerkt bij Ciro. Naast het werk in de praktijk heb ik de master Biology of Human Performance and Health (onderdeel van bewegingswetenschappen) gevolgd aan de Universiteit Maastricht. Deze master heb ik in 2010 afgerond. Daarna was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden in een promotieonderzoek bij het lectoraat. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen. Op 27 november 2019 heb ik mijn proefschrift verdedigd. Daarnaast heb ik verschillende taken in het onderwijs, zoals scriptiebegeleiding bij de opleiding fysiotherapie en tutor en coördinator van enkele blokken Methodologie en Statistiek binnen het versneld traject voor vwo’ers. Vanaf mei 2019 ben ik ook werkzaam bij de opleiding Biometrie.

  Contact linda.ophetveld@zuyd.nl |LinkedIn | Researchgate

  Barbara Piskur
  Mijn naam is Barbara  Piškur. Sinds 2003 werk ik voor Zuyd Hogeschool in de functie van senior onderzoeker/docent. Vóór Zuyd Hogeschool was ik acht jaar als docent verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Universiteit van Ljubljana (Slovenië). Voordat ik aan de Universiteit van Ljubljana aan de slag ging werkte ik een aantal jaren als ergotherapeut met meervoudige gehandicapte kinderen. In juni 2015 promoveerde  ik aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift ‘Parents’ role in enabling the participation of their child with a physical disability’ (meer lezen).
  Mijn inhoudelijke interesse ligt op het gebied van bevorderen van participatie van kinderen met een beperking, partnership met ouders en inzet van ervaringskennis, innovaties in zorg, onderwijs en welzijn en kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Ik doceer deze inhoud bij diverse opleidingen binnen Zuyd; Ergotherapie, Social work, PABO, Master Advanced Nursing Practitioner en Master Gezondheidsinnovatie.
  Vanaf 2009 ben ik een actief lid van het lectoraat Autonomie en Participatie en betrokken bij diverse innovaties in onderwijs, zorg en welzijn rondom ervaringskennis, participatie, partnership met ouders, en bevorderen van innovaties rondom revalidatietechnologie via LivingLab. 
  Ik werk nauw samen met CanChild als international collaborator, met School-based Occupational Therapy Europe en met diverse vakinhoudelijke groepen in de kinderergotherapie in Nederland (Adviesraad Onderzoek & Wetenschap bij Ergotherapie Nederland, Eerstelijnsergotherapie praktijken). 

  Contact: barbara.piskur@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate | Figshare 

  Hester SmeetsHester Smeets
  Op Zuyd ben ik sinds 2014 werkzaam als docente interprofessioneel onderwijs. In dit onderwijs werken we aan het leren samenwerken met (studenten van) andere disciplines om samen te komen tot optimale zorg voor de cliënt. Voor alle opleidingen binnen de gezondheidszorg zijn modules ontwikkeld gericht op interprofessionele samenwerken. Samen met een team van enthousiaste docenten coördineer ik deze module genaamd Interprofessionele Communities of Practice (IP CoP), voor studiejaar 1 t/m 4. Lees meer op Figshare
  Naast het coördineren van dit interprofessionele onderwijs ben ik sinds september 2017 bezig met mijn promotieonderzoek rondom hetzelfde onderwerp, namelijk toetsing van interprofessioneel onderwijs. Middels design-based research willen we een toetsprogramma ontwikkelen voor de beoordeling van interprofessionele competenties. Ik word in dit onderzoek begeleid door Prof. dr. Jeroen van Merriënboer (School of Health Professions Education, Universiteit van Maastricht), dr. Albine Moser (Lectoraat Autonomie & Participatie, Zuyd Hogeschool), en dr. Dominique Sluijsmans (Hogeschool Rotterdam & Radboud Universiteit). Voor dit promotieonderzoek heb ik de promotiebeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontvangen. 

  Contact: hester.smeets@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate | Figshare 

  Steffy Stans
  Ik ben sinds 2010 bij het lectoraat Autonomie en Participatie als onderzoeker en ben daarnaast werkzaam als docent Ergotherapie. Ik heb bij Zuyd Hogeschool de opleiding Ergotherapie gevolgd en daarna een Master Health Innovation Services aan de universiteit van Maastricht. 
  In 2018 ben ik gepromoveerd met het proefschrift: Communication for Participation, facilitating dialogue conversations between communication vulnerable people and healthcare professionals. 
  Binnen onderzoek houd ik mij bezig binnen de thema’s: communicatie, communicatiekwetsbaarheid en cliëntparticipatie (in onderzoek). 
  Bij de opleiding ergotherapie coördineer ik het afstudeerproject. Daarnaast werk ik als docent met name binnen de thema’s: onderzoek, interprofessioneel samenwerken, communicatie, ouderen. Ook binnen de Bachelorstudiumgang Ergotherapie en de Master Advanced Nursing Practice begeleid ik studenten bij het afstudeeronderzoek. 

  Contact: steffy.stans@zuyd.nl | LinkedIn | PubMed | ResearchGate | Wiley Online Library

  Anita StevensAnita Stevens 
  Ik ben Anita Stevens. Mijn achtergrond is fysiotherapeut en gedragswetenschapper. Als (kinder)fysiotherapeut heb ik 25 jaar gewerkt in het MUMC en ervaring op het gebied van kinderen, psychiatrie, neurologie en chronische pijn. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij Zuyd als docent op de opleiding fysiotherapie en onderzoeker bij het lectoraat A&P. Mijn uitgebreide praktijkervaring komt mij op beide werkplekken goed van pas. Bij de opleiding Fysiotherapie begeleid ik studenten met hun bachelor thesis en coördineer ik de thema’s communicatie, evidence based practice en interprofessioneel opleiden en samenwerken. 
  Bij het lectoraat heb ik diverse projecten afgerond rondom implementatie van meetinstrumenten, interprofessioneel samenwerken en optimale communicatie. In 2017 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op het thema ‘goal-setting’ in de fysiotherapie. Hierbij is de Patiënt-Specifieke Goal-setting methode (PSG) ontwikkeld, een methode om samen met de patiënt doelen te stellen in de fysiotherapie (zie video). 
  Mijn expertise ligt vooral op het gebied van: doelgericht meten, goal setting, interprofessioneel opleiden en samenwerken, co-creatie, evidence based practice en communicatie. Momenteel werk ik voor het lectoraat binnen het Brightlands innovatieprogramma LIME op de thema’s Co-creatie  (zie video) en Anders Meten. Als onderzoeker én docent probeer ik zoveel mogelijk verbinding te maken tussen onderzoek(producten) en onderwijs. Met de implementatie van de patiënt-specifieke goal-setting methode in de praktijk en het onderwijs hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het meer doelgericht en cliëntgericht werken in de fysiotherapie en de gezondheidszorg.

  Contact: anita.stevens@zuyd.nl | LinkedIn | ResearchGate  

  Darcy UmmelsDarcy Ummels
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam promovenda bij het lectoraat. In 2015 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut bij Zuyd en ben ik gaan werken als fysiotherapeute bij ParaMedisch Centrum Zuid.
  In 2016 heb ik mijn master 'Human Movement Science' bij de Universiteit van Maastricht afgerond.
  Naast mijn promotietraject ben ik ook nog steeds parttime werkzaam als fysiotherapeute bij ParaMedisch Centrum Zuid. 

  Contact: darcy.ummels@zuyd.nl  | LinkedIn| ResearchGate  

   

  Diana WetzelsDiana Wetzels
  In februari 2011 ben ik bij de Academie Commerciële Economie en Financieel Management van Zuyd gestart als Directiesecretaresse/Management Assistent. Na een aantal jaar was ik werkzaam als Beleidsondersteunend medewerker en heb ik in 2018 de Hbo-opleiding Bedrijfskunde richting Finance & Control afgerond. Sinds 1 mei 2021 ben ik als Beleidsondersteunend medewerker verbonden aan de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Waar ik me bezig houd met de financiële, administratieve- en personele zaken van de lopende onderzoeksprojecten. En als sleutelfiguur functioneer tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten en probeer een en ander in goede banen te leiden. 

  Contact: diana.wetzels@zuyd.nl | werkdagen: ma t/m vrij

  De volgende externe Phd studenten worden begeleid door leden van het lectoraat

  Naomi Daniëls
  Sinds 18 april 2017 ben ik verbonden als promovenda aan het lectoraat. In 2013 ben ik afgestudeerd als neuropsycholoog bij de Universiteit van Maastricht, waarna ik mijn master in Mental Health (psychopathologie bij kinderen en adolescenten) eveneens bij de Universiteit van Maastricht heb afgerond. Sindsdien ben ik werkzaam als klinisch psycholoog in een privépraktijk in België, waarbij ik me richt op diagnostiek en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met verscheidene kwetsbaarheden. Na het afstuderen heb ik gewerkt als projectmanager in een privépraktijk in België en docent bij de Universiteit van Maastricht. Daar mijn interesse bleef uitgaan naar onderzoek, ben ik gestart als promovenda. Mijn promotietraject gaat over de doorontwikkeling, optimalisatie en implementatie van PsyMate™ binnen de eerstelijnszorg. We onderzoeken de hanteerbaarheid en bruikbaarheid van PsyMate™ als ondersteuningstool in de huisartsenpraktijk. Dit project is een samenwerking tussen de Universiteit van Maastricht en Zuyd Hogeschool, en onderdeel van LIME.

  Contact: naomi.daniels@maastrichtuniversity.nl 

  Beate KriegerBeate Krieger
  Beate is an occupational therapist from Switzerland. She graduated 30 years ago in Germany and worked as OT in a various of settings and countries. In her own private practice, she delivers community-based OT to children and youth and their families. After lecturing as freelancer at different OT schools in Switzerland, she has worked since 2007 as lecturer at the Zurich University of Applied Sciences (ZAHW). Her teaching fields are theory in OT, neuroscience, scientific methodology, blended learning and pediatric interventions. Beate graduated as European Master in OT and started her PHD in Maastricht university in 2016. She was awarded for the publication of her master thesis in 2010 and received teaching awards from her university in 2012 and 2016. 

  Contact: beate.krieger@zhaw.ch | LinkedIn

  Marjolein van RooijenMarjolein van Rooijen
  Sinds maart 2017 ben ik werkzaam als promovendus bij de Universiteit van Maastricht en Zuyd Hogeschool. Na mijn gymnasium in Amsterdam heb ik bij de Vrije Universiteit de Bachelor Gezondheidswetenschappen gevolgd. Door deelname aan een minor in Zuid-Afrika die inging op de sociologische kanten van zorg is mijn interesse gewekt in de sociale context en maatschappelijke factoren die beïnvloeden welke kwaliteit en vorm van zorg patiënten ontvangen. Aansluitend heb ik met veel plezier in Maastricht de Master Global Health gevolgd wat ik met een thesis in Myanmar naar mogelijkheden van universele zorgverzekering voor de bevolking, afrondde. 
  Na 1,5 jaar buiten het onderzoek te hebben gewerkt prikkelde de uitdaging van ‘Anders meten’ in LIME mijn interesse en ben ik met enthousiasme begonnen aan het promotie-traject ‘Anders meten van kwaliteit van zorg vanuit de ervaringen van cliënten in de gehandicaptenzorg’. Verdere info is bij projecten te lezen. Het doel van het onderzoek is om de kwaliteit van zorg te verbeteren met behulp van de ervaringen van cliënten in de gehandicaptenzorg. Dit doen we door het ontwikkelen van strategieën die het werken met patiënt/cliënt gerapporteerde ervaringen metingen (PREMs) verbetert. Op die manier kunnen cliënten beter aangeven wat ze van de zorg vinden en wat voor doelen ze hebben, maar kan de organisatie ook beter weten hoe ze de kwaliteit van zorg voor cliënten verhogen en hierover rapporteren naar zorgkantoren. Binnen mijn onderzoek werken we nauw samen met Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL). Cliënten bij SGL hebben vaak een niet-aangeboren hersenletsel wat communiceren over ervaringen met de zorg uitdagend maakt. 
  Cliëntenparticipatie is een belangrijk onderdeel van ons onderzoek, daarom zijn cliënten betrokken als respondent in interviews, ontwikkelaars bij ontwikkelgroepen en leden van de projectgroep. 
  Ik word tijdens mijn promotie begeleid door Stephanie von Helden-Lenzen, Albine Moser, Ruth Dalemans en Sandra Beurskens. 

  Contact: marjolein.vanrooijen@zuyd.nl | LinkedIn

  Paul Geerts
  Titel promotieonderzoek: Shared decision making in de hematologische praktijk: willen we het en doen we het?

  Met het voortschrijden van onderzoek ontstaan steeds meer en betere behandelmogelijkheden. Patiënten willen in de besluitvorming betrokken worden. Shared decision making laat zien dat een duidelijke verbetering op intermediaire of processmaten als de kennis van de patiënt of de opties of de tevredenheid over de besluitvorming. Daarom is het van belang ook in de hematologie de mate van shared decision making te inventariseren om hier desgewenste beleidsaanpassingen op te kunnen doen.

  Promotoren: prof. Trudy van der Weijden, prof. Gerard Bos. Co-promotor: dr. Albine Moser

   

  Nicole ter WalNicole ter Wal
  In 2013 ben ik afgestudeerd als logopedist bij de Hogeschool Utrecht, waarna ik direct startte met de master “neurolinguïstiek” aan de Rijksuniversiteit Groningen. Die rondde ik in 2015 met succes af. Met drie jaar ervaring als logopedist en enige ervaring als linguïst (in zowel de volwassenrevalidatie als de verpleeghuissetting) werd ik in 2016 docent bij de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Utrecht. Sinds mei 2017 ben ik werkzaam bij het lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie en in september 2019 startte ik daar met mijn promotieonderzoek. Hierin doe ik onderzoek naar het afasievriendelijk meten van communicatieve participatie in het dagelijks leven. Ruth Dalemans, lid van de adviescommissie, begeleidt mij in het ontwikkelen van dit meetinstrument. E nicole.terwal@hu.nlLinked-In

   

  Lees meer Lees minder

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen