Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Het lectoraat Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte voert activiteiten uit die ertoe bijdragen dat mensen met een chronische ziekte of kwetsbare ouderen het leven kunnen leiden zoals zij dat graag willen. Autonomie betekent dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken. Participatie houdt in dat ze rollen in de samenleving kunnen vervullen die ze graag zelf willen. Met andere woorden: cliënten worden steeds meer partner en medebeslisser in de zorg en willen in toenemende mate zeggenschap over wat er met hen gebeurt, met name als het gaat over langdurende zorg. De kern van het lectoraat is dat professionals leren omgaan met de toenemende autonomie van patiënten of cliënten.

Samenwerking

Het lectoraat is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op dit moment worden er door EIZT al verscheidene (inter)nationale projecten in samenwerking met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten, overheden en andere kennisinstellingen uitgevoerd op het domein van het nieuwe lectoraat. Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

 • Doelstellingen

  De doelen van het lectoraat zijn :

  1. Het uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek en bewerkstelligen van innovaties op het domein van het Zuyd onderzoekszwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie in samenwerking met de beroepspraktijk en andere stakeholders.

  2. Bijdragen leveren aan wisselwerking onderwijs en onderzoek binnen de opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg en andere faculteiten van Zuyd Hogeschool.

  3. Interne en externe profilering van de hogeschool.

  Onderzoekslijnen
  De missie van het lectoraat sluit aan bij de actuele (inter)nationale ontwikkelingen in de zorg. Het aantal mensen met een of meerdere chronische ziekte(n) en langdurige zorgvragen zal de komende decennia fors toenemen. In de zorg ligt de nadruk op de participatie van een individu in zijn of haar eigen omgeving waarbij cliënten steeds meer partner en medebeslisser worden. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat ze in staat zijn om cliënten op maat te ondersteunen in het zorgproces en zelfmanagement, daarbij rekening houdend met de wensen, restcapaciteiten en mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar omgeving. Van cliënten en burgers wordt steeds meer zelfredzaamheid en regie verwacht. Het centrale thema van het lectoraat is breed en vereist afbakening. Onze activiteiten zijn onder te verdelen in vier hoofdlijnen:

  Cliëntparticipatie

  Deze lijn richt zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van methodieken van cliëntparticipatie en het verankeren van cliëntparticipatie in onderzoek, onderwijs en praktijk. Cliëntenparticipatie wordt omschreven als “betekenisvolle participatie”. Deze kan verschillend ingevuld worden en kent verschillende methodieken. Belangrijk is dat het niveau van participatie en de methodieken van participatie in de specifieke context geplaatst dienen te worden. Binnen deze lijn wordt specifiek aandacht besteed aan participatie van communicatiekwetsbare cliënten.

  Meten in de zorg

  Deze lijn richt zich op het doelgerichter, slimmer, sneller en daarmee beter toepasbaar maken van meten in de dagelijkse zorgpraktijk. Activiteiten richten zich op het ontwikkelen en evalueren van methodieken en meetinstrumenten om de wensen en doelen van cliënten te verhelderen en monitoren en op implementatie strategieën om meetinstrumenten op een efficiënte en hanteerbare wijze in de dagelijkse praktijk te gebruiken.

  Wijkgerichte zorg en interprofessioneel samenwerken

  Deze lijn richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe concepten van zorg- en dienstverlening in wijken, gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. Hierbij kijken we expliciet naar de implicaties van deze concepten voor de benodigde interprofessionele competenties van zorgprofessionals en samenwerkingsmodellen voor professionals (en samenwerking met het cliëntsysteem) op de zelfredzaamheid van cliënten

  Gezonde en actieve leefstijl

  Deze lijn richt zich op de vraag hoe cliënten aangezet kunnen worden tot een actieve, gezonde leefstijl en blijvende gedragsverandering. De focus ligt op ‘bewegen’ en ‘voeding’. Rondom bewegen zijn twee hoofdthema’s te onderscheiden: het verleiden tot bewegen en het stimuleren van bewegen over de zorgketen heen. Het voedingsaspect wordt onderzocht in relatie tot bewegen.

  Uitgangspunten

  Bij de onderzoeksactiviteiten staan de volgende uitgangspunten in onze werkwijze centraal:

  • Begin- en eindpunt van de activiteiten is de beroepspraktijk van (zorg)professionals. De vragen worden opgehaald binnen het werkveld of we anticiperen op actuele ontwikkelingen in de zorg.

  • Cliënten en centrale belanghebbenden (mantelzorgers, ouders) worden zoveel mogelijk betrokken bij de keuzes, ontwikkeling, uitvoering en implementatie van de projecten.

  • Activiteiten worden in een interprofessionele aanpak samen met de stakeholders (zorgprofessionals, cliënten, bedrijven, docenten en studenten) uitgevoerd.

  • Bij alle thema’s is er speciale aandacht voor de ondersteunende rol van technologie.

  • De projecten worden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgevoerd, waarbij de vraagstelling leidend is voor de gebruikte methodologie.

  • Binnen projecten wordt verbinding gezocht tussen onderzoekslijnen, waardoor expertise steeds optimaal ingezet wordt en krachten gebundeld worden.

  • De activiteiten zijn ‘aandoening overstijgend’, dit houdt in dat we ons niet primair richten op bepaalde aandoeningen of ziektebeelden. Wel is er voor bepaalde doelgroepen extra aandacht, bijvoorbeeld voor mensen met kanker vanwege het bijzondere lectoraat dat binnen het lectoraat A&P is ingesteld.

  • De ontwikkelde kennis wordt geïmplementeerd in curricula van de paramedische en verpleegkundige opleidingen en vertaald naar (bij)scholing voor professionals in het werkveld.

 • Onderzoek en projecten

  Elk project wordt in samenwerking met het werkveld en/of kennisinstellingen uitgevoerd. Hierbij wordt er naar gestreefd om studenten in hun afstudeerfase of als werkstudent te betrekken bij de projecten.

  Bij elk onderzoeksproject vormen de drie inhoudelijke thema's van het lectoraat de basis. Projecten die worden uitgevoerd met behulp van interne of externe subsidies, de zogenoemde RAAK-projecten, zijn al dan niet gelieerd aan een promotieonderzoek.

  Patiëntspecifieke meetinstrumenten in het proces van 'goal setting'

  Promotieonderzoek Anita Stevens
  Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van patiëntspecifieke meetinstrumenten in het ‘goal setting’ proces in kaart te brengen, te verbeteren en te evalueren om daarmee uiteindelijk het cliëntgecentreerd werken te bevorderen. De setting waarin dit onderzoek plaatsvindt zijn de eerstelijns paramedische praktijken.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Kwaliteit en bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen

  Promotieonderzoek Linda Op het Veld
  Het tijdig identificeren van kwetsbare ouderen biedt mogelijkheden om nadelige gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen dan wel uit te stellen. Wat zijn hanteerbare en kwalitatief goede meetinstrumenten om kwetsbaarheid bij ouderen op te sporen? 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Gebruikergecentreerde telerevalidatie voor patiënten met fantoompijn

  Promotieonderzoek Andreas Rothgangel
  Het doel van dit project is het ontwikkelen van een telerevalidatie op basis van de behoeftes van de gebruikers en het evalueren van de gebruiksvriendelijkheid, technische performance en kosteneffectiviteit van het systeem bij patiënten met fantoompijn na amputaties van de onderste extremiteit.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Het optimaliseren van de nazorg bij patiënten met kanker

  Promotieonderzoek Jolanda Friesen
  Het Atrium Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool willen in een onderzoek nagaan welke nazorgmogelijkheden er (in de regio) zijn, welke behoeften patiënten hebben en hoe professionals dit in de (na)zorg kunnen implementeren, met nadruk op het meenemen van de individuele patiënt in de beslissing (gedeelde besluitvorming). 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg

  Promotieonderzoek Stephanie Lenzen, Jerome van Dongen
  Inhoud en samenwerking bij het op maat opstellen van doelen en actieplannen voor chronisch zieken. In dit kader is in nauwe samenwerking met professionals en patiënten het 4-bollenmodel ontwikkeld.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Dialooggesprekken tussen personen die communicatiekwetsbaar zijn en hun omgeving

  Promotieonderzoek Steffy Stans
  Zorgprofessionals ervaren dagelijks een grote uitdaging om de communicatie-problemen met cliënten die communicatiekwetsbaar zijn te overbruggen. De vraag is hoe een optimale dialog bereikt kan worden met deze groep mensen.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  De kracht van het onbewuste leren 2.0

  Promotieonderzoek Melanie Kleynen & Li-Juan Jie
  Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische vaardigheden opnieuw leren. In dit project wordt onderzocht hoe de onbewuste motorische leerstrategieën analogie leren, foutloos leren en observationeel leren toegepast kunnen worden en welke ondersteunende technologieën ingezet kunnen worden om het lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Optimale communicatie voor Optimale Zorg

  RAAK-project - Ruth Dalemans
  Ontwikkelen van een communicatie toolkit ter bevordering van de communicatie tussen cliënten met communicatieve beperkingen en hun omgeving.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg

  RAAK-project - Ramon Daniëls
  Het doel van dit project is om zorgprofessionals in de eerste lijn te ondersteunen bij zelfmanagement van cliënten met chronische, complexe aandoeningen. Dit doen we door hen toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën om: 1. de kwaliteit van doelen en actieplannen te vergroten en 2. de interprofessionele samenwerking te verbeteren. 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers (OMOB)

  RAAK-project  - Jerome van Dongen
  Doel van het onderzoek: een concreet en gedragen ondersteunings-pakket voor beroepskrachten en burgers dat zowel voor de beroeps-praktijk als een breed scala aan opleidingen ter beschikking komt.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  De patiënt (weer) in zijn kracht

  RAAK-project - Susy Braun 
  Welke kennis en vaardigheden hebben zorgprofessionals en patiënten na een VKB-reconstructie nodig om een zelf-monitoringsysteem slim toe te kunnen passen in de zorgpraktijk?

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Database meetinstrumenten in de zorg

  Het doel is om de beschikbaarheid van meetinstrumenten te vergroten en de database door te laten groeien tot een nationaal bronbestand van Nederlandstalige meetinstrumenten waar onderzoekers en zorgprofessionals gebruik van maken. Lees de factsheet of ga naar website Meetinstrumenten

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Meetpunt

  Het doel van Meetpunt is om meten in de zorg makkelijker, sneller en vooral toepasbaarder te maken voor de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan apps, wearables in de zorg, maar ook vragenlijsten en observaties. Meetpunt lost vragen over meten in de zorg op, door verschillende partijen met elkaar te verbinden.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  'Experience-based co-design': een instrument om bestaande oncologische zorg voor de oudere patient te verbeteren

  Asiong Jie 
  Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van bestaande oncologische zorgpaden, en daarmee de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaring en beleving van de oudere kankerpatiënt, de mantelzorg en zorgverleners. 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen (MIBBO)

  Melanie Kleynen 
  Bij het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging van ouderen in zorginstellingen is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de wensen en voorkeuren van de ouderen zelf. Voor dit doel is de MIBBO ontwikkeld. Er zijn ook workshops Bewegen op Maat MIBBO. 

  Bekijk de factsheet (pdf)

  In dialoog

  Ruth Dalemans 
  Communicatiebeperkingen kunnen ontstaan als gevolg van vele factoren en leiden tot interactieproblemen tussen zorgprofessionals en zorgvragers. Het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en zorgvragers is belangrijk om zorg af te kunnen stemmen op de wensen van de cliënten.

  Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes

  Erik van Rossum, Gerrie Bours, Susy Braun 
  Het project focust met name op de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen en beoogt hun werk effectiever en meer evidence-based te maken en hun expertise en leiderschapskwaliteiten te verbeteren. De resultaten van ‘Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes’ zullen zowel regionaal, nationaal als internationaal geïmplementeerd worden.

  Disseminatie en implementatie van het 'Raamwerk klinimetrie' in het onderwijs

  Esther Bols 
  Dit project heeft als doel om het raamwerk klinimetrie verder te dissemineren en waar mogelijk te implementeren in de bestaande bachelor en (professionele) masteropleidingen fysiotherapie en in de post-hbo nascholing. Dit wordt gedaan aan de hand van het opstellen van een concept ontwerprichtlijn waarbij gebruik wordt gemaakt van het curriculaire spinnenweb. De concept ontwerprichtlijn wordt vervolgens besproken met stakeholders en eindgebruikers van het raamwerk klinimetrie en zo nodig aangepast tot een definitieve versie. Tenslotte wordt de ontwerprichtlijn aangeboden en besproken met twee opleidingen fysiotherapie en een nascholing (primaire scholingsinstituten), waarna het raamwerk klinimetrie overeenkomstig de ontwerprichtlijn aangeboden wordt aan het initieel en nascholingsonderwijs. Daadwerkelijke implementatie van het raamwerk klinimetrie wordt nagestreefd bij de primaire scholingsinstituten.

  Zorgrelatie

  Albine Moser, Stephanie Lenzen 
  Voor mensen die gebruik maken van zorg is de zorgrelatie, met name de omgang tussen cliënten en hulpverleners, van groot belang. Echter, op dit moment bestaan er voor mensen die moeilijkheden ervaren in de communicatie zeer weinig methoden om de zorgrelatie in kaart te brengen. In dit project wordt een generiek, valide en communicatief toegankelijk kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van de zorgrelatie tussen communicatiekwetsbare mensen en hun hulpverleners inzichtelijk maakt.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Patiëntenparticipatie in de palliatieve context

  Albine Moser 
  Het hoofddoel is patiëntenparticipatie duurzaam versterken in de context van de palliatieve zorg: bij 10 projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk.

  Bekijk de factsheet (pdf)

  Patiënt en mantelzorgervaringen als startpunt om bestaande zorg te verbeteren middels Experience-Based Co-Design (EBCD) bij Cancer Associated Thrombosis (CAT)

  Asiong Jie
  Het doel is de dagelijkse zorg voor kankerpatiënten met trombose verbeteren, door patiënten, mantelzorg en zorgprofessionals als gelijkwaardige partners te betrekken in een kwaliteits-verbeterproject. De zorg voor kankerpatiënten met trombose efficiënter en meer patiëntgericht maken.

  Bekijk de factsheet (pdf)
 • Samenwerkingspartners
 • Publicaties

  Wetenschappelijke artikelen (peer reviewed)

  • Ament SMC, Gillissen F, Moser A, Maessen JMC, Dirksen CD, von Meyenfeldt MF, van der Weijden T. Factors associated with sustainability of 2 quality improvement programs after achieving early implementation success: a qualitative case study. Journal of evaluation in clinical practice. 2017 Apr 20 [Epub ahead of print].
  • Backhaus R, van Rossum E, Verbeek H, Halfens RJ, Tan FE, Capezuti E, Hamers JP. Relationship between the presence of baccalaureate-educated RNs and quality of care: a cross-sectional study in Dutch long-term care facilities. BMC Health services research. 2017 Jan 19;17(1):53. [Lees meer]
  • Backhaus R, van Rossum E, Verbeek H, Halfens RJ, Tan FE, Capezuti E, Hamers JP. Work environment characteristics associated with quality of care in Dutch nursing homes: a cross-sectional study. International journal of nursing studies. 2017 Jan;66:15-22.
  • van Dijk-de Vries A, van Dongen JJJ, van Bokhoven MA. Sustainable interprofessional teamwork needs a team-friendly healthcare system: experiences from a collaborative Dutch programme. Journal of interprofessional care. 2017 Mar;31(2):167-169. [Lees meer]
  • van Dongen JJJ, van Bokhoven MA, Daniëls R, Lenzen SA, van der Weijden T, Beurskens A. Interprofessional primary care team meetings: a qualitative approach comparing observations with personal opinions. Family practice. 2017 Feb;34(1):98-106. [Lees meer]
  • van Dongen JJJ, de Wit M, Smeets HWH, Stoffers E, van Bokhoven MA, Daniëls R. "They are talking about me, but not with me": a focus group study to explore the patient perspective on interprofessional team meetings in primary care. The patient. 2017 Jan 21. [Epub ahead of print]. [Lees meer]
  • Friesen-Storms JHHM, Beurskens AJHM, Bours GJJW. Teaching and implementing evidence-based practice in a hospital unit with secondary vocational trained nurses: lessons learned. Journal of continuing education in nursing. 2017 Sep 1;48(9):407-412.
  • Kleynen M, Moser A, Haarsma FA, Beurskens AJ, Braun SM. Physiotherapists use a great variety of motor learning options in neurological rehabilitation, from which they choose through an iterative process: a retrospective think-aloud study. Disability and rehabilitation. 2017 Aug;39(17):1729-1737.
  • Kuk NO, den Ouden M, Zijlstra GA, Hamers JP, Kempen GI, Bours GJ. Do nursing staff encourage functional activity among nursing home residents?: a cross-sectional study of nursing staff perceived behaviors and associated factors. BMC Geriatrics. 2017 Jan 14;17(1):18. [Lees meer]
  • Luyten T, Braun S, Jamin G, van Hooren S, de Witte L. How nursing home residents with dementia respond to the interactive art installation 'VENSTER': a pilot study. Disability and rehabilitation: assistive technology. 2017 Mar 12:1-8. [Epub ahead of print]
  • Piškur B, Beurskens AJHM, Ketelaar M, Jongmans MJ, Casparie BM, Smeets RJEM. Daily actions, challenges, and needs among Dutch parents while supporting the participation of their child with a physical disability at home, at school, and in the community: a qualitative diary study. BMC Pediatrics. 2017 Jan 11;17(1):12. [Lees meer]
  • Rothgangel A, Braun S, Smeets R, Beurskens A. Design and development of a telerehabilitation platform for patients with phantom limb pain: a user-centered approach. JMIR Rehabilitation and assistive technologies. 2017;4(1). [Lees meer]
  • Savelberg W, van der Weijden T, Boersma L, Smidt M, Willekens C, Moser A. Developing a patient decision aid for the treatment of women with early stage breast cancer: the struggle between simplicity and complexity. BMC medical informatics and decision making. 2017 Aug 1;17(1):112.
  • Scherpbier-de Haan N, Moser A, Kuijer-Siebelink W. European Interprofessional Education Network Conference, Nijmegen, the Netherlands: bridging education and practice [editorial]. Journal of interprofessional care. 2017 Mar;31(2):137-139.
  • Stevens A, Köke A, van der Weijden T, Beurskens A. The development of a patient-specific method for physiotherapy goal setting: a user-centered design. Disability and rehabilitation. 2017 May 13:1-8. [Epub ahead of print]
  • Stevens A, Köke A, van der Weijden T, Beurskens A. Ready for goal setting?: process evaluation of a patient-specific goal-setting method in physiotherapy. BMC health services research. 2017 Aug 31;17(1):618.
  • Stevens A, Moser A, Köke A, van der Weijden T, Beurskens A. The use and perceived usefulness of a patient-specific measurement instrument in physiotherapy goal setting: a qualitative study. Musculoskeletal science & practice. 2017 Feb;27:23-31.

  Artikelen in vaktijdschriften

  • van Dijk-de Vries A, Ament B, Kempen R, Beurskens S, van Rossum E. Zorg voor ouderen tijdens en na ziekenhuisopname: initiatieven in drie Limburgse regio's. Geron. 2017 Jun;19(2):38-43.
  • van Dongen J, de Jong A, van Bokhoven L. Patiënteninformatie delen: wat mag wel, wat niet? TvZ: tijdschrift voor verpleegkundig experts. 2017;127(1):48-51. [Lees meer]

  Boeken en boekbijdragen

  • Daniëls R, Verhoef J. Professioneel redeneren. In: le Granse M, van Hartingsveldt M, Kinébanian A, editors. Grondslagen van de ergotherapie. 5e herz. dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. p. 465-480.
  • van Hartingsveldt M, Piškur B. Het Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) en het Canadian Practice Process Framework (CPPF). In: le Granse M, van Hartingsveldt M, Kinébanian A, editors. Grondslagen van de ergotherapie. 5e herz. dr. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. p. 341-356.

  Publicaties in overige media

  • Interview met Barbara Piskur: Handzame tools om tot collectieve ervaringskennis te komen. Website Ouders Centraal, 6 april 2017. [Lees meer
  • Beurskens S. De kwestie zelfmeetapparatuur [Internet]. Blog op ZorgInnovatie.nl; 2017 juli 13. Beschikbaar via: Lees meer.
  • Moser A, Hesen I. Patiëntenparticipatie in 10 projecten van Palliantie. Nieuwsbrief ZonMw, juli 2017. [Lees meer]

  Presentaties

  • Dalemans R. Ontwikkeling van een integrale implementatiemethodiek. Presentatie op: Nationale dyslexieconferentie; 2017 Apr 5; Ede.
  • Moser A. Om samen te kunnen werken moet je eerst 'anders leren' samen te werken. Presentatie op: Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) Adelante; 2017 Mei; Hoensbroek.

  2016

  Wetenschappelijke artikelen (peer reviewed)

  • Beekman E, Mesters I, Spigt MG, van Eerd EAM, Gosselink R, de Bie RA, van Schayck OCP. Phenotypic variation in patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary care. BioMed research international. 2016. Epub 2016 Apr 11. [Lees meer]
  • van Dongen JJ, van Bokhoven MA, Daniëls R, van der Weijden T, Emonts WW, Beurskens A. Developing interprofessional care plans in chronic care: a scoping review. BMC family practice. 2016 Sep 21;17(1):137. [Lees meer]
  • van Dongen JJJ, Habets IGJ, Beurskens A, van Bokhoven MA. Successful participation of patients in interprofessional team meetings: a qualitative study. Health expectations. 2016 Oct 7. [Epub ahead of print]. [Lees meer]
  • van Dongen JJ, Lenzen SA, van Bokhoven MA, Daniëls R, van der Weijden T, Beurskens A. Interprofessional collaboration regarding patients' care plans in primary care: a focus group study into influential factors. BMC family practice. 2016 May 28;17:58. [Lees meer]
  • Jie LJ, Goodwin VA, Kleynen M, Braun S, Nunns M, Wilson MR. Analogy learning in Parkinson's disease: a proof-of-concept study. International journal of therapy and rehabilitation. 2016;23(3):123-130. [Lees meer]
  • Kleynen M, Moser A, Haarsma FA, Beurskens AJ, Braun SM. Physiotherapists use a great variety of motor learning options in neurological rehabilitation, from which they choose through an iterative process: a retrospective think-aloud study. Disability and rehabilitation. 2016 Jul 20:1-9. [Epub ahead of print].
  • Kuk NO, Zijlstra GA, Bours GJJW, Hamers JPH, Kempen GIJM. Development and usability of the MAINtAIN, an inventory assessing nursing staff behavior to optimize and maintain functional activity among nursing home residents: a mixed-methods approach. BMC Health services research. 2016 Feb 2;16:38.
  • Moser A, van der Weijden T, Steckelberg A. Patient participation: what is it? Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen. 2016;110-111:12-15.
  • Lenzen SA, van Dongen JJJ, Daniëls R, van Bokhoven MA, van der Weijden T, Beurskens A. What does it take to set goals for self-management in primary care?: a qualitative study. Family practice. 2016. [Epub ahead of print]. [Lees meer]
  • McCrum C, Essers JMN, Jie L, Liu W, Meijer K. Commentary: older adults can improve compensatory stepping with repeated postural perturbations. Frontiers in aging neuroscience. 2016 May;8. [Lees meer]
  • van Randeraad-van der Zee CH, Beurskens AJ, Swinkels RA, Pool JJ, Batterham RW, Osborne RH, de Vet HC. The burden of neck pain: its meaning for persons with neck pain and healthcare providers, explored by concept mapping. Quality of life research. 2016 May;25(5):1219-1225.
  • Rothgangel A, Braun S, de Witte L, Beurskens A, Smeets R. Development of a clinical framework for mirror therapy in patients with phantom limb pain: an evidence-based practice approach. Pain practice. 2016 Apr;16(4):422-434.
  • Stans SEA, Dalemans RJP, de Witte LP, Smeest HWH, Beurskens AJ. The role of the physical environment in conversations between people who are communication vulnerable and health-care professionals: a scoping review. Disability and rehabilitation. 2016 Dec 05 [Epub ahead of print]. 
  • Stevens A, Moser A, Köke A, van der Weijden T, Beurskens A. The patient's perspective of the feasibility of a patient-specific instrument in physiotherapy goal setting: a qualitative study. Patient preference and adherence. 2016 Mar 31;10:425-434. [Lees meer]
  • Švajger A, Piškur B. The clinical utility of the Canadian Occupational Performance Measure in vocational rehabilitation: a qualitative study among occupational therapists in Slovenia. Work. 2016 Apr 7;54(1):223-233.
  • Verwey R, van Berlo M, Duymelinck S, Willard S, van Rossum E. Development of an online platform to support the network of caregivers of people with dementia. Studies in health technology and informatics. 2016;225:567-571.
  • Warnier RM, van Rossum E, van Leendert JA, Pijls NA, Mulder WJ, Schols JM, Kempen GI. Screening for frailty in hospitalized older adults: reliability and feasibility of the Maastricht Frailty Screening Tool for Hospitalized Patients (MFST-HP). Research in gerontological nursing. 2016 Sep 1;9(5):243-251.
  • Warnier RM, van Rossum E, van Velthuijsen E, Mulder WJ, Schols JM, Kempen GI. Validity, reliability and feasibility of tools to identify frail older patients in inpatient hospital care: a systematic review. Journal of nutrition, health & aging. 2016 Feb;20(2):218-230.

  Artikelen in vaktijdschriften

  • Beurskens S. Een meetinstrument is geen doel maar een middel. In: van Geffen S. Meetinstrumenten: nuttig en nu ook overzichtelijk. Fysiopraxis. 2016/2017 Dec/Jan;25(10):22-24.
  • Cobben C, van Dongen J, van Bokhoven L, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijdschrift voor praktijkondersteuning. 2016 Feb;(1):6-11.
  • Habets H, Sipers W, Ament B, van Dijk-de Vries A, van Rossum E. Innovatieve geriatrische zorg. TvZ: tijdschrift voor verpleegkundig experts. 2016 Okt;126(5): 21-22.
  • Hamers JPH, Backhaus R, Beerens HC, van Rossum E, Verbeek H. Meer personeel leidt niet simpelweg tot betere verpleeghuiszorg: implicaties voor de praktijk en opleidingen. Onderwijs & Gezondheidszorg. 2016 Okt;40(6):30-32. 
  • Jie L, Jie A, Hoff J, Tissingh G. Telemonitoring verbetert parkinsonzorg: experiment met MijnParkinsoncoach levert bevredigende resultaten op. Medisch contact. 2016 Apr 7;71(14):21-23. [fulltext]
  • van Rossum E, van Hout H. Pro-actieve zorg voor kwetsbare ouderen: terug bij af? Huisarts & Wetenschap. 2016 Okt;59(10):451-453.
  • Smeets H, Cobben C, Moser A. Interprofessionele communities of practice: het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een onderwijsinnovatie. Onderwijs en gezondheidszorg. 2016 Apr;40(3):24-28. 
  • Swinkels R, Ummels R, Beurskens S. Step by step: das richtige Messinstrument auswählen. Physiopraxis. 2016 Apr;14(4):36-38.
  • van Vijven K, Kleynen M, Braun S. Meten activiteitenmeters het aantal gazette stappen van mensen na een beroerte correct? Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie. 2016 Jun;(2):39-49.

  Accepted 

  • Luyten T, Braun SM, van Hooren S, de Witte L. Participant responses to physical, open-ended interactive digital artworks: a systematic review.

  Boeken en boekbijdragen

  • van Achterberg Th, Bours GJJW, Eliens AM (editors). Effectief verplegen 1: handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen. 5e dr. Dwingeloo: Kavanah; augustus 2016.
  • Bours GJJW, Eliens AM, Kooijman A. Verpleegkundig redeneren en EBP als besluitvormingsmodel. Dwingeloo: Kavanah; 2016. 
  • Bours GJJW, Lemmens JE. Slikproblemen. In: van Achterberg Th, Bours GJJW, Eliens AM (editors). Effectief verplegen 1: handboek ter onderbouwing van het verpleegkundig handelen. Dwingeloo: Kavanah; augustus 2016.
  • Metzelthin S, Daniëls R. Interventies en effectiviteit (theorie). In: van der Ploeg ES, Gobbens RJJ, editors. Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. p. 97-111.
  • Metzelthin S, Daniëls R. Zorg uit Voorzorg (praktijk). In: van der Ploeg ES, Gobbens RJJ, editors. Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. p. 67-79.
  • van Rossum E, Op het Veld L. Definities van kwetsbaarheid (theorie). In: van der Ploeg ES, Gobbens RJJ, editors. Werken met thuiswonende kwetsbare ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2016. p. 17-25.
  • de Vet H, Beurskens A. Clinimetrics. In: Henly SJ (editor). The Routledge international handbook of advanced quantitative methods in nursing research. London/New York: Routledge; 2016. p. 44-57.

  Publicaties in overige media

  • Beekman E, Swinkels RAHM, Meerhoff GA, Heerkens YF, Bols EMJ, Beurskens AJHM. Toepassing van het 'Raamwerk klinimetrie voor evidence based products' om meetinstrumenten te ordenen in de KNGF-richtlijnen. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; November 2016.
  • Dalemans R, Vis G, Brock L, Bongaerts I. Hoe nu verder met afasie?: een informatiehandboek voor mensen met afasie en hun omgeving. ’s Hertogenbosch: AfasieNet; oktober 2016.
  • Hamers JPH, Backhaus R, Beerens HC, van Rossum E, Verbeek H. Meer is niet per se beter: de relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Maastricht: Maastricht University; maart 2016. [fulltext]
  • Interview met Barbara Piškur: Doe minder vóór en meer mét ouders. Nieuwsbrief Vakblad Vroeg, 28 november 2016. [fulltext]
  • Interview met Erik van Rossum: Professionals aarzelen eerder over eHealth dan eindgebruiker zelf. Nieuwsbrief Centrum voor Lokaal Bestuur, 19 juni 2016. [fulltext]
  • Melchior I, Moser A, Stoffers E, Veenstra M. Toolkit experience-based co-design: versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Heerlen/Sittard: Zuyderland/Zuyd Hogeschool/Huis voor de Zorg; juni 2016. [fulltext]
  • Stoffers E, Veenstra M, Moser A, Melchior I. Inspiratienota versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Heerlen/Sittard: Zuyderland/Zuyd Hogeschool/Huis voor de Zorg; juni 2016. [fulltext]
  • Swinkels RAHM, Meerhoff GA, Beekman E, Beurskens AJHM. Raamwerk Klinimetrie voor evidence based products. Amersfoort: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie; november 2016. [fulltext]
  • Veenstra M, Melchior I, Moser A, Stoffers E. Handleiding mantelzorg van oudere patiënt. Heerlen/Sittard: Zuyderland/Zuyd Hogeschool/Huis voor de Zorg; juni 2016. [fulltext]
  • Willard S, van Rossum E, de Witte LP. Toekomstbestendig wonen: een onderzoek naar de randvoorwaarden,m benodigde woningaanpassingen en financieringsconstructies om langer thuiswonen te faciliteren. Heerlen: Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT); maart 2016. [fulltext]

  Presentaties

  • Braun SM. In beweging: hoe technologie kan ondersteunen. Presentatie op: Geriatric Giants Congress ‘Let’s move’; 2016 Apr 23; Maastricht.
  • Braun SM. In beweging: ondanks of door technologie. Presentatie voor: 20e Symposium Onderzoek in Beweging; 2016 Feb 27; Maastricht.
  • Dalemans R. Assistive technology, projects in the region. Presentation at: Symposium on care innovation in Limburg; 2016 Sep 15; Heerlen, The Netherlands.
  • Dalemans R. Challenges in the participation. Keynote at: 16th GAB congress. 2016 Nov 3-5; Osnabrück, Austria. 
  • Dalemans R. Decision supportive strategies. Presentation at: 14th International Conference on Communication in Healthcare (EACH); 2016 Sep 7-10; Heidelberg, Germany.
  • Dalemans R. Informatiehulpmiddel voor mensen met afasie en hun directe omgeving. Presentatie op: Afasienetcongres; 2016 Okt 7-8; Zeist. 
  • Dalemans R. Supported communication in the acute phase. Presentation at: 14th International Conference on Communication in Healthcare (EACH); 2016 Sep 7-10; Heidelberg, Germany.
  • Daniëls R. Zicht op dementievriendelijke initiatieven. Presentatie op: Werkconferentie Samen Oud!; 2016 Jul 15; Echt-Susteren.
  • van Dongen J. Improving collaboration in interprofessional team meetings. Paper presented at: 14th International Conference on Communication in Healthcare (EACH); 2016 Sep 7-10; Heidelberg, Germany.  
  • van Dongen J. IPOS-module interprofessioneel teamoverleg. Presentatie op: NFU Symposium Goede zorg verleen je samen, leren interprofessioneel werken; 2016 Jun 10; Utrecht.
  • Friesen-Storms J, Bours G, van der Weijden T, Jie A, Beurskens A. To decide together with cancer patients about aftercare. Paper presented at: STTI European Conference; 2016 June 6-8; Utrecht, The Netherlands.
  • Friesen-Storms J, Lenzen S, Daniels R, Bours G, van Bokhoven M, Jie A, van der Weijden T, Beurskens A. Shared decision making about goals and actions in complex care. Paper presented at: 14th International Conference on Communication in Healthcare (EACH); 2016 Sep 7-10; Heidelberg, Germany.
  • Jie LJ. As easy as a walk on the beach: using analogies to promote motor relearning. Paper presented at: Dutch Congress of Rehabilitation Medicine; 2016 Nov 11; Maastricht, The Netherlands.
  • Jie LJ. As easy as a walk on the beach: using analogies to promote motor relearning. Presentatie voor: Minor Growing Older; 2016 Dec 6; Zuyd Hogeschool, Heerlen.
  • Kuk NO, Bours GJJW, Zijlstra GAR, Hamers JPH, Kempen GIJM. Translating implementation strategies into practice to enable nursing staff to implement innovations. Paper presented at: 5th European Nursing Congress; 2016 Oct 4-7; Rotterdam, The Netherlands.
  • Lenzen SA. An intervention to improve shared goal setting in primary care: a process evaluation. Paper presented at: 14th International Conference on Communication in Healthcare (EACH); 2016 Sep 7-10; Heidelberg, Germany.
  • Lenzen SA, Friesen-Storms J. Shared decision making about goals and actions in complex care. Paper presented at: 14th International Conference on Communication in Healthcare (EACH); 2016 Sep 7-10; Heidelberg, Germany.
  • Moser A. Patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg. Presentatie op: ZonMw bijeenkomst projectleiders Palliantie; 2016 Jun 21; Rotterdam. 
  • Moser A, Geraedts I. Om samen te kunnen werken moet je eerst leren samen te werken. Presentatie op: Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) van Libra Revalidatie & Audiologie; 2016 Nov; Blixembosch.
  • Moser A, Stevens A. Interprofessioneel opleiden en samenwerken: know how = team effort. Presentatie voor: NVMO werkgroep Interprofessioneel leren; 2016 Mrt; Utrecht.
  • Piškur B. Ervaringskennis van ouders = kracht van ouders. Presentatie op: Congres Kansen voor kinderen-assessments en participatie; 2016 Apr 21; Amsterdam. [fulltext]
  • Piškur B. Ervaringskennis van ouders en hun kracht. Presentatie op: Congres De waarde van ervaringskennis van Stichting Parent2Parent; 2016 Jun 7; Leiden. [fulltext]
  • Piškur B. Ouderparticipatie & ervaringskennis van ouders. Presentatie op: PXL-Congres; 2016 Mei 26; Hasselt, België. [fulltext]
  • Piškur B.  User involvement in the field of childhood disability research. Presentation at: 3rd #CountMeIn! Scientific Meeting: supporting children's participation: evidence and interventions; 2016 Apr 5-7; Plymouth, United Kingdom. [fulltext
  • Piskur B, Verdonk M. Informatie voor ouders: wat, waar, wanneer? Presentatie op: Congres Levend verlies bij ouders; 2016 Dec 8; Utrecht. [fulltext
  • van Rossum E. Digitale wijkplatformen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Presentatie op: Partnermeeting EIZT/ZTL; 2016 Jun 6; Urmond.
  • van Rossum E. Digitale wijkportalen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Presentatie op: Geriatriedagen; 2016 Feb 18; Den Bosch.
  • van Rossum E. Living lab care for elderly people: partnership with Zuyd University of Applied Sciences. Presentation for: Working visit ALTHO (EU) program consortium; 2016 Jun 23; Maastricht, The Netherlands.
  • van Rossum E, Hamers J. De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) Zuid-Limburg op de catwalk. Presentatie op: Symposium 'Komt een oudje bij de dokter'; 2016 Okt 12; Maastricht.
  • van Rossum E, et al. Bijdragen over wijkleerbedrijf zorg- en welzijnsopleidingen in Heerlen en digitaal wijkportaal in Heerlense wijken. Presentatie voor: Kenniscarrousel GGD Zuid-Limburg; 2016 Mei 11; Heerlen. 
  • Smeets H. Interprofessional education and interprofessional competence framework. Presentation at: Alice Salomon Hochschule; 2016 May; Berlin, Germany.
  • Stevens A. Interprofessioneel samenwerken: wat betekent dit voor het werkveld, het onderwijs en de client? Presentatie op: Symposium opleiding Verpleegkunde, Werken en opleiden in nieuwsgierigheid; 2016 Feb 2; Heerlen.
  • Stevens A. De PSK 2.0: wat is anders? Presentatie op: KNGF Congres; 2016 Nov 4; Utrecht.
  • Stevens A, Moser A. A stakeholder approach to design, implementation and evaluation. Paper presented at: All Together Better Health, 8th International Conference on Interprofessional Practice and Education; 2016 Sep 6-9; Oxford, United Kingdom.
  • Ummels D, Beekman E, Theunissen K, van Vijven K, Braun S, Beurskens S. De AcTiV LiFe studie: commercieel verkrijgbare activiteitenmeter in de fysiotherapie. Presentatie op: Jaarcongres Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF); 2016 Nov 11; Utrecht. 

  Posterpresentaties

  • Friesen-Storms J, Bours G, van der Weijden T, Beurskens A. Shared decision making to strengthen evidence based practice in chronic care. Poster session presented at: STTI European Conference; 2016 June 6-8; Utrecht, The Netherlands.
  • Friesen-Storms J, Bours G, van der Weijden T, Beurskens A. Shared decision making to strengthen evidence based practice in chronic care. Poster session presented at: 14th International Conference on Communication in Healthcare (EACH); 2016 Sep 7-10; Heidelberg, Germany.
  • Friesen-Storms J, Bours G, van der Weijden T, Jie, A , Beurskens A. User-centered development of a conversation approach for shared goal setting and decision making in the aftercare for patients treated for cancer. Poster session and elevator pitch presented at: 7e Wetenschappelijke Symposium, ZuyderlandMC; 2016 June 23; Heerlen, The Netherlands.
  • Stevens A, Köke A, van der Weijden T, Beurskens S. From instrument to method: the improvement of an individualized instrument for physiotherapy goal setting. Poster session presented at: ISOQOL 23rd Annual Conference; 2016 Oct 19-22; Copenhagen, Denmark. 
  • Stevens A, Köke A, van der Weijden T, Beurskens S. Van meetinstrument naar methodiek: de ontwikkeling van de PSK tot de PSK 2.0. Poster presentatie op: KNGF Congres; 2016 Nov 4; Utrecht.

  Bijdrage aan scholingstrajecten of professionalisering voor werkende professionals

  • Daniëls R, van Dongen J. Interdisciplinair samenwerken. Workshop op: Symposium In Verbinding; 2016 Sep 25; Sittard.
  • Friesen-Storms J, Bours G, van der Weijden T, Jie A, Beurskens A. Nazorg bij kanker: onderdeel van de workshop over revalidatie tijdens en na oncologische behandeling: zinvol en haalbaar? Workshop op: 26e Wenckebach Symposium; 2016 Nov 4; Kerkrade.
  • Friesen-Storms J, Bours G, van der Weijden T, Beurskens A. Veranderen in de praktijk: beren op de weg. Masterclass voor: Master Advanced Nursing Practice, module Organisatie, leerjaar 2; 2016 Feb 5; Zuyd Hogeschool, Heerlen.
  • Friesen-Storms J, Lenzen S, Bours G, van der Weijden T, Jie A, Beurskens A. Gedeelde besluitvorming: hoe pak je dat aan bij mensen met een oncologische of andere chronische aandoening? Masterclass voor: Master Advanced Nursing Practice, module Klinisch handelen 1; 2016 Nov 4; Zuyd Hogeschool, Heerlen. 
  • Friesen-Storms J, Lenzen S, Bours G, van der Weijden T, Jie A, Beurskens A. Nazorg volgens een gespreksmodel van samen beslissen bij mensen die behandeld zijn voor kanker. Training voor: Zuyd Professional, leerlijn Oncologie voor de professional in de zorg, module 3: ketenzorg in de oncologische revalidatie; 2016 Sep 16; Zuyd Hogeschool, Heerlen. 
  • Kleynen M. Motorisch leren in de neurorevalidatie. Centrale dag cursus neurorevalidatie/CVA voor: Nederlands Paramedisch instituut (NPi); 2016 Maart; Oosterbeek.
  • Lenzen SA. Persoonsgerichte zorg. Training, in samenwerking met coachingsbedrijf Dubois & van Rij en huisartsorganisatie Cohesie, voor: praktijkondersteuners (1 dag, 1 coaching on the job, 1 dagdeel follow up, e-coaching); 2016 Feb en Mei; Heerlen.
  • Lenzen SA. Samen doelen stellen aan de hand van het 4-bollen model. Workshop voor: opleiding POH; 2016 Aug; Heerlen.
  • Lenzen SA. Gezamenlijke besluitvorming a.d.h.v. handreiking 'Gezamenlijke besluitvorming over doelen en zorgafspraken'. Workshop voor: opleiding Ergotherapie; 2016 Mrt en Nov; Zuyd Hogeschool, Heerlen. 
  • Moser A. Interprofessioneel opleiden faciliteren. Workshop voor: Multidisciplinaire Zorg Innovatie Centrum (M-ZIC) van Libra Revalidatie & Audiologie; 2016 Nov; Blixembosch.
  • Moser A. Interprofessioneel samenwerken. Workshop voor: Minor kunsten in de zorg; 2016 Jan; Heerlen. 
  • Moser A. Interprofessioneel teamoverleg: een best practice voorbeeld. Workshop op: 'Anders kijken, anders leren, anders doen', Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs; 2016 Nov; Egmond aan Zee.

  Overige output

  • Braun SM. Dagvoorzitter 20e Symposium Onderzoek in Beweging: optimale trainingsintensiteit bij chronische aandoeningen: technologie of mensenwerk?; 2016 Feb 27; Maastricht.
  • Faculty working group Interprofessional Education (IPE). Interprofessional competence model and interprofessional building blocks: background paper. Heerlen: Zuyd Hogeschool; 2016 Mar.
  • van Rossum E. Chair Symposium Improving quality of care for frail older people from hospital admission to follow up post-discharge, 5th European Nursing Congress; 2016 Oct 4-7; Rotterdam, The Netherlands.
  • van Rossum E. Voorzitter Symposium In Verbinding: doorlopende goede zorg voor kwetsbare ouderen: van ziekenhuis naar huis; 2016 Sep 23; Sittard.
  • van Rossum E, van Gastel M. Voorzitter workshop 'Heeft de verpleegkundig specialist een positie in de eerstelijnszorg?' in het kader van het jubileumcongres Zuyd masteropleiding Advanced Nursing Practice; 2016 Jun 9; Roermond. 
 • Producten en diensten

  Onderzoeken en projecten binnen het lectoraat Autonomie & Participatie van Chronisch Zieken leveren ook eindproducten op. Deze kunt u hieronder raadplegen en/of bestellen.

  BIPAC/BEBA

  Digitale meetinstrumenten/vragenlijsten voor mensen met communicatie-problemen.

  Meer informatie

  Database meetinstrumenten

  Er bestaat een grote behoefte aan goede meetinstrumenten en er komen steeds meer meetinstrumenten op de markt. Maar welke meet-instrumenten zijn in het Nederlands beschikbaar en hoe kom je eraan? Hoe weet je welke instrumenten goed zijn en hoe je ze moet gebruiken? Met de database 'Meetinstrumenten in de zorg' hopen we een groot aantal vragen te kunnen beantwoorden.

  Naar website Meetinstrumenten

  MIBBO

  Methodiek ter Bevordering van Beweegvoorkeuren bij Ouderen
  Voldoende beweging van ouderen staat volop in de belangstelling, ook bij bewoners van verpleeghuizen. Zuyd werkt samen met twee aanbieders van ouderenzorg in Limburg, Sevagram en Meander, aan een breed palet aan beweegactiviteiten dat goed aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de betrokken bewoners. Aan de hand van een set fotokaarten kunnen zorgverleners aan  verpleeghuisbewoners laten zien welke beweegactiviteiten er zijn en hun voorkeuren achterhalen. 

  Meer informatie
 • Over de lectoren

  Er zijn twee lectoren verbonden aan het lectoraat.

  • Sandra Beurskens
  • Asiong Jie

  Hieronder leest u meer informatie over de lectoren

  Sandra Beurskens
  Sinds 2006 ben ik met veel plezier lector van het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Samen met een groep docent-onderzoekers doen we onderzoek naar onderwerpen die interessant en relevant zijn voor het werkveld en het onderwijs. 

  Ik heb een achtergrond als fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper (GVO) en epidemioloog. Al vroeg werd ik gegrepen door onderzoek. Vooral om na te gaan wat werkt en waarom. Tijdens mijn promotieonderzoek (Low back pain and traction) leerde ik de theorie en praktijk van onderzoek, vooral op het gebied van RCT (randomized clinical trial) en klinimetrie. Na mijn promotie heb ik gewerkt aan de opzet en uitvoering van een groot cohort van werknemers voor de studie naar psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie. 

  Na negen jaar bij de universiteit wilde ik weer dichter bij de praktijk staan. Vooral het implementeren van opgedane kennis in de praktijk en het begeleiden van studenten en docenten hadden mijn interesse. Dit kon vanaf 2002 bij Zuyd Hogeschool eerst als docent-onderzoeker en later als lector. 

  Bijzondere persoonlijke interessegebieden zijn: het gebruiken van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk, evidence based practice en goalsetting/hulpvraagverheldering. Met behulp van meetinstrumenten krijgt de zorgprofessional én de patiënt/cliënt informatie waarmee ze gezamenlijk het doel en verloop van de behandeling kunnen bespreken en deze na afloop evalueren. Waarbij het de uitdaging is het gebruik van meetinstrumenten te integreren in het methodisch handelen van de professionals.  

  Sinds 1 september 2013 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ik ga de nieuwe bijzondere leerstoel ‘Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk’ bekleden. Dit kan ik goed combineren met mijn werkzaamheden voor het lectoraat. Het uiteindelijke doel van de leerstoel is een efficiëntere en meer op de patiënt gerichte zorg. Dat kan door de talloze beschikbare meetinstrumenten en tests te verbeteren en gerichter in te zetten. Het lectoraat werkt nauw samen met andere faculteiten van Zuyd en is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

  Limburg Meet (LIME) is een Kennis-As project van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg, in samenwerking met zorginstellingen, het MKB en burgers. Naast mijn rol als projectleider,
  fungeer ik graag als verbindende schakel tussen zorgprofessionals, -instellingen, cliënten en ondernemers als er vragen of ideeën komen 
  over meten in de zorg. 

  Contact: sandra.beurskens@zuyd.nl en www.caphri.nl/sandrabeurskens


  Asiong Jie
  Sinds 1 april 2013 ben ik als bijzonder lector verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie in het kader van het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie. Dit lectoraat valt onder het lectoraat Autonomie & Participatie en is ingesteld in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum Parkstad. Meer over het lectoraat Integrative Patient Centered Health Care.

  Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar ik in 1995 promoveerde op onderzoek naar vitamine K afhankelijke eiwitten. Mijn opleiding tot internist startte ik in Maastricht en daarna specialiseerde ik me tot hematoloog in het Erasmus MC, waar ik enige jaren als staflid werkzaam was. Sedert 2003 ben ik als internist-hematoloog verbonden aan Zuyderland MC Heerlen. Daar was ik als voorzitter van de oncologiecommissie enige jaren intensief betrokken bij het vormgeven van de oncologische zorg en oncologische zorgpaden in Zuyderland MC. 

  Lees meer Lees minder
 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  • Emmylou Beekman  
  • Sandra Beurskens, lector 
  • Marsha Bokhorst 
  • Esther Bols  
  • Stephanie Cornips  
  • Ruth Dalemans 
  • Eveline van Engelen 
  • Jolanda Friesen-Storms 
  • Stephanie Lenzen 
  • Sarah Meuser 
  • Albine Moser  
  • Linda Op het Veld 
  • Barbara Piškur 
  • Prisca Rouwet    
  • Marcel Schmitz 
  • Steffy Stans 
  • Anita Stevens 
  • Ilse Swinkels 
  • Darcy Ummels 

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat.

  Emmylou Beekman
  Sinds 2014 heb ik de overstap gemaakt van de Universiteit Maastricht naar Zuyd Hogeschool. Ik werk aan inspirerende projecten binnen het lectoraat, werk vanuit het kernteam van Meetpunt aan interdisciplinaire vragen over meten in de zorg en werk projectmatig samen met het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Een belangrijk overkoepelend doel is om het meten in de zorg slimmer, eenvoudiger en effectiever te maken en meetinstrumenten in richtlijnen te ordenen en reduceren. Tevens ben ik bij Zuyd docent aan de opleiding Fysiotherapie. Om de cirkel rond te maken werk ik ook een dag per week in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk in Sittard. 
  Ik heb Gezondheidswetenschappen/ Bewegingswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Parallel daaraan heb ik mijn fysiotherapiediploma gehaald. Na de Health Sciences Research Master ben ik als promovenda aan de slag gegaan op de Universiteit Maastricht, o.l.v. Rob de Bie en Onno van Schayck. Momenteel zit ik in de afrondingsfase van mijn proefschrift naar de effectiviteit van fysiotherapie bij patiënten met COPD en heb ik in het bijzonder onderzoek gedaan naar COPD exacerbaties, meetinstrumenten bij COPD en de invloed van comorbiditeit op fysiotherapie-uitkomsten.
  E emmylou.beekman@zuyd.nl

  Marsha Bokhorst
  Van 1987 tot 1991 heb ik de opleiding BDI (Bibliotheek Documentatie en Informatieverzorging) gevolgd aan de Hogeschool Limburg. Vervolgens ben ik werkzaam geweest als documentalist bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam, het Sociaal-Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten. Sinds mei 1999 ben ik in dienst van de Hogeschool als bibliothecaris. Mijn aandachtsgebieden zijn de opleidingen Fysiotherapie, Biometrie en sinds kort ook de Techniek. Vanaf januari 2011 ben ik 1 dag per week gedetacheerd bij het lectoraat om mee vorm te geven aan de database meetinstrumenten (www.meetinstrumentenzorg.nl). Hierin wordt informatie over meetinstrumenten beschikbaar gesteld en indien mogelijk het meetinstrument zelf met als doel het gebruik van meetinstrumenten in de praktijk te bevorderen.
  E marsha.bokhorst@zuyd.nl

  Esther Bols 
  Sinds maart 2016 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken en als docent bij de opleiding Fysiotherapie. Naast mijn werkzaamheden bij Zuyd, ben ik nog verbonden aan de Universiteit Maastricht als universitair docent bij de vakgroep Epidemiologie. Ik ben bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en epidemioloog BDe opleiding Bewegingswetenschappen heb ik gevolgd aan de Universiteit Maastricht (UM) en gecombineerd met de opleiding Fysiotherapie bij Zuyd Hogeschool. Na een tijdje als fysiotherapeut te hebben gewerkt, lonkte toch de wetenschap en ben ik gestart met een promotietraject aan de UM met als onderwerp ‘Pelvic physiotherapy in faecal incontinence’. Tijdens dit promotietraject heb ik de Health Sciences Research Master aan de UM afgerond. 
  Vanuit het lectoraat heb ik bijgedragen aan het project ‘Toepassing van het Raamwerk Klinimetrie op KNGF-richtlijnen’. In dit project is het Raamwerk Klinimetrie, een stappenplan om meetinstrumenten te selecteren, toegepast op alle richtlijnen binnen de fysiotherapie om zo te komen tot een set van aanbevolen en optionele meetinstrumenten voor elke richtlijn. Binnenkort start het vervolgproject ‘Disseminatie en implementatie van het Raamwerk Klinimetrie in het onderwijs’, dat zich richt op verdere implementatie van het Raamwerk Klinimetrie, ook binnen het onderwijs van Zuyd. Daarnaast ben ik betrokken bij het project ‘Generieke kennisclips Gezondheidszorg’ als onderdeel van het project ‘Blended Learning Gezondheidszorg’. Dit project heeft als doel om een selectie van kennisclips voor verschillende thema’s (statistiek, evidence based practice, onderzoeksmethodologie, anatomie & fysiologie) centraal aan te bieden voor docenten van de faculteit Gezondheidszorg. Als docent aan de opleiding Fysiotherapie ben ik onder meer tutor, coördinator van de minor Science en coördinator van het universitaire traject.
  Mijn werkzaamheden stellen mij in staat om met veel collega’s in contact te komen vanuit verschillende disciplines. Ik zie het als een uitdaging om binnen mijn werkzaamheden krachten en kennis te bundelen om op die manier het onderwijs, het onderzoek en de praktijk zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.
  esther.bols@zuyd.nl

  Stephanie Cornips
  Sinds 1 november 2008 ben ik als management-assistente verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie. Daarvóór ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. Maar deze sectoren ontwikkelingen zich en zo ontwikkel je jezelf ook en is het weer tijd voor een nieuwe stap. Nu ik mijn werkzaamheden ook zo goed mogelijk wil combineren met mijn gezin met jonge kinderen, kwam de functie van assistente van het lectoraat op het juiste moment op mijn pad. De speerpunten van het lectoraat en de werkomgeving van de Hogeschool zijn twee aspecten waardoor ik me nu als een vis in het water voel in deze job. Ik probeer de lectoraatsleden goed te ondersteunen en zodoende een goede schakel in deze interessante ketting te worden.
  E stephanie.cornips@zuyd.nl

  Ruth Dalemans 
  Ik ben afgestudeerd aan de Katholieke Hogeschool in Antwerpen als Gegradueerde in de logopedie en audiologie. Na mijn verdere studie aan de Katholiek Universiteit Leuven werd ik Licentiate in de logopedie in 1998. Mijn thesis behandelde het onderwerp: 'Taalveranderingen bij personen met dementie van het Alzheimertype: Langzaam keren wij terug' onder begeleiding van prof. E. Manders. Tijdens mijn studie in Leuven, was ik tevens actief als zelfstandig logopedist in een eigen praktijk en in het ziekenhuis MCNOL, waar ik voornamelijk mensen met afasie behandeld heb. Sinds 2003 ben ik lid van het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2010 heb ik mijn promotieonderzoek afgerond met als titel: 'Young stroke survivors and their challenges in social participation' onder begeleiding van Luc de Witte, prof. D. Wade en prof. W. Van den Heuvel.

  Communicatiekwetsbare mensen worden vaak monddood gemaakt doordat de client en professional niet gezamenlijk tot betekenis komen. Momenteel trek ik een aantal projecten om communicatiekwetsbare mensen een stem te geven in hun dagelijks leven enerzijds en binnen het zorgproces anderzijds door:

  • het ontwikkelen van een methodiek om communicatie ondersteunende hulpmiddelen efficiënt in te zetten,
  • cliëntparticipatie te bevorderen door inzet van communicatie ondersteunende tools en
  • methoden te ontwikkelen om anders te meten bij communicatiekwetsbare mensen.

  Meer weten? Neem gerust contact op. E ruth.dalemans@zuyd.nl

  Eveline van Engelen 
  Sinds maart 2004 ben ik verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie. Deze aanstelling werd me direct na afronding van studie Gezondheidswetenschappen en mijn opleiding als Fysiotherapeut aangeboden. De link met het lectoraat had ik al gemaakt tijdens mijn studie doordat zij de opdrachtgever waren voor mijn afstudeerscriptie 'De life Habits vragenlijst'; Een onderzoek naar de inhouds- en constructvaliditeit van de Nederlandse versie. Daar ik tijdens mijn studies zowel op praktisch als op theoretisch vlak kennis opgedaan had, leek het me zeer interessant om deze tweedeling ook in mijn beroep terug te laten komen. Voor het praktische gedeelte ben ik gaan werken in een particuliere praktijk en het theoretisch gedeelte kon ik verder uitbouwen binnen Zuyd Hogeschool. Momenteel werk ik binnen de Hogeschool zowel voor het lectoraat als voor de opleiding Fysiotherapie. Binnen het lectoraat ben ik voornamelijk bezig met de database Meetinstrumenten in de zorg, waarin informatie over meetinstrumenten beschikbaar gesteld wordt met als doel het gebruik van meetinstrumenten te bevorderen. (www.meetinstrumentenzorg.nl) Ook bij de opleiding Fysiotherapie combineer ik theorie en praktijk, doordat ik zowel vaardighedenlessen geef als afstudeergroepen begeleid.
  E eveline.vanengelen@zuyd.nl 


  Jolanda Friesen-Storms
  Nadat ik in 1992 de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting biologische gezondheidskunde en in 1994 de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige heb afgerond, ben ik enkele jaren werkzaam geweest in de zorg. Eerst als verpleegkundige in een revalidatiekliniek in Aken (Duitsland) en daarna als zorgcoördinator in de thuiszorg. Vanaf 1999 ben ik als docent werkzaam voor de opleiding Verpleegkunde aan Zuyd Hogeschool, tegelijkertijd ben ik begonnen aan de opleiding gezondheidswetenschappen afstudeerrichting zorgwetenschappen die ik in 2003 onder begeleiding van prof. Spreeuwenberg heb afgerond. In 2005 heb ik samen met Gerrie Bours en Jessie Lemmens, beiden eveneens lid van het lectoraat, een onderzoek gedaan naar de implementatie van de richtlijn: Revalidatie na een Beroerte van de Nederlandse Hartstichting. Door dit onderzoeksproject ben ik betrokken geraakt bij het lectoraat Autonomie en Participatie. Dit beviel mij ontzettend goed. Daarna heb ik nog aan een aantal projecten deelgenomen als projectlid en van januari 2010 tot januari 2012 ben ik projectleider geweest van een project in het AtriumMC met als thema het implementeren van evidence based practice binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Hierbij heb ik nauw samen gewerkt met Albine Moser, projectleider van een project met hetzelfde thema binnen het Laurentius Ziekenhuis te Roermond en Gerrie Bours, overkoepelend projectleider van de beide projecten. Mede door dit project groeide mijn  belangstelling en ambitie om te promoveren op dit thema. In januari 2011 ben ik gestart met een voorbereidingstraject voor mijn promotie binnen het lectoraat Autonomie en Participatie en vanaf 1 september 2011 ben ik officieel gestart met het promotieonderzoek met als titel: ‘Het implementeren van evidence based practice (EBP) binnen de klinische besluitvorming van verpleegkundigen’. Prof. Dr. Sandra Beurskens (hoogleraar UM en lector lectoraat) en Prof. dr. Trudy van der Weijden (hoogleraar UM en wissellector platform Quality of Life Zuyd Hogeschool) zijn de promotoren en Dr. Gerrie Bours (hoofddocent faculteit gezondheidszorg en senior onderzoeker lectoraat) is de co-promotor. In 2012 heb ik een onderzoeksvoorstel ingediend voor een promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Na een selectieprocedure is mij deze beurs toegekend. De beurs loopt van 1 juni 2013 tot 1 juni 2017. Binnen mijn promotieonderzoek richt ik me momenteel op het nagaan hoe we beter samen met de patiënt kunnen beslissen welke evidence-based nazorg de patiënt, die curatief behandeld is voor kanker, nodig heeft en welke het beste bij hem of haar past. In het kader van dit onderzoek werk ik onder andere nauw samen met Dr. Asiong Jie, (internist-hematoloog ZuyderlandMC en bijzonder lector lectoraat Integrative Patient Centred Health Care).  
  E jolanda.friesen@zuyd.nl 

  Stephanie Lenzen
  Ik ben geboren op 6 juni 1986 en ik woon in Aken. Vanaf 1 mei 2012 ben ik werkzaam als promovendus aan Zuyd Hogeschool binnen het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2009 ben ik afgestudeerd als ergotherapeute aan Zuyd Hogeschool. Sindsdien ben ik werkzaam in een eerstelijns praktijk in Duitsland, waarbij ik me vooral richt op het behandelen van ouderen, neurologische patiënten en kinderen. Omdat mijn interesse naast het behandelen al vroeg ook uitging naar onderzoek, ben ik in september 2009 met de masteropleiding 'Health Promotion and Education' aan de Universiteit Maastricht begonnen. In deze tijd heb ik heel erg genoten van de combinatie van werken en studeren. In september 2011 ben ik afgestudeerd en ben ik begonnen om een artikel over mijn thesis te schrijven. Samen met mijn collega Jerôme van Dongen werk ik nu binnen het RAAK-Pro Programma, waarbij wij ons richten op het ondersteunen van eerstelijns professionals bij het bevorderen van zelf-management bij patiënten met complexe chronische aandoeningen. Dit onderzoek is heel praktijkgericht en er bestaat een grote samenwerking met verschillende disciplines uit de praktijk en uit het onderwijs. Met name de link tussen onderzoek, praktijk en onderwijs ervaar ik als een heel interessante en leuke uitdaging. Met veel motivatie en plezier werk ik daarom aan het programma.
  E stephanie.lenzen@zuyd.nl

  Sarah Meuser
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam als projectmedewerker bij het Lectoraat Autonomie en Participatie. In 2012 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan Zuyd Hogeschool. Voor mijn bachelor heb ik bewust een beroepsopleiding gekozen, om onderwijs, praktijk en onderzoek optimaal te kunnen combineren. Omdat ik binnen de beroepsopleiding zag dat wetenschappelijk onderzoek mij erg getrokken heeft en ik me daarin verder wilde bekwamen, heb ik na mijn bachelor voor een master gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gekozen. Naar de afronding van deze master, ben ik begonnen als docent ergotherapie aan Zuyd Hogeschool te werken. Binnen deze functie heb ik aanvullende ervaringen in onderzoek en het volgen van congressen mogen opdoen. Door mijn participatie in het promotieonderzoek van Barbara Piskur en in de expertgroep Kind en Jeugd zoals door mijn ervaringen als ergotherapeut in de praktijk, is mijn enthousiasme gegroeid voor het verbeteren van de participatie van kinderen met een beperking. Sinds september 2016 heb ik de kans gekregen om de uitdaging van een toekomstige promotieonderzoek aan te gaan. Het onderzoek waarmee ik ben gestart heet: ‘Enabling participation of children with physical disabilities in Dutch primary schools. Collaboration between teachers, parents and health care professionals.’ Het betreft een onderzoek voor de adaptatie en evaluatie van de Canadese interventie ‘Partnering for change’ (P4C) voor de Nederlandse onderwijssituatie in het kader van passend onderwijs. Deze interventie tracht om de participatie van kinderen met motorische beperkingen tijdens de uitvoering van schoolse activiteiten te bevorderen. Doormiddel van co-teaching en intensive samenwerking tussen ergotherapeuten, leerkrachten en ouders, kunnen leerkrachten een groter repertoire aan vaardigheden en kennis opbouwen om kinderen met speciale behoeften beter in de klas te ondersteunen. In het project zijn ergotherapeuten een halve dag per week aanwezig tijdens de les in basisscholen.
  sarah.meuser@zuyd.nl

  Albine Moser
  Van huis uit ben ik verpleegkundige en heb in verschillende landen (Oostenrijk, VS en Nederland) gewerkt. Na 18 jaar in de uitvoering in verschillende settings (ziekenhuizen en thuiszorg) was ik klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In 2009 ben ik gepromoveerd op hoe mensen met diabetes mellitus type 2 hun autonomie ervaren in de omgang met de diabetesverpleegkundige. Sinds 2008 werk ik als senior docent bij de opleiding master of Advanced Nursing Practice (M-ANP) op Zuyd Hogeschool en sinds begin 2010 ben ik werkzaam in het lectoraat. Sinds 2016 ben ik hoofddocent Interprofessio-neel opleiden en samenwerken waarbij ik samenwerk met alle bachelor opleidingen binnen de Faculteit Gezondheidszorg. Sinds 2017 ben ik hoofdopleider van de M-ANP opleiding. Mijn onderzoek is altijd participatief en praktijkgericht en gaat over patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in het breedste zin van het woord. Daarnaast werk ik als senior onderzoeker op de vakgroep huisartsgeneeskunde op de Universiteit Maastricht (UM). Daar richt ik me met name op kwalitatief onderzoek en het patiëntperspectief in de gezondheidszorg. Het mooie aan een functie op Zuyd en UM is dat je van beide organisaties kunt leren en je bruggen kunt slaan.
  E albine.moser@zuyd.nl 

  Linda op het Veld
  Ik ben sinds 1 december 2011 werkzaam als junior-onderzoeker bij het lectoraat Autonomie en Participatie. In 2007 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Biometrie op Zuyd Hogeschool. Vanaf die tijd ben ik werkzaam als biometrist binnen CIRO, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen. Naast mijn werk heb ik de master Biology of Human Performance and Health (onderdeel van bewegingswetenschappen) gevolgd aan de Universiteit Maastricht. Deze master heb ik in 2010 afgerond. Daarna was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging en die heb ik gevonden in een promotieonderzoek bij het lectoraat. Ik zal onderzoek doen naar de kwaliteit en praktische bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen. Twee dagen per week zal ik in Heerlen aanwezig zijn en een dag in Maastricht bij CAPHRI. Tevens blijf ik een dag werken bij CIRO.
  E linda.ophetveld@zuyd.nl 

  Barbara Piskur
  Sinds 2003 werk ik voor Zuyd Hogeschool in de functie van docent Ergotherapie met als specialisaties kinderrevalidatie en internationalisering. Laatstgenoemde uit zich onder meer in het coördinatorschap van een tweejarige (2008-2010) ERASMUS Curriculum Development Project EEE4all. Vóór Zuyd Hogeschool was ik acht jaar als docent verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Universiteit van Ljubljana (Slovenië). Aan diezelfde Universiteit had ik in 1990 mijn bachelordiploma Ergotherapie verkregen. Voordat ik aan de Universiteit van Ljubljana aan de slag ging werkte ik een aantal jaren als ergotherapeut met meervoudige gehandicapte kinderen. Sinds de afronding van de European Master of Science in Occupational Therapy in 2001 ben ik altijd betrokken geweest bij onderzoek. Mijn inhoudelijke interesse ligt op het gebied van participatie van kinderen met fysieke beperkingen en hun ouders. Die interesse leidde tot mijn samenwerking met NetChild en diverse vakinhoudelijke groepen (Kind en Jeugd bij Ergotherapie Nederland, Extramurale Enkelvoudige Ergotherapie (EEE) Limburg) in de kinderergotherapie in Nederland. Uiteindelijk is ook mijn deelname vanaf 2009 aan het RAAK-programma 'Innovatieve paramedische praktijken in de eerstelijn gezondheidszorg' van het lectoraat Autonomie en Participatie een gevolg van deze interesse. 
  In januari 2010 startte ik mijn nieuwe uitdaging, een promotieonderzoek over de bevordering van sociale participatie van kinderen met een lichamelijke beperking. Wij zijn vooral geïnteresseerd in de percepties, ervaringen en expertise van ouders en jong volwassenen vanuit het perspectief van Family-Centered Service. Het promotieonderzoek loopt van 1 januari 2010 tot 31 december 2015 en is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma CAPHRI van de Universiteit van Maastricht.
  E barbara.piskur@zuyd.nl 

  Prisca Rouwet
  Ik ben sinds 1 februari 2017 werkzaam als secretaresse bij Zuyd Hogeschool. Binnen het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronische Zieken hebben wij een leuk team. Ik ondersteun onze lectoren en onderzoekers met alle voorkomende secretariële werkzaamheden. In 1997 heb ik mijn opleiding tot directiesecretaresse in Maastricht afgerond. Daarna ben ik onder andere werkzaam geweest bij diverse bedrijven waaronder Gemeente Maastricht, NH Hotels, Stella aviation academy en Château St. Gerlach.
  Mijn werkdagen zijn: maandag t/m donderdag.
  T 045 400 6297
  prisca.rouwet@zuyd.nl

  Marcel Schmitz
  Meer info volgt.

  Steffy Stans
  Ik  werk sinds 2010 bij het lectoraat Autonomie en Participatie als onderzoeker. In ben op dit moment bezig met een promotieonderzoek: ‘Bridging the gap in long term care settings: Communication between communication vulnerable people and their environment’. Sandra Beurskens fungeert als promotor, Ruth Dalemans en Uta Roentgen zijn als begeleiders betrokken. Het betreft een onderzoek naar de ervaringen in de communicatie met mensen die communicatief kwetsbaar zijn. We onderzoeken welke factoren van invloed zijn op gesprekken tussen deze doelgroep en zorgprofessionals en richten ons op zowel de sociale als de fysieke omgeving. In het laatste onderzoek wordt een communicatiekeuzehulp ontwikkeld welke personen die communicatiekwetsbaar zijn en zorgprofessionals ondersteund in het kiezen en gebruiken van ondersteunde communicatie.
  Naast mijn werk als onderzoeker ben ik werkzaam als docent bij de opleiding Ergotherapie. Ik ga met studenten aan de slag in het afstuderen en geef lessen gerelateerd aan onderzoek en communicatie. Op faculteitsniveau ben ik betrokken bij het vormgeven van interprofessioneel onderwijs.
  Mijn achtergrond: n maart 2009 heb ik de opleiding Ergotherapie afgerond aan Zuyd Hogeschool. In 2010 heb ik de master Health Services Innovation aan de Universiteit Maastricht afgerond. Daarna ben ik gestart als projectmedewerker en ben met name betrokken geweest bij het RAAK-project ‘Innovatieve paramedische praktijk in de eerstelijns gezondheidszorg, samenwerking bij kinderen met complexe zorgvragen’. Vanaf april 2009 tot oktober 2012 heb ik naast mijn functie bij het lectoraat in een eerstelijns ergotherapiepraktijk gewerkt.
  E steffy.stans@zuyd.nl

  Anita Stevens 
  In 1981 heb ik mijn opleiding als fysiotherapeut afgerond en ben sinds die tijd als (kinder)fysiotherapeut werkzaam geweest in het azM te Maastricht. Na diverse specialisaties en vervolgopleidingen, wilde ik mij verder ontwikkelen en startte in 2001 de (deeltijd)studie Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidskunde (GGK) aan de Universiteit van Maastricht. Deze studie heb ik in 2005, cum laude, afgesloten met een onderzoek naar chronische pijn bij kinderen, een combinatie van mijn werk als kinderfysiotherapeut en behandelaar van patiënten met chronische pijn. In maart 2006 zocht ik een nieuwe uitdaging en ben ik gaan werken als docent aan de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool te Heerlen. Sinds december 2006 ben ik hier tevens als onderzoeker gaan werken bij het lectoraat Autonomie en Participatie. 

  Als onderzoeker en projectleider heb ik binnen het lectoraat diverse projecten afgerond:

  • Implementatie van meetinstrumenten in de eerstelijns fysiotherapie praktijk
  • Implementatie van meetinstrumenten in de eerstelijns logopedie praktijk
  • Organisatie van multidisciplinair samenwerken in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk, ten behoeve van kinderen met een complexe zorgvraag
  • Optimale communicatie voor optimale zorg.

  Per 1 januari 2008 heb ik, na 26 jaar, mijn praktiserende baan als fysiotherapeut vaarwel gezegd en richt ik mij volledig op de functie van onderzoeker en senior docent. In 2011 ben ik gestart met een nieuwe uitdaging, een promotietraject met als het doel: het verbeteren van het proces van vraagverheldering en doelen stellen (het goal-setting proces) in de eerstelijns fysiotherapie praktijk, met behulp van patiënt-specifieke meetinstrumenten. Dit promotieonderzoek loopt van 1 november 2011 t/m 1 november 2016 en is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma CAPHRI van de Universiteit Maastricht. Mijn kennis en ervaring als onderzoeker probeer ik in mijn werk als senior docent aan de opleiding fysiotherapie, optimaal in te zetten bij mijn taken als: afstudeerbegeleider, coördinator communicatietrainingen en de werkgroepen Evidence Based Practice (EBP) en Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken (IPOS) van de Faculteit Gezondheidszorg.
  E anita.stevens@zuyd.nl 

  Ilse Swinkels
  Ik ben sinds oktober 2016 werkzaam bij het lectoraat Autonomie en Participatie. Ik ben in 1980 afgestudeerd als fysiotherapeut en heb sindsdien in de eerstelijns zorg gewerkt. Vanaf 1994 als mede-praktijkhouder. Ik heb vele nascholingsactiviteiten gevolgd waaronder de opleiding tot manueel therapeut aan de Vrije Universiteit Brussel (1999). Dit leidde tot een promotietraject dat in 2005 leidde tot het proefschrift: Pain-related fear in acute low back pain. Sindsdien ben ik op projectbasis werkzaam geweest voor Zuyd HS, Adelante, NVAO, VWS, beroepsverenigingen etc. En nu dus, sinds vorig jaar voor Zuyd.  Mijn werkzaamheden betreffen vooral de databank http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
  Ilse.meewisse@zuyd.nl

  Darcy Ummels
  Sinds 1 september 2016 ben ik werkzaam promovenda bij het lectoraat. In 2015 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut bij Zuyd Hogeschool, ik heb daarna mijn master 'Human Movement Science' bij de Maastricht University afgerond. Naast mijn promotietraject ben ik ook nog part-time werkzaam als fysiotherapeute bij ParaMedisch Centrum Zuid. Mijn promotieonderzoek gaat over activiteitenmeters in de (para)medische zorg. Met dit project onderzoek ik de validiteit, betrouwbaarheid, hanteerbaarheid en toepasbaarheid van commercieel en niet-commercieel verkrijgbare activiteitenmeters in het dagelijks leven en in de zorg van patiënten met een lage loopsnelheid en/of chronische aandoening.
  E darcy.ummels@zuyd.nl  

  Lees meer Lees minder

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen