Sterk Teamwerk
Sterk Teamwerk

Sterk Teamwerk

Werken bij een hogeschool brengt vraagstukken mee die je niet alleen kan oplossen. Hiervoor zijn meerdere perspectieven nodig en dat vereist sterk teamwerk. We werken bij Zuyd in opleidingsteams die verantwoordelijk zijn voor de succesvolle ontwikkeling van de student tot professional. Om het leidinggeven, samenwerken en organiseren in deze teams te versterken, is het programma Sterk Teamwerk gestart.

Het programma ondersteunt en bevordert de ontwikkeling van krachtige teams. Krachtige teams dragen bij aan een leer- en werkklimaat waarin iedereen zich gekend voelt en gestimuleerd en uitgedaagd wordt om het beste uit zichzelf te halen. Krachtige teams:

  • werken studentgericht;
  • hebben teamleden die samen leren en werken;
  • behalen resultaten;
  • zijn wendbaar;
  • hebben werkplezier.

Drie pijlers van Sterk Teamwerk

Om de ontwikkeling van krachtige teams te bevorderen, biedt het programma Sterk Teamwerk begeleiding gericht op het versterken van drie pijlers: leiderschap, samenwerken en organiseren. Daarnaast begeleidt het programma bij het adequaat faciliteren en ondersteunen hiervan door de organisatie. De richting van deze pijlers is gevoed vanuit empirische inzichten.

Leiderschap
Evidentie laat zien dat een balans tussen leiderschap vanuit een formele positie (verticaal leiderschap) en vanuit meerdere teamleden (gedeeld leiderschap) effectief is voor het werk van professionals in onderwijsorganisaties, omdat het zowel kaders als ruimte biedt. De leiderschapsstijl versterkt de realisatie van teamresultaten mits dat past bij de specifieke teamcontext.

Ik krijg de mogelijkheid te groeien in leiderschapskwaliteiten, het team een stevige impuls zich te ontwikkelen tot zelforganiserend team

Focussen op doelen, werkwijze en resultaten (taakgericht leiderschap) faciliteert bestendiging van bestaande onderwijspraktijken. Bevorderen van interactie, gedeelde verantwoordelijkheid en creativiteit (mensgericht leiderschap) stimuleert (onderwijs)ontwikkeling in teams. Hierbij is onderling vertrouwen, samenhang tussen doelen en werkwijze, ruimte voor het maken van fouten en wederzijdse feedback van groot belang.

Samenwerken
Samenwerken betekent dat teamleden in samenhang werken, elkaar nodig hebben en versterken, wij-gevoel ervaren en samen eigenaar zijn van het gezamenlijke doel (inhoudsniveau). Basisvoorwaarde voor een goede teamsamenwerking is dat teamleden elkaars expertise en persoonlijke kwaliteiten kennen (contextniveau). Een open en veilig leer- en ontwikkelklimaat is nodig om als team goed te kunnen functioneren. Dit betekent dat teamleden hun ideeën en kennis op constructieve wijze kunnen bespreken en kritisch durven te reflecteren (teamleren).

Teamontwikkeling vanuit het geloof dat docenten de juiste keuzes maken, is versterkend voor het team en mijn professionele ontwikkeling

Teamwerk verbetert als aandacht wordt besteed aan de onderlinge interactie en groepsdynamiek (interactie niveau), maar ook door erkenning, waardering, een persoonlijke plek en bijdrage van alle teamleden (bestaansniveau).

Organiseren
Een krachtig team is voldoende groot en stabiel en heeft een gezamenlijk en gedragen doel. Teamleden kennen elkaars rollen, taken en verantwoordelijkheden en hebben bewust gekozen voor een besluitvormingsproces. Duidelijke werkafspraken en procedures bevorderen de samenwerking (procedureniveau).

Het was een lange, noodzakelijke weg. We zijn ons nu bewust van onze gezamenlijke taak en eindresultaat, én van de wederzijdse afhankelijkheid

Een krachtig team kan de interne (binnen het team) en externe (buiten het team) regel- en handelingsruimte goed benutten. Leidinggevenden, diensten en bestuur faciliteren het team daarin, bijvoorbeeld in tijd, ruimte, financiën, ondersteuning en systemen. Een krachtig team besteedt aandacht aan ontmoeting en professionele dialoog (reflectie op teamfunctioneren, gezamenlijke doelen en opbrengsten), heeft inzage in teamresultaten en is hierop aanspreekbaar.

Meer weten?

Wil je meer weten over het programma Sterk Teamwerk, neem dan contact met ons op via sterkteamwerk@zuyd.nl.  Je kunt ook de flyer Sterk Teamwerk bekijken.

Of lees dit interview waarin  de grondleggers en de programmaleider de tussenbalans  van het programma opmaken (juni 2021).

Als je bij Zuyd werkt, vind je meer informatie op Zuydnet > Werken > Loopbaan en ontwikkeling > Sterk Teamwerk.