Organisatie en beleid
Over Zuyd

Organisatie en beleid

Faculteiten
De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en opleiding en training wordt bij Zuyd georganiseerd in faculteiten. Bij Zuyd zijn negen faculteiten actief. 

Diensten 
Zeven diensten ondersteunen het primaire proces binnen Zuyd: Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek, Human Resources, Finance and Control, Marketing en Communicatie, Facilitair Bedrijf, en Bestuursdiensten, elk onder leiding van een directeur. De aansturing en rapportagelijnen zijn vergelijkbaar met die van de faculteiten. 

Teams 
Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht zijn kernwaarden van de hogeschool en om die reden kiest Zuyd voor samenwerkende professionals in teams als dragers van de ontwikkeling en uitvoering van kerntaken in kenniscentra en diensten. Moderne arbeidsverhoudingen gaan uit van ruimte, vertrouwen en heldere doelafspraken en dat kan het beste gestalte krijgen in samenwerkende teams onder leiding van een teamleider.

 • Feiten en cijfers

  Studenten 
  Bij Zuyd zijn ruim 14.000 studenten ingeschreven. Jaarlijks stromen circa 3.900 nieuwe studenten in, het overgrote deel met een havo-diploma.  

  Ongeveer de helft van de studenten is tussen 21 en 25 jaar oud. Er studeren ongeveer evenveel mannen als vrouwen bij Zuyd. 


  Het aandeel buitenlandse studenten is circa 11%. Deze studenten zijn afkomstig uit 77 verschillende landen. Het overgrote deel komt uit Duitsland en België.

   

  Onderwijs 
  De hogeschool biedt 34 bacheloropleidingen, 12 masteropleidingen en 3 associate degrees aan. Professionals kunnen terecht bij Zuyd Professional voor een breed aanbod aan trainingen en programma’s. Zuyd biedt onderwijs aan in tien interessegebieden: 

  • Bestuur en recht
  • Chemie en biologie
  • Economie en management
  • Gezondheid en welzijn
  • ICT en media
  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs, gedrag en maatschappij
  • Taal en communicatie
  • Techniek en bouw
  • Vrije tijd en recreatie

  Onderzoek 
  Zuyd kent 29 lectoraten. In lectoraten doen lectoren, docenten en studenten praktijkgericht en maatschappelijk relevant onderzoek. Ze dragen bij aan innovaties en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en verbinden de praktijk met het onderwijs. Zuyd heeft drie zwaartepunten benoemd voor haar toegepast onderzoek. Deze zwaartepunten dragen bij aan de regionale ontwikkeling en zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de (Eu)regionale overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De onderzoekszwaartepunten zijn:

  • Innovatieve zorg en technologie
  • Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving
  • Life Science and Materials

  Uitvoering van de onderzoekszwaartepunten vindt plaats in twee Centres of Expertise en twee samenwerkingsverbanden:

  • Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)
  • Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
  • Brightlands Smart Services Campus (BISS)
  • Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving via lectoraten Smart Urban Redesign en Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving

  Medewerkers 
  Bij Zuyd zijn circa 1.850 medewerkers werkzaam, bijna 2/3 in een onderwijsgevende functie. Ongeveer de helft van de medewerkers is jonger dan 50. Er werken iets meer vrouwen dan mannen bij Zuyd. 
  Organisatie 
  Zuyd heeft negen faculteiten en zeven diensten. De faculteiten verzorgen onderwijs in de vorm van bacheloropleidingen, masteropleidingen en cursussen en trainingen voor volwassenen. De lectoraten zijn ondergebracht bij de faculteiten. De diensten ondersteunen het primaire proces binnen Zuyd, de bestuursdienst ondersteunt het College van Bestuur. 

  Locaties 
  Zuyd is gevestigd in Heerlen, Sittard en Maastricht. In deze steden heeft Zuyd elf locaties. 

 • Geschiedenis

  Vanaf midden jaren ’80 van de vorige eeuw heeft het hoger beroepsonderwijs in Nederland een turbulente tijd doorgemaakt. In het kader van de STC-operatie (samenwerking-taakverdeling-concentratie) was er ook in Zuid-Limburg aanvankelijk een akkoord om te komen tot één grote hbo-instelling.

  Deze voorgenomen fusie ketste echter op het laatste moment om tal van redenen af. Vanaf eind jaren tachtig bewerkstelligen diverse hbo-instellingen in Zuid-Limburg door kleinere en grotere tussenstappen alsnog een grote fusie. In Maastricht ontstaat uit diverse instellingen voor hoger beroepsonderwijs Hogeschool Maastricht. In 1987 start op vergelijkbare wijze Hogeschool Heerlen en in 1996 ontstaat Hogeschool Limburg uit een fusie van Hogeschool Sittard, Hogeschool Heerlen en HEAO Limburg te Sittard.

  In 2001 wordt dan het eerder voorgenomen fusietraject afgerond met de start van Hogeschool Zuyd als resultaat van de fusie van Hogeschool Limburg en Hogeschool Maastricht.

 • Missie en visie

  Missie
  De missie van Zuyd is kort en krachtig: professionals ontwikkelen zich met Zuyd.

  Visie
  Zuyd Hogeschool beschouwt studenten als aankomende professionals. Wij zijn een open kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun ontwikkeling over de grenzen van disciplines en organisaties heen samenwerken aan de overdracht, ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige praktijkgerichte kennis. Lees hier de onderwijsvisie van Zuyd (pdf) of bekijk onderstaande video.

  Beloften
  Van onze missie leiden we vijf beloften af die helder weergeven waarop onze stakeholders ons kunnen aanspreken:

  • Studenten ondersteunen gewilde professionals te worden.
  • Professionals helpen succesvol en waardevol te blijven.
  • Met bedrijven, organisaties en de beroepspraktijk samenwerken aan de invulling van hun kennisbehoefte.
  • Praktijkgerichte kennisontwikkeling aanjagen rondom onze zwaartepunten.
  • Onze middelen doelmatig en op verantwoorde wijze inzetten.

  Strategie 2014-2018
  De strategie 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de voorgaande vier jaar, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke ontwikkelingen in onze omgeving. Deze ontwikkelingen zijn:  

  • de demografische krimp
  • de zwaardere eisen die worden gesteld aan studenten en onderwijsinstellingen op onder meer het gebied van kwaliteit en rendement
  • de toenemende internationalisering
  • de uitvoering van de regionale economische agenda en de wens om ontwikkelde kennis vaker toe te passen in de praktijk (valorisatie).

  Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat wij de focus op kwaliteit en zwaartepunten aanscherpen. Wij bereiden onze organisatie en bedrijfsvoering voor op een terugloop in studentenaantallen en blijven investeren in de ontwikkeling van Limburg als kennisregio. 

  De basis van onze strategie blijft onveranderd de student. Die beschouwen we bij Zuyd als aankomende professional. Zuyd is er zowel voor professionals in het werkveld als voor onze eigen professionals in onderwijs en ondersteuning. Zoals blijkt uit onze missie en visie.

  Meer informatie over de strategie van Zuyd is te vinden in de Strategienota (pdf) of bekijk onderstaande video. 

 • Bestuur

  Raad van Toezicht 
  De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zuyd Hogeschool. 

  De Raad hanteert hiervoor een toetsingskader (pdf). Omvangrijke ontwikkelingen en belangrijke documenten vergen goedkeuring van de Raad. De Raad fungeert als klankbord en adviseur, maar ziet ook toe op het functioneren van het College. Daarvoor kent de Raad de Commissie Remuneratie, Selectie en Governance (bekijk reglement (pdf)), die instemt met de targets van het College van Bestuur en waaraan de collegeleden verantwoording afleggen. Financiële Zaken worden namens de Raad door de Auditcommissie (bekijk reglement (pdf)) met de externe accountant besproken, waardoor risicobeheersing gewaarborgd is. Op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek opereert de Commissie Onderwijs en Onderzoek (bekijk reglement (pdf)) van de Raad van Toezicht. 

  Taakverdeling
  De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Bestuurs- en Beheersreglement (pdf) en in de statuten van Stichting Zuyd Hogeschool (pdf). Hierin is tevens de omgang met het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschap opgenomen. 

  De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • prof. dr. Gerard Mols (voorzitter)
  • drs. Hans Dijkman
  • prof. dr. Frank Cörvers
  • Loet Smeets RC
  • drs. Luvic Janssen 
  • drs. Marieke Schöningh MBA 
  • prof. dr. Jan Harm Zwaveling

  Voor meer informatie over de Raad van Toezicht kunt u een uitgebreid overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht (pdf) bekijken. Ook kunt u het roostervan aftreden (pdf) raadplegen. Ook kunt u de profielschets van de Raad (pdf) bekijken.

  Lees meer Lees minder

  College van Bestuur 
  Het College van Bestuur is als instellingsbestuur belast met het bestuur van de hogeschool en is eindverantwoordelijk voor het geheel. Het college bepaalt de koers en strategie en benoemt de kaders en financiële ruimte.


  Foto: vlnr: Olaf van Nugteren, Kitty Kwakman, Luc Verburgh

  dr. Luc Verburgh - voorzitter College van Bestuur 
  dr. Luc Verburgh (1961) is met ingang van 1 september 2017 benoemd als voorzitter College van Bestuur. 
  Portefeuille: strategie, in- en externe communicatie, marketing, branding, internationalisering, human resources, organisatieontwikkeling en docentprofessionalisering.

  Contactpersoon: Ingrid Grooten-Hameleers
  ingrid.grooten@zuyd.nl | +31 (0)45 400 61 15

  dr. Kitty Kwakman - lid College van Bestuur 
  Portefeuille: onderwijs, onderzoek, kwaliteitszorg, studentzaken, zorg en welzijn. 
  Kitty Kwakman (1959) is verpleegkundige en pedagoge en studeerde af in de volwasseneneducatie. In 1999 promoveerde zij op een onderzoek naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs. In de afgelopen jaren was zij werkzaam als universitair docent Human Resource Development, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en directeur stafbureau bij het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs. In april 2010 is Kitty Kwakman gestart als lector Professionalisering van het Onderwijs bij Zuyd, waar zij samen met docenten onderzoek doet naar het onderwijs binnen de hogeschool. Met ingang van 1 april 2011 is Kitty Kwakman benoemd als lid College van Bestuur.  

  Contactpersoon: Monica Bezemer
  monica.bezemer@zuyd.nl | +31 (0)45 400 61 03

  drs. Olaf van Nugteren MLD - lid College van Bestuur
  Portefeuille: integrale bedrijfsvoering, finance en control, huisvesting, facilitaire zaken en ict.
  Olaf van Nugteren (1956) heeft een internationaal masterdiploma op het gebied van Learning and Development, een doctoraal diploma Bestuurskunde en heeft een internationale certificering op het gebied van Human Resource Development. Hij was een aantal jaren luchtmachtofficier bij de Koninklijke Landmacht, onder meer bij de Luchtmacht Stafschool en de afdeling Gedragswetenschappen. Daarna werd hij directeur Human Resources Management en later directeur Bedrijfsvoering bij de Algemene Rekenkamer. In 2001 maakte hij de overstap naar het onderwijs, eerst als directeur Human Resources bij de Technische Universiteit Eindhoven,  daarna als lid van het College van Bestuur van SUMMA College (een ROC) in Eindhoven. Olaf van Nugteren is sinds 1 december 2014 lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

  Contactpersoon: Petra Kreijen
  petra.kreijen@zuyd.nl | +31 (0)45 400 61 14

  Lees meer Lees minder

  Medezeggenschap 
  Medezeggenschap is belegd bij diverse medezeggenschapsorganen, samengesteld uit personeelsleden en studenten. Zuyd kent een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), deelraden voor faculteiten en een dienstenraad voor de diensten.

  Samenstelling CMR
  De CMR omvat 18 raadszetels. De raadszetels zijn gelijkelijk verdeeld over een personeelsgeleding (9) en een studentengeleding (9). Zowel de personeelsleden als de studentleden kunnen van alle faculteiten (en voor de personeelsleden tevens van de diensten) afkomstig zijn. 

  Raadsleden
  De centrale medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

  Personeelsgeleding:

  • Jan Bertholet 
  • Angelique Cappa 
  • Matthias Deleu
  • Jof Krahmer (secretaris)
  • Han van de Staay (penningmeester)
  • Han Winteraeken
  • Werner Eussen (voorzitter)
  • Jose Kusters
  • Norbert Bonenkamp

  Studentgeleding

  • Laura Raijmann
  • Kerhin Kamionka
  • Sander van Egmond
  • Shakila Mahangoe
  • Ruben Groot Bramel
  • Katja Hoogers
  • Daan Cruijsen
  • Benjamin Velge (vice-voorzitter)
  • Raimond van Mouche

   

  Peildatum: februari 2019

  Lees meer Lees minder
 • Governance

  Om goed en zorgvuldig bestuur te garanderen heeft Zuyd een aantal voorzieningen op het gebied van governance. Krachtig bestuur, efficiënt toezicht en transparante verantwoording vormen de uitgangspunten van het governancebeleid.

  Als maatschappelijke onderneming neemt Zuyd haar verantwoordelijkheid serieus en hecht eraan openheid en duidelijkheid over haar onderwijs en onderzoek en kennisvalorisatie te bieden. Niet alleen in documenten en verslagen, maar ook in de open horizontale en verticale dialoog met alle partijen die bij onze producten en diensten betrokken zijn. Hierbij dient ons Statuut maatschappelijke verbindingen (pdf) als uitgangspunt.

  Verantwoording en toezicht 
  Het College van Bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Omvangrijke ontwikkelingen en belangrijke documenten vergen goedkeuring van de Raad. De Raad ziet ook toe op het functioneren van het College. Daarvoor kent de Raad de Remuneratiecommissie, die instemt met de targets van het College en waaraan de collegeleden verantwoording afleggen. Financiële zaken worden namens de Raad van Toezicht door de Auditcommissie met de externe accountant besproken, waardoor risicobeheersing gewaarborgd is. Op het gebied van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek opereert de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht. 

  Bestuurs- en beheersreglement
  De afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen College van Bestuur, Raad van Toezicht, directeuren van faculteiten en diensten is vastgelegd in het Bestuurs- en beheersreglement (pdf) en uiteraard in overeenstemming met de statuten van Stichting Zuyd Hogeschool (pdf), de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Branchecode goed bestuur hogescholen (pdf).

  Beloningsbeleid
  Het beloningsbeleid voor toezichthouders en bestuurders beweegt zich binnen de daarvoor gestelde kaders, zoals neergelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WNT. Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de leden van de Raad van Toezicht na advies van het College van Bestuur. De hoogte van de beloning en de daarbij behorende overige arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na ingewonnen advies van de Remuneratiecommissie.

  De beloning en de arbeidsvoorwaarden van de overige medewerkers van Stichting Zuyd Hogeschool zijn vastgelegd in de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het Hoger Beroepsonderwijs.

  Declaraties
  In het kader van good governance, de branchecode en de meldingsplicht WNT hanteert het College een Regeling 'Declaraties Zakelijke Kosten en Buitenlandreizen' (pdf). Conform afspraken met het Ministerie van OCW publiceren wij de declaraties van de individuele leden van het College van Bestuur in het jaarverslag. 

  Conformiteit Branchecode Goed Bestuur Hogescholen 
  De principes van ‘good governance’ voor hogescholen zijn sinds 2006 vastgelegd in een branchecode governance. Een evaluatie in 2012 heeft geleid tot een herontwerp van de code. In oktober 2013 is de ‘Brancecode goed bestuur hogescholen’ vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Voor de conformiteit met en implementatie van de Branchecode bij Zuyd is een implementatieplan opgesteld. Dit implementatieplan dient als leidraad voor een gefaseerde conformiteit met de vernieuwde Branchecode goed bestuur hogescholen. 

  Commissie Compliance Zuyd 
  Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Hoofddoel van Zuyd is de beheersing van het compliance-risico door toe te zien op de implementatie en naleving van wet- en regelgeving. In dit kader wordt ook beoordeeld of de gedragscodes, beleidsregels en interne procedures in overeenstemming zijn met de wettelijke verplichtingen en ‘best practices’. Compliance met wet- en regelgeving wordt niet langer alleen verwacht, maar dient ook aantoonbaar te kunnen worden gemaakt. Het is belangrijk om ‘in control’ te zijn. Binnen Zuyd is compliance ingevuld vanuit oogpunt van risicobeheersing en bezien in samenhang met risicomanagement en control. Deze integraliteit komt ook tot uiting in de voorjaar 2013 - mede naar aanleiding van de eind 2012 uitgevoerde strategische risico-inventarisatie - ingerichte Commissie Compliance. Deze kent drie Kamers: Onderwijs, Publiek Private Samenwerking (PPS) en Governance.

  Doel is een systematische borging van de naleving door zowel Zuyd als haar medewerkers van de vigerende wet- en regelgeving en interne regels en (ethische) normen op basis van het uitgangspunt ‘zero tolerance’. De Commissie staat het College van Bestuur bij het ‘in control’ houden van Zuyd om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te werken. Activiteiten zijn het signaleren van en adviseren over compliancerisico’s, kennismanagement, het vertalen van verplichtingen naar borgingsmaatregelen, het creëren van bewustwording over compliance, het monitoren en verbeteren van de aantoonbaarheid van compliance binnen Zuyd en de jaarlijkse rapportage over rechtmatigheid. De regietaak is belegd bij de Compliance Officer, een rol die functioneel is belegd bij de bestuurssecretaris. 

  Rechtsbescherming 
  Ook het beschermen van de rechten van studenten en medewerkers behoort volgens Zuyd tot good governance. Studenten kunnen terecht bij het Loket Rechtsbescherming, een digitaal klachtenloket. Afhankelijk van de klacht wordt deze behandeld door een vertrouwenspersoon, de Ombudsman of een van de colleges voor bezwaar en beroep. De Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag (pdf) biedt medewerkers, studenten en klanten de mogelijkheid om een klacht over het gedrag van iemand, die via de meer informele weg niet naar tevredenheid is opgelost, in te dienen bij een onafhankelijke Klachtencommissie. Welk gedrag Zuyd van haar medewerkers verwacht staat in de Integriteitscode (pdf). Misstanden kunnen worden gemeld volgens de Klokkenluidersregeling (pdf). Ook hier is transparantie uitgangspunt.

 • Prestatieafspraken

  Begin mei 2012 heeft Zuyd een voorstel met betrekking tot de prestatieafspraken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. In het voorstel zijn de doelstellingen van Zuyd tot en met 2015 en een beschrijving van het profiel van de hogeschool opgenomen. Dit ingediende voorstel heeft de kwalificatie 'zeer goed' gekregen.

  De hogescholen hebben zich verplicht 7% van het totale onderwijsbudget aan prestaties te koppelen. Bij Zuyd gaat dat om een bedrag van 7 miljoen in 2013. De huidige stand van zaken vindt u terug in het laatste jaarverslag.

  Zwaartepunten 
  In het voorstel van Zuyd staan de zwaartepunten beschreven met de bijbehorende belangrijke onderzoeksthema’s op het gebied van:

  • Innovatieve zorg en technologie
  • Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving
  • Life Science and Materials

  Profilering 
  De beschreven profilering van Zuyd sluit aan bij de bestaande kracht en de ambities van de regio. Zuyd zal in de komende jaren een profiel van zwaartepunten ontwikkelen met verbindingen naar de overige sectoren waarvoor wij opleiden.

  Onderwijskwaliteit 
  Met het ministerie zijn doelstellingen van de prestatieafspraken afgesproken op het gebied van onderwijskwaliteit en studiesucces. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verminderen van de uitval van studenten in de propedeuse, het verhogen van het rendement, het verhogen van het aantal contacturen van studenten en het verhogen van het opleidingsniveau van medewerkers. 

  Zwaartepunten 
  De zwaartepunten sluiten aan bij het topsectorenbeleid en worden geconcretiseerd in drie Centres of Expertise. Opleidingen in de economische, sociale, educatieve en publieke sectoren ondersteunen en faciliteren de drie zwaartepunten, maar hebben elk hun eigen regionale profilering zoals smart services en maatschappelijk verantwoord ondernemen, iArts, jeugdzorg en demografisch ontwikkelingen en opleiden in de school. Lees meer over de prestatieafspraken (pdf) van Zuyd. De prestatieafspraken van andere hogescholen zijn te vinden op de website van de Vereniging van Hogescholen.  

 • Jaarverslag en accreditatie

  Ieder jaar brengt Zuyd Hogeschool een jaarverslag uit. Het jaarverslag is een verantwoording van de resultaten op weg naar het behalen van de strategische doelstellingen van Zuyd. Daarnaast brengen we de hoogtepunten in beeld en zetten we de financiële gegevens op een rij. Bekijk hier het jaarverslag 2018 (pdf).

  Archief

  Accreditatie van opleidingen
  De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. De NVAO beoordeelt eens in de zes jaar alle opleidingen. Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven. Het is voor opleidingen een voorwaarde om een door de overheid erkend diploma met bijbehorende graad te kunnen verstrekken. Een extern panel van onafhankelijke deskundigen, benoemd door de NVAO, beoordeelt de opleiding via een visitatie(bezoek). Op basis van de bevindingen stelt het panel een visitatierapport op dat de basis vormt voor het accreditatiebesluit. Meer informatie over de accreditatieprocedures, rapportages en besluiten van opleidingen vind je op de website van de NVAO. 

  Ontwikkelverslagen
  Naast de uitvoering van de visitatie en het opstellen van het visitatierapport, voert het panel een ontwikkelgesprek met de opleiding. In dit gesprek geeft de opleiding aan welke ontwikkelingen voor haar relevant zijn en voor welke uitdagingen zij zich gesteld ziet. Het panel fungeert hierbij als sparringpartner voor de opleiding. De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in een afzonderlijk document dat geen deel uitmaakt van het visitatierapport. 

  Wettelijk is vastgelegd dat de instelling een verslag van het ontwikkelgesprek binnen een jaar na vaststelling van het accreditatierapport openbaar publiceert. De ontwikkelverslagen worden op deze pagina gepubliceerd. 

 • Inkoop en aanbestedingen

  Jaarlijks koopt Zuyd voor ongeveer 35 miljoen euro diensten, leveringen en werken in. Opdrachten om een dienst of product te leveren besteden we nationaal of Europees aan. Hierdoor krijgen alle leverende bedrijven een eerlijke kans op de opdracht.

  Door slim aan te besteden bespaart Zuyd kosten en stimuleren we innovatie in het bedrijfsleven. De bedrijven die inschrijven op een opdracht worden beoordeeld op hun offerte maar ook op hoe zij denken aan onze wensen te kunnen voldoen. Innovatieve oplossingen spelen dan een belangrijke rol. Lees meer over de wet- en regelgeving van aanbesteden op de website van de Rijksoverheid

  Inkoopvoorwaarden 
  Op alle door Zuyd in te kopen leveringen, werken en diensten zijn de Zuyd Inkoopvoorwaarden van toepassing.

  Team Vastgoed, Facilitair en Inkoop
  Bij Zuyd houdt een team zich bezig met aanbestedingen om ervoor te zorgen dat alle opdrachten correct worden aanbesteed. Dit team adviseert, ondersteunt, begeleidt en zorgt ervoor dat het interne aanbestedingsbeleid wordt toegepast bij aanbestedingstrajecten. 

  Onderstaande aanbestedingen zijn momenteel in uitvoering of vinden binnen afzienbare tijd plaats:  

  Aanbestedingen 

  2019

  • NAC*
  • Planning en Roostering
  • Dienstreizen
  • Uitgebreide Gevaren Verzekering*
  • Schoonmaakdienstverlening*
  • Kantoormeubilair*

  2020

  • Mobiele telefonie (abonnementen + hardware)
  • AV middelen*
  • Post*
  • Glasbewassing*
  • Catering (Banqueting)*
  • Accountantsdienstverlening*
  • Server & Storage
  • Beveiligingsdiensten*

  2021

  • Drukwerk*
  • ICT werkplekken & IOS hardware*
  • Taxivervoer*
  • Kantoorartikelen*
  • BHV materialen*
  • BHV trainingen*

  2022

  • Keukenonderhoud*
  • Voedingsmiddelen*
  • Elektriciteit*
  • Inhuur inkoopondersteuning*
  • Gas*
  • Keukenonderhoud Ligne*
  • Plaagdierenbeheersing
  • Kaartmanagementsysteem, Betaalsysteem en Toegangssysteem*

  2023

  • Catering (Restaurant)*
  • Catering (Vending)*
  • HR (payroll)*
  • HR (uitzendkrachten)*
  • Sanitaire middelen*

  2025

  • PKS (Printen, Kopiëren, Scannen)*
  • LMS50*
  • Afvalverwijdering*

  2026

  • Salarisadministratie*
  • Onderhoud gebouwen en installaties

  2027

  • Plaagdierenbeheersing*

  * Incl. optionele verlenging