Wij zijn Zuyd
Over Zuyd

Onze beloftes

Om jou alle ruimte en kansen te geven jouw talent tot bloei te laten komen, doen we 5 beloftes:

1. We staan voor eigentijds, relevant en studeerbaar onderwijs

Dat betekent dat we de beroepspraktijk dichtbij brengen in ons onderwijs. Ook passen we nieuwe technologieën eigentijds en inspirerend toe. Leren en ontwikkelen is niet alleen belangrijk, maar zo is het ook boeiend en leuk.

2. We bieden een breed en passend onderwijsaanbod voor studenten en professionals

We hebben voor iedereen een aantrekkelijk onderwijsaanbod. Verder sluiten opleidingen van verschillende niveaus goed op elkaar aan doordat we intensief samenwerken met onze onderwijspartners. Zo kunnen alle studenten en professionals hun talent ontwikkelen en inzetten in hun vakgebied. En je kunt later met plezier terugkomen om je te blijven ontwikkelen.

3. We versterken Zuyd als gewaardeerde kennisinstelling, binnen én buiten de regio

Als kennisinstelling kijken we ook goed naar de uitdagingen in Limburg. Kennis ontwikkelen en toepassen in de praktijk staan hierbij centraal. Samen met ons (Eu)regionale en (inter)nationale netwerk hebben we serieuze impact op belangrijke regionale thema’s. We zijn dus een aantrekkelijke kennispartner, opleider en werkgever. Dat draagt allemaal bij aan de ontwikkeling van een economisch krachtig en leefbaar Limburg.

4. We verduurzamen Zuyd. Iedereen doet mee

We voelen ons verantwoordelijk voor een duurzame wereld. Voor onszelf, onze studenten en toekomstige generaties. Daarom werken we aan een acceptabele ecologische footprint. En leiden we professionals op met duurzame competenties. Voor de wereld van nu en de toekomst.

5. We zetten jou altijd voorop

Zuyd staat voor een hechte omgeving, vol inspiratie en motivatie. We willen dat medewerkers en studenten zichzelf kunnen zijn. De sfeer is vertrouwd, open en veilig. Gendergelijkheid, diversiteit en inclusie vinden we belangrijk. Iedereen hoort erbij.

Meer hierover staat in onze strategie

 • Organisatie

  Academies
  De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk organiseren wij in academies. Hier ontwikkelen onze studenten zich tot professionals met actuele en relevante kennis en vaardigheden. In een academie werken kleine teams van docenten en een teamleider, die samen verantwoordelijk zijn voor het behalen van resultaat. Er zijn 30 academies.

  Diensten
  Zeven diensten ondersteunen het onderwijs binnen Zuyd: Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek, Human Resources, Finance and Control, Marketing en Communicatie, Facilitair Bedrijf, en Bestuursdiensten, elk onder leiding van een directeur.

  Hieronder vind je enkele belangrijke documenten van Zuyd: 

 • Feiten en cijfers

  Studenten 
  Bij Zuyd zijn circa 13.000 studenten ingeschreven. Jaarlijks stromen circa 3.500 nieuwe studenten in, het overgrote deel met een havo-diploma.

  Ongeveer de helft van de studenten is tussen 21 en 27 jaar oud. Er studeren ongeveer evenveel mannen als vrouwen bij Zuyd.

  leeftijdverdeling studenten

  man vrouw verdeling studenten
  Het aandeel buitenlandse studenten is circa 11%. Deze studenten zijn afkomstig uit 77 verschillende landen. Het overgrote deel komt uit Duitsland en België.

  Onderwijs 
  De hogeschool biedt 37 bacheloropleidingen, 11 masteropleidingen, 7 associate degrees en 1 prebachelor aan. Professionals kunnen terecht bij Zuyd Professional voor een breed aanbod aan trainingen en programma’s. Zuyd biedt onderwijs aan in tien interessegebieden: 

  • Bestuur en recht
  • Chemie en biologie
  • Economie en management
  • Gezondheid en welzijn
  • ICT en media
  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs, gedrag en maatschappij
  • Taal en communicatie
  • Techniek en bouw
  • Vrije tijd en recreatie


  Onderzoek 
  Zuyd kent 33 lectoraten. In lectoraten doen lectoren, docenten en studenten praktijkgericht en maatschappelijk relevant onderzoek. Ze dragen bij aan innovaties en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en verbinden de praktijk met het onderwijs. Zuyd heeft drie zwaartepunten benoemd voor haar toegepast onderzoek. Deze zwaartepunten dragen bij aan de regionale ontwikkeling en zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de (Eu)regionale overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De onderzoekszwaartepunten zijn:

  • Innovatieve zorg en technologie
  • Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving
  • Life Science and Materials

  Uitvoering van de onderzoekszwaartepunten vindt plaats in twee Centres of Expertise en twee samenwerkingsverbanden:

  • Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)
  • Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
  • Brightlands Smart Services Campus (BISS)
  • Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving via lectoraten Smart Urban Redesign en Duurzame Energie. 


  Medewerkers 
  Bij Zuyd zijn ruim  2.300 medewerkers werkzaam, bijna 2/3 in een onderwijsgevende functie. Ongeveer de helft van de medewerkers is jonger dan 50. Er werken iets meer vrouwen dan mannen bij Zuyd. 

  verhouding onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel

  man vrouw verdeling medewerkers
  leeftijdverdeling medewerkers

  Organisatie 
  Zuyd heeft 30 academies en zeven diensten. De academies verzorgen onderwijs in de vorm van associate degrees, bacheloropleidingen, masteropleidingen en cursussen en trainingen voor volwassenen. De lectoraten zijn ondergebracht bij de academies. De diensten ondersteunen het primaire proces binnen Zuyd, de bestuursdienst ondersteunt het College van Bestuur. 

  Locaties 
  Zuyd is gevestigd in Heerlen, Sittard en Maastricht. In deze steden heeft Zuyd elf locaties. 
   

  studenten per stad

   

 • Geschiedenis

  Vanaf midden jaren ’80 van de vorige eeuw heeft het hoger beroepsonderwijs in Nederland een turbulente tijd doorgemaakt. In het kader van de STC-operatie (samenwerking-taakverdeling-concentratie) was er ook in Zuid-Limburg aanvankelijk een akkoord om te komen tot één grote hbo-instelling.

  Deze voorgenomen fusie ketste echter op het laatste moment om tal van redenen af. Vanaf eind jaren tachtig bewerkstelligen diverse hbo-instellingen in Zuid-Limburg door kleinere en grotere tussenstappen alsnog een grote fusie. In Maastricht ontstaat uit diverse instellingen voor hoger beroepsonderwijs Hogeschool Maastricht. In 1987 start op vergelijkbare wijze Hogeschool Heerlen en in 1996 ontstaat Hogeschool Limburg uit een fusie van Hogeschool Sittard, Hogeschool Heerlen en HEAO Limburg te Sittard.

  In 2001 wordt dan het eerder voorgenomen fusietraject afgerond met de start van Hogeschool Zuyd als resultaat van de fusie van Hogeschool Limburg en Hogeschool Maastricht.

 • Bestuur

  Raad van Toezicht 
  De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zuyd Hogeschool. 

  De Raad hanteert hiervoor een toetsingskader (pdf). Omvangrijke ontwikkelingen en belangrijke documenten vergen goedkeuring van de Raad. De Raad fungeert als klankbord en adviseur, maar ziet ook toe op het functioneren van het College. Daarvoor kent de Raad de Commissie Remuneratie, Selectie en Governance (bekijk reglement (pdf)), die instemt met de targets van het College van Bestuur en waaraan de collegeleden verantwoording afleggen. Financiële Zaken worden namens de Raad door de Auditcommissie (bekijk reglement (pdf)) met de externe accountant besproken, waardoor risicobeheersing gewaarborgd is. Op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek opereert de Commissie Onderwijs en Onderzoek (bekijk reglement (pdf)) van de Raad van Toezicht. 

  Taakverdeling
  De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Bestuurs- en Beheersreglement (pdf) en in de statuten van Stichting Zuyd Hogeschool (pdf). Hierin is tevens de omgang met het College van Bestuur en de Centrale Medezeggenschap opgenomen. 

  De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser (voorzitter)

  • drs. Hans Dijkman

  • drs. Theo Bovens

  • drs. Beatrice Boots

  • drs. Hans Vossen

  Voor meer informatie over de Raad van Toezicht kunt u een uitgebreid overzicht van de samenstelling van de Raad van Toezicht (pdf) bekijken. Ook kunt u het rooster van aftreden (pdf) raadplegen. Ook kunt u de profielschets van de Raad (pdf) bekijken.

  Lees meer Lees minder

  College van Bestuur 
  Het College van Bestuur is als instellingsbestuur belast met het bestuur van de hogeschool en is eindverantwoordelijk voor het geheel. Het college bepaalt de koers en strategie en benoemt de kaders en financiële ruimte.

  drs. André Postema, voorzitter
  Portefeuille: strategie, marketing en communicatie, human resources en organisatieontwikkeling, Duurzaam Zuyd.
  André Postema (1969) is afgestudeerd als econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ruime management- en bestuurservaring in het bedrijfsleven, onderwijs, de wetenschap en zorg. Hij was onder meer vicepresident bij Ernst & Young/Cap Gemini Nederland, vicevoorzitter van het College van Bestuur van Universiteit Maastricht en voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs. André Postema was tot zijn benoeming nog voorzitter van de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

  Contactpersoon: Ilse Bercx
  Ilse.bercx@zuyd.nl | +31 (0)45 400 61 15

  prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, lid
  Portefeuille: onderwijs en onderzoek, kwaliteitszorg. 
  Saskia Brand-Gruwel (1964) was tot haar benoeming bij Zuyd Hogeschool per 1 september 2019 werkzaam als hoogleraar Onderwijswetenschappen en decaan van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen bij de Open Universiteit in Heerlen. Daarnaast is zij (bestuurs)lid van diverse onderwijs- en onderzoekgerelateerde commissies en adviesraden. Ook heeft zij verschillende andere functies in het hoger onderwijs bekleed, onder meer als universitair (hoofd)docent, opleidingsdirecteur en als curriculumontwikkelaar. Saskia studeerde en promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, faculteit Onderwijskunde.

  Contactpersoon: Monica Bezemer
  monica.bezemer@zuyd.nl | +31 (0)45 400 61 03

   

  Rob van KanRob van Kan, MCI Bsc, lid
  Portefeuille: bedrijfsvoering, finance and control, huisvesting, ICT, facilitaire zaken.
  Rob van Kan (1984) behaalde zijn bachelor Biometrie bij Zuyd en zijn master Criminal Investigation bij de Politieacademie. Voor zijn overstap naar Zuyd was hij hoofddirecteur Data Services, Research & Innovatie en vestigingsdirecteur bij het CBS in Heerlen. Daarvoor werkte Rob van Kan bij de Nationale Politie als hoofd Opsporing Limburg. 

  Contactpersoon: Yvette Beckers-Collet
  yvette.beckers@zuyd.nl | +31 (0)45 400 61 14

   

   

   

   

  Lees meer Lees minder

  Medezeggenschap
  Medezeggenschap is belegd bij diverse medezeggenschapsorganen, samengesteld uit personeelsleden en studenten. Zuyd kent een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), Academieraden en een Dienstenraad voor de diensten.

  Samenstelling CMR
  De CMR omvat 18 raadszetels. De raadszetels zijn gelijkelijk verdeeld over een personeelsgeleding (9) en een studentengeleding (9). Zowel de personeelsleden als de studentleden kunnen van alle academies (en voor de personeelsleden tevens van de diensten) afkomstig zijn. 

  Raadsleden
  De centrale medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

  Personeelsgeleding:

  • Angelique Cappa 
  • Jan Bertholet 
  • Marjan Melkert
  • Werner Eussen (voorzitter)
  • José Kusters
  • Nienke van Kordenoordt
  • Nicole Lemmens
  • Han Winteraeken
  • Martijn Dassen

  Studentgeleding

  • Jos Simons
  • Lucas Boumans
  • Bram Dammiaans
  • Dennis de Ruiter
  • Fabienne Willems (vicevoorzitter)
  • Larissa van der Leek
  • Yassine Herouale
  • Samuël Hento
  • Wout Raike

  Peildatum: 1 mei 2023

  Lees meer Lees minder
 • Governance

  Om goed en zorgvuldig bestuur te garanderen heeft Zuyd een aantal voorzieningen op het gebied van governance. Krachtig bestuur, efficiënt toezicht en transparante verantwoording vormen de uitgangspunten van het governancebeleid.

  Als maatschappelijke onderneming neemt Zuyd haar verantwoordelijkheid serieus en hecht eraan openheid en duidelijkheid over haar onderwijs en onderzoek en kennisvalorisatie te bieden. Niet alleen in documenten en verslagen, maar ook in de open horizontale en verticale dialoog met alle partijen die bij onze producten en diensten betrokken zijn. Hierbij dient ons Statuut maatschappelijke verbindingen (pdf) als uitgangspunt.

  Verantwoording en toezicht 
  Het College van Bestuur legt in het jaarverslag verantwoording af over de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Omvangrijke ontwikkelingen en belangrijke documenten vergen goedkeuring van de Raad. De Raad ziet ook toe op het functioneren van het College. Daarvoor kent de Raad de Remuneratiecommissie, die instemt met de targets van het College en waaraan de collegeleden verantwoording afleggen. Financiële zaken worden namens de Raad van Toezicht door de Auditcommissie met de externe accountant besproken, waardoor risicobeheersing gewaarborgd is. Op het gebied van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek opereert de Commissie Onderwijs en Onderzoek van de Raad van Toezicht. 

  Bestuurs- en beheersreglement
  De afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen College van Bestuur, Raad van Toezicht, directeuren van academies en diensten is vastgelegd in het Bestuurs- en beheersreglement (pdf) en uiteraard in overeenstemming met de statuten van Stichting Zuyd Hogeschool (pdf), de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Branchecode goed bestuur hogescholen (pdf).

  Beloningsbeleid
  Het beloningsbeleid voor toezichthouders en bestuurders beweegt zich binnen de daarvoor gestelde kaders, zoals neergelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector WNT. Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de leden van de Raad van Toezicht na advies van het College van Bestuur. De hoogte van de beloning en de daarbij behorende overige arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na ingewonnen advies van de Remuneratiecommissie.

  De beloning en de arbeidsvoorwaarden van de overige medewerkers van Stichting Zuyd Hogeschool zijn vastgelegd in de Collectieve arbeidsovereenkomst voor het Hoger Beroepsonderwijs.

  Declaraties
  In het kader van good governance, de branchecode en de meldingsplicht WNT hanteert het College een Regeling declaraties leden College van Bestuur Zuyd Hogeschool (pdf). Conform afspraken met het Ministerie van OCW publiceren wij de declaraties van de individuele leden van het College van Bestuur in het jaarverslag. 

  Conformiteit Branchecode Goed Bestuur Hogescholen 
  De principes van ‘good governance’ voor hogescholen zijn sinds 2006 vastgelegd in een branchecode governance. Een evaluatie in 2012 heeft geleid tot een herontwerp van de code. In oktober 2013 is de ‘Brancecode goed bestuur hogescholen’ vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen. Voor de conformiteit met en implementatie van de Branchecode bij Zuyd is een implementatieplan opgesteld. Dit implementatieplan dient als leidraad voor een gefaseerde conformiteit met de vernieuwde Branchecode goed bestuur hogescholen. 

  Commissie Compliance Zuyd 
  Compliance betekent dat een organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zo moet Zuyd zich onder andere houden aan de uitgebreide normen en richtlijnen op onderwijsgebied, zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), Branchecode goed bestuur of Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Er kunnen voortdurend compliancerisico’s ontstaan.

  Als antwoord op deze compliancerisico’s heeft Zuyd de Commissie Compliance Onderwijs Onderzoek en Governance (hierna Commissie Compliance) opgericht met als doelstelling: ‘het systematisch doen borgen dat Zuyd in compliance is met relevante wet- en regelgeving’. De Commissie staat het College van Bestuur bij het ‘in control’ houden van Zuyd om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te werken. Activiteiten zijn het signaleren van en adviseren over compliancerisico’s, kennismanagement, het vertalen van verplichtingen naar borgingsmaatregelen, het creëren van bewustwording over compliance, het monitoren en verbeteren van de aantoonbaarheid van compliance binnen Zuyd en de jaarlijkse rapportage over rechtmatigheid. De regietaak is belegd bij de Compliance Officer, een rol die functioneel is belegd bij de bestuurssecretaris. 

  Rechtsbescherming 
  Ook het beschermen van de rechten van studenten en medewerkers behoort volgens Zuyd tot good governance. Studenten kunnen terecht bij het Loket Rechtsbescherming, een digitaal klachtenloket. Afhankelijk van de klacht wordt deze behandeld door een vertrouwenspersoon, de Ombudsman of een van de colleges voor bezwaar en beroep. De Regeling Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag (pdf) biedt medewerkers, studenten en klanten de mogelijkheid om een klacht over het gedrag van iemand, die via de meer informele weg niet naar tevredenheid is opgelost, in te dienen bij een onafhankelijke Klachtencommissie. Welk gedrag Zuyd van haar medewerkers verwacht staat in de Integriteitscode (pdf). Misstanden kunnen worden gemeld volgens de Klokkenluidersregeling (pdf). Ook hier is transparantie uitgangspunt.

 • Jaarverslag en accreditatie

  Ieder jaar brengt Zuyd Hogeschool een jaarverslag uit. Het jaarverslag is een verantwoording van de resultaten op weg naar het behalen van de strategische doelstellingen van Zuyd. Daarnaast brengen we de hoogtepunten in beeld en zetten we de financiële gegevens op een rij. Bekijk hier het jaarverslag 2023 (pdf). 

  Archief

  Accreditatie van opleidingen
  De Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) accrediteert bestaande en nieuwe opleidingen en beoordeelt de kwaliteitszorg van instellingen in het hoger onderwijs. De NVAO beoordeelt eens in de zes jaar alle opleidingen. Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de door de overheid vastgestelde minimale kwalitatieve maatstaven. Het is voor opleidingen een voorwaarde om een door de overheid erkend diploma met bijbehorende graad te kunnen verstrekken. Een extern panel van onafhankelijke deskundigen, benoemd door de NVAO, beoordeelt de opleiding via een visitatie(bezoek). Op basis van de bevindingen stelt het panel een visitatierapport op dat de basis vormt voor het accreditatiebesluit. Meer informatie over de accreditatieprocedures, rapportages en besluiten van opleidingen vind je op de website van de NVAO. 

  Ontwikkelverslagen
  Naast de uitvoering van de visitatie en het opstellen van het visitatierapport, voert het panel een ontwikkelgesprek met de opleiding. In dit gesprek geeft de opleiding aan welke ontwikkelingen voor haar relevant zijn en voor welke uitdagingen zij zich gesteld ziet. Het panel fungeert hierbij als sparringpartner voor de opleiding. De uitkomsten van het gesprek worden vastgelegd in een afzonderlijk document dat geen deel uitmaakt van het visitatierapport. 

  Wettelijk is vastgelegd dat de instelling een verslag van het ontwikkelgesprek binnen een jaar na vaststelling van het accreditatierapport openbaar publiceert. De ontwikkelverslagen worden op deze pagina gepubliceerd. 

 • Kwaliteitsafspraken

  Zuyd Hogeschool krijgt 54 miljoen euro extra financiering van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoe de hogeschool deze extra middelen inzet, staat in het plan Kwaliteitsafspraken. Zuyd gaat studenten nog beter begeleiden tijdens de eerste honderd dagen, stages en de eindfase van de opleiding bij het afstudeertraject. Ook investeert de hogeschool in meer ruimtes en faciliteiten voor studenten om multidisciplinair samen te werken, digitale toetsvoorzieningen en nieuwe doorstroomprogramma’s naar vervolgonderwijs.

  De zogenaamde kwaliteitsmiddelen komen beschikbaar door het wegvallen van de studiefinanciering en de invoering van het leenstelsel in 2015. Alle hogescholen hebben een plan moeten maken waarin staat hoe zij de vrijgekomen middelen inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De kwaliteitsmiddelen zijn toegekend voor en verdeeld over een periode van zes jaar.

  Lees ook het nieuwsbericht over de toekenning van de kwaliteitsmiddelen aan Zuyd Hogeschool.

 • Inkoop en aanbestedingen

  Jaarlijks koopt Zuyd voor ongeveer 35 miljoen euro diensten, leveringen en werken in. Opdrachten om een dienst of product te leveren besteden we nationaal of Europees aan. Hierdoor krijgen alle leverende bedrijven een eerlijke kans op de opdracht.

  Door slim aan te besteden bespaart Zuyd kosten en stimuleren we innovatie in het bedrijfsleven. De bedrijven die inschrijven op een opdracht worden beoordeeld op hun offerte maar ook op hoe zij denken aan onze wensen te kunnen voldoen. Innovatieve oplossingen spelen dan een belangrijke rol. Lees meer over de wet- en regelgeving van aanbesteden op de website van de Rijksoverheid

  Inkoopvoorwaarden 
  Op alle door Zuyd in te kopen leveringen, werken en diensten zijn de Zuyd Inkoopvoorwaarden van toepassing.

  Team Vastgoed, Facilitair en Inkoop
  Bij Zuyd houdt een team zich bezig met aanbestedingen om ervoor te zorgen dat alle opdrachten correct worden aanbesteed. Dit team adviseert, ondersteunt, begeleidt en zorgt ervoor dat het interne aanbestedingsbeleid wordt toegepast bij aanbestedingstrajecten. 

  Onderstaande aanbestedingen zijn momenteel in uitvoering of vinden binnen afzienbare tijd plaats:  

  Aanbestedingen 
   

  2020

  • AV middelen*

  2021

  • Drukwerk*
  • Taxivervoer*
  • Kantoorartikelen*
  • BHV materialen*
  • BHV trainingen*
  • Accountantsdienstverlening*
  • Catering (Banqueting)*

  2022

  • Keukenonderhoud*
  • Voedingsmiddelen*
  • Inhuur inkoopondersteuning*
  • Keukenonderhoud Ligne*
  • Plaagdierenbeheersing
  • Kaartmanagementsysteem, Betaalsysteem en Toegangssysteem*
  • Accountantdiensten*

  2023

  • Catering (Restaurant)*
  • Catering (Vending)*
  • HR (payroll)*
  • HR (uitzendkrachten)*
  • Sanitaire middelen*

  2025

  • PKS (Printen, Kopiëren, Scannen)*
  • LMS*
  • Afvalverwijdering*

  2026

  • Salarisadministratie*
  • Onderhoud gebouwen en installaties

  2027

  • Plaagdierenbeheersing*

  * Incl. optionele verlenging

 • ANBI

  Zuyd Hogeschool voldoet aan de status van algemeen nut beogende instelling. Deze ANBI-status verkrijgt een organisatie wanneer ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status geeft een organisatie fiscale en financiële voordelen. Dit document (pdf) toont aan dat Zuyd Hogeschool voldoet aan de ANBI.

 • Cameratoezicht

  Hier volgt binnenkort informatie over het cameratoezicht van Zuyd.