Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Participatie van ouderen: Ouderen in hun kracht zetten in hun zorg- en ondersteuningsreis

Ouderen met gezondheidsproblemen en sociale uitdagingen komen in aanraking met diverse professionals. Een domein overstijgende samenwerkingen met focus op ‘in-hun-kracht-zetten-van-ouderen’ is essentieel. Persoonlijke doelen van burgers, als eerste stap in het proces van samen-beslissen, is hierin een vertrekpunt. Dit vereist een goede (zorg)relatie. De burger-professional is echter vaak ongelijkwaardig omdat de ene partij met een (hulp)vraag komt en de andere voorkennis heeft. Er is sprake van een ‘asymmetry of power’. Daarnaast wil en kan niet iedere burger participeren.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag luidt:

Hoe kunnen ouderen in hun kracht worden gezet om zo optimaal mogelijk te kunnen participeren in hun zorg- en ondersteuningsproces? 

Burgers de mogelijkheid geven zich voor te bereiden op gesprekken is een strategie om deze asymmetrie te doorbreken. In de medische wereld zijn er voorbeelden, de leerpunten hieruit kunnen worden vertaald naar andere settingen (paramedisch zorg, sociaal domein en wijk). In dit project wordt het veelbelovende tool, het  ‘4–bollen model’ (ontwikkeld in het kader van het promotieonderzoek van Stephanie von Helden – Lenzen) omgezet door een voorbereidingstool voor ouderen. Het 4-bollen model is een gesprekshulpmiddel dat gebruikt kan worden om persoonlijke doelen met cliënten te stellen. Terwijl het model ontwikkeld is voor medische professionals kan het discipline overstijgend ingezet worden vanwege het holistisch karakter (gebaseerd op de International Classification of Functioning, Disability & Health) en kijk op gezondheid in brede zin (vergelijk: gedachtengoed Positieve Gezondheid), activiteiten, de eigen manier van de burger en de omgeving.

Studiepopulaties

  • 65-plussers met een behoefte aan (complexe) zorg en/of sociale ondersteuning
  • Professionals: (para)medici, wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, zorgmanagers, maatschappelijk werkers, zorgconsulenten en klantadviseurs.

Aanpak

Fase 1
Doorontwikkeling 4-bollen-model in een iteratief proces met co-creatie team (deelnemers: ouderen(vertegenwoordigers), professionals, docenten, onderzoekers). Hierbij wordt specifiek gekeken naar de inhoud en mogelijke rol voor technologie. Vanuit de design thinking methode zal een prototype worden ontwikkeld, getest met ouderen en professionals, en na reflectie aangepast worden. Model wordt geïmplementeerd in 5 bestaande wijk–teams/netwerken (per team 25 burgers includeren, n=100). Ervaringen van burgers en professionals worden verzamend middels observaties en interviews.

Fase 2: Proces- en effectevaluatie
Uitgebreide evaluatie leidt tot inzichten in beoogde implementatiedoelen, gedragsveranderingen, en ervaringen met het 4-bollen model, als ook in d tevredenheid burger/professional, mate van samen beslissen en gevoel empowerment burger.

Het project wordt gefinancierd door een post doc voucher van Zuyd Hogeschool toegekend aan Stephanie von Helden-Lenzen.

Meer informatie

Neem contact op met Stephanie von Helden-Lenzen.