Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Smart Urban Redesign

Het lectoraat Smart Urban Redesign (SURD) richt zich op de verbetering van leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving. We passen technische en niet-technische oplossingen toe die bijdragen aan de toekomstige identiteit van onze regio.

Waarde voor onze regio
Het economische, sociale en stedelijke beeld van Limburg is in hoge mate gedefinieerd door voortdurende transitie. Aan het begin van de vorige eeuw lag het zwaartepunt in onze provincie sterk op landbouw. Met de opkomst van de mijnindustrie ontwikkelde zich een technisch industriële samenleving. Rond 1970 ontstond een petrochemische industrie en een aanzienlijk aantal andere high tech bedrijven. Tegenwoordig wordt de economische agenda van Limburg vooral vastgelegd in het Brightlands initiatief met focus op Materialen, Gezondheidszorg, Voeding en Smart Services.

De Brightlands agenda blaast nieuw leven in de economische ontwikkeling en groei van onze regio. Tegelijkertijd draagt Limburg het stempel van een krimpregio met grote uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, demografische uitholling en een verouderde bebouwde omgeving en infrastructuur. 

Brightlands
Het Research Center for Smart Urban ReDesign (SURD) is op twee manieren verbonden met de Brightlands agenda. Ten eerste helpt SURD om de omgeving te creëren die nodig is om mensen te verbinden aan deze regio om zo economische groei te stimuleren. Dat doen we door een bijdrage te leveren aan een aantrekkelijke, leefbare en gezonde stedelijke omgeving.

Ten tweede is SURD verbonden met de thema’s in de Brightlands agenda. Het programma van SURD haakt aan op de uitdagingen in gezondheidszorg en duurzame energie met een belangrijke rol voor smart materials, producten en services voor een functionele, aantrekkelijke, vitale en duurzame ontwikkeling van de bebouwde omgeving.

Voor het uitvoeren van haar opdracht zoekt SURD nauwe samenwerking met regionale en lokale stakeholders, zoals de Provincie Limburg, Parkstad Limburg, IBA, gemeenten, woningcorporaties, industrie en inwoners.

Nurhan Abujidi genomineerd

Dr. Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign bij Zuyd Hogeschool, is genomineerd voor de verkiezing van Lector van het Jaar 2020.

Lees het volledige nieuwsartikel
 • Onderzoeksambities

  Ons doel is om interdisciplinair onderzoek te ontwikkelen dat innovatieve stedelijke ontwerpen en planningsstrategieën integreert met renovatieconcepten en nieuwe technologie op het gebied van energie, materialen en gezondheid. Op die manier kunnen we consumptiepatronen bijstellen, energieproductie en -opslag verbeteren, nieuwe mobiliteitsconcepten ontwikkelen en de efficiency van gebouwen en openbare ruimtes verhogen.

  SURD werkt langs drie geïntegreerde onderzoekslijnen:

  • Stedelijke transformatie met focus op de transformatie van wijken en openbare ruimtes met technische en non-technische oplossingen.
  • Circulaire gebouwtechnologie met focus op ontwerp, realisatie, operatie en het buiten gebruik stellen van gebouwen in de bestaande en nieuwe bebouwde omgeving.
  • Duurzame energie in de bebouwde omgeving met focus op het combineren van materiaalontwikkeling en energie, bouwtechnologie en stedelijke dynamiek die de leefomgeving raken. Deze onderzoekslijn wordt uitgevoerd door het bijzonder lectoraat Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving (bijzonder lector Zeger Vroon).

  Het Research Center for Smart Urban ReDesign (SURD) is onderdeel van de faculteit Bèta Sciences and Technology van Zuyd Hogeschool.

 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u een overzicht van de projecten van het lectoraat.

  Vitaal Kerkrade West 
  Met dit project wil het lectoraat samen met haar partners concreet bijdragen aan de revitalisatie van de openbare ruimte in Kerkrade West. Hiermee levert dit project ook kennis en ervaring voor het gebruiken van deze methodiek elders in (Parkstad-)Limburg.

  STORM: Warmtenetten op wijkniveau
  Doelstelling van dit project is het stimuleren van energie-efficiëntie door het gebruik van restwarmte, hernieuwbare energiebronnen en opslagsystemen op wijkniveau door het ontwikkelen van intelligent controllersysteem.

  Werkelijk bouwen aan BIPV
  Dit project gaat werken aan een succesvol ecosysteem voor de volledige BIPV (Building Integrated Photo Voltaics)-waardeketen, inclusief de zonne-energie- en bouwsector. Hierbij staan onderlinge en cross-sectorale samenwerking en verrijking van de markt centraal staan en wordt gefocust op de ontwikkeling van technologie, materialen en producten. Het hogere doel is om de slag te maken van technologie push, uit de zonne-energiesector, naar markt pull, uit de bouwsector. Hierin wordt de gehele supply chain te betrokken. Het project moet helpen om de transitie naar een duurzaam energiesysteem te versnellen en de betrokken sectoren economisch te versterken en te laten groeien door (inter)nationaal te vermarkten van het BIPV. Bekijk het webinar over het onderzoek naar business modellen voor BIPV 

  LIVES: Litter free rivers and streams (Interreg project) 
  Zuyd stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Deelname aan het project ‘Litter free rivers and streams' [LIVES] draagt bij aan de reductie van plastic afval in het stroomgebied van de Maas.

 • De lector

  Nurhan Abujidi studeerde in 1996 af aan de Faculteit Architectuur van de Bir Zeit Universiteit in Palestina. Van 1996 tot 2000 werkte ze als hoofdarchitect voor het Palestijnse Ministerie van Oudheden en Cultureel Erfgoed. Ze behaalde twee postdoctorale masters aan de Université Catholique de Louvain (België) over het behoud van historische steden en gebouwen en de architectuur van menselijke bewoning.

  Hier promoveerde ze ook op het gebied van Architectuur, Regionale en Stedenbouw. Ze gaf les in academische en internationale postacademische programma's aan de Université Catholique de Louvain, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de universiteiten van San Jorge en Zaragoza (Spanje). In Zaragoza was ze ook senior onderzoeker voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Nurhan was betrokken bij het begeleiden van verschillende academische onderzoeksprojecten, als academische coördinator van de Erasmus Mundus UII-module Urban Studies aan de VUB. Last but not least was ze vice-decaan van de School of Architecture aan de San Jorge University, waar ze de leiding had over onderzoek en internationale betrekkingen en onderwijs gaf op het gebied van de stedenbouwkundige en planningstheorie.

  Op 1 maart 2018 is Nurhan Abujidi geïnstalleerd als lector. U kunt hier haar rede lezen met als titel 'Places for People: Towards a new identity for Limburg'.

 • Nieuws

  Hieronder vindt u nieuws van of relevant voor het lectoraat.

  17/04/2019
  Klimaat, dat is alles voor een wijk, interview met lector Nurhan Abujidi in De Limburger
  Lees meer

  25/03/2019
  Lector Nurhan Abujidi deelneemster aan klimaatgesprek ‘Gebouwde omgeving’ Tweede Kamer
  Dr. Nurhan Abujidi, lector Smart Urban Redesign bij Zuyd Hogeschool, is uitgenodigd door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer om op donderdag 28 maart 2019 in Den Haag deel te nemen aan een rondetafelgesprek met betrekking tot de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’. Het rondetafelgesprek is de eerste in een reeks van zeven en staat onder leiding van Diederik Samson. Lees meer 

  10/12/2018
  Aanvraag SIA regeling ‘Impuls City Deal Kennis Maken’ goedgekeurd
  Graag laten wij weten dat de aanvraag van SURD/Zuyd voor de SIA regeling Impuls ‘City Deal Kennis Maken’ is goedgekeurd. De City Deal versnelt samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en gemeenten in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten te betrekken. Zo wordt kennis beter benut en wordt de stad een (rijke) leeromgeving voor studenten. Zuyd gaat samen met de gemeente Maastricht en de Universiteit van Maastricht creatieve stedelijke interventies ontwikkelen ter verbetering van de vitaliteit in Maastrichtse buurten.

  12-09-2018
  Zuyd-project ‘Gracht Vitaal - Kerkrade West’ dingt mee naar ‘Onze Buurt’-prijs 2018
  Het onderzoeksproject 'Gracht Vitaal Kerkrade West‘ van het lectoraat Smart Urban Redesign (SURD) van Zuyd is een van de gegadigden voor de ‘Onze Buurt’-award 2018. Het ‘Gracht Vitaal’- project wordt gezien als een goed voorbeeld van projecten die zorgen voor buurtontwikkeling en dat is van belang voor de verbetering van de sociale cohesie en welzijn van de bewoners. Lees meer

  04-07-2018
  Upcoming webinar
  The IEA PVPS Task 15 is giving a webinar course (in real time) on 'Investing Business Models for Building Integrated Photovoltaics (BIPV)' on Sep 6th 2018 (duration: 1h).  More information and registration (once on the site, please scroll down).

  01-03-2018
  Nurhan Abujidi geïnstalleerd als lector
  Op 1 maart 2018 is Nurhan Abujidi geïnstalleerd als lector. Tijdens het inauguratie-event waren er inspirerende presentaties van onder meer Gerard Roemers en Eric Corijn over de opgave waar wij voor staan in de zoektocht naar een goede balans tussen de natuur en onze behoeften in de stedelijke gebieden. De inaugurele reden van de lector had als titel 'Places for People: Towards a new identity for Limburg'.

  28-02-2018
  SURD vertegenwoordigde hogescholen bij UAS4EUROPE Event
  Lectoraat SURD van Zuyd vertegenwoordigde Nederlandse Hogescholen bij het onlangs gehouden UAS4EUROPE event in Brussel. Hogescholen door heel Europa gaan een sleutelrol spelen bij het verwezenlijken van de ambities die zullen worden gesteld in het nieuwe Negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie na 2020 (KP9). Lees meer over dit kaderprogramma en de rol van hogescholen.

  22-02-2018
  SURD onderzoekers keynote speakers bij SUPERLOCAL-symposium
  Lectoraat SURD is één van de 12 partners in het SUPELOCAL project. SUPERLOCAL is een innovatief vastgoedproject in Kerkrade-Oost.Tijdens het Superlocal symposium op 22 februari jl. waren SURD onderzoekers Michiel Ritzen en John van Oorschot keynotespeakers met hun lezing:  'SUPERLOCAL op de weg naar een circulaire gebouwde omgeving'.

 • Samenwerking

  Voor het uitvoeren van haar opdracht zoekt het lectoraat nauwe samenwerking met regionale en lokale stakeholders, zoals de Provincie Limburg, Parkstad Limburg, IBA, gemeenten, woningcorporaties, industrie en inwoners.

  Daarnaast werkt het lectoraat nauw samen met diverse andere lectoraten van Zuyd.Zo werkt het lectoraat samen met het lectoraat Material Sciences met specifieke betrokkenheid in coatings voor zonnepanelen en de toepassing van 3D printtechnieken in de bouw. We zijn aangesloten bij het lectoraat Smart Devices rondom onderzoek naar welzijn, zorg en leefbaarheid in de bebouwde omgeving. En we werken samen met het lectoraat Nanostructured Materials voor onderzoek naar een duurzaam bebouwde omgeving en energiecomponenten. Onze onderzoeksambitie kan fungeren als een paraplu die de technologische visie en strategische onderzoeksgebieden in onze faculteit versterkt.

 • Leden

  Onderstaand vindt u de leden van het lectoraat.

  Jeroen Bergman
  Meer info volgt.

  Wendy Broers
  Wendy Broers behaalde in 2000 haar Master in Building Technology aan de TU/E met als specialiteit duurzame afbouwtechniek. Tot 2008 heeft ze gewerkt als duurzaam bouwen adviseur bij verschillende organisaties en bureaus. Sinds 2008 is ze werkzaam als onderzoeker en docent bij Zuyd Hogeschool, opleiding BBE, rond het thema verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ze was betrokken als onderzoeker en projectleider bij verschillende onderzoeksprojecten over duurzame gebiedsontwikkeling (IEA Annex 51: Energy efficient cities, EOS LT Transep-DGO: Transitie in energie en proces, PALET: Parkstad Limburg Energietransitie),  duurzame energie concepten voor bestaande woningbouw en monitoring (Interreg Modlar, TIORC, TKI TRECO).  Sinds maart 2017 werkt ze aan haar promotie onderzoek aan de Universiteit Maastricht (ICIS) waarin ze de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad onderzoekt gebruik makend van een interdisciplinaire socio-technische aanpak. Haar missie is om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van bestaande woningvoorraad in de regio en daarbuiten door het doen van onderzoek, het adviseren van gemeenten en het onderwijzen van studenten. 
  +31 (0)6 18 22 28 58 / wendy.broers@zuyd.nl 

  Eric Curfs
  Eric Curfs studeerde in 1992 af aan de opleiding Werktuigbouwkunde met als specialisatie Energietechniek aan de Hogeschool Heerlen. Van 1994 tot 2000 is hij als energieadviseur werkzaam geweest bij energiebedrijf MEGA Limburg en als werkvoorbereider/engineer bij diverse installatiebedrijven. Van 1997 en 2000 heeft hij een post HBO opleiding Hogere Installatietechniek gevolgd.
  Eric is sinds 1 januari 2006 als docent werkzaam bij Zuyd aanvankelijk bij de opleiding Werktuigbouwkunde, nu bij de afstudeerrichting Energy Engineering van de opleiding Engineering. Sinds 2008 is hij verbonden aan het lectoraat van aanvankelijk Jacques Kimman (Nieuwe Energie) en later Zeger Vroon en Nurhan Abujidi (Smart Urban ReDesign). Tevens is hij als onderzoeker werkzaam geweest voor het Expertisecenter NEBER en betrokken geweest bij het ontwerp van De Wijk van Morgen op grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis. Eric verzorgt onderwijs op het gebied van zowel conventionele als duurzame energie.
  eric.curfs@zuyd.nl / +31 (0)45 400 60 18 of +31 (6) 24 34 16 54

  Eric Hamers
  Meer info volgt.

  Anita Kosmann
  Anita is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool in diverse functies. In de functie van docent/onderzoeker rondde zij in 2018 de Master Managementwetenschappen aan de OU af gericht op Public Management. In haarafstudeeronderzoek richtte zij zich op de effectiviteit van een netwerk in de publieke sector waarin acht gemeentes in de regio Parkstad aan de slag zijn de Parkstadregio te ontwikkelen tot een hernieuwbaar energie neutrale regio in 2040 (PALET). Anita ambieert vervolgonderzoek op het gebied van vormen van samenwerken met betrekking tot wonen, werk, gezondheid, leefbaarheid en welzijn bij Stedelijke Gebiedsontwikkeling.
  Zij doceert algemene communicatie- en onderzoekvaardigheden bij de opleiding Built Environment en begeleid huidige studenten bij het doen van bedrijfskundig onderzoek in beroepsstage en afstuderen.
  +31 ((0)45 400 68 38 / anita.kosmann@zuyd.nl

  Alex Masolin
  Dr. Alex Masolin received his Bachelor Degree and Master Degree in Electronic Engineering from the University of Udine, Italy. In 2012, he received his PhD degree in Electronic Engineering from the KU Leuven, Belgium. His PhD dissertation dealt with silicon solar cells wafering technology and it was pursued at imec, Belgium. He continued his academic career as postdoctoral researcher at the department of Electrical Engineering at the KU Leuven, Belgium performing research on PV monitoring, Smart PV modules and integration of renewable energies into the SmartGrids. Since 2015 he is a lecturer and researcher at Zuyd University of Applied Sciences in Heerlen, Netherlands teaching energy-related subjects in the Energy Engineering program study and doing research in several regional, national and European project (Raak, Interreg and H2020) with tasks during the phase of project acquisition, management and execution.
  +31 (0)45 400 64 38 / alex.masolin@zuyd.nl

  John van Oorschot
  Meer info volgt

  Joost Rijkers
  Joost Rijkers studeerde in 2005 af aan de toenmalige faculteit Bouw met specialisatie in Civiele Techniek en Milieutechniek. In 2016 behaalde hij zijn Master in Managementwetenschappen met een specialisatie in Marketing en Supply Chain Management. Hij heeft in zijn masterstudie onderzoek verricht naar factoren die een barrière vormen voor innovatie binnen aanbestedingen in de publieke bouwsector. Tot 2012 werkte Joost Rijkers voor een advies- en ingenieursbureau als projectengineer en adviseur. Hier heeft hij heeft hij ruime ervaring opgedaan met bouwprocesorganisatie, innovatieve contracten, aanbesteden en contractbeheersing in met name projecten in de GWW-sector. Bij Zuyd Hogeschool is Joost een deel van zijn aanstelling werkzaam als docent voor de bacheloropleiding Built Environment. Daarnaast is hij trainer en programmaleider voor diverse opleidingstrajecten van Zuyd Professional. En in het lectoraat Sustainable Urban ReDesign is hij actief als onderzoeker voor projecten PV OpMaat en Rolling Solar. Zijn ambitie is om bij te dragen aan een duurzaam gebouwde leefomgeving. Joost gelooft in een aanpak waarin wetenschap, beroepspraktijk, publieke organisaties en onderwijs een verantwoordelijke rol hebben en samen komen tot concrete technieken en methoden om deze ambitie te realiseren. Joost heeft oog voor de potentiële samenwerkingskansen en vindt veel voldoening in het organiseren en faciliteren van deze samenwerking.
  +31 ((0)45 400 64 93 / joost.rijkers@zuyd.nl

  Michiel Ritzen
  Michiel Ritzen received his Master degree on Architecture, specialization Technology in Sustainable Design, from Delft University of Technology in 2004 and received his Doctor of Philosophy degree on the environmental impact assessment of Building Integrated Photovoltaics (BIPV) from Eindhoven University of Technology (the Netherlands) in 2017. Until 2010, Michiel Ritzen worked for several architectural firms as an architect, sustainable energy expert and environmental impact assessor. Currently he is a senior researcher at Zuyd University of Applied Sciences in Heerlen, the Netherlands and operating agent of IEA PVPS Task 15 on Building Integrated Photovoltaics (BIPV). His current research covers the design, realization, testing, and environmental assessment of BIPV solutions, and covers the design, realization, testing, and environmental assessment of circular building solutions.  Michiel Ritzen is board member of the international initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE), board member of Environmental Advisors and Architects (EnviAA), and member of the advisory board of the European H2020 research project PVSITES. His mission is to bridge the gap between scientific based theory and practical reality in the field of sustainability in the built environment through research, education and field testing. With the combination of in-depth knowledge of sustainable building and practical experience, he strives for the highest level of sustainability possible in his research and education.
  +31 (0) 6 24 46 08 17 / michiel.ritzen@zuyd.nl

  Herwin Sap
  Meer info volgt

  Wilfried Webers
  Meer info volgt

  Zeger Vroon
  Zeger geeft leiding aan het bijzonder lectoraat Sustainable Energy in the Built Environment.

  Marijn van de Weijer
  Meer info volgt

  Leo Gommans 
  Leo Gommans is in 1990 afgestudeerd met een eervolle vermelding op de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in de studierichting Architectuur met als differentiatie ‘Stadsontwerp en Milieu’. In 2012 promoveerde hij op het onderwerp “gebiedsgerichte energetische systeem-optimalisatie”, een onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzame regionale energietransitie. Hij deed dit promotie-onderzoek, in het kader van het door RVO gefinancierde onderzoek “Synergie tussen Regionale planning en EXergie (SREX) vanuit de Technische Universiteit Delft samen met onderzoekers van TNO, en de Universiteit van Groningen en Wageningen. Gedurende zijn gehele loopbaan is Leo actief geweest als zelfstandig ontwerper/adviseur bij de ontwikkeling van bouwplannen waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelde. Eerst met Mosaiek (Milieukundig Ontwerp van Stedebouw, Architectuur en Interieur) en later als BOOM-Maastricht (Milieukundig Onderzoeks- en OntwerpBureau), dat samen met BOOM in Delft een samenwerkingsverband vormt van architecten en ingenieurs, gespecialiseerd in de milieuaspecten van de bouw, stedebouw en installatietechniek. Hij heeft hier meegewerkt aan toonaangevende projecten waarbij zijn belangrijkste bijdragen bestonden uit de materiaal-, water- en energieaspecten van duurzaam bouwen. Vanaf 1990 heeft Leo naast zijn werk als zelfstandige een deeltijdfunctie aan de Technische Universiteit Delft, eerst als toegevoegd docent en later als universitair docent bij de studiegroep StadsOntwerp & Milieu (SOM) en bij de leerstoelen Milieutechnisch Ontwerpen in relatie tot Architectuur (MTO-A) en Klimaatontwerp & Duurzaamheid, allen onderdeel van de Faculteit Bouwkunde. Sinds 2007 is hij ook op de Hogeschool Zuyd in Heerlen bij Built Environment werkzaam als docent/onderzoeker duurzaam bouwen.
  +31 (0) 6 24 97 72 27 / leo.gommans@zuyd.nl

  Nancy Kleijnen
  Sinds 2000 is Nancy Kleijnen in dienst van Zuyd Hogeschool. Ze heeft op diverse plekken binnen de organisatie gewerkt (bestuursdiensten, Faculteit Gezondheidszorg, Centre of Expertise NEBER). Sinds 2008 is zij naast haar werkzaamheden voor het lectoraat ook betrokken is als ondersteuner in diverse nationale, euregionale  en internationale projecten van de technische opleidingen. Nancy is als projectmedewerker verbonden aan het lectoraat en houdt zich o.a. bezig met organiseren van workshops, project meetings e.d. Zij speelt ‘vliegende keep’ daar waar mogelijk in de uitvoering van de verschillende projecten en probeert de verbindende schakel te zijn in de quadriple helix, o.a. ook voor wat betreft interdisciplinaire programma’s.
  +31 (0)6 51 10 13 50 / nancy.kleijnen@zuyd.nl

   

   

   

 • Publicaties
  • Zibar, L., & Abujidi, N. (2019). Spaces for exclusion or places for inclusion? Refugee camps meaning and symbolism for SyrianKurdish refugees in Kurdistan region of Iraq. In Planning for Transition. Venice, Italy.
  • Gaisberger, L,  Rechberger, P.,  Eder, G.C., Berger, K.A., Újvári, G., Illich, P, Moor, D, Boddaert, S., Valckenborg, R.M.E., Bonomo, P, Polo López, C.S., Del Buono, M., Martín Chivelet, N., Mejuto, E., Sanz Martinez, A., Machado, M., Kim, J.-T., Ritzen, M. (2019), BIPV Round Robin Action of IEA PVPS Task 15, 36th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition 2019
  • Rezaei, N., Isabella, O., Vroon, Z., Zeman, M., (2019) “Optical optimization of a multi-layer wideband anti-reflection coating using porous MgF2 for sub-micron-thick CIGS solar cells.”, Solar Energy 177, 59-67.
  • Broers, W., Vasseur, V., Kemp, R, Abujidi, N, Vroon, Z. (2019) Decided or Divided? An empirical analysis of the decision-making process of Dutch homeowners for energy renovation measures. Energy Research & Social Science (58)
  • Rezaei, N., Isabella, O., Procel, P. , Vroon, Z., Zeman, M., “Optical study of back-contacted CIGS solar cells.”, Optics express 27 (8), A269-A279, (2019).
  • Blanker, A.J., Berendsen, P., Phung, N., Vroon, Z., Zeman, M., Smets, A.H.M., “Advanced light management techniques for two-terminal hybrid tandem solar cells.”, Solar Energy Materials and Solar Cells 181, 77-8.
  • Broers, W.M.H.,  Vasseur, V., Kemp, R., Abujidi, N., Vroon, Z.A.E.P., (2019) The role of advice in the decision making process of private homeowners about energy renovation measures. A case study in the cityregion of Parkstad Limburg (NL) (paper submitted to Energy research and social science.
  • Ritzen, M., van Oorschot, J., Cammans, M., Segers, M., Wieland, T., Scheer, P., & Abujidi, N. (2019). Circular (de) construction in the Superlocal project. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 225, No. 1, p. 012048). IOP Publishing.
  • Van de Weijer, M. (2019). Changing use and performance of industrial estates from 1965 onward: the case of the Parkstad conurbation, the Netherlands. Journal of Urban Design 24 (03), 406-423.
  • Van de Weijer, M. et al. (2019). A Post-industrial Walk in Genk. Engaging with heritage through participatory design. CAMOC Museums of Cities Review (01), 425-429.
  • Abujidi, N. & van de Weijer, M. (2019). Abdijen in de stedelijke periferie: twee herbestemde kloostercomplexen in België en een parallel met Rolduc. In R. Verboeket & P. de Boer (red.) Week Van Het Lege Gebouw. Abdij Rolduc. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Abujidi, N., & Van Duren, J. (2019). Heritage sites: New role in urban development and Liveability,. In Week Van Het Lege Gebouw. Abdij Rolduc. Zuyd.
  • Abujidi, N., Gola, A., & Chitti, M. (2019). Space, citizenship and identity: the EU-MENA region. In AESOP 2019, planning for Transition. Venice, Italy: The association of European schools of planning.
  • Zibar, L., & Abujidi, N. (2019). Who is Doing What? Spatial Practices in Refugee Camps –Kurdistan  Region of Iraq. Brussels: Alessandra Gola, Ashika Singh and Anamica Singh (eds.), Displacement & Domesticity since 1945: Refugees, Migrants and Expats Making Homes, Working Paper Series, Leuven: KU Leuven. Read more
  • Zibar, L., & Abujidi, N. (2019). Who is doing what? Spatial Practices in refugee camps- Kurdistan region of Iraq. In Displacement & Domesticity since 1945. Brussels, Belgium.
  • Zuljevic, M, van de Weijer, M. & Carabelli, G. (2018). Walking, recording and collaborative mapping: how can we advance PD methodology by engaging with heritage?. In PDC '18: Proceedings of the 15th Participatory Design Conference - Volume 1, August 20-24, 2018, Hasselt and Genk, Belgium, 4 pages. Read more
  • Rezaei, N., Isabella, O., Vroon, Z. , Zeman, M., (2018) “Quenching Mo optical losses in CIGS solar cells by a point contacted dual-layer dielectric spacer: a 3-D optical study.” Optics express 26 (2), A39-A53.
  • Van de Weijer, M (2018). Traces of trauma. Initiating adaptive reuse of the north Quarter in Brussels. Trace Notes on adaptive reuse. No 01: On Tradition, 39-46
  • Broers, W., Kemp, R., Vasseur, V., Abujidi, N., & Vroon, Z. (2018). Are energy decisions about energy? In Behave 2018 : Book of Abstracts (pp. 72-73). Zurich: Winterthur : ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
  • Broers, W., Kemp, R., Vasseur, V., Abujidi, N., & Vroon, Z. (2018). Are energy decisions about energy? In SBE19 Conference Retrofit Europe: Book of Abstracts (pp. 21-22). Eindhoven: TU/E.
  • Broers, W. (2018) Raakpro WoF: D4.1 Report with results of the stakeholder workshops and literature review on the indicators for social-economic impact on energy transition. Heerlen.
  • Abujidi, N., & Sap, H. (2018). Revitalization public spaces in shrinking regions. In Urban Transition: Integrating Urban Planning, Environment and Health for Healthier Urban Living fast approaches conference. Sitges Spain.
  • Van de Weijer, M. (2018) Backfiring, equalizing and recurring effects of heritage making in the context of the urban periphery.
  • Theelen, M., Dasgupta, S., Vroon, Z., Kniknie, B., Barreau, N., van Berkum, J., Zeman, M. (2017) Influence of the atmospheric species water, oxygen, nitrogen and carbon dioxide on the degradation of aluminum doped zinc oxide layers. Thin Solid Films 565,149-154.
  • Van de Weijer, M. (2018) Traces of Trauma. Initiating Adaptive Reuse of the North Quarter in Brussels. Trace Cahier. Notes on Adaptive Reuse #1. Diepenbeek: Universiteit Hasselt, Fac. Architectuur
  • Rezaei, N., Isabella, O., Vroon, Z. & Zeman, M, (2018) “Optical optimization of a multi-layer wideband anti-reflection coating using porous MgF2 for sub-micron-thick CIGS solar cells.”.: Solar Energy.  177, 59.
  • Blanker, A. J., Berendsen, P., Phung, N., Vroon, Z. A. E. P., Zeman, M. & Smets, A. H. M. (2018), Advanced light management techniques for two-terminal hybrid tandem solar cells”,  Solar Energy Materials and Solar Cells, 181, 77.
  • Rezaei, N., Isabella, O., Vroon, Z. & Zeman, M., Optics Express. (2018) “Quenching Mo optical losses in CIGS solar cells by a point contacted dual-layer dielectric spacer: A 3-D optical study.”, 26, 2,  A39.
  • Abujidi, N,  Sap, H. van de Weijer , M. (2017) (re)CYCLE Limburge 2 , A co-design approach for transforming public spaces in Kerkrade West. Read more
  • Abujidi, N, Furlan, C. Sap, H. (2017) (re)CYCLE Limburge 1, A co-design approach for transforming public spaces in Kerkrade West. HBO Kennisbank, online publication. Read more
  • Geurts, C.P.W., Vroon, Z.A.E.P., Rovers, R., Ritzen, M.J., (2017): Comparative performance assessment of a non-ventilated and ventilated BIPV rooftop configurations in the Netherlands Solar Energy., 389 – 400.
  • Ritzen, M.J., Vroon, Z.A.E.P, Lupisek, A., Rovers, R., Geurts, C.P.W., (2017): “Environmental impact comparison of a ventilated and a non-ventilated building integrated photovoltaic rooftop design in the Netherlands: Electricity output, energy payback time, and land claim Solar Energy”, 304 – 313
  • De Amorim Scares, G., Theelen, M.,  Roosen, D., Masolin, A., Franssen, L., (2017) "Interlaboratory comparison of photovoltaic performance measurements using GIGS solar cells, Reliability Physics Symposium (IRPS), 2017 IEEE International, 31-34.
  • Ritzen, M.J., Geurts, C.P.W., Vroon, Z.A.E.P.,  Haagen, T.H.J, R. Rovers, R. , (2016): Environmental impact evaluation of energy saving and energy generation: case study for two Dutch dwelling types Building and Environment pp. 73 – 84.

Conferentie Crossing Boundaries

Van 23 tot 25 maart 2021 vindt in Heerlen de conferentie Crossing Boundaries: towards a circular, sustainable and vital built environment. Zuyd Hogeschool organiseert deze conferentie met o.a. IBA Parkstad en Parkstad Limburg.

Meer info over het programma

Lectoraat Smart Urban Redesign
Nieuw Eyckholt 300 
6419 DJ Heerlen