Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Facility Management

Facility Management (FM) gaat over het creëren, beheren en onderhouden van ‘fit for use' omgevingen en bijbehorende services waarbij mensen, ruimte, technologie en processen op elkaar worden afgestemd: buildings are not just about steel and bricks; they are about facilitating people.

Het lectoraat Facility Management versterkt de Academie FM door het doen van praktijkgerichtonderzoek waarmee de praktijk vooruit wordt geholpen, het curriculum up to date wordt gehouden en docenten de gelegenheid krijgen door het doen van onderzoek bij te dragen aan het vergroten van de body of knowledge. Het Lectoraat Facility Management doet praktijkonderzoek naar:

 • Duurzame transformatie van leegstaand vastgoed

  In onze regio met bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing is er relatief veel leegstand. Niet alleen in commercieel vastgoed, maar ook in zogenoemd maatschappelijk vastgoed (zorg, religie, onderwijs en andere gebouwen met een publieke functie). Die leegstand bedreigt hier en daar de leefbaarheid en het herbestemmen van deze panden (vaak op belangrijke locaties) heeft dan ook de voorkeur (herbestemming is duurzamer dan nieuwbouw).

  Het praktijkgerichtonderzoek richt zich erop deze lege gebouwen een tweede leven te geven, te verduurzamen en daarmee de leefbaarheid te vergroten. Zo’n transformatieproces vraagt om heel veel keuzes die gemaakt moeten worden en die keuzes moeten leiden tot passende, duurzame en betaalbare huisvesting.

  Het overkoepelende doel is het sinds 2012 bestaande huisvestingskeuzemodel te updaten, waardoor deze tool inderdaad gaat leiden tot het maken van de juiste keuzes, rekeninghoudend met zaken als hybride werken, veranderd gebruik van kantoren, meer aandacht voor gezondheid en welzijn etc.

 • Ondersteunen en versterken van communities

  Wijken, buurten en dorpen waar samenredzaamheid bij dient te dragen aan de leefbaarheid. Ouderen wonen langer thuis, meer alleenstaanden, toenemende diversiteit en een overheid die meer verantwoordelijkheid bij de samenleving legt. Dit zijn enkele belangrijke ingrediënten die ertoe leiden dat sociale netwerken, communities belangrijker worden voor de quality of life.

  Het lectoraat FM doet onderzoek naar de manier waarop facilitators support kunnen geven aan dergelijke communities en de manier waarop integrale wijkversterking (verduurzamen, fysieke versterking van gebouwen en publieke ruimte en sociale versterking) het best kan worden aangepakt.

  Het overall doel van dit onderzoek is communities te ondersteunen en te versterken zodat de leden van die communities een betere kwaliteit van leven, werken en verblijven ervaren. 

 • Waarde gedreven inkoop

  Zodanig inkopen dat de circulaire economie (keeping the loops closed) dominanter wordt en de lineaire economie (take, use, waste) geleidelijk zal vervangen. Het gaat hierbij over facilitaire inkoop: van gebouwen, tot office supplies, van catering tot schoonmaak, van energie tot groenonderhoud: hoe kunnen we dit duurzamer inkopen, gebruiken en hergebruiken? Kunnen we bij aanschaf al regelen dat materialen aan het einde van de levenscyclus geen afval worden maar hergebruikt zullen worden?

  Kortom, bij het inkopen moet de aandacht niet alleen uitgaan naar de (laagste) prijs, maar moet ook gekeken worden naar zaken als ecologische waarde, relationele, intellectuele en menselijke waarde.

  Overall doel van dit onderzoek is tools te ontwikkelen die de inkoper houvast geven bij het op deze wijze inkopen.

De kenniskring bestaat uit leden met een built environment-, facilitaire en zorg achtergrond; bewust een breed samengesteld team waarin interdisciplinair samenwerken regel is en geen uitzondering.

Het lectoraat werkt nauw samen met de Bachelor FM en de Master FREM. Elk jaar zijn er van beide opleidingen afstudeerders die mee doen aan (deel)onderzoeken en daarbij begeleid worden door leden van de kenniskring.

Ben je student FM en spreekt het doen van praktijkonderzoek je aan, neem gerust contact op met de lector om te vernemen welke mogelijkheden er zijn!

Speelt er bij u een praktijkprobleem dat aansluit bij een van de drie thema’s; neem contact op met Joop van Duren (joop.vanduren@zuyd.nl) om te bespreken of en hoe we samen kunnen werken!

Inaugurale rede

Op 3 juni 2016 werd Joop van Duren geïnstalleerd als lector. Zijn inaugurele rede 'Facility Management: Vital communities, Real Estate Challenges' kunt u hier nalezen.

Over de lector

Joop van Duren (1959) werkt sinds 2002 bij Zuyd. Daarvoor werkte hij zo’n 20 jaar in de facilitaire beroepspraktijk als manager en consultant.  In 2013 behaalde Joop zijn doctoraat bij de Universiteit van Twente. Zijn proefschrift handelde over de waarde van ‘anders aanbesteden’ voor de Nederlandse bouwsector. Aanbesteden op waarde (in plaats van gunnen aan de laagste prijs) blijkt ook voor het facilitaire domein een game changer te zijn bij het afsluiten van contracten.

De onderzoeksagenda van het lectoraat Facility Management kent 3 thema’s. Leegstand en herbestemming van Vastgoed is in deze regio een hot item. Steeds meer zorg vastgoed, religieus vastgoed, retail vastgoed en ook kantoren verliezen hun oorspronkelijke bestemming. Duurzame transformatie naar een nieuwe bestemming vormt dan vaak een goede oplossing, ook blijft monumentale waarde behouden en wordt voorkomen dat de omgeving van zo’n pand gaat verloederen.

En dit raakt meteen het tweede thema: ondersteunen en versterken van communities. De leefbaarheid in buurten, dorpen en wijken staat op veel plaatsen onder druk als gevolg van maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen. De sterke gemeenschappen waarbij  ‘noaberschap’ vanzelfsprekend was, zijn vaak verdwenen of afgezwakt. We doen onderzoek naar de vraag hoe ‘Facilitators’ de leefbaarheid kunnen bevorderen, aanjagers kunnen zijn om samenredzaamheid in buurten te vergroten etc.

Het derde thema heeft alles te maken met circulariteit en waarde gedreven inkopen. Al bij het inkopen van producten en diensten organiseren dat materialen niet verloren gaan aan het einde van de levenscyclus van de huidige toepassing: keep the loops closed!

Met name het eerste en tweede thema passen wonderwel bij Zuyd’s transitiethema Smart Living: het zodanig invullen van de gebouwde- en leefomgeving, dat er sprake is van passende, duurzame en gewaardeerde huisvesting en een veilige, aantrekkelijke leefomgeving die bewegen en ontmoeten bevordert.

Samen met Nurhan Abujidi en Erik van Rossum werkt Joop aan het thema Smart Living; interdisciplinariteit is onmisbaar om de uitdagingen rondom dit thema succesvol aan te pakken.

Naast zijn werk als lector is Joop als programme director verantwoordelijk voor de Master FREM, een internationale Master waarin de werelden van Vastgoed en Facility Management geïntegreerd worden met als doel fit for purpose omgevingen te ontwikkelen, te onderhouden en te beheren.

Lees meer Lees minder

Over de leden

 • Gerrie Bours

  Sinds 2004 werk ik als senior onderzoeker en hoofddocent bij Zuyd Hogeschool. Ik ben verbonden aan de academie Verpleegkunde en ben lid van het lectoraat Facility Management en het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Ik vorm de brug tussen deze lectoraten voor het thema “wijkgericht werken” en “het ondersteunen en versterken van communities”.

  Een ander thema waar ik me mee bezig houd, is “(verpleegkundig) leiderschap”. Naast de begeleiding van PhD studenten, verzorg ik onderwijs vooral op het terrein van methoden en technieken van onderzoek en evidence based practice zowel op master als bachelor niveau vanuit Zuyd Professional.

  Ik geef trainingen in leiderschap. Daarnaast ben ik professioneel coach (NOBCO geregistreerd) en moedig ik anderen aan de leider in zichzelf te ontwikkelen en zo hun dromen en passies na te jagen. Ik heb een achtergrond als wijkverpleegkundige. Na een aantal jaren werkzaam te zijn in deze rol ging ik Verplegingswetenschap studeren aan Universiteit Maastricht (1387), startte ik bij Zuyd Hogeschool (1990) als docent en ging ik  in 1993  aan de slag aan de Universiteit Maastricht. Eerst bij de vakgroep Epidemiologie en vervolgens bij de vakgroep Verplegingswetenschap waar ik mijn promotieonderzoek heb afgerond op het thema Pressure Ulcers: Prevalence measurements as a tool for improving care (2003). In 2002 rondde ik mijn epidemiologie opleiding af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ben ik geregistreerd als epidemioloog B (2005). 

  Contact: gerrie.bours@zuyd.nl

 • Jacqueline Creuwels

  Na jarenlange ervaring in het facilitaire werkveld werk ik alweer zes jaar bij academie Facility Management (FM). In het verleden ben ik (onder andere) werkzaam geweest bij HEYDAY Facility Management en internationale werkgevers als Sony, Indigo en Babyliss. Bij deze organisaties heb ik diverse functies ingevuld: van Office Manager, Facility Manager tot Project Manager. Mijn expertises zijn vooral Workplace Management, Facility Management, Verander Management en Management & Organisatie.

  Mijn kerncompetenties zijn:

  • Enthousiasmeren & Verbinden
  • Creatief in denken en handelen
  • Ondernemend & Klantgericht
  • Plannen & Organiseren
  • Communiceren & Presenteren

  Bij de academie vul ik diverse rollen in: docent, tutor, studieloopbaanbegeleider, stagebegeleider, blokcoördinator Service Management en last but not least minorcoördinator Happy Workspaces.

  Naast mijn docentrollen werk ik ook als onderzoeker voor het lectoraat FM. Ik richt mij in mijn onderzoek vooral op duurzame transformatie van (publiek) vastgoed. Een mooie verbinding tussen mijn werkervaring, expertises en kerncompetenties. Dit wordt nog eens versterkt met de kennis en ervaring opgedaan tijdens de Masteropleiding Management, Culture & Change. In de onderzoekslijn van duurzame transformatie vastgoed gaat mijn aandacht vooral uit naar het creëren van toekomstbestendige en flexibele oplossingen die resulteren in ‘Happy (work) Spaces’, oftewel a place to be. Een duidelijke link naar de minor Happy Workspaces die ik samen met collega Katinka Pani heb ontwikkeld en gelanceerd.

  Contact: jacqueline.creuwels@zuyd.nl of bekijk mijn LinkedIn.

 • Eric Hamers

  Eric HamersIn 1990 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Civiele Techniek van de TU Delft met als specialisatie constructieve waterbouwkunde. Na 6 jaar onderdak bij achtereenvolgens internationale civieltechnisch aannemer Interbeton en Ingenieursbureau Amsterdam was ik tot 2007 werkzaam bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Als projectingenieur en projectleider voor diverse civieltechnische projecten in binnen- en buitenland deed ik daar ervaring op met zowel het projecten- als het omgevingswerk en de uitvoering. Vanaf 2007 ben ik in dienst bij Zuyd, opleiding Built Environment, waar ik in civiele techniek doceer in de richtingen watermanagement, infrastructuur, bouworganisatie en uitvoeringstechniek. Bijzondere interesse vormt voor mij het samenspel tussen diverse disciplines, reden om steeds aan Zuyd-brede interdisciplinaire initiatieven mee te doen, als Inter, Green City University, Technologie in de zorg, Langer Wonen in Horst aan de Maas en Health in Slumps. Maar ook reden om vanuit het eigen curriculum een link te willen maken naar andere opleidingen. Vanuit deze interesse is de deelname aan het lectoraat Facility Management voortgekomen, waar de Gebouwde Omgeving steevast een van de speelvelden is. Na begeleiding van studenten rondom een vastgoed- en themaverkenning voor de toekomst van Rolduc, een studie naar herbestemming van vastgoed binnen het centrumgebied van de gemeente Heerlen, ten behoeve van een vitalere binnenstad, doe ik nu met studenten onderzoek naar aanpassing van een huisvestingskeuzemodel dat rekening houdt met nieuwe fenomenen als hybride werken, werken in de cloud, meer aandacht voor gezondheid en welzijn, inzetten proptech, etc.

  Contact: eric.hamers@zuyd.nl

 • Katinka Pani

  Na 23 jaar werkzaam te zijn geweest bij facilitaire organisaties heb ik circa 12 jaar geleden de overstap gemaakt van het bedrijfsleven naar het onderwijs en onderzoek. Een mooie uitdaging om mijn werkervaring en kennis over te dragen aan jong talent. Naast mijn taak als docent en onderwijscoördinator werk ik twee dagen in de week als PhD kandidaat bij de Universiteit van Maastricht aan mijn promotieonderzoek met de titel: “The power of vital communities, facilitating ageing in place”. Het doel van dit promotieonderzoek is het ontwikkelen van een handreiking die in de praktijk gebruikt kan worden om vital communities te activeren om zelfstandig wonende ouderen te faciliteren. Hierdoor kunnen deze ouderen zo lang mogelijk thuis wonen met het oog op behoud van kwaliteit van leven.

  Mijn specialisaties op facilitair gebied zijn onder andere Happy Workspaces, kwaliteitsmanagement en verandermanagement. Bij het lectoraat Facility Management richt ik mij met name op het onderzoeksthema 'het faciliteren en versterken van communities'. Met de focus op hoe Facility Management een bijdrage kan leveren aan het creëren van een place to be in buurten en wijken.

  Contact: katinka.harreman@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of researchgate.

 • Claudia Smit

  In 1987 heb ik de MEAO – secretaresse opleiding afgerond en heb vervolgens 15 jaar ervaring opgedaan bij verschillende onderdelen van het bedrijf dat nu bekend staat als Essent, ontstaan uit diverse fusies.

  Sinds 2002 werk ik als managementondersteuner bij de Academie voor Facility Management bij Zuyd. Ik ondersteun op vlakken als financiën, HR, facilitair en inkoop. Daarbij organiseer ik een aantal keren per jaar de eindexamens van onze studenten. Sinds 2015 ondersteun ik tevens met veel plezier de lector en de leden van het  lectoraat Facility Management.

  Het is interessant om te zien op welke wijze onderzoek bijdraagt aan ontwikkeling van het onderwijs en tevens een positieve invloed heeft op de problematieken in de praktijk, betreffende onze onderzoeksthema’s.

 • Peter de Vree

  Mijn achtergrond qua opleidingen is onder andere H.E.A.O. – bedrijfseconomie, Post-HBO Controllersopleiding, en Master FREM (Facility Management & Real Estate). Ik heb 16 jaar ervaring mogen opdoen in het bedrijfsleven als (assistent-) financial controller en informatie-analist bij o.a. Rockwool Roermond, Euramax Coated Products, Stork Industry Services, Kinderopvang Humanitas en Prisma Facility Management (huidige Yask). In deze uiteenlopende organisaties heb ik altijd de verbinding opgezocht tussen allerlei partijen die belang hebben bij een goede financiële of procesmatige verslaglegging. Vanuit mijn werkervaringen is mijn focus altijd procesdenken geweest, om van daaruit verbeteringen te realiseren. Een goede informatievoorziening is daarbij van levensbelang, ook voor de processen. Meten is weten is een voorwaarde om te komen tot bewustwording van kosten en mogelijkheden tot kostenbesparing.

  Vanuit mijn betrokkenheid naar mensen in het algemeen, heb ik in 2009 een overstap gemaakt naar de academie Facility Management bij Zuyd Hogeschool Heerlen. Daar heb ik mijn passie ontdekt om jonge volwassenen naar een hoger niveau te brengen op zowel vakinhoudelijk als persoonlijk vlak. Daar haal ik mijn energie uit. Ik doceer onder andere Operations Management, Lean Six Sigma, Performance Management, Inkoopmanagement, Excel, Business case Thinking (onder andere bedrijfseconomie). Daarnaast ben ik relatiebeheerder ten aanzien van het werkveld en sinds november 2021 lid van het lectoraat Facility Management, deelgebied Waardegedreven Inkoop.

  Met deze lectoraattaak streef ik een verdere verdieping in het inkoopvak na met toegevoegde waarde voor het werkveld en het onderwijs.

Publicaties en producten

 • Creuwels JEMD, Hamers EPM. Eerder denken over later bij herbestemmen vastgoed. Facto E-zine. Februari 2024.

 • Pani KE. Place to be. Guiding the activation of a community to facilitate ageing in place.  Promotie onderzoek. Februari 2024.

 • De Vree PRT. De “road” naar Waarde Gedreven Inkoop met de 10R’s. Artikel Deal Roadmap. December 2023. Bekijk het artikel, de roadmap of gedetailleerde roadmap 

 • Pani KE, Bours GI, Zwakhalen SMG, Van Duren JMA. De validatie van een quick-scan voor het in kaart brengen van de vitaliteit van een gemeenschap. Submitted to the Journal Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie. Januari 2023
 • Pani KE, Van Duren JMA, Gertrudis IJM, Kempen, Bours GJ, Zwakhalen MG, Bleijlevens MHC. Ageing International Towards consensus according to experts on the theorised contribution of vital communities to successful ageing in place: a modified Delphi study. September 2022
 • Creuwels JEMD. A workplace to be….hoe dan? Facto E-zine, 22 maart 2022
 • Pani KE. PhD candidate Katinka Pani is ‘on track’ bij CAPHRI Maastricht University (start 2017; afronding voorzien voor tweede helft 2022)
 • De Vree PRT. Posterpresentatie Onderwijsevent Zuyd 24 juni 2022 "Waarde gedreven Inkoop"
 • Pani KE. Posterpresentatie Onderwijsevent Zuyd 24 juni 2022  "Het ontwikkelen van een handreiking om vital communities te activeren: een ontwerpgericht onderzoek"
 • Creuwels JEMD, Hamers EPM. Posterpresentatie Onderwijsevent Zuyd 24 juni 2022 "Duurzame transformatie van vastgoed"
 • Pani KE, Van Duren JMA, Gertrudis IJM, Kempen, Bours GJ. The conceptualisation of vital communities related to ageing in place: a scoping review, 15 april 2021
 • Van Duren JMA, Hamers EPM. Haalbaarheidsonderzoek naar verbredende minor met als thema Smart Buildings. 2021
 • Pani KE, Van Duren JMA. Haalbaarheidsonderzoek naar verbredende minor met als thema Vital Neighbourhoods. 2021
 • Van Duren JMA, Hamers EPM, Pasmans BGJF. Ondersteuning gemeente Heerlen bij het ontwikkelen van een ambitiedocument dat beschrijft waar de gemeente Heerlen naar toe wil met het compactere, gevarieerdere en daardoor attractievere centrumgebied. 2021
 • Van Duren JMA. Als reflectant bijgedragen aan publicatie “platformcorporatie; van functie optimalisatie naar multifunctionele integratie” door Stekademy (www.stekademy.nl). September 2020
 •  Promotieonderzoek Katinka Pani is on track. Deelonderzoeken 1 en 2 zijn afgerond. 1e publicatie is een feit. 2e scientific paper is under review (status 9 december 2020: review completed). 3e deelonderzoek is opgestart (1e Delphi ronde is 4 december 2020 uitgezet) en wordt ca. februari 2021 afgerond.
 • Van Duren JMA, Hamers EPM, Pasmans BGJF. Begeleiding gemeente Heerlen onderzoek "realiseren van een toekomstbestendige, aantrekkelijke en compacte binnenstad", maart 2020
 • Vanuit transitiethema Smart Living hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor woningcorporatie Zo Wonen om de weg vrij te maken voor een meer integrale wijkaanpak (parallel versterken van de energie situatie/transitie, de fysieke en sociale versterking).Dit wordt door gemeente Sittard-Geleen en Zo Wonen omarmd en zal vanaf 2020-2021 uitmonden in meerjarige samenwerking. 2020
 • Het lectoraat FM heeft samen met het lectoraat Innovatief Ondernemen en lector Wil Munsters een analyse gemaakt van de plannen die 9 Limburgse gemeentes hebben gemaakt voor het zogenoemde middengebied (het gebied ingeklemd door Sittard, Heerlen en Maastricht) met als speerpunten: gezondheid, landschapsbehoud en participatie/cohesie. 2020
 • Ontwikkeling minor Happy Workspaces. 2020
 • Het lectoraat FM heeft vanaf het begin mede vorm en inhoud gegeven aan het transitiethema Smart Living door de lead te nemen bij de haalbaarheidsonderzoeken naar twee verbredende minoren, door Duurzaam Zuyd te entameren en te lanceren, door een gewenste aanpak voor Geleen Zuid mee vorm te geven. 2020
 • Pani-Harreman KE, Bours GJ, Zander I, Kempen GI, & van Duren JM. Definitions, key themes and aspects of ‘ageing in place’: a scoping review Ageing & Society: 1-34. 2020
 • Pani-Harreman KE, van Duren JM, Kempen GIJM & Bours GJJW. The conceptualization of vital communities, related to ageing in place: A scoping review (review completed), 2020
 • Pani-Harreman KE, Bours GJ, Kempen GI, van Duren JMA. Ageing in place: een veelzijdig concept. Geron, Jaar: 2020, Volume: 22, Editie: 2; 12 juni 2020
 • Van Duren JMA. Als reflectant bijgedragen aan publicatie “platformcorporatie; van functie optimalisatie naar multifunctionele integratie” door Stekademy (www.stekademy.nl).
 • Bours GI, Pani-Harreman KE, Van Duren JMA. Dagbesteding anders: interviews met ouderen, professionals en vrijwilligers. Gerōn, Volume 21,  Issue 1, 14 juni 2019
 • Pani KE, Valk R & Van der Linden SRJ. In vital communities werken aan een veerkrachtige samenwerking, Onderwijs Innovatie (2019-2020)
 • Pani KE. Definitions, key themes and aspects of “ageing in place”: a scoping review. In review process (2e ronde) bij journal Ageing and Society, 2019
 • Van Duren JMA. Herbestemmen van leegstaand publiek vastgoed; praktische handvatten op basis van een symbiose tussen theoretische verkenning en praktijksondering. Online in Service Magazine (15 oktober 2019)
 • Van Duren JMA. Do’s en dont’s van herbestemmen. Facto online 2019
 • Van Duren JMA. Regie de oplossing van maatschappelijk vraagstuk? FMN Connect september 2016
 • Van Duren, JMA. De professoren van het HBO. Limburger, 13 sep 2016
 • Van Duren JMA. Regielandschap WMO Zuid Limburgse gemeenten. WMO magazine, 2016
 • Van Duren JMA. Facility and supply chain management. mijnzakengids.nl, januari 2016
 • TVVL Lezing: “Opdrachtgever krijgt leverancier die hij verdient, November 2014
 • Journal of Construction Innovation: Information, Process, Management. Duren van, Voordijk & Dorée, 2014. “Perceptions of success in performance-based procurement: differences between client and contractors”. Accepted September 23th 2014
 • Limburgse Vastgoed Societeit: “Zin en onzin van anders aanbesteden”. Juli 2014
 • “Best Value werkt”, blz 63 t/m 72. Graphicom International Pijnacker. ISBN 978-90-77951-24-8
 • Minisymposium Aanbestedings Academie: “Waarom moeilijk doen als het samen kan”. Mei 2014
 • FMI 2014.1: “Regieorganisatie en Best Value Procurement; een slecht huwelijk”?
 • Vakbeurs Facilitair: “De werking van BVP verklaard”. Januari 2014
 • Proefschrift Joop van Duren: De waarde van PIPS voor de Nederlandse bouwsector verklaard (2013)
Lees meer Lees minder

Onderzoek en projecten

 • Herbestemmen van leegstaand vastgoed
  • Posterpresentatie Onderwijsevent Zuyd 24 juni 2022 "Duurzame transformatie van vastgoed" (2022)
  • Begeleiding 5 bachelorstudenten bij deelonderzoeken duurzame transformatie Gemeente Sittard-Geleen en pand in gemeente Stein (2022)
  • Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een eventuele verbredende minor met als thema Smart Buildings 2020-2021
  • Het lectoraat heeft de gemeente Heerlen ondersteund bij het ontwikkelen van een ambitie document dat beschrijft waar de gemeente Heerlen naar toe wil met het compactere, gevarieerdere en daardoor attractievere centrum gebied 2020-2021.
  • Onderzoek door 4 bachelorstudenten naar het verduurzamen van 4 servicelines voor 2 scholenkoepels in het voortgezet onderwijs en voor een adviesbureau. (2019-2020).
  • Begeleiding woningcorporatie Zo Wonen naar een meer integrale wijkaanpak (parallel versterken van de energie situatie/transitie, de fysieke versterking en sociale versterking). Dit wordt door Gemeente Sittard-Geleen en Zo Wonen omarmd en zal vanaf 2020-2021 uitmonden in een meerjarige samenwerking. (2019-2020).
  • Lectoraat FM heeft samen met het lectoraat Innovatief Ondernemen (Lector Steven de Groot) en lector Wil Munsters een analyse gemaakt van de plannen die 9 Limburgse gemeenten hebben gemaakt voor het zogenoemde middengebied (het gebied ingeklemd door Sittard, Heerlen en Maastricht) met als speerpunten: gezondheid, landschapsbehoud en participatie/cohesie (2019-2020).
  • Het lectoraat FM heeft vanaf het begin mede vorm en inhoud gegeven aan het transitiethema Smart Living door de lead te nemen bij de haalbaarheidsonderzoeken naar twee verbredende minoren, door Duurzaam Zuyd te entameren en te lanceren, door een gewenste aanpak voor Geleen Zuid mee vorm te geven (2019-2020).
  • Ontwikkeling nieuwe minor Happy Workspaces (2019-2020)
  • Vervolg project WvhLG Rolduc (student HMSM, FM en BE) (vanaf sep 2018)
  • De organisatie van het 5 daags event “Week van het Lege Gebouw” (hierna WvhLGb); 50 studenten van 4 opleidingsinstituten (mei 2018)
  • Samen met directeur van KIEN FM heeft de Lector invulling gegeven aan Zuyd Kenniscafé in het voorjaar van 2018. Thema: leegstand en herbestemmen
  • Bijgedragen aan de ontwikkeling van de Minor Real Estate Challenges (2017, 2018)
  • Het onderzoek: “Leegstand publiek Vastgoed” (literatuuronderzoek/15 Limburgse herbestemmingscases/Master Thesis; herfst 2017 – juli 2018)
  • Het organiseren en verzorgen van de inhoud van de Thema avond Leegstand met Locatus (mei 2017)
  • Het organiseren van de meet up “Flirten met leegstand” (maart 2017)
  • Begeleiden van ca. 10 masterscripties op het gebied van leegstand en herbestemmen (afgelopen 3 jaren)
 • Facilitairen en versterken van communities
  • Posterpresentatie Onderwijsevent Zuyd 24 juni 2022  "Het ontwikkelen van een handreiking om Vital Communities te activeren: een ontwerpgericht onderzoek" (2022)
  • Haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de levensvatbaarheid van een eventuele verbredende minor met als thema Vital Neighbourhoods. (2020-2021)
  • Invulling Thema avond : Happy Workspaces (november 2019)
  • Onderzoeksprogramma Smart Living 2050 and Beyond t.b.v. Woning Corporatie Wonen Limburg (>20.000 eenheden) (2 afstudeerders FM vanaf feb 2019)
  • 1e Academic paper Katinka Pani cs. (jan 2019)  -  Academic paper K. Pani
  • Scriptie Dagbesteding Anders (zomer 2018)
  • Manifest Samenwerken aan vitaliteit (Wonen Limburg, IBA, Kerkrade, Provincie Limburg, Zuyd) (sinds voorjaar 2018)
  • Gedeeld Programmaleiderschap Wijkgerichte Zorg (EIZT) (vanaf jan 2018)
  • Artikel “Vital Communities” in het OU tijdschrift “Onderwijs Innovatie” (juni 2018)
  • Inhoudelijke bijdrage en medeorganisatie van Internationale week/Euro FM met het thema Vital communities (nov 2017)
  • Bijgedragen aan de ontwikkeling van de Minor Vital Communities (sinds 2017)
  • Ontwikkelen en begeleiden van het Onderzoeksvoorstel PhD Katinka (start sept 2017)
  • EUROFM Oslo; presentatie onderzoeksopzet (feb 2017)
  • Participatie in het project Kerkrade West (2017)
  • Onderzoek & Publicatie “Regielandschap Limburgse gemeentes” (WMO magazine okt 2016)
 • Waarde gedreven inkoop
  • De Vree PRT. De “road” naar Waarde Gedreven Inkoop met de 10R’s. Artikel Deal Roadmap. December 2023
  • Posterpresentatie Onderwijsevent Zuyd 24 juni 2022 "Waarde gedreven Inkoop" (2022)
  • Start PhD onderzoek “Waarde gedreven inkoop” door Peter de Vree (2021)
  • KIEM CE Afstudeeronderzoek Duurzaam Inkopen (Bachelor M. Tempelman, R. Hanssen, D. de Koning 2020)
  • Afstudeeronderzoek Circulair Inkopen (Bachelor W. Arets, M. Stikkelbroeck en C. Beaulen 2019)
  • Masterscriptie: What is necessary for successful implementation of ISO 20400 in Zuyd’s Procurement situation and what impact on ‘sustainability performance’ can be expected? Amin Abuzaid (2017-2018)

Lectoraat Facility Management
Postbus 550
6400 AN Heerlen