Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Wijkgerichte Zorg

Het lectoraat Wijkgerichte Zorg is van start gegaan op 1 januari 2017 met als lector Erik van Rossum. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten in wijken.

De missie van het lectoraat sluit aan bij het huidige overheidsbeleid en de actuele ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Steeds meer zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers en chronisch zieken moet gaan plaatsvinden in hun eigen leefomgeving. Dat heeft grote gevolgen voor hen, maar ook voor mantelzorgers en zorg- en andere professionals die hierbij betrokken zijn. Professionals zullen anders moeten gaan werken en vooral meer moeten gaan samenwerken. Het nieuwe lectoraat is daarom zowel van belang voor innovaties in het werk- en beroepenveld als voor innovaties in het onderwijs en in scholingstrajecten.

Samenwerking
Het lectoraat werkt nauw samen met andere faculteiten van Zuyd, waaronder Bèta Sciences and Technology en Hotel en Facility Management. Het lectoraat is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op dit moment worden er door EIZT al verscheidene (inter)nationale projecten in samenwerking met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten, overheden en andere kennisinstellingen uitgevoerd op het domein van het nieuwe lectoraat. Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

Gezamenlijke inauguratie

Op vrijdag 16 maart 2018 werd dr. Erik van Rossum geïnstalleerd als lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Susy Braun. Hun rede had als titel: 'Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg'.

Lees de rede (pdf)

Over de lector

Erik van Rossum
Lector Erik van Rossum werkt sinds 2003 bij Zuyd Hogeschool als docent-onderzoeker bij de Gezondheidszorg opleidingen en het lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken (en later ook het lectoraat Technologie in de zorg). Van 2008 tot 2016 was hij, ondersteund door zorgorganisatie Sevagram, bijzonder lector Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen. Gelieerd aan het nieuwe lectoraat Wijkgerichte Zorg is hij tevens programmaleider van de themalijn Wijkgerichte Zorg en Samenwerking van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).

Hij combineert zijn werkzaamheden voor de hogeschool met een aanstelling als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research (onderzoeksinstituut Caphri en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg). 

Erik van Rossum heeft de opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Na zijn afstuderen in 1986 is hij als onderzoeker gaan werken bij de vakgroep Epidemiologie van diezelfde universiteit. In 1993 promoveerde hij op een studie naar de effecten van preventieve ouderenbezoeken door wijkverpleegkundigen. Daarna heeft hij als universitair docent onderzoek op het terrein van de ouderenzorg gecontinueerd en onderwijs verzorgd, vooral gericht op de methoden en technieken van onderzoek.

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat:

  • Gerrie Bours
  • Eveliene Dera
  • Jerôme van Dongen
  • Pieter Eijgenraam
  • Petra Erkens
  • Ruth Vogel
  • Sarah Willard

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  Gerrie BoursGerrie Bours
  Sinds september 2005 ben ik werkzaam aan Zuyd Hogeschool, waar ik hoofddocent ben bij de masteropleiding Advanced Nursing Practice en senioronderzoeker bij  het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Naast mijn werkzaamheden aan de Hogeschool, ben ik nog een dag in de week verbonden aan de Universiteit Maastricht als universitair docent bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, vakgroep Health Services Research. Ik ben verpleegkundige, verplegingswetenschapper en epidemioloog B.  

  Mijn opleiding als verpleegkundige heb ik gevolgd aan de HBO-V van deze hogeschool, verplegingswetenschap heb ik aan de Universiteit Maastricht gestudeerd en mijn opleiding tot epidemioloog heb ik bij het EMGO-instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam gevolgd. In 2003 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op de implementatie van een landelijke prevalentiemeting voor decubitus. Een onderzoek dat nu nog steeds loopt als Landelijk Prevalentieonderzoek Zorgproblemen. 

  Vanuit het lectoraat begeleid ik twee promovendi. Jolanda Friesen doet onderzoek naar het implementeren van evidence based practice (EBP) binnen de klinische besluitvorming van verpleegkundigen’. Dit is toegespitst op het vormgeven van het nazorggesprek bij patiënten die behandeld zijn voor een oncologische aandoening. Daarnaast begeleid ik Nienke Kuk bij haar  promotieonderzoek naar succesvolle implementatiestrategieën om verpleegkundigen en verzorgenden te stimuleren om cliënten opgenomen in een verpleeghuis meer te laten bewegen. Daarnaast heb ik kleinere projecten begeleid  zoals  de implementatie van Function Focused Care binnen de geriatrische revalidatie en de  evaluatie van signaleringsplannen in de ouderen zorg. 

  Onderwijs verzorg ik voor masterstudenten, PhD-studenten, zorgverleners en docenten vooral op het gebied van methoden en technieken van onderzoek, evidence based practice en het systematische implementeren van zorginnovaties.
  Buiten mijn werk heb ik ook een aantal maatschappelijke activiteiten, zoals lidmaatschap van de redactie Effectief Verplegen bij uitgeverij Kavanah, en medewerker van de onderzoeksbijdrage van het Tijdschrift voor Ziekenverpleging.

  Contact:  gerrie.bours@zuyd.nl

  Eveliene Dera

  Eveliene Dera
  Sinds begin 2017 ben ik werkzaam voor Zuyd Hogeschool. Mijn speerpunten zijn preventie en gezondheidsbevordering. Binnen Zuyd Hogeschool ben ik dan ook betrokken bij de themagroep preventie. Verder verzorg ik onderwijs voor voltijd en deeltijd studenten en ben ik coördinator van het verpleegkundig HBO traject van Zuyderland, genaamd van 4 naar 6 naar 10. Ik ben verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en in 2016 heb ik mijn promotie afgerond met als thema, preventie van overgewicht, al startend vanaf de geboorte van het kind.

  Het promotieonderzoek heb ik o.a. uitgevoerd voor de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg met als uitdaging het wetenschappelijk onderzoek meer te laten aansluiten bij de praktijk. Ik zet mij in voor het delen van kennis en kunde, samenwerking en praktijkgericht onderzoek. Tevens ben ik lid van de wetenschappelijke commissie jeugdverpleging V&V, betrokken bij de beroepsvereniging Maatschappij en Gezondheid V&VN, vakgroep jeugdverpleegkundigen en redactielid van JGZ Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg. 

  Ik ben meer dan 16 jaar werkzaam geweest bij de Jeugdgezondheidszorg van Envida te Maastricht. Als stafverpleegkundige bij Envida ben ik o.a. betrokken geweest bij de transitie van de jeugdzorg en bij projecten rondom intensievere samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en de voorscholen met de focus op gezonde leefstijl en stimuleren van een goede taalontwikkeling bij het jonge kind. Zo heb ik een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen en implementeren van een digitaal organisatie overstijgend werkproces voor de uitvoering en monitoring van het voor en vroegschoolse educatie programma.  

   

  Jerome van Dongen

  Jerôme van Dongen
  Mijn naam is Jerôme van Dongen. Ik ben geboren op 7 december 1986 in Geleen en woon in Meerssen samen met mijn vriendin Anne en zoontje Rim. Na het behalen van mijn vwo-diploma in 2005 ben ik gestart met de bachelor Gezondheidswetenschappen in de richting beleid en management aan de Universiteit Maastricht. Na de bachelor heb ik de keuze gemaakt de master Health, Policy, Economics en Management te gaan volgen, die ik in december 2009 heb afgerond.

  Na mijn studie heb ik een aantal jaren als productiecontroller in het MUMC gewerkt. In deze functie werkte ik mee aan verbetering van de bronregistratie. Ik voerde controles uit over de registratie, analyseerde productiegegevens en adviseerde het management.

  In de periode 2012-2017 ben ik bezig geweest met een promotieonderzoek bij het lectoraat Autonomie en Participatie in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Dit promotietraject was onderdeel van een RAAK Pro project. Het doel van dit project was om eerstelijns zorgprofessionals toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën waarmee ze de (interprofessionele) samenwerking rondom de zorgvragen van chronisch zieken met complexe zorgvragen kunnen optimaliseren. 

  Vanaf mei 2016 ben ik bezig met een RAAK Publiek project met als titel: “Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers”. In dit project doen we vanuit het lectoraat Wijkgerichte Zorg samen met collega’s van het lectoraat CESRT onderzoek in het sociale domein. De ontwikkeling van efficiënte en effectieve maatschappelijke ondersteuning via leergemeenschappen van beroepskrachten, burgers, onderzoekers en studenten in de gemeente Maastricht en Roermond staat hierbij centraal. Via actieonderzoek bestuderen we onder andere de manier waarop vraagverheldering plaatsvindt, hoe men samen tot een passend ondersteuningsplan komt en hoe vervolgens het effect van (sociale) interventies in relatie tot het behalen van persoonlijke doelen wordt gemonitord.

  Naast mijn werk ben ik sinds 2009 actief als bestuurslid van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Meerssen. Op deze manier krijg ik ook vanuit een ander perspectief input en hierdoor beter zicht op de uitdagingen in het sociale domein.

  De thema’s die mij bezighouden zijn: maatschappelijke ondersteuning, wijkgerichte zorg, interprofessioneel samenwerken, interprofessioneel onderwijs, teamontwikkeling en persoonsgerichte zorg.

  Contact: jerome.vandongen@zuyd.nl

  Pieter Eijgenraam
  Pieter Eijgenraam
  In 2010 heb ik de (parttime) master Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht afgerond. Een jaar later ben ik begonnen aan mijn promotie. Gedurende ruim 4 jaar heb ik mij bezig gehouden met de uitvoering van klinische studies naar de effecten van ‘bridging therapy’ op de incidentie van perioperatieve trombo-embolieën en bloedingen. Deze therapie behelst de omschakeling van langwerkende naar kortwerkende antistollingsmiddelen (vitamine K antagonisten (o.a. sintrom) en laagmoleculair gewicht heparines) gedurende de periode rondom een ingreep. Dit promotietraject heb ik gecombineerd met een parttime functie als docent verpleegkunde bij Gilde Opleidingen, waar ik nog steeds werkzaam ben. Ik geef hier voornamelijk anatomie/pathologie. 
  Na een periode van toch veelal solistisch werken bij de UM, ben ik actief op zoek gegaan naar een werkomgeving waar interactie met collega’s en stakeholders een belangrijke rol speelt; bij Zuyd vond ik wat ik zocht. Bij het lectoraat Autonomie en Participatie houd ik me voornamelijk bezig met projecten waarbij verbindingen worden gelegd tussen mbo, hbo en wo onderwijs. Zo zijn we bijvoorbeeld recent gestart met een leernetwerk in de thuiszorg rond thema’s als ‘coachen van collega’s’ en ‘multidisciplinaire samenwerking’ waarbij naast zorginstellingen en Zuyd verschillende mbo instellingen deelnemen. In eerstelijnscentrum Elsloo gaan we op korte termijn van start met gezamenlijke stageopdrachten voor studenten UM, Zuyd, Gilde Opleidingen en Leeuwenborgh. Er wordt verder ook aansluiting gezocht bij reeds bestaande initiatieven, met als doel deze projecten toegankelijk te maken voor mbo-ers. Zo participeren er nu mbo-ers in IPOS Zuyd. In de toekomst hoop ik dat de ontluikende samenwerking mbo, hbo, wo in de verschillende curricula verankerd gaat worden. Door als docent te participeren binnen deze projecten denk ik een nog betere aansluiting tussen de verschillende beroepskolommen te kunnen realiseren. 


  Petra ErkensPetra Erkens
  Sinds september 2012 ben ik werkzaam aan Zuyd Hogeschool als docent-onderzoeker verpleegkunde. Ik verzorg onderwijs voor voltijd en deeltijd studenten HBO-V, verpleegkundig specialisten in opleiding en de leergang praktijkondersteuning. Mijn aandachtsgebied is evidence based practice (EBP). Vanuit de hogeschool werk ik als co-projectleider aan de implementatie van EBP en verpleegkundig onderzoek in Zuyderland. Verder ben ik als onderzoeker betrokken bij het project ‘Nurses in the lead towards high quality community care’, waarin we met Meander en Zuyderland thuiszorg werken aan het versterken van de leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen op het gebied van stimuleren van zelfredzaamheid voor thuiswonende ouderen.

  Naast mijn werkzaamheden voor de Hogeschool, ben ik als copromotor betrokken bij het onderzoek Detectie en Diagnose van Atriumfibrilleren (D2AF) van de vakgroep huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht. Dit project is in samenwerking met de vakgroep huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum / Universiteit Amsterdam. Ik ben verpleegkundige en epidemioloog B. Mijn opleiding tot verpleegkundige heb ik gevolgd aan de HBO-V van Zuyd en mijn opleiding epidemiologie aan Universiteit Maastricht. In 2012 ben ik gepromoveerd aan universiteit Maastricht op de diagnostiek en behandeling van longembolie in de eerste en tweede lijn.

  Contact: petra.erkens@zuyd.nl
   

  Ruth VogelRuth Vogel
  Mijn naam is Ruth Vogel. Sinds 1 februari ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Mijn opleiding als verpleegkundige heb ik gevolgd aan de HBO-V van deze hogeschool en daarnaast heb ik in 2016 een master in Gezondheidswetenschappen afgerond aan de Universiteit Maastricht. Ik ben werkzaam als onderzoeker voor het project ‘Nurses in the Lead Towards high Quality community care’. De hoofddoelstelling van dit project is het versterken van de leiderschapscompetenties van hbo-wijkverpleegkundigen. In het project ontwikkelen wijkverpleegkundigen zich als vakinhoudelijk leider zodat ze hun eigen team voor kunnen gaan in innovatie van de primaire zorg. Als toepassingsgebied is hierbij gekozen voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen.  

  Daarnaast ben ik ook nog werkzaam als verpleegkundige in de wijk bij Envida, gezien mijn ambitie om onderzoek en praktijk met elkaar te combineren.
  Contact: ruth.vogel@zuyd.nl  

   

  Sarah WillardSarah Willard
  Momenteel ben ik fulltime werkzaam als docent/onderzoeker bij het lectoraat. Mijn ambitie is om via mijn promotieonderzoek een bijdrage te leveren aan een meer toekomstbestendige zorg door onderzoek te doen naar de vraag hoe ouderen ondersteund kunnen worden in het nemen van meer eigen regie in het zorgproces en door onderzoek te doen naar de vraag welke facetten kunnen bijdragen aan het langer thuiswonen van kwetsbare ouderen. Daarnaast is mijn ambitie, en vind ik het van groot belang, de uitkomsten van dit onderzoek in te bedden in het onderwijs aan toekomstige en huidige professionals. Via inbedding in het onderwijs van de onderzoeksresultaten hoop ik de zorgpraktijk en onderzoek dichter bij elkaar te brengen.

  De focus van het promotieproject ‘Supporting community-dwelling elderly people. Evaluation of an ICT-platform to support elderly people and their caregivers’ ligt op de evaluatie van de effecten van en ervaringen met het ICT-platform "Cubigo". Dit platform biedt als ‘virtueel dorpsplein’ (of wijkportaal) een infrastructuur die de vragen en behoeften van ouderen koppelt aan het beschikbare aanbod van zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk, vrijwilligerswerk, lokale ondernemers, gemeente, verenigingen, etc. Zo’n virtuele ontmoetingsplaats kan als basis fungeren voor tal van (communicatie-, comfort- en gezondheids)diensten die de leefbaarheid in de wijk en het zelfstandig functioneren van ouderen kunnen bevorderen. Dit platform wordt in de komende jaren uitgerold op verschillende plaatsen in Zuid-Limburg. Het is van belang om de ervaringen met deze uitrol en de impact van dit platform nader te onderzoeken. Gedurende de implementatie wordt gezamenlijk met gebruikers (ouderen, mantelzorgers, bedrijfsleven en professionals) bepaald waar het platform aanpassing behoeft om zo de technologie en het dienstenaanbod gaandeweg te verbeteren. In het onderzoek wordt uitgebreid aandacht besteed aan het proces omtrent deze aanpassingen en de implementatie van de technologie. Daaraan gekoppeld wordt bekeken of het platform de gewenste effecten heeft op de sociale cohesie in de wijk en de zelfredzaamheid en participatie van ouderen.

  Contact: sarah.willard@zuyd.nl

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers (OMOB)

  RAAK-project  - Jerome van Dongen
  Doel van het onderzoek: een concreet en gedragen ondersteuningspakket voor beroepskrachten en burgers dat zowel voor de beroepspraktijk als een breed scala aan opleidingen ter beschikking komt.

  Bekijk factsheet

Lectoraat Wijkgerichte Zorg
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen