Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Wijkgerichte Zorg

Het lectoraat Wijkgerichte Zorg is van start gegaan op 1 januari 2017 met als lector Erik van Rossum. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten in wijken.

De missie van het lectoraat sluit aan bij het huidige overheidsbeleid en de actuele ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Steeds meer zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers en chronisch zieken moet gaan plaatsvinden in hun eigen leefomgeving. Dat heeft grote gevolgen voor hen, maar ook voor mantelzorgers en zorg- en andere professionals die hierbij betrokken zijn. Professionals zullen anders moeten gaan werken en meer moeten gaan samenwerken met andere disciplines. Het nieuwe lectoraat is daarom zowel van belang voor innovaties in het werk- en beroepenveld als voor innovaties in het onderwijs en in scholingstrajecten.

Samenwerking
Het lectoraat werkt nauw samen met de techniek opleidingen van Zuyd en de opleiding Facility Management. Het lectoraat is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op dit moment worden er door EIZT verscheidene projecten in samenwerking met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten, overheden en andere kennisinstellingen uitgevoerd op het domein van het lectoraat. Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

Gezamenlijke inauguratie

Op vrijdag 16 maart 2018 werd dr. Erik van Rossum geïnstalleerd als lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Susy Braun. Hun rede had als titel: 'Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg'.

Lees de rede (pdf)

Over de lector

Erik van Rossum
Lector Erik van Rossum werkt sinds 2003 bij Zuyd Hogeschool als docent-onderzoeker in het domein Gezondheidszorg en Welzijn. Van 2008 tot 2016 was hij, ondersteund door zorgorganisatie Sevagram, bijzonder lector Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen. Vanaf 2017 is hij lector op het terrein van Wijkgerichte Zorg en tevens co-programmaleider van de themalijn Wijkgerichte Zorg en Samenwerking van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).

Hij combineert zijn werkzaamheden voor de hogeschool met een aanstelling als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research (onderzoeksinstituut Caphri en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg). 

Na zijn opleiding Gezondheidswetenschappen (1986) en aansluitende promotie-onderzoek aan de Universiteit Maastricht (promotie in 1993 op studie naar de effecten van preventieve ouderenbezoeken door wijkverpleegkundigen) heeft hij als universitair docent onderzoek op het terrein van de ouderenzorg gecontinueerd en onderwijs verzorgd, vooral gericht op de methoden en technieken van onderzoek. Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richten zich momenteel op integrale concepten voor ouderen en andere kwetsbare groepen in de thuissituatie.

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat:

  • Gerrie Bours
  • Stephanie Cornips
  • Eveliene Dera
  • Jerôme van Dongen
  • Pieter Eijgenraam
  • Petra Erkens
  • Prisca Rouwet
  • Sarah Willard

  Lectoraatsleden werken nauw samen met andere docent-onderzoekers binnen en buiten Zuyd Hogeschool. Een belangrijke verbinding daarin wordt gevormd met de leerstoel Verplegingswetenschap van prof. dr. Sandra Zwakhalen (Universiteit Maastricht, leerstoel mede ingesteld door Zuyd Hogeschool). Haar leerstoel richt zich op de verpleegkundige ouderenzorg in de thuissituatie. 

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  Gerrie BoursGerrie Bours
  Gerrie Bours is in 1982 afgestudeerd aan de opleiding HBO-V aan de voorloper van Zuyd Hogeschool. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als wijkverpleegkundige, ging ze Verplegingswetenschap studeren aan Universiteit Maastricht (1991). Tijdens haar laatste studiejaar ging zij als docent werken bij de opleiding Verpleegkunde bij de voorloper van Zuyd. In 1993 ging ze aan de slag aan de Universiteit Maastricht, eerst bij de vakgroep Epidemiologie en vervolgens bij de vakgroep Verplegingswetenschap waar ze haar promotie-onderzoek heeft afgerond op het thema Pressure Ulcers: Prevalence measurements as a tool for improving care (2003). In 2002 rondde zij haar epidemiologie opleiding af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is zij geregistreerd als epidemioloog B (2005).

  In 2004 keerde Gerrie terug naar Zuyd Hogeschool om daar de master Advanced Nursing Practice op te zetten. Ook werd zij toen actief binnen het lectoraat Autonomie en Participatie. Op dit moment combineert zij haar werkzaamheden als hoofddocent bij Zuyd, bij het lectoraat Wijkgerichte Zorg en het lectoraat Facility Management met haar werkzaamheden als universitair docent aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Service Research. Haar expertise ligt vooral op het terrein van evidence based practice, verpleegkundig leiderschap en de implementatie van zorginnovaties in de ouderen zorg. Zij begeleidt op deze thema’s PhD, master en bachelor studenten. Op dit moment is zij betrokken bij o.a. de volgende projecten: Nurses in the Lead towards high quality community care, Vital Communities and Ageing in Place, Evidence Based Practice en Share Decision Making in de oncologische nazorg.

  Meer info op LinkedIn of ResearchGate. Of mail Gerrie: gerrie.bours@zuyd.nl.
   

  Stephanie CornipsStephanie Cornips
  Vanaf 1 november 2008 werk ik als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de lectoraten. De laatste jaren zorg ik met name voor de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten. Als linking pin tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik e.e.a. zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Een zeer afwisselende job waar ik mijn kennis en vaardigheden goed kan benutten en waar ik daarnaast nog dagelijks bijleer en mijzelf kan ontwikkelen.  

  Vóór mijn overstap naar Zuyd ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. 

  Contact: stephanie.cornips@zuyd.nl 
   

   

  Eveliene DeraEveliene Dera

  Eveliene combineert haar werk als docent verpleegkunde met werkzaamheden voor het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Voordat ze in 2017 startte bij Zuyd Hogeschool was ze meer dan 16 jaar werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg, waarvan de laatste jaren als stafverpleegkundige. Als medewerker van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid rondde ze in 2016 haar promotietraject af met als onderwerp het voorkomen van overgewicht startend vanaf de geboorte. De uitdaging in dit promotietraject was het onder de aandacht brengen van het belang van vroegtijdige preventie en het meer laten aansluiten van wetenschappelijk onderzoek bij de praktijk. Daarnaast heeft ze zorg gedragen voor het ontwikkelen van op maat gerichte scholingsprogramma’s voor professionals werkzaam in het jeugdveld en is ze nauw betrokken geweest bij diverse innovatieve en implementatie trajecten (o.a. transities in het jeugdveld, ontwikkeling voor- en vroegschoolse web portal, Triple-P, opzet scholingsbeleid voor jeugdverpleegkundigen).

  Naast de huidige reguliere onderwijstaken, is ze als docent verpleegkunde betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van scholingen gericht op functiedifferentiatie voor HBO verpleegkundigen voor ziekenhuis Zuyderland en is ze verbonden aan het Preventiecentrum Gezondheid van Zuyd. In haar werkzaamheden heeft ze aandacht voor de verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk. Dit door o.a. vraagstukken vanuit de praktijk te vertalen naar projectvoorstellen voor studenten.

  Verder is Eveliene actief lid van de wetenschappelijke commissie jeugdverpleegkundige V&VN en betrokken bij de beroepsvereniging Maatschappij en Gezondheid V&VN, vakgroep Jeugdverpleegkundigen. Vanuit de V&VN participeert ze op vraag in landelijke trajecten en projecten, waaronder deelname aan Zonmw onderzoek, subsidie aanvragen, ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en redactielid tijdschrift JGZ. Een ander onderdeel van haar huidige werkzaamheden omvat het mee ontwikkelen van een verrijkende leeromgeving voor het sociale domein van de gemeente Maastricht. Speerpunten van expertise zijn preventie, jeugd, de verbinding van zorg en welzijn en de doorontwikkeling van het beroep als zorgprofessional.

  Meer info op LinkedIn of Researchgate. Contact: eveliene.dera@zuyd.nl 

  Jerome van DongenJerôme van Dongen 
  Ik heb de opleiding Gezondheidswetenschappen in de richting Beleid en Management en de master Health, Policy, Economics en Management aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Na mijn studie heb ik een aantal jaren als productiecontroller in het MUMC gewerkt. In deze functie werkte ik mee aan verbetering van de bronregistratie, voerde controles uit over de registratie, analyseerde productiegegevens en adviseerde het management. In de periode 2012-2017 ben ik bezig geweest met mijn promotieonderzoek bij het lectoraat Autonomie en Participatie in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Dit promotietraject was onderdeel van een RAAK Pro project. Het doel van dit onderzoek was om eerstelijns zorgprofessionals toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën waarmee ze de (interprofessionele) samenwerking rondom de zorgvragen van chronisch zieken met complexe zorgvragen kunnen optimaliseren. In de periode mei 2016 - 2018 ben ik onder andere bezig geweest met een RAAK Publiek project met de titel: “Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers”. In dit project hebben we vanuit het lectoraat Wijkgerichte Zorg samen met collega’s van het lectoraat CESRT onderzoek gedaan in het sociale domein. De ontwikkeling van efficiënte en effectieve maatschappelijke ondersteuning via leergemeenschappen van beroepskrachten, burgers, onderzoekers en studenten in de gemeente Maastricht en Roermond stond hierbij centraal. Via actieonderzoek bestudeerden we onder andere de manier waarop vraagverheldering plaatsvindt, hoe men samen tot een passend ondersteuningsplan komt en hoe vervolgens het effect van (sociale) interventies in relatie tot het behalen van persoonlijke doelen wordt gemonitord. Momenteel ben ik voor coöperatie STAND-BY! in de gemeente Heerlen bezig met praktijkgericht onderzoek naar de buurtgerichte samenwerking in sociale buurtteams. Middels een leergemeenschap waarin beroepskrachten van verschillende disciplines, buurtvertegenwoordigers en studenten participeren proberen we door samen te leren tot verbetering en innovatie te komen. Daarnaast ben ik actief met diverse team ontwikkeltrajecten in uiteenlopende contexten (eerstelijns praktijk, verpleeghuis, ziekenhuis, hospice, gemeente).

  Naast mijn werk ben ik sinds 2009 actief als bestuurslid van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Meerssen. Op deze manier krijg ik ook vanuit een ander perspectief input en hierdoor beter zicht op de uitdagingen in het sociale domein. De thema’s die mij bezighouden zijn: maatschappelijke ondersteuning, wijkgerichte zorg, de dementievriendelijke gemeente, leergemeenschappen, interprofessioneel samenwerken, interprofessioneel onderwijs, teamontwikkeling en persoonsgerichte zorg.

  Meer info op LinkedIn of Researchgate. Contact: jerome.vandongen@zuyd.nl | 06 50 23 13 85


  Pieter EijgenraamPieter Eijgenraam
  Met een achtergrond in zowel onderzoek als onderwijs ligt het voor de hand een brugfunctie te vervullen om deze beide werelden te verbinden; het is mijn taak de thema’s van ons lectoraat over het voetlicht te brengen bij de verschillende opleidingen van Zuyd. Ik ben epidemioloog met veel ervaring in de uitvoering van klinische studies, daarnaast ben ik jaren actief geweest als docent in het MBO onderwijs. Mijn profilering bij Zuyd ligt op de thema’s praktijkgericht, interprofessioneel, kolomoverstijgend opleiden. Ik ben actief binnen de Limburg Meet (LIME) portal, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten; we proberen opdrachtgevers en onderwijs te verbinden. Als deze thema’s in het onderwijs zijn verankerd kunnen we professionals afleveren die de noodzakelijke transities in de wijkgerichte ouderenzorg succesvol gestalte kunnen geven. Ook ben ik actief als docent bij de HBO-V, waar ik studenten begeleid tijdens het afstuderen.

  Meer info op LinkedIn, PubmedResearchgate. Contact: pieter.eijgenraam@zuyd.nl

  Petra ErkensPetra Erkens
  Sinds september 2012 ben ik werkzaam aan Zuyd Hogeschool als docent/onderzoeker verpleegkunde. Ik verzorg onderwijs voor voltijd en deeltijd studenten HBO-V, verpleegkundig specialisten in opleiding en de leergang praktijkondersteuning. Mijn aandachtsgebied is evidence based practice (EBP). Vanuit de hogeschool werk ik als projectleider aan de implementatie van EBP en verpleegkundig onderzoek in Zuyderland (of lees factsheet). Mijn onderzoek richt zich bottom-up evidence based kwaliteitsverbeteringen door verpleegkundigen. Ik ben o.a. als onderzoeker betrokken bij het project ‘Nurses in the lead towards high quality community care’, waarin we met Meander en Zuyderland thuiszorg werken aan het versterken van de leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen voor het implementeren van EBP-interventies op het gebied van stimuleren van zelfredzaamheid voor thuiswonende ouderen. Naast mijn werkzaamheden voor de hogeschool, ben ik als copromotor betrokken bij het onderzoek Detectie en Diagnose van Atriumfibrilleren (D2AF) van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht. Dit project is in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum / Universiteit Amsterdam.

  Ik ben verpleegkundige en epidemioloog. De opleiding verpleegkunde heb ik gevolgd aan de HBO-V van Zuyd en mijn opleiding epidemiologie aan Universiteit Maastricht. In 2012 ben ik gepromoveerd aan Universiteit Maastricht op de diagnostiek en behandeling van longembolie in de eerste en tweede lijn. Sinds februari 2019 maak ik deel uit van de tweede groep verpleegkundigen die het Leadership Mentoring in Nursing Research programma, onderdeel van het ZonMW programma Tussen Weten en Doen (TWD), volgen. Dit leiderschapsprogramma ondersteunt gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers in de verdere ontwikkeling van hun leiderschaps- en onderzoekscompetenties. 

  Contact: petra.erkens@zuyd.nl 

  Prisca RouwetPrisca Rouwet
  Sinds februari 2017 ben ik werkzaam als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de clusterlectoraten binnen de Gezondheidszorg. Een leuk team dat goed samenwerkt en nieuwe kennis, diensten en producten ontwikkelt. Deze ontwikkelingen worden in het onderwijs geïmplementeerd voor toekomstige of reeds werkzame professionals. Ik als duizendpoot assisteer met alle voorkomende administratieve en secretariële werkzaamheden. 
  In 1997 heb ik mijn opleiding tot directiesecretaresse in Maastricht afgerond. Daarna heb ik mijn werkervaring en meer kennis opgedaan bij diverse bedrijven waaronder Gemeente Maastricht, NH Hotels, Stella aviation academy en Château St. Gerlach. 

  Contact:  prisca.rouwet@zuyd.nl | 045 400 6297 | werkdagen ma - do | LinkedIn
   

  Sarah WillardSarah Willard
  Als socioloog en sociaal pedagogisch hulpverlener ben ik gespecialiseerd in actief burgerschap, zorg en beleid. Ik heb kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg, het sociaal domein en innovatie met behulp van technologie. Ik ben sinds 2013 in dienst bij Zuyd Hogeschool. Als docent ben ik voornamelijk actief t.a.v. kwalitatieve onderzoeksmethodologie en het begeleiden van afstudeerders. Via mijn promotieonderzoek (‘Supporting community-dwelling older adults’, zie projecten voor meer info) hoop ik een bijdrage te leveren aan een meer toekomstbestendige zorg door onderzoek te doen naar de vraag hoe ouderen ondersteund kunnen worden in het nemen van meer eigen regie in het zorgproces en door onderzoek te doen naar de vraag welke facetten kunnen bijdragen aan het langer thuiswonen van kwetsbare ouderen. Ik ben werkzaam bij de opleidingen Minor Science, Universitair Traject, Social Work, Verpleegkunde. Mijn expertise is gericht op (o.a.) de thema’s: sociologie, sociaal domein, community-care, zorginnovatie, kwalitatief onderzoek.

  Meer info op LinkedIn of ResearchGate of mail sarah.willard@zuyd.nl

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  GGD AppStore

  Samenwerking Zuyd, Hogeschool Leiden, NeLL, GGD
  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam

  Studenten van hogescholen worden ingezet bij het testen van gezondheidsapps rond de thema’s van positieve gezondheid. Geteste apps worden geplaatst in de GGD AppStore. De begeleiding is in handne van zowel docenten van Zuyd als onderzoekers van GGD Nederland als GGD Zuidlimburg. Op dit moment is een e-learning omgeving in ontwikkeling, die de testprocedure verder gaat stroomlijnen.

  Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken : praktijkleren

  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam
  Tijdens hun stage op verschillende stageplekken in de eerstelijnszorg en verpleeghuiszorg en onder leiding van docenten en zorgprofessionals werken studenten van Verpleegkunde (hbo-v en mbo), Verzorgende IG, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Biometrie en Geneeskunde samen aan praktijkproblemen die een interprofessionele aanpak vragen. De gekozen onderwijsvorm is de Interprofessionele Community of Practice (IPCoP). Er wordt gewerkt aan de competentieontwikkeling met de vijf Zuyd Building blocks.

  Lees meer in de factsheet

  Leren in dialoog: Uitbreiding en verduurzaming leernetwerk

  ZonMw: Zichtbare Schakel
  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam

  Een consortium bestaande uit Zuyd Hogeschool, ROC Arcus college, ROC Leeuwenborg, het Huis voor de Zorg en de zorginstellingen Cicero en Envida heeft ervaring opgedaan met leernetwerken: professionals uit de thuiszorg (MBO en HBO), HBO-V en MBO zorgstudenten, docenten en cliënten hebben samen geleerd rond de thema’s zelfmanagement en coachen van collega’s. Doel is kennistoename en verkleining van de afstand tussen onderwijs en werkvloer.

  Afstudeerprojecten en minoren

  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam
  Via de LIME portal worden opdrachten van bijvoorbeeld startups aangeboden als afstudeeropdracht. Zo is er door studenten een onderzoek gedaan naar de effecten van beeld en geluid (Qwiek.up) op onrust bij dementerenden met behulp van een SIA KIEM subsidie. Ook worden er workshops rond het thema Interprofessioneel opleiden gegeven binnen verschillende minoren: o.a. Science en Vital Communities.

  Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers

  RAAK-project  
  Contactpersoon: Jerôme van Dongen

  Doel van het onderzoek: een concreet en gedragen ondersteuningspakket voor beroepskrachten en burgers dat zowel voor de beroepspraktijk als een breed scala aan opleidingen ter beschikking komt.

  Bekijk factsheet

  Leergemeenschap Heerlen STAND-BY!

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  Met de innovatieve leergemeenschap in Heerlen krijgen burgers en beroepskrachten een krachtige stem in de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning. Het doel van dit praktijkgericht onderzoek is om vooral met en van elkaar te leren om uiteindelijk met de in de leergemeenschap verzamelde kennis en praktijkervaring de sociale buurtteams van STAND-BY! te versterken bij hun transformatieopgave.
   

  Bekijk de factsheet

  IPOS

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  Het lectoraat Wijkgerichte Zorg levert op verschillende manieren een bijdrage aan interprofessionele onderwijsactiviteiten in zowel bachelor, master als post hbo onderwijs. Voorbeelden zijn het IP teamoverleg en Mens Achter de Patiënt.

  Diverse scholings- en adviseringstrajecten

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  Voorbeelden zijn:

  • Team ontwikkeltraject Hospice de Mantelhof
  • Innovatieve leerwerk omgeving Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  • Deskundigheidsbevordering en teamontwikkeltraject Zorgteam gemeente Roermond
  • Implementatie nieuwe aanpak rondom MDO in de zorgcentra van Zuyderland
  • QuickScan Interprofessionele  Teamsamenwerking
  • Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL)
  • Toepassing van de effectencalculator bij leergemeenschap Heerlen STAND-BY!

  Promotieproject

  ‘Supporting community-dwelling older adults; evaluation of an Online Community Care Platform to support older adults and their caregivers’
  Contactpersoon: Sarah Willard

  De focus van dit promotieproject ligt op de evaluatie van de impact van en ervaringen met het online wijkplatform Cubigo. Dit platform biedt als virtueel dorpsplein (of wijkportaal) een infrastructuur die de vragen en behoeften van ouderen koppelt aan het beschikbare aanbod van zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk, vrijwilligerswerk, lokale ondernemers, gemeente, verenigingen, etc. Zo’n virtuele ontmoetingsplaats kan als basis fungeren voor tal van communicatie-, comfort- en gezondheidsdiensten die de leefbaarheid in de wijk en het zelfstandig functioneren van ouderen kunnen bevorderen. Dit platform werd tussen 2015 en 2018 op verschillende plaatsen in Limburg geïmplementeerd. Tijdens het promotieproject werden de ervaringen met deze uitrol en de impact van dit platform nader onderzocht. Gedurende de implementatie werd gezamenlijk met gebruikers (ouderen, mantelzorgers, bedrijfsleven en professionals) bepaald waar het platform moest worden aangepast om zo de technologie en het dienstenaanbod gaandeweg te verbeteren. In het onderzoek werd uitgebreid aandacht besteed aan het proces omtrent deze aanpassingen en de implementatie van de technologie. Daaraan gekoppeld werd bekeken of het platform de gewenste impact had op de sociale cohesie in de wijk en de zelfredzaamheid en participatie van ouderen. Het project is inmiddels afgerond en het bijbehorende proefschrift bevindt zich in de laatste fase.

  Interprofessionele samenwerking in eerstelijns teams

  Contactpersoon: Erik van Rossum
  De complexiteit van zorgvragen neemt toe. Problemen en vragen hebben betrekking op meerdere leefgebieden. Interprofessionele samenwerking is nodig om aan deze complexiteit te kunnen voldoen. In dit proefschrift is onderzocht hoe in de eerste lijn interprofessioneel wordt samengewerkt en op welke manier deze samenwerking kan worden geoptimaliseerd.

  Lees de factsheet

  Nurses in the Lead towards High quality community care

  Contactpersoon: Gerrie Bours
  Binnen dit project is een aanpak ontwikkeld om het leiderschap van wijkverpleegkundigen te versterken. De aanpak is inmiddels geëvalueerd op effect en proces. Het blijkt een veelbelovende aanpak te zijn. Op dit moment worden de resultaten beschreven in de vorm van een proefschrift door promovendus Ruth Vogel. Het project wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO) en is gefinancierd door ZonMW en de AWO.  

  Bekijk de factsheet

  Vital Communities en Ageing in Place

  Contactpersoon: Gerrie Bours
  In het project vital communities en ageing in place wordt gekeken op welke manier vitale communities kunnen bijdragen aan het langer thuis kunnen verblijven van kwetsbare mensen. Allereerst zijn de begrippen Ageing in Place en Vital communities verhelderd in twee scoping reviews. Daarna worden de relaties tussen deze begrippen verduidelijkt, waarna in samenwerking met de praktijk een model ontwikkeld zal worden dat gebruikt kan worden om communities te ontwerpen waarin kwetsbare mensen langer thuis kunnen wonen. Het project wordt uitgevoerd vanuit het lectoraat Facility Management in samenwerking met het lectoraat Wijkgerichte Zorg en de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Service Research.  Het betreft een promotie traject, dat  promovendus Katinka Pani - Harreman in 2022 hoopt af te ronden.

  Evidence based practice en shared decision making in de oncologische nazorg

  Contactpersoon: Gerrie Bours
  De doelstelling van dit onderzoek was drieledig:

  1. het verwerven van kennis over de implementatie van evidence-based practice (EBP) binnen de verpleegkunde;
  2. het vinden van een manier om shared decision making (SDM) te integreren met EBP in de verpleegkundige zorg voor chronisch zieken en
  3. het ontwikkelen van een strategie voor een geïntegreerde benadering van EBP en SDM in de individuele verpleegkundige nazorg voor mensen die behandeld zijn voor kanker.

  Het promotie traject  is uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat Autonomie en Participatie en de Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde. Promovendus Jolanda Friesen-Storms heeft haar proefschrift in 2019 met succes verdedigd.

  Zie factsheet

  Project Training Eenzaamheid 75+

  Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een training rondom eenzaamheid

  De gemeente Heerlen neemt deel aan het landelijke project Een tegen Eenzaamheid. De gemeente heeft het lectoraat en wmo coöperatie STAND-BY! gevraagd om gezamenlijk een training te ontwikkelen en uit te voeren voor vrijwilligers en andere sleutelpersonen die een rol gaan spelen in de aanpak van eenzaamheid. In de training ontvangen ze tools en wordt gewerkt aan vaardigheden om signalen m.b.t. eenzaamheid tijdig op te merken en op de juiste plek ‘neer te leggen’.
  De training gaat uit van het train de trainer principe. Hiermee kan de aandacht voor eenzaamheid op een natuurlijke wijze als een olievlek verder verspreid worden. Werkzaamheden vanuit het lectoraat betreffen de ontwikkeling van het programma en ondersteunend materiaal, uitvoering van het programma bij twee groepen en de evaluatie en monitoring van de ervaren effectiviteit. In november 2019 is de training van start gegaan bij een eerste groep vrijwilligers. De evaluatie en monitoring volgen in een later stadium.

  LINC

  Contactpersoon: Erik van Rossum

  LINC: de Learning Innovation Nurses Climate aanpak in de langdurige ouderenzorg

  In het vierjarige LINC project (2019-2023, subsidie ZonMw) wordt gewerkt aan het creëren van een optimaal leer- en verbeterklimaat binnen teams van verpleegkundigen en verzorgenden, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis. Innovatie en kwaliteitsverbetering komen immers daar tot stand waar professionals verbinden en reflecteren, en uitdaging en vrijheid ervaren. De zorgteams worden daarbij gestimuleerd om gebruik te maken van reeds binnen de organisatie beschikbare kwaliteitsgegevens als start om te leren en verbeteren. In totaal 10 zorgteams nemen deel aan het project.

  Het lectoraat is mede verantwoordelijk voor dit project dat uitgevoerd wordt in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (eindverantwoording: prof S. Zwakhalen, Universiteit Maastricht / Zuyd Hogeschool). Medewerkers van het lectoraat en de academie Verpleegkunde dragen o.a. bij aan de implementatie van werkplekleren in de participerende zorgteams, het begeleiden van de coaches in de teams werken aan een beter leer- en verbeterklimaat, en het evalueren van de ervaringen van alle betrokkenen.

  Meer informatie

  DEDICATED

  Het DEDICATED project is gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg bij mensen met dementie. Dit vierjarige project wordt gefinancierd door ZonMW en onder regie van Universiteit Maastricht (projectleider: dr. Judith Meijers) uitgevoerd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Het lectoraat is partner in dit project. DEDICATED heeft twee inhoudelijke pijlers: 

  • competentieontwikkeling m.b.t. palliatieve zorg bij mensen met dementie en het communiceren over het naderende levenseinde, en
  • het  interdisciplinair samenwerken bij palliatieve zorg in de thuissituatie en in het verpleeghuis.

  Vanuit  het lectoraat en de academie Verpleegkundige dragen we o.a. bij aan de ontwikkeling en implementatie van een competentie toolkit met bijbehorend lesmateriaal, het trainen van ‘kartrekkers’ in de zorgpraktijk, en het ontwikkelen van een interprofessionele samenwerkingsstrategie. De ontwikkelde tools en strategieën worden beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde zorgaanbieders, verspreid binnen de netwerken palliatieve zorg en dementie en ze zijn tevens bruikbaar in het onderwijs (mbo, hbo en wo).

  Meer informatie
 • Producten

  Website ‘Langer Thuis in Eigen Huis’

  Contactpersoon: Sarah Willard
  Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg ontwerpteams om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving. Lectoraatslid Sarah Willard nam deel aan een van deze ontwerpteams (bekijk het product van Sarah). Op hun website vind je hun oplossingen per woningtype, maar ook handige tips die het wonen aangenamer, makkelijker en veiliger maken. Alle hier gepresenteerde oplossingen zijn gebaseerd op interviews met bewoners.

  Ga naar de website

  De QuickScan Interprofessionele Samenwerking

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  De QuickScan Interprofessionele samenwerking is een instrument voor interprofessionele teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen. Middels de QuickScan kunnen teams/netwerken reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om deze te optimaliseren. Ze vertalen de uitkomsten dan naar bijvoorbeeld een ontwikkel- of vervolgtraject. De QuickScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het gebied van interprofessionele samenwerking (in teams) en groepsdynamica.

  Bekijk de factsheet of de kennisclips/video's:

  Meer informatie
 • Onderwijs en scholing

  Onderwijs en scholing

  Onderwijs 

  Het lectoraat levert een zichtbare bijdrage aan het onderwijsproces van studenten. Lectoraatsleden dragen met hun expertise vanuit onderzoek- en innovatieprojecten bij aan diverse bacheloropleidingen (vooral de opleiding Verpleegkunde)  en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Gezondheidsinnovatie. Ook werken ze mee aan de ontwikkeling van uitdagende leeromgevingen in het praktijkveld en initiëren en begeleiden ze afstudeeropdrachten. Leden van het lectoraat zijn ook heel actief in het interprofessioneel opleiden van studenten, een speerpunt van de opleidingen in het zorg- en welzijnsdomein. Daarin wordt ook samenwerking gezocht met mbo en wo opleidingen in de regio. Bekijk de factsheets in het Nederlands of Engels.

  Scholing
  Medewerkers van het lectoraat verzorgen diverse scholingen voor zorgprofessionals in het werkveld. Die scholingen zijn vooral gericht op teamvorming en –samenwerking, professioneel leiderschap, evidence based handelen en het creëren van een goed leer- en innovatieklimaat in teams.
  Verpleegkundig leiderschap in de wijkzorg is een leer-en verbetertraject dat ontwikkeld is in samenspraak met Envida, een zorgorganisatie die ook onderdeel is van de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Dit leertraject heeft als doel het verder ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap bij wijkverpleegkundigen. Inhoudelijk sluit het traject aan bij het kwaliteitskader wijkverpleging en het expertisegebied wijkverpleegkundigen. Het leertraject is geaccrediteerd door de VenVN en levert 44 punten op voor het kwaliteitsregister. 
  Gerrie Bours is betrokken als docent bij de master Gezondheidsinnovatie vooral bij de module over ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het wetenschapsonderwijs. Daarnaast begeleidt zij studenten bij de master Gezondheidsinnovatie (MGI) en de Master Facility en Real Estate Management (FREM) bij hun masterthesis. Zij maakt deel uit van de opleidingscommissies van de Master MGI en de Master FREM. Verder is zij tweede beoordelaar van bachelorthesis van de HBOV. Daarnaast Gerrie als professioneel coach betrokken bij de master Gezondheidsinnovatie, de master Facility en Real Estate Management en bij diverse (onderzoeks)projecten die als doel hebben het  leerklimaat op afdelingen te versterken (waaronder het LINC project)

Lectoraat Wijkgerichte Zorg
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen