Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Wijkgerichte Zorg

Het lectoraat Wijkgerichte Zorg is van start gegaan op 1 januari 2017 met als lector Erik van Rossum. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten in wijken.

De missie van het lectoraat sluit aan bij het huidige overheidsbeleid en de actuele ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Steeds meer zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers en chronisch zieken moet gaan plaatsvinden in hun eigen leefomgeving. Dat heeft grote gevolgen voor hen, maar ook voor mantelzorgers en zorg- en andere professionals die hierbij betrokken zijn. Professionals zullen anders moeten gaan werken en meer moeten gaan samenwerken met andere disciplines. Het nieuwe lectoraat is daarom zowel van belang voor innovaties in het werk- en beroepenveld als voor innovaties in het onderwijs en in scholingstrajecten.

Samenwerking
Het lectoraat werkt nauw samen met de techniek opleidingen van Zuyd en de opleiding Facility Management. Het lectoraat is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op dit moment worden er door EIZT verscheidene projecten in samenwerking met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten, overheden en andere kennisinstellingen uitgevoerd op het domein van het lectoraat. Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

Over de lector

Erik van Rossum
Lector Erik van Rossum werkt sinds 2003 bij Zuyd Hogeschool als docent-onderzoeker in het domein Gezondheidszorg en Welzijn. Van 2008 tot 2016 was hij, ondersteund door zorgorganisatie Sevagram, bijzonder lector Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen. Vanaf 2017 is hij lector op het terrein van Wijkgerichte Zorg en tevens co-programmaleider van de themalijn Wijkgerichte Zorg en Samenwerking van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op 16 maart 2018 werd dr. Erik van Rossum geïnstalleerd als Lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Susy Braun. Bekijk hier hun rede “Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg”.

Erik van Rossum combineert zijn werkzaamheden voor de hogeschool met een aanstelling als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research (onderzoeksinstituut Caphri en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg). 

Na zijn opleiding Gezondheidswetenschappen (1986) en aansluitende promotie-onderzoek aan de Universiteit Maastricht (promotie in 1993 op studie naar de effecten van preventieve ouderenbezoeken door wijkverpleegkundigen) heeft hij als universitair docent onderzoek op het terrein van de ouderenzorg gecontinueerd en onderwijs verzorgd, vooral gericht op de methoden en technieken van onderzoek. Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richten zich momenteel op integrale concepten voor ouderen en andere kwetsbare groepen in de thuissituatie.

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat:

  • Esther Bloemen
  • Gerrie Bours
  • Stephanie Cornips
  • Eveliene Dera
  • Jerôme van Dongen
  • Pieter Eijgenraam
  • Laura Hochstenbach
  • Nena Kruithof
  • Renske Kuipers-Looijkens
  • Jacqueline Kurvers
  • Nadine Spierts  
  • Marieke Spreeuwenberg
  • Renee Verwey
  • Diana Wetzels
  • Sarah Willard

  Lectoraatsleden werken nauw samen met andere docent-onderzoekers binnen en buiten Zuyd Hogeschool. Een belangrijke verbinding daarin wordt gevormd met de leerstoel Verplegingswetenschap van prof. dr. Sandra Zwakhalen (Universiteit Maastricht, leerstoel mede ingesteld door Zuyd Hogeschool). Haar leerstoel richt zich op de verpleegkundige ouderenzorg in de thuissituatie. 

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  Esther Bloemen-van Gurp
  Ik heb een achtergrond vanuit de oncologische zorg. Na mijn promotie aan de Universiteit van Maastricht ben ik enkele jaren werkzaam geweest als postdoctoraal onderzoeker op het thema gezamenlijke besluitvorming. Op dit moment werk ik als hoofddocent en onderzoeker bij Zuyd Hogeschool en Fontys Paramedische Hogeschool. Ik ben betrokken bij diverse innovatieve projecten in de zorg, met als focus (positieve) gezondheid, integrale zorg, het doelmatig gebruik van (medische) gegevens, gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en het ondersteunen van de patiënt in zijn eigen regie. Vanuit Zuyd Hogeschool werk ik als projectleider aan het LIME project ‘Personal Health Train’, waarin doelmatig gebruik van medische gegevens centraal staat. Daarnaast ben ik projectleider van ‘PROSPECT’, waarin een gepersonaliseerd keuzehulpmiddel ontwikkeld wordt voor patiënten gediagnosticeerd met prostaatkanker. Ik ben lid van het kernteam Limburg Positief Gezond en is gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid. Voor Fontys Hogeschool heb ik in samenwerking met het Institute of Positive Health (IPH)  een blended (combinatie online en intervisie) leermodule over Positieve Gezondheid ontwikkeld. De module wordt ingezet voor het scholingsplan van Limburg, met als doel zoveel mogelijk professionals te laten werken vanuit de visie Positieve Gezondheid. Daarnaast ben ik bestuurder bij HL7 Nederland, een stichting die standaarden coördineert voor data uitwisseling in de zorg.

  Contact: esther.vangurp@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Gerrie BoursGerrie Bours
  Ik ben in 1982 afgestudeerd aan de opleiding HBO-V aan de voorloper van Zuyd Hogeschool. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als wijkverpleegkundige, ging ik Verplegingswetenschap studeren aan Universiteit Maastricht (1991). Tijdens mijn laatste studiejaar ging ik als docent werken bij de opleiding Verpleegkunde bij de voorloper van Zuyd. In 1993 ging ik aan de slag aan de Universiteit Maastricht, eerst bij de vakgroep Epidemiologie en vervolgens bij de vakgroep Verplegingswetenschap waar ik mijn promotie-onderzoek heb afgerond op het thema Pressure Ulcers: Prevalence measurements as a tool for improving care (2003). In 2002 rondde ik mijn epidemiologie opleiding af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ben ik geregistreerd als epidemioloog B (2005).

  In 2004 keerde ik terug naar Zuyd Hogeschool om daar de master Advanced Nursing Practice op te zetten. Ook werd ik toen actief binnen het lectoraat Autonomie en Participatie. Op dit moment combineer ik mijn werkzaamheden als hoofddocent bij Zuyd, bij het lectoraat Wijkgerichte Zorg en het lectoraat Facility Management met mijn werkzaamheden als universitair docent aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Service Research. Mijn expertise ligt vooral op het terrein van evidence based practice, verpleegkundig leiderschap en de implementatie van zorginnovaties in de ouderen zorg. Ikj begeleid op deze thema’s PhD, master en bachelor studenten. Op dit moment ben ik betrokken bij o.a. de volgende projecten: Nurses in the Lead towards high quality community care, Vital Communities and Ageing in Place, Evidence Based Practice en Share Decision Making in de oncologische nazorg.


  Contact: gerrie.bours@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of ResearchGate.

  Stephanie CornipsStephanie Cornips
  Vanaf 1 november 2008 werk ik als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de lectoraten. De laatste jaren zorg ik met name voor de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten. Als linking pin tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik e.e.a. zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Een zeer afwisselende job waar ik mijn kennis en vaardigheden goed kan benutten en waar ik daarnaast nog dagelijks bijleer en mijzelf kan ontwikkelen.  

  Vóór mijn overstap naar Zuyd ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. 

  Contact: stephanie.cornips@zuyd.nl 

  Eveliene DeraEveliene Dera
  Ik combineer mijn werk als docent Verpleegkunde met werkzaamheden voor het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Voordat ik in 2017 startte bij Zuyd Hogeschool was ik meer dan 16 jaar werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg, waarvan de laatste jaren als stafverpleegkundige. Als medewerker van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid rondde ik in 2016 mijn promotietraject af met als onderwerp het voorkomen van overgewicht startend vanaf de geboorte. De uitdaging in dit promotietraject was het onder de aandacht brengen van het belang van vroegtijdige preventie en het meer laten aansluiten van wetenschappelijk onderzoek bij de praktijk. Daarnaast heb ik zorg gedragen voor het ontwikkelen van op maat gerichte scholingsprogramma’s voor professionals werkzaam in het jeugdveld en ben ik nauw betrokken geweest bij diverse innovatieve en implementatie trajecten (o.a. transities in het jeugdveld, ontwikkeling voor- en vroegschoolse web portal, Triple-P, opzet scholingsbeleid voor jeugdverpleegkundigen).

  Naast de huidige reguliere onderwijstaken, ben ik als docent Verpleegkunde betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van scholingen gericht op functiedifferentiatie voor HBO verpleegkundigen voor ziekenhuis Zuyderland en ben ik verbonden aan het Preventiecentrum Gezondheid van Zuyd. In mijn werkzaamheden heb ik aandacht voor de verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk. Dit door o.a. vraagstukken vanuit de praktijk te vertalen naar projectvoorstellen voor studenten.

  Verder ben ik actief lid van de wetenschappelijke commissie jeugdverpleegkundige V&VN en betrokken bij de beroepsvereniging Maatschappij en Gezondheid V&VN, vakgroep Jeugdverpleegkundigen. Vanuit de V&VN participeer ik op vraag in landelijke trajecten en projecten, waaronder deelname aan Zonmw onderzoek, subsidie aanvragen, ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en redactielid tijdschrift JGZ. Een ander onderdeel van mijn huidige werkzaamheden omvat het mee ontwikkelen van een verrijkende leeromgeving voor het sociale domein van de gemeente Maastricht.

  Expertise: Speerpunten van expertise zijn preventie, jeugd, de verbinding van zorg en welzijn en de doorontwikkeling van het beroep als zorgprofessional.

  Contact: eveliene.dera@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Jerome van DongenJerôme van Dongen 
  Ik heb de opleiding Gezondheidswetenschappen in de richting Beleid en Management en de master Health, Policy, Economics en Management aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Na mijn studie heb ik een aantal jaren als productiecontroller in het MUMC gewerkt. In deze functie werkte ik mee aan verbetering van de bronregistratie, voerde controles uit over de registratie, analyseerde productiegegevens en adviseerde het management. In de periode 2012-2017 ben ik bezig geweest met mijn promotieonderzoek bij het lectoraat Autonomie en Participatie in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Dit promotietraject was onderdeel van een RAAK Pro project. Het doel van dit onderzoek was om eerstelijns zorgprofessionals toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën waarmee ze de (interprofessionele) samenwerking rondom de zorgvragen van chronisch zieken met complexe zorgvragen kunnen optimaliseren. In de periode mei 2016 - 2018 ben ik onder andere bezig geweest met een RAAK Publiek project met de titel: “Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers”. In dit project hebben we vanuit het lectoraat Wijkgerichte Zorg samen met collega’s van het lectoraat CESRT onderzoek gedaan in het sociale domein. De ontwikkeling van efficiënte en effectieve maatschappelijke ondersteuning via leergemeenschappen van beroepskrachten, burgers, onderzoekers en studenten in de gemeente Maastricht en Roermond stond hierbij centraal. Via actieonderzoek bestudeerden we onder andere de manier waarop vraagverheldering plaatsvindt, hoe men samen tot een passend ondersteuningsplan komt en hoe vervolgens het effect van (sociale) interventies in relatie tot het behalen van persoonlijke doelen wordt gemonitord. Momenteel ben ik voor coöperatie STAND-BY! in de gemeente Heerlen bezig met praktijkgericht onderzoek naar de buurtgerichte samenwerking in sociale buurtteams. Middels een leergemeenschap waarin beroepskrachten van verschillende disciplines, buurtvertegenwoordigers en studenten participeren proberen we door samen te leren tot verbetering en innovatie te komen. Daarnaast ben ik actief met diverse team ontwikkeltrajecten in uiteenlopende contexten (eerstelijns praktijk, verpleeghuis, ziekenhuis, hospice, gemeente).

  Naast mijn werk ben ik sinds 2009 actief als bestuurslid van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Meerssen. Op deze manier krijg ik ook vanuit een ander perspectief input en hierdoor beter zicht op de uitdagingen in het sociale domein. De thema’s die mij bezighouden zijn: maatschappelijke ondersteuning, wijkgerichte zorg, de dementievriendelijke gemeente, leergemeenschappen, interprofessioneel samenwerken, interprofessioneel onderwijs, teamontwikkeling en persoonsgerichte zorg.

  Contact: jerome.vandongen@zuyd.nl | 06 50 23 13 85 of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate.


  Pieter EijgenraamPieter Eijgenraam
  Met een achtergrond in zowel onderzoek als onderwijs ligt het voor de hand een brugfunctie te vervullen om deze beide werelden te verbinden; het is mijn taak de thema’s van ons lectoraat over het voetlicht te brengen bij de verschillende opleidingen van Zuyd. Ik ben epidemioloog met veel ervaring in de uitvoering van klinische studies, daarnaast ben ik jaren actief geweest als docent in het MBO onderwijs. Mijn profilering bij Zuyd ligt op de thema’s praktijkgericht, interprofessioneel, kolomoverstijgend opleiden. Ik ben actief binnen de Limburg Meet (LIME) portal, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten; we proberen opdrachtgevers en onderwijs te verbinden. Als deze thema’s in het onderwijs zijn verankerd kunnen we professionals afleveren die de noodzakelijke transities in de wijkgerichte ouderenzorg succesvol gestalte kunnen geven. Ook ben ik actief als docent bij de HBO-V, waar ik studenten begeleid tijdens het afstuderen.

  Contact: pieter.eijgenraam@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn, PubmedResearchgate.

  Laura Hochstenbach
  Sinds 2016 ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool. Mijn interesse gaat uit naar de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eHealth toepassingen in en samen met de dagelijkse zorgpraktijk. In 2008 heb ik de BSc Algemene Gezondheidswetenschappen afgerond en in 2010 de MSc Health Sciences Research, beide aan de Universiteit Maastricht (UM). Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen als junior adviseur bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In regionale en nationale werkgroepen heb ik een bijdrage geleverd aan verschillende projecten op het gebied van revalidatie, nazorg en palliatieve zorg. In 2011 ben ik mijn promotieonderzoek gestart aan de UM. Dit KWF-project was gericht op de ontwikkeling en evaluatie van een eHealth interventie voor patiënten met pijn bij kanker. In 2017 heb ik mijn proefschrift “Self-management support for outpatients with cancer pain: Development, feasibility, and impact of and eHealth intervention” succesvol verdedigd. Binnen Zuyd vervul ik momenteel een rol binnen de onderzoeksprojecten PROSPECT (doorontwikkeling en implementatie van een prostaatkanker keuzehulp) en LIME PsyMate (doorontwikkeling en implementatie van een ESM tool voor de eerstelijnszorg) en ben betrokken bij de Leerlijn Methodische Vaardigheden (onderdeel EBP) voor POHs AGZ. 

  Contact: laura.hochstenbach@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Nena Kruithof
  Sinds november 2019 ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij Limburg Meet, programma Personal Health Train. Deze werkzaamheden combineer ik met mijn baan als docent bij de Academie voor Fysiotherapie (eveneens bij Zuyd Hogeschool) en daarnaast werk ik nog enkele uren per week als fysiotherapeut. Na mijn opleiding tot fysiotherapeut (Zuyd Hogeschool) en mijn masteropleiding tot bewegingswetenschapper (Universiteit Maastricht), ben ik in 2015 gestart met mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg in samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Begin 2020 heb ik in mijn proefschrift succesvol verdedigd. Ik heb onderzoek gedaan naar niet-fatale uitkomsten, zoals psychosociaal functioneren en (gezondheidsgerelateerde) Kwaliteit van Leven, bij traumapatiënten. 

  Expertise: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek, longitudinaal onderzoek, data-uitwisseling in de zorg, personalized medicine, eHealth, revalidatie, zelfmanagement

  Contact: nena.kruithof@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Renske KuipersRenske Kuipers-Looijkens
  Vanaf juni 2021 ben ik werkzaam op Zuyd Hogeschool als ondersteuner van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Als ondersteuner draag ik bij aan de administratieve afhandeling en secretariële werkzaamheden binnen het lectoraat. Voor mij is dit een carrière switch vanuit diverse functies in en rondom de evenementen branche. Ik kan binnen Zuyd Hogeschool mijn plan- en organisatie kwaliteiten goed inzetten en de diverse lectoraten optimaal ondersteunen.

  Contact: renske.kuipers@zuyd.nl | T: 045 400 6297

  Jacqueline KurversJacqueline Kurvers
  Na een aantal jaren te hebben gewerkt voor de Gemeente Echt en de Rabobank ben ik in 2003  gestart als uitzendkracht op het opleidingssecretariaat bij de opleiding SPH in Sittard van Zuyd Hogeschool. Vanaf 2005 heb ik als project assistent de overgang en fusie van de opleidingen SPH, CMV en MW naar de opleiding Social Work ondersteund. Vanaf 2007 was ik vooral werkzaam op het gebied van kwaliteitszorg en de ondersteuning van de teamleiders. Na een korte tussenstap bij de faculteit Beta in 2017-2018 ben ik sinds mei 2018 werkzaam als management assistent bij de Lectoraten Technologie in de Zorg en het lectoraat Zorg op Afstand, thans onderdeel van het lectoraat Wijkgerichte Zorg en EIZT. Hier assisteer ik de lectoren en onderzoekers op secretarieel en administratief vlak. Daarnaast ben ik betrokken bij het transitiethema Participatie & Vitaliteit, een van de 4 transitiethema’s van Zuyd Hogeschool. 
  Expertise: Redigeren van teksten, verslaglegging, Questback. 

  Contact: jacqueline.kurvers@zuyd.nl

  Nadine Spierts
  Sinds 2010 ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool. Momenteel vervul ik een rol binnen de onderzoeksprojecten PROSPECT (prostaatkanker keuzehulp) en Personal Health Train (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Daarnaast ben ik docent bij de opleiding ergotherapie (module 1: volwassenen). Na mijn opleiding tot ergotherapeut (eveneens bij Zuyd Hogeschool) heb ik de werkzaamheden bij Zuyd gecombineerd met een baan als ergotherapeut. Sinds 2017 ben ik volledig werkzaam bij Zuyd Hogeschool en heb ik de European Master Care and Technology succesvol afgerond.  Expertise: kwalitatief onderzoek, zorginnovatie, holistisch benaderen van vraagstukken.

  Contact: nadine.spierts@zuyd.nl, of kijk voor meer info op Linked-In               

  Marieke Spreeuwenberg
  Ik ben voormalig lector ‘Zorg op Afstand’ van Zuyd Hogeschool en voor één dag in de week verbonden aan Zuyd Hogeschool en aan het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Daarnaast ben ik werkzaam als universitair hoofddocent bij de vakgroep Health Services Research aan Maastricht University. ik heb neuropsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en heb daar ook mijn promotieonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van selectie bias in quasi-experimenteel onderzoek. Ik heb aan de wieg gestaan van het voormalig lectoraat ‘Technologie in de Zorg’ en van EIZT.
  Expertise: De rol van digitale technologie en data-uitwisseling in de zorg bij regionale samenwerking in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

  Contact: marieke.spreeuwenberg@zuyd.nl

  Renee Verwey
  Ik ben verpleegkundige en werk als hoofddocent/onderzoeker bij het cluster van de Gezondheidszorg lectoraten en bij de bachelor of Nursing en de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Daar ben ik betrokken bij diverse onderzoeken, bij onderwijsontwikkeling, uitvoering, en bij toetsing en evaluatie (examencommissie).
  De studie verpleegkunde rondde ik af bij de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, vervolgens behaalde ik een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en volgde een Online Education and Training bij de Universiteit van Londen, gevolgd door een master Public Health en een promotieonderzoek bij de Universiteit Maastricht. In dit onderzoek genaamd ‘Get moving! Self-management support using mobile technology’ is een mHealth interventie ontwikkeld en getest om mensen met een chronische aandoening te ondersteunen bij hun voornemen om meer te bewegen, waarna de effectiviteit werd aangetoond in een gerandomiseerd onderzoek. 

  Expertise: Mijn expertise en ervaring liggen op het gebied van ICT in onderwijs (toetsing) en zorg (eHealth), User Centred Design, zelfmanagement en leefstijlcoaching. In mijn werk vind ik de eigen regie van studenten én zorgvragers heel belangrijk, aansluiten bij hun leefwereld en bij wat ze nodig hebben om te leren en te veranderen. 

  Contact: renee.verwey@zuyd.nl

  Diana WetzelsDiana Wetzels
  In februari 2011 ben ik bij de Academie Commerciële Economie en Financieel Management van Zuyd gestart als Directiesecretaresse/Management Assistent. Na een aantal jaar was ik werkzaam als Beleidsondersteunend medewerker en heb ik in 2018 de Hbo-opleiding Bedrijfskunde richting Finance & Control afgerond. Sinds 1 mei 2021 ben ik als Beleidsondersteunend medewerker verbonden aan de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Waar ik me bezig houd met de financiële, administratieve- en personele zaken van de lopende onderzoeksprojecten. En als sleutelfiguur functioneer tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten en probeer een en ander in goede banen te leiden.

  Contact: diana.wetzels@zuyd.nl | werkdagen: ma t/m vrij

  Sarah WillardSarah Willard
  Als socioloog en sociaal pedagogisch hulpverlener ben ik gespecialiseerd in actief burgerschap, zorg en beleid. Ik heb kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg, het sociaal domein en innovatie met behulp van technologie. Ik ben sinds 2013 in dienst bij Zuyd Hogeschool. Als docent ben ik voornamelijk actief t.a.v. kwalitatieve onderzoeksmethodologie en het begeleiden van afstudeerders. Via mijn promotieonderzoek (‘Supporting community-dwelling older adults’, zie projecten voor meer info) hoop ik een bijdrage te leveren aan een meer toekomstbestendige zorg door onderzoek te doen naar de vraag hoe ouderen ondersteund kunnen worden in het nemen van meer eigen regie in het zorgproces en door onderzoek te doen naar de vraag welke facetten kunnen bijdragen aan het langer thuiswonen van kwetsbare ouderen. Ik ben werkzaam bij de opleidingen Minor Science, Universitair Traject, Social Work, Verpleegkunde. Mijn expertise is gericht op (o.a.) de thema’s: sociologie, sociaal domein, community-care, zorginnovatie, kwalitatief onderzoek.

  Contact: sarah.willard@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of ResearchGate

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Onderstaand vindt u de beschrijving van een aantal projecten van het lectoraat. Via de links kunt u doorklikken naar een projectbeschrijving.

  Projecten

  • Landelijk onderzoek consortium Positieve Gezondheid | Esther Bloemen– van Gurp | lees meer

  • PROSPECT: prostaatkankerkeuzehulp voor neveneffecten | Esther Bloemen-van Gurp, Renée Verwey, Laura Hochstenbach | lees meer
  • Evaluatie pilots binnen het Zuyderland eHealth living lab | Laura Hochstenbach en Renée Verwey | lees meer
  • Personal Health Train - LIME | Esther Bloemen-van Gurp, Nadine Spierts en Nena Kruithof | lees meer

  • GGD Appstore | Pieter Eijgenraam | lees meer

  • Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken : praktijkleren | Pieter Eijgenraam | lees meer

  • Leren in dialoog: Uitbreiding en verduurzaming leernetwerk | Pieter Eijgenraam | lees meer

  • Afstudeerprojecten en minoren | Pieter Eijgenraam | lees meer

  • Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers | Jerôme van Dongen | lees meer

  • Leergemeenschap Heerlen STAND-BY! | Jerôme van Dongen | lees meer

  • IPOS  | Jerôme van Dongen | lees meer

  • Diverse scholings- en adviseringstrajecten | Jerôme van Dongen | lees meer

  • ‘Supporting community-dwelling older adults; evaluation of an Online Community Care Platform to support older adults and their caregivers’  | Sarah Willard | lees meer

  • Interprofessionele samenwerking in eerstelijns teams | Erik van Rossum | lees meer

  • Nurses in the Lead towards High Quality Community Care | Gerrie Bours | lees meer

  • Vital Communities en Ageing in Place | Gerrie Bours | lees meer

  • Evidence based practice en shared decision making in de oncologische nazorg | Gerrie Bours | lees meer

  • Training Eenzaamheid 75+ | lees meer

  • LINC | Erik van Rossum | lees meer

  • DEDICATED | lees meer

  • Meer bewegen met uw Smartphone | Renée Verwey| lees meer

  • Qwiek.up ADL | Renée Verwey, Marjolein Knibbeler, Nadine Spierts, Monique Lexis | lees meer

  • In vier stappen naar een nieuw interprofessioneel samenwerkingsverband in de wijk | Jerôme van Dongen | lees meer

 • Producten

  Website ‘Langer Thuis in Eigen Huis’

  Contactpersoon: Sarah Willard
  Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg ontwerpteams om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving. Lectoraatslid Sarah Willard nam deel aan een van deze ontwerpteams (bekijk het product van Sarah). Op hun website vind je hun oplossingen per woningtype, maar ook handige tips die het wonen aangenamer, makkelijker en veiliger maken. Alle hier gepresenteerde oplossingen zijn gebaseerd op interviews met bewoners.

  Ga naar de website

  De QuickScan Interprofessionele Samenwerking

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  De QuickScan Interprofessionele samenwerking is een instrument voor interprofessionele teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen. Middels de QuickScan kunnen teams/netwerken reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om deze te optimaliseren. Ze vertalen de uitkomsten dan naar bijvoorbeeld een ontwikkel- of vervolgtraject. De QuickScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het gebied van interprofessionele samenwerking (in teams) en groepsdynamica.

  Bekijk de factsheet of de kennisclips/video's:

  Meer informatie
 • Onderwijs en scholing

  Onderwijs en scholing

  Onderwijs 

  Het lectoraat levert een zichtbare bijdrage aan het onderwijsproces van studenten. Lectoraatsleden dragen met hun expertise vanuit onderzoek- en innovatieprojecten bij aan diverse bacheloropleidingen (vooral de opleiding Verpleegkunde)  en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Gezondheidsinnovatie. Ook werken ze mee aan de ontwikkeling van uitdagende leeromgevingen in het praktijkveld en initiëren en begeleiden ze afstudeeropdrachten. Leden van het lectoraat zijn ook heel actief in het interprofessioneel opleiden van studenten, een speerpunt van de opleidingen in het zorg- en welzijnsdomein. Daarin wordt ook samenwerking gezocht met mbo en wo opleidingen in de regio. Bekijk de factsheets in het Nederlands of Engels.

  Scholing
  Medewerkers van het lectoraat verzorgen diverse scholingen voor zorgprofessionals in het werkveld. Die scholingen zijn vooral gericht op teamvorming en –samenwerking, professioneel leiderschap, evidence based handelen en het creëren van een goed leer- en innovatieklimaat in teams.
  Verpleegkundig leiderschap in de wijkzorg is een leer-en verbetertraject dat ontwikkeld is in samenspraak met Envida, een zorgorganisatie die ook onderdeel is van de Academische Werkplaats Ouderenzorg. Dit leertraject heeft als doel het verder ontwikkelen van verpleegkundig leiderschap bij wijkverpleegkundigen. Inhoudelijk sluit het traject aan bij het kwaliteitskader wijkverpleging en het expertisegebied wijkverpleegkundigen. Het leertraject is geaccrediteerd door de VenVN en levert 44 punten op voor het kwaliteitsregister. 
  Gerrie Bours is betrokken als docent bij de master Gezondheidsinnovatie vooral bij de module over ontwikkelingen in de gezondheidszorg en het wetenschapsonderwijs. Daarnaast begeleidt zij studenten bij de master Gezondheidsinnovatie (MGI) en de Master Facility en Real Estate Management (FREM) bij hun masterthesis. Zij maakt deel uit van de opleidingscommissies van de Master MGI en de Master FREM. Verder is zij tweede beoordelaar van bachelorthesis van de HBOV. Daarnaast Gerrie als professioneel coach betrokken bij de master Gezondheidsinnovatie, de master Facility en Real Estate Management en bij diverse (onderzoeks)projecten die als doel hebben het  leerklimaat op afdelingen te versterken (waaronder het LINC project)

Lectoraat Wijkgerichte Zorg
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen