Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Future-proof Financial

We leven in data-gedreven tijdperk. In dit tijdperk wordt het steeds belangrijker om op basis van analyse, informatie te distilleren uit deze data zodat we tot accurate en valide beslissingen kunnen komen. Hierbij wordt er van accountants, accountants in business, controllers en financials in het algemeen verwacht dat zij deze accurate en valide beslissingen ondersteunen en/of maken. Dit terwijl er ook steeds hogere verwachtingen zijn ten aanzien van de tijd waarin de analyse wordt uitgevoerd, in sommige gevallen bij voorkeur continue. Om aan deze verwachting te kunnen voldoen dient de financial zijn eigen augmented Intelligence te creëren.

Augmented intelligence is het verbeteren van de cognitieve prestaties van de financial met behulp van technologie. Het stelt de financial in staat om sneller accuratere en betrouwbaardere analyses te kunnen uitvoeren en beslissing te kunnen maken. De methode en technieken die hiervoor gebruikt worden zijn machine learning, artifical intelligence en blockchain.

Naast de inzet van augmented intelligence voor financiële cijfers en beslissingen worden er ook steeds betrouwbaarder cijfers verwacht op de andere gebieden waardecreatie.  Diverse onderzoeken tonen aan dat de ‘intangible assets’ een steeds belangrijkere component vormen van de totale waarde van een onderneming. Deze ‘intangible assets’ zijn kennis, data/informatie, research & development, innovatiekracht, (‘Intellectual Capital’ en ‘Human Capital’). Daarnaast groeit het besef dat organisaties onderdeel zijn van een groter ecoysteem en dat ecologische/milieu-aspecten (Natural Capital) en sociale factoren (‘Social & Relationship Capital’) worden gezien als belangrijke en noodzakelijke elementen om waardecreatie op korte, maar met name de middellange en lange termijn te bewerkstelligen.

Het lectoraat focust zich op waardecreatie door de inzet van augmented intelligence zodat de financieel in staat is om de uitdagingen van vandaag en morgen beter te doorgronden en op te lossen.

Bijzonder lectoraten
De bijzondere lectoraten Statistiek en Data Science en Future-proof Auditor maken onderdeel uit van het lectoraat Future-proof Financial.

Lectorale rede

Op 20 mei 2016 werd dr. Martijn Zoet geïnstalleerd als lector. Zijn inaugurele rede 'Het nieuwe normaal voor de financiële professional' kunt u hier nalezen.

Leden en lector van het lectoraat Future-proof Financial

 • Doelstellingen

  Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken. Waarbij beiden gericht zijn op het samenwerken met studenten, docenten, academies, kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven.

  Het lectoraat Future-proof Financial kent twee onderzoekslijnen: Fact Based Finance and Control en Sustainable Finance and Control. We werken op dit moment met het CBS aan een derde onderzoekslijn ter ondersteuning van onderzoekslijn 1 en 2: Statistiek en Data Science voor Fact Based Finance and Control.

  1. Fact Based Finance and Control

  De Wwft affaire bij ING en bij Danske Bank, de collateralized debt obligations affaire in de financiële crisis, offshoring constructies en transfer pricing constructies zijn maar een paar voorbeelden waarin financiële huishoudingen en gegevens bewust of onbewust niet in control zijn of worden gemanipuleerd. Wanneer dit bewust gebeurt, kan hierover een mening worden gevormd door overheden, burgers en klanten, zoals is gebeurd in de Panama papers en de Paradise papers. Ondanks het feit dat een aantal van de hiervoor genoemde activiteiten als verwerpelijk of in sommige gevallen verboden kan worden gezien, is de organisatie wel in control en voert deze fact based zijn werk uit. Wanneer de hiervoor genoemde punten onbewust gebeuren, is dit een kwalijke zaak en is de organisatie ook niet in control.

  Wanneer direct de vraag wordt gesteld aan een organisatie of zij in control zijn, dan zal het antwoord vaak een éénduidig ‘ja’ zijn. Tevens wordt er dan bij controleplichtige organisaties verwezen naar de handtekening van de accountant. Wanneer je aan dezelfde groep mensen vraagt of ze binnen 10 minuten willen aangeven hoeveel varianten van het inkoop-, purchase to pay of order to cash proces ze binnen de organisaties hebben, blijft het vaak stil. Als je dan tevens aangeeft dat ze van elke variant ook nog de doorlooptijd moet doorgeven dan geven de meesten aan dat dit niet mogelijk is. Terwijl dezelfde groep medewerkers en organisaties wel aangeeft in control te zijn. Dit soort control wordt in de toekomst steeds belangrijker. Omdat van de ‘financial’ steeds meer wordt verwacht ten aanzien van bijvoorbeeld (het ontdekken en voorkomen van) fraude en aan de andere kant dat ze steeds specifieker en gerichter advies gaan geven. En daarvoor is een grip op de organisatie nodig die tot nu bewust werd vermeden of waaraan de organisatie nog niet toe was.

  Hoe komt dat nu? Organisaties zijn in constante tweestrijd. Aan de ene kant willen ze meer flexibiliteit, innovatief zijn, effectiever worden, efficiënter zijn. Aan de andere kant willen organisaties de bedrijfsrisco’s beperken en dienen ze compliant te zijn aan de wet- en regelgeving. Belangrijk is hierbij om de juiste balans te vinden en daardoor een wendbare organisatie te creëren. Om een wendbare organisatie te creëren die tevens feit gebaseerd en in control is, dienen organisaties zich bewust te zijn van hun data, beslissingen en processen en de (externe en interne) factoren die daarop van toepassing zijn. Pas als een organisatie zich bewust is van haar data, beslissingen en processen, dan is het mogelijk om hier grip op te krijgen.

  Om deze grip te realiseren is, naast een continue aandacht voor thema’s als ethisch en integer handelen, technologische innovatie van groot belang. De vraag is allang niet meer of je als financiële professional of financiële dienstverlener in de technologische ontwikkeling moet meegaan. Het niet doen betekent dat je over een aantal jaren onvoldoende toegevoegde waarde hebt in organisaties. De vraag is wel of je in elke technologische ontwikkeling moet meegaan? Na 60 jaar ICT-applicaties is het duidelijk geworden dat ‘just jumping into IT-solutions’ onvoldoende oplossing brengt voor het verbeteren van de (financiële) dienstverlening. Een belangrijke reden dat de meerderheid van deze ‘verbeterings’-projecten mislukken, is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het inventariseren, analyseren, ontwerpen en inrichten van de bedrijfsprocessen, beslissingen en gegevens die de informatietechnologie dienen te ondersteunen.

  Deze onderzoekslijn heeft tot doel (technologische) innovaties die leiden tot meer fact based finance & control te ontwikkelen en te verspreiden.

  In de traditionele visie van Finance & Control en Accountancy wordt met name gericht op het meten en analyseren van financieel rendement gebaseerd op de waarde stromen: Financial Capital en Manufactured Capital. De huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er vanuit een nieuw perspectief naar Finance & Control dient te worden gekeken. In dit nieuwe perspectief zijn Financial Capital en Manufactured Capital slechts twee van de zes waarde stromen die in ogenschouw dienen te worden genomen als een organisatie wordt beoordeeld. De andere vier waarde stromen zijn Intellectual Capital, Human Capital, Natural Capital en Social & Relationship Capital. Voor elk van deze vier waarde stromen geldt hetzelfde als voor de waarde stromen Financial Capital en Manufactured Capital, deze dienen namelijk fact based te worden gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd.

  Dat dit thema nu al zeer actueel is, wordt onder andere gedemonstreerd door één term die nu al dagelijks in gesprekken terugkomt: greenwashing. Greenwashing is het zich beter voordoen op één van de vier nieuwe waarde stromen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Hier zijn de twee onderzoekslijnen dan ook in elkaar geweven. Een aanvullend probleem bij de vier nieuwe kapitalen is dat zowel de beroepspraktijk als de wetenschap geen eenduidige manier van meten, analyseren en rapporteren heeft. Dit brengt naast het eenduidig en correct meten een extra uitdaging met zich mee, namelijk het definiëren van de juiste metingen en analyse. Dit geldt ook voor het Financial Capital en Manufactured Capital maar in mindere mate. Het zorgen voor de juiste metingen en analyses is het doel van onderzoekslijn twee.

  Lees meer Lees minder

  2. Sustainable Finance and Control

  De traditionele visie van Finance & Control en Accountancy richt zich op financieel rendement en is in feite nog gebaseerd op het industriële tijdperk waarin geld (‘Financial Capital’) en goederen (‘Manufactured Capital’) de belangrijkste ‘value drivers’ van een organisatie vormden. ‘Tangible assets’, tastbare bezittingen dus. Diverse onderzoeken tonen aan dat de ‘intangible assets’ een steeds belangrijkere component vormen van de totale waarde van een onderneming. Onderstaande figuur (Ocean Tomo, 2017) toont dat aan voor de S&P 500.

  Figuur: De opbouw van waarde bij S&P 500 bedrijven

  In het nieuwe ‘informatie- en datagedreven tijdperk’ vormen dus naast ‘tangible assets’ (geld en goederen), de ‘intangible assets’ als kennis, data/informatie, research & development, innovatiekracht, (‘Intellectual Capital’ en ‘Human Capital’) belangrijke valuedrivers. Daarnaast groeit het besef dat organisaties onderdeel zijn van een groter ecoysteem en dat ecologische/milieu-aspecten (Natural Capital) en sociale factoren (‘Social & Relationship Capital’) worden gezien als belangrijke en noodzakelijke elementen om waardecreatie op korte, maar met name de middellange en lange termijn te bewerkstelligen. Het feit dat steeds meer organisaties (zowel profit- als non-profit organisaties) de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen en daaraan een bijdrage willen leveren, toont aan dat organisaties steeds meer vanuit een stakeholder-gedachte en als onderdeel van het totale eco-systeem worden gezien.

  Al deze ingrijpende veranderingen leiden tot een grotere vraag naar financiële professionals met een bredere kijk op economie en accountancy. Sustainable Finance & Control beschouwt daarom financieel, sociaal en milieurendement in combinatie (‘People, Planet, Profit’ oftewel ‘The Triple Bottom Line’). Het multiple capital-denken en handelen concretiseren we vanuit het ‘Value Creation Framework’ waarin 6  Capitals worden onderkend, die de waarde en toekomstbestendigheid van een organisatie bepalen. 

  We ontwikkelen en verspreiden nieuwe modellen/kaders voor dit nieuwe tijdperk en benadrukken de overgang van het (smalle) aandeelhoudersmodel naar het (brede) stakeholdermodel. Als Future proof Financial ben je in staat om betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie te genereren, waarbij je gebruikt maakt van moderne informatie- en communicatietechnologie (die centraal staat bij de onderzoekslijn Fact Based Finance & Control). We vertalen en verspreiden dit naar concrete oplossingen voor (MKB) organisaties als mogelijke handreiking om ook in het nieuwe tijdperk over de juiste stuur- en beheersingsinstrumenten te beschikken.

 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u een overzicht van de voornaamste (onderzoeks)projecten waarmee het lectoraat zich bezighoudt.

  Overall onderzoeksprojecten

  • Algoritme Lab
   Het doel van het algoritme lab is het ontwikkelen van algoritmes die in de praktijk gebruikt of toegepast kunnen worden voor het ondersteunen en overnemen van kennisintensieve taken.
  • Chaos / Resilience lab
   Het doel van het Chaos / Resilience lab is het ontwikkelen van een proactieve manier van risicomanagement. Chaos Engineering gaat uit van de grondgedachte dat werkelijk alles wat fout kan gaan ook daadwerkelijk fout gaat. Het stelsel van interne beheersmaatregelen dient in beginsel zodanig te zijn ingericht dat risico’s tot een aanvaardbaar niveau worden terug gebracht, doch eventuele leemtes in de bestaande opzet en werking van interne beheersmaatregelen kunnen bijdragen aan het ontstaan van risico’s en hiermee gepaard gaande chaos.

  Specifieke onderzoeksprojecten

  • Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData)
   Big Data speelt een grote rol in onze maatschappij, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Steeds meer keuzen en besluiten worden gebaseerd op de analyse van verzamelde gegevens. Het is echter vaak niet duidelijk wie kan en mag beschikken over de gegevens, hoe analysemethoden precies werken en hoe nauwkeurig ze zijn, en hoe Big Data op een manier kan worden ingezet die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Het themaprogramma VWData geeft een impuls aan wetenschappelijk onderzoek en aan technische en maatschappelijke oplossingen voor het verantwoord omgaan met Big Data.
  • Zuyderland, MijnParkinsoncoach
   MijnParkinsoncoach is een werkende e-health tool die ontwikkeld wordt om de kwaliteit van de zorg te verhogen en de doelmatigheid van de zorg te vergroten. In dit project wordt de impact van de coach op het zorgproces geëvalueerd.
  • Continuous Auditing
   Het doel van dit project is om beter in kaart te brengen waarom Continuous Auditing nog niet breed wordt toegepast, welke hindernissen moeten worden overwonnen en welke tooling er nodig is voor de realisatie ervan. Deze kennis dient de deelnemende bedrijven in staat te stellen een eigen roadmap voor Continuous Auditing te definiëren welke oog heeft voor zowel de organisatorische als de technische aspecten van Continuous Auditing.
 • Lector

  Dr. Martijn Zoet is per 1 mei 2015 benoemd als lector van het lectoraat Future-proof Financial.

  Martijn studeerde aan de Universiteit Utrecht en J. Mack Robinson College of Business van de Georgia State University. Hij promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met het thema ‘Methode en Concepten voor Business Rules Management’. Hij is daarna vijfenhalf jaar werkzaam geweest voor de Hogeschool Utrecht, waar hij bij het lectoraat Extended Enterprise Studies (EES) een eigen onderzoekslijn leidde op het gebied van proces- en bedrijfsregelmanagement. Sinds 2015 is Martijn verbonden aan Zuyd Hogeschool. Op basis van zijn huidige onderzoek spreekt hij op diverse wetenschappelijke conferenties en publiceert in zowel wetenschappelijke als vaktijdschriften.

  Naast zijn activiteiten in het onderwijs is Martijn ook actief als ondernemer en spreker. Vanuit het EDM-Competence Centre ondersteunt en begeleidt Martijn bedrijven, instituten en overheden bij het in kaart brengen van hun uitdagingen en de daarbij benodigde oplossingen. Hierbij staat voor Martijn een eerlijk advies in begrijpelijke taal centraal. Eerlijk betekent soms ook dat de pijnpunten in bepaalde situaties aan de oppervlakte worden gebracht. Maar wel met als doel om daarna, vanuit een gedegen advies, uw bedrijfsvoering te verbeteren. Als spreker geeft Martijn lezingen, die bekend staan om een inspirerende inhoud die op een voor iedereen begrijpbare manier wordt gebracht. Complexe hypetermen en technologieën worden vertaald naar begrijpbare concepten en toepassing op de alledaagse praktijk. Twee voorbeelden hiervan zijn de uitleg van Artificial Intelligence op basis van een kopje koffie en Blockchain op basis van een strandwandeling. Na afloop van een sessie met Martijn keert u altijd huiswaarts met nieuwe ideeën en inspiratie.

 • Leden

  Het lectoraat bestaat uit de volgende leden:

   

  Drs. Rob Jacobs RA RC
  Rob Jacobs is momenteel senior docent bij de opleiding Finance & Control van Zuyd Hogeschool, kerndocent bij de opleiding Business Control aan de Universiteit Maastricht en oprichter/eigenaar van CIRCLE5, een adviesbureau op het gebied van Sustainable Finance & Control. Ook is hij PhD-promovendus en verricht hij onderzoek op het gebied van 'Integrated Thinking & Reporting' . Hij heeft circa acht jaar ervaring als openbaar accountant en circa twaalf jaar als manager in de energiesector in diverse functies op het gebied van Finance & Control.

  Rob is erg geïnteresseerd in de overgang naar de nieuwe economie waarin duurzaamheid en technologie en data-analyse een belangrijke rol spelen. Daarnaast is hij ‘linking pin’ naar de opleiding Finance & Control van Zuyd Hogeschool.

   

  Twan Schevers MSc
  Twan Schevers is in 2015 afgestudeerd als Master of Science aan de Open Universiteit met als specialisatie Controlling en Business Process Management. Het eindonderzoek dat heeft plaatsgevonden betrof de invulling van taken, activiteiten en processen binnen de organisatie Zuyd Hogeschool. Twan is naast lid van het lectoraat actief als docent bedrijfseconomie/marketing bij de opleiding Commercieel Management (vanaf 2009).

  Vóór de huidige functie was Twan meerdere jaren actief in diverse functies binnen de financiële dienstverlening. Tevens is Twan op dit moment politiek actief als gemeenteraadslid en lid van een auditcommissie. Het doel om deel te nemen in dit lectoraat is om het ‘optimaliseren van bedrijfsprocessen’ meer in te bedden in het onderwijs van de diverse faculteiten van Zuyd en de kennis van dit vakgebied middels onderzoek meer verdieping te kunnen geven. Van daaruit ook de koppeling makend tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor dit lectoraat om de meerwaarde voor bedrijfsleven en onze studenten beter te garanderen.

   

  Barry van der Ven RA
  Barry is registeraccountant en doceert Accountancy aan de Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Bij Zuyd Hogeschool is zijn specialisatie het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie waarbij de inrichting van bedrijfsprocessen een prominente plaats inneemt.

  De huidige ICT-ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de opzet van bedrijfsprocessen voortdurend aan verandering onderhevig is. Het lectoraat biedt voor Barry de gelegenheid om met betrekking tot dit onderwerp onderzoek te doen en bedrijfsvraagstukken op het gebied van Business Process Management en Internal Control te voorzien van praktijkgerichte oplossingen. Barry heeft Accountancy gestudeerd aan de HEAO Sittard alsmede de Universiteit van Tilburg en is ruim twaalf jaar als openbaar accountant werkzaam geweest bij PwC. Binnen PwC was hij voornamelijk betrokken bij jaarrekeningcontroles in de financiële sector.

   

  Eric Mantelaers RA CISA C|CISO
  Eric Mantelaers, in het dagelijks leven openbaar accountant en hoofd Bureau Vaktechniek van RSM Accountants, is verbonden aan drie Limburgse onderwijsinstituten. Sinds 1996 is hij als docent verbonden aan de accountantsopleiding van Maastricht University. Zijn PhD traject volgt hij aan de Open Universiteit. Tevens maakt hij onderdeel uit van het lectoraat Future-proof Financial van Zuyd Hogeschool. 

  Primair is hij hier verantwoordelijk voor het onderzoek op het vlak van De accountant van de toekomst en de mogelijkheden en onmogelijkheden om taken te automatiseren. Aandachtspunten zijn Blockchain, Continuous Auditing, Data Analytics zoals Proces Mining, Data Mining en vergelijkbare technieken. Dit onderwerp sluit naadloos aan op zijn PhD research onderwerp. Momenteel verricht Mantelaers onderzoek naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan het adagium Automating the Auditor. Mantelaers combineert het beroep van openbaar accountant met het doceren op dit vlak, het schrijven van artikelen en met het verrichten van onderzoek.

   

  Drs. ing. Koen Smit
  Koen Smit is in 2013 cum laude afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en heeft in 2015 zijn MSc. behaald aan de Universiteit Utrecht in Business Informatics. Koen is sinds 2013 werkzaam als docent/onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht (HU).

  Daarnaast is Koen sinds 2015 werkzaam als promovendus aan de Open Universiteit (OU) alwaar hij zijn promotieonderzoek uitvoert naar de koppeling tussen bedrijfslogica en informatiesystemen. Tevens is Koen lid van het lectoraat DSS van de Hogeschool Utrecht en extern lid van het lectoraat OKB van Zuyd Hogeschool. Zijn expertise richt zich voornamelijk op de onderwerpen Bedrijfsregelmanagement en Enterprise-architectuur.

   

  Maik Beuken
  Maik Beuken doceert wiskunde en statistiek aan de faculteit Financieel Management. Hij studeerde wiskunde aan de lerarenopleidingen in Sittard en Tilburg. Vanuit een diepe interesse in het gebied van Data Science en de toepassingen voor de financial is hij betrokken, als docent-onderzoeker, bij het lectoraat. Binnen het lectoraat draagt hij bij aan het onderzoek naar descriptive, predictive en prescriptive algoritmen die toepasbaar zijn op financiële data met als doel om vanuit statistische technieken meerwaarde te creëren voor het beroep van de accountant en bedrijfseconoom.

   

  Diana Wetzels
  Diana Wetzels is beleidsondersteunend medewerker en contactpersoon van het lectoraat Future-proof Financial.

   

 • Publicaties

  Wetenschappelijke publicaties

  • Smit, K., Zoet M. (2018). An Organizational Capability and Resource Based Perspective on Business Rules Management,Proceedings of the International Conference On Information Systems (ICIS), San Francisco.
  • Smit, K., Zoet, M., & Versendaal, J. (2018). Identifying Challenges in Business Rules Management Implementations regarding the Elicitation, Design, and Specification Capabilities at Dutch Governmental Institutions, Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA). 19 (2).
  • Zoet, M., Smit, K. & Mantelaers, E. (2018) Artificiële Intelligentie: Financials buiten spel? We Are Finance 1(2), (2018). Thema: Data Analyse is de toekomst.
  • Smit, K. & Zoet, M. (2018). Applying the Decision Model and Notation in Practice: A Method to Design and Specify Business Decisions and Business Logic. Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Information Systems, Corfu.
  • Edriouch, J., Bemelmans, R., Zoet, M. & Beumers, J. (2018). Blockchain voor het HBO.
  • Mantelaers, E. & Zoet, M. (2018). Continuous Auditing: A Practical Maturity Model. Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Information Systems, Corfu.
  • El Hajjaji, R., El Mansouri J., Saïd, S., Smit, K., Berkhout, M., and Zoet, M. (2018). Usability and learnability of BRMSs: a case study Proceedings of the 15th International Conference on Enterprise, Systems, Accounting, Logistics & Management (ICESALM).
  • Smit, K. & Zoet, M. (2018) A Governance Framework for (semi) Automated Decision-making. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het DMA-Diagram. Lees meer
  • Interview voor Zuyd Unlimited: Concurreren met Amazon - Grote veranderingen in de wereld van Accounting en Finance & Control.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het transparantie raamwerk voor beslissingen. Lees meer
  • Leewis, S., Smit, K., Zoet, M. (2018) Solving Problems by Implementing a Business Rules Management System. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Leewis, S., Smit, K., Zoet, M. (2018) A Tool for Analyzing Business Rules Management Solution Implementations'. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Post, R., Smit, K. Zoet, M. (2018). Identifying Factors Affecting Blockchain Technology Diffusion. Proceedings of the 24th Americas Conference on Information Systems (AMCIS).
  • Leewis, S., Smit, K., Zoet, M. (2018) An Explorative Study Into Situational Artefact Construction in Business Rules Management. Proceedings of the 31st Bled eConference.
  • Mantelaers, E. & Zoet, M. (2018) A New Explorative Model to Assess the Financial Credit Risk Assessment. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Smit, K., Zoet, M. (2018). Identifying Challenges in Business Rules Management Implementations Regarding the Governance Capability at Governmental Institutions, 51st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS2018) / IEEE.
  • Zoet, M., Van der Ven, B., Van De Coevering, R., Edriouch, J., Van Der Meulen, S. (2017). De future proof financial en process Mining
  • Smit, K., Versendaal, J., & Zoet, M. (2017). Identifying Challenges in BRM Implementations Regarding the Verification and Validation Capabilities at Governmental Institutions. Proceedings of the 21st Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Langkawi.
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). A Cost-Benefit Method for Business Rules Normalization. International Journal on Advances in Intelligent Systems, 10(3), pp 355-364.
  • Zoet, M. (2017) FinTech: De Toekomst is vandaag, Fagro Improve Relatiemagazine najaar 2017.
  • Zoet, M. (2017). de maand juli op  de 365 slimme dagen in 2018 kalender, Dag van het MKB.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 4. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). AlphaGo Zero uitgelegd op basis van het kinderspel "warmer/kouder". Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K., De Haan, E. (2017). Classification Scheme for BRMS: the lifecyle of a business rule. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K., De Haan, E. (2017). Classification Scheme for BRMS: the variability of a business rule. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Decision Management: The choice between a human or a machine. Lees meer
  • Zoet, M. & Jacobs, R. (2017). De accountant voor het block, een reactie. Lees meer
  • Zoet, M. (2017). Transparantie van beslissingen (in het kader van GDPR). Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 3. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). De Data-Driehoek: Intelligence en Data Science Perspectief. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). Verification Capabilities for Business Rules Management in the Dutch Governmental Context. Proceedings of the 5th International Conference on Research and Innovation in Information Systems, Langkawi. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). Functional Requirements for Business Rules Management Systems. Proceedings of the 23rd Americas Conference on Information Systems, Boston. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 2. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). A BRM Reference Process for the Dutch Government. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Langkawi. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 1. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M., & Versendaal, J. (2017) Issues in the Issues in the verification and validation of Business Rules Management implementations at the Dutch Government, Langkawi.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). RAPID. Website & Pulse.
  • Interview met Martijn Zoet (2017): De rauwe werkelijkheid: niet de leugens die bij de directie of het bestuur op tafel liggen, Zuyd Magazine.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Het data-netwerk-effect en bewuste data-donoren. Website & Pulse.
  • de Haan, E. & Zoet M.  (2017). Fundamental Constructs for Derivation Business Rules. Proceedings of the Ninth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Nice.
  • Zoet, M., Smit, K., & de Haan, E. (2017). An economic approach to business rules normalization. Proceedings of the Ninth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Nice.
  • Smit, K., Zoet, M. (2016). Management Control System for Business Rules Management. International Journal on Advances in Systems and Measurements (IARIA), pp 210-219.
  • Smit, K., Zoet, M., & Slot, R. (2016). Compliance Principles for Decision Management Solutions at the Dutch Government. Proceedings of the twenty-seventh Australasian Conference on Information Systems.
  • Zoet, M. (2016). FinTech Files: Een Sneak Preview. Pulse
  • Zoet, M., Mantelaers. (2016). E. Watson RA, aangenaam! AVTR: Tijdschrift voor accountancy-vaktechniek en tuchtrecht.
  • Zoet, M. (2016). Het nieuwe normaal voor de financiele professional: processen, beslissingen, gegevens, bedrijfsregels en informatietechnologie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen Zuyd Onderzoek.
  • Zoet, M., Smit, K. (2016). Business Rules Management Principles. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Chiayi.
  • Zoet, M., Smit, K., De Haan, E. (2016). Performance Indicators for Business Rules Management. Proceedings of the International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Venice.
  • Smit, K., Zoet, M. (2016). Utilizing change effort prediction to analyse modifiability of business rules architectures. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Chiayi.
  • Smit, K., Zoet, M., Berkhout, M. (2016) A Framework for Traceability of Legal Requirements in the Dutch Governmental Context. Proceedings of the Bled EConference, Bled.
  • Zoet, M. (2016). The first version of the business rules management and decision management technology landscape.
  • Zoet, M., De Haan, E. & Smit, K. (2016). Seven business models for decision management. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2016). Vier omgangsvormen tussen ministeries en uitvoeringsinstanties. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2016). Zeven business modellen voor decision management. Pulse.
  • Zoet, M., De Haan, E. & Smit, K. (2015). Business Rules Management: Geldigheidsbeheer. Pulse.
  • Zoet, M., Smit, K. & Leewis, S. (2015). A Classification of Modification Categories for Business Rules. Proceedings of the 28th Bled eConference on eEcosystems, Bled, 155 – 168.
  • Zoet, M. & De Haan, E. (2015). Classificatieschema BRMS: Deel 2. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Classificatieschema BRMS. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2015). Business Rules: What Changes Occur in Practice? Pulse.
  • Zoet, M., De Haan, E. & Smit, K. (2015). Traceerbaarheid en Business Rules. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Decision Management: De Keuze tussen mens en machine. Pulse.
  • Zoet, M. & De Haan, E. (2015). X-Tech the new hype from the 60’s. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2015). Principled Performance. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Decision Management: The Dowsing Rod of Change. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2015). Business Rules Management: De meest voorkomende wijzigingen in de praktijk. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). X-Tech: De nieuwe hype die al jaren bestaat. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Het classificeren van wijzigingen aan een informatiesysteem voor de uitvoering van bedrijfsregels. Pulse.
  • Zoet, M., Smit, K., & de Haan, E. (2014). Business Models for Business Rules. Proceedings of the 27th eConference on eEcosystems, Bled, 17 – 29.
  • Zoet, M., de Haan, E., & Smit, K. (2014). Van Wetsanalyse tot Producten en Diensten voor Burgers en Bedrijven. Utrecht, Hogeschool Utrecht.
  • Zoet, M., de Haan, E., & Smit, K. (2014). Beheer van BR. Utrecht, Hogeschool Utrecht.
  • Zoet, M., de Haan, E., & Smit, K. (2014). Modulegids / Themabeschrijving BRM. Utrecht, Hogeschool Utrecht.
  • Zoet, M., & Versendaal, J. (2014). Defining Collaborative Business Rules Management Solutions: Framework and Method. Information Systems and E-Business Management.
  • Zoet, M., Smit, K (2014). A Business Process & Decision Management Maturity Model for the Governmental Sector. Proceedings of the 11th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics (ICESAL), Crete, Greece.
  • Zoet, M. (2014). Methods and Concepts for Business Rules Management. Doctoral Thesis.
  • Zoet, M., & Versendaal, J. (2013). Business Rules Management Service System: Added Value by Means of Business Interoperability. In v. M. Sinderen, P. Oude Luttighuis, E. Folmer & S. Bosms (Eds.), International IFIP Working Conference on Enterprise Interoperability (Vol. 144, pp. 145-157). Twente: Springer.
  • Zoet, M., & Versendaal, J. (2013). Business Rules Management Solutions Problem Space: Situational Factors. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Jeju.
  • Van Grondelle, J., Zoet, M., & Vermeer, F. (2013). Characterizing Declarativity across Business Process Formalisms. Proceedings of the The International Information Management Association, New York.
  • Vermeer, F., Zoet, M., Van Grondelle, J., Jansen, S., & De Haan, E. (2013). Transforming Existing Procedural Business Processes into a Constraint-Based Formalism Proceedings of the Australian conference on information systems, Melbourne.
  • Zoet, M (2013). GRIP op Bermudadriehoek. Business Information Magazine. 2(1). 12.
  • Jonkers, H., Engelsman, W., Proper. E, Molnar, W., Gaaloul, K., Van der Linden, D., Van Stokkum, W., Joosen, M., Steen, M., Heerink, L., Debije, L., Hoppenbrouwers, S., Wilmont, I., Schier, A., Versendaal, J. Zoet, M., Iacob, M., and Amrit, C. (2012) Agile Service Development: A Practical Introduction
  • Ravesteyn, P., Zoet, M., Spekschoor, J., & Loggen, R. (2012). Is there dependence between process maturity and process performance? Communications of the IIMA, 12(2), 65-80.
  • Zoet, M. (2012). Business Rules Value Proposition. Cooling Down Magazine. 8(9). 11.
  • Lankhorst, M., Zoet, M., Janssen, W., & Molnar, W. (2012). Agility. In M. Lankhorst (Ed.), Agile Service Development: Combining Adaptive Methods and Flexible Solutions. Heidelberg: Springer.
  • Zoet, M., Heerink, L., Lankhorst, M., Hoppenbrouwers, S., & Van Stokkum, W. (2012). An Agile Way of Working. In M. Lankhorst (Ed.), Agile Service Development: Combining Adaptive Methods and Flexible Solutions. Heidelberg: Springer.
  • Steen, M., Jacobs, M., Jonkers, H., Zoet, M., Engelsman, W., Versendaal, J., Debije, L. (2012). Service Modelling. In M. Lankhorst (Ed.), Agile Service Development: Combining Adaptive Methods and Flexible Solutions. Heidelberg: Springer.
  • Zoet, M., Versendaal, J., & Ravesteyn, P. (2011). A Business Rules Viewpoint on Risk and Compliance Management. Proceedings of the Bled EConference, Bled.
  • Zoet, M., Versendaal, J., Ravesteyn, P., & Welke, R. (2011). Alignment of Business Process Management and Business Rules. Proceedings of the European Conference on Information Systems.
  • Stout, M., Versendaal, J., Knobbout, J., Spek, K., Tammer, M., & Zoet, M. (2011). Factors for Succesful Engineering and Exploitation of Services: Four Explorative Case Studies on Servitization. Proceedings of the 2nd Carpe Networking Conference, Utrecht.
  • Hoppenbrouwers, S., Zoet, M., Versendaal, J., & Van de Weerd, I. (2011). Agile Service Development: A Rule-Based Method Engineering. Proceedings of the 4th Working Conference on Method Engineering, Paris.
  • Hoppenbrouwers, S., Zoet, M., Versendaal, J., & Van de Weerd, I. (2011). Agile Service Development: A Rule-Based Method Engineering. Proceedings of the Enterprise Information Systems 2011, Delft.
  • Zoet, M., Ravesteyn, P., & Versendaal, J. (2011). A Structured Analysis of Business Rules Representation Languages: Defining a Normalization Form. Proceedings of the Australian conference on information systems, Sydney.
  • Knobbout, J. and Zoet, M. (2011). Ontwikkeling van kennismanagement voor het MKB bij Europese Aanbestedingen. Slimme inkoop voor het MKB.
  • Zoet, M. (2011). Bedrijfsregels en de levenscyclus van bedrijfsprocessen. Business Process Magazine. 17(3). 43-45.
  • Ravesteyn, P., & Zoet, M. (2010). A BPM-Systems architecture that supports dynamic and collaborative processes. Journal of International Technology and Information Management, 19(3), 25-37.
  • Zoet, M., Welke, R., Versendaal, J., & Ravesteyn, P. (2009). Aligning risk management and compliance considerations with business process development. Proceedings of the EC-Web.
  • Zoet, M., Schakel, R., & Ravesteyn, P. (2009). Business Process Classification Framework: Study and Synthesis of the literature. Proceedings of the Eighth International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, Kristianstad
  • Zoet, M. (2009). Aligning Governance, Risk Management and Compliance with Business Process Development through Business Rules. Master Thesis’s, Utrecht Univerity.


  Vakpublicaties

  • Zoet, M., Van der Ven, B., Van De Coevering, R., Edriouch, J., Van Der Meulen, S. (2017). De future proof financial en process Mining
  • Zoet, M., Smit, K. & Mantelaers, E. (2018) Artificiële Intelligentie: Financials buiten spel? We Are Finance 1(2), (2018). Thema: Data Analyse is de toekomst.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het DMA-Diagram.  
  • Interview voor Zuyd Unlimited: Concurreren met Amazon - Grote veranderingen in de wereld van Accounting en Finance & Control.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het transparantie raamwerk voor beslissingen.
  • Edriouch, J., Bemelmans, R., Zoet, M. & Beumers, J. (2018). Blockchain voor het HBO.
  • Schriftelijke bijdragen of fysieke producten
  • Zoet, M., Van der Ven, B., Van De Coevering, R., Edriouch, J., Van Der Meulen, S. (2017). De future proof financial en process Mining.
  • Creëren Maturity Model Continious Auditing voor APG, PGGM, AZL, Obvion, Sprenkels en Verschuren, PNA en DU Roi;
  • Creëren Protocol Data Access Continous Auditing voor APG, PGGM, AZL, Obvion, Sprenkels en Verschuren, PNA en DU Roi.
  • Edriouch, J., Bemelmans, R., Zoet, M. & Beumers, J. (2018). Blockchain voor het HBO;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Transparantie in het kader van de GDPR;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018)  Decision Management the choice between a human;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Classification for BRMS;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018)  Classification for BRMS – Lifecycle.


  Mondelinge bijdragen

  • Cursus voor de medewerkers samenstel van RSM Nederland Accountants. Future Proof Accountant - Analytics en Blockchain (2018). De onderwerpen: De Data Driehoek, de vijf vormen van de decision mining en de 54 vormen van data analytics toegepast binnen de financiële functie. De zeven levenfase van een analytics. De accoutant als micro-service;
  • Presentatie voor de voor medewerkers van de Universiteit Leiden (Financial Shared Service Centre en Team Control), De Data-Driehoek en AI (2018). De onderwerpen: Data Driehoek en de vijf vormen van de decision mining toegepast binnen de financiële functie;
  • Fundamentals Data Science voor medewerkers van APG - Groep 2, De Data-Driehoek en de het DMA-Diagram (2018);
  • Presentatie voor interne medewerkers en de ledenraad van de Rabobank, Artificial Intelligence (2018);
  • Presentatie voor raad van commissarissen Mercurius Beleggingsmaatschappij, Vastgoed en Blockchain (2018);
  • Strategische Sessie voor Medtronic, Onderwerpen: De Data-Driehoek en het DMA Diagram, Process Mining en Predictive & Prescriptive Analysis en Process Mining Capabilities (2018);
  • Fundamentals Data Science voor medewerkers van APG - Groep 1, De Data-Driehoek en de het DMA-Diagram (2018);
  • Strategische Sessie voor Medtronic, Onderwerpen: Roadmap voor implementatie Process Mining, Valkuilen, Do’s en Don'ts bij het implementeren van Process Mining en het inrichten van Governance voor Process Mining (2018);
  • Presentatie voor angel investors genodigd door het LIOF, Artificial Intelligence (2018);
  • Presentatie bij NEVI bijeenkomst, De datadriehoek en inkoop (2018);
  • Keynote Speech Upgrade Smart Business event, Infobesitas en Artificial Intelligence (2018);
  • Presentatie bij de Regioborrel Verenging van Registercontrollers, Artificial Intelligence (2018);
  • Rondetafel/Discussiesessie voor het bestuur en de directie van DSM’s pensioenfonds, The future of pensions (2018);
  • Presentatie voor de klanten en relaties van Aureus Vermogen, Blockchain and/versus CryptoCurrencies(2018);
  • Capita Selecta bijeenkomst van de opleiding bedrijfseconomie, Artifical Intelligence for financials (2018);
  • Permanente Educatie voor medewerkers van o.a. Zuyderland, Medtronic, Rockwool, Fagro, Woonpunt en GP International Holding NV, Introductie FinTech (2018);
  • Verzorgen Lezing op het seminar Ontwikkeling van de financiële functie (2017);
  • Verzorgen Presentatie Integrated Thinking Vaktechnisch overleg RSM (2017);
  • Verzorgen presentatie Blockchain voor Vastgoed Business Club LA ROTONDA (2017);
  • Verzorgen presentatie Dag van de Limburgse Financial (2017).
    
 • Video's: Future Proof Financial with Eric Mantelaers
Future Proof Financial with Eric Mantelaers NR: 1 NV COS De bijbel voor accountants en studenten

Lectoraat Future-proof Financial
Ligne 1
6131 MT Sittard