Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Future-proof Financial

Boekhoudschandalen, directieleden die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzitten, burgers en klanten die het zat zijn om op dezelfde vraag vier verschillende antwoorden te krijgen, het verstrekken van onjuiste subsidies en de constante roep om transparantie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van organisaties die de grip verloren zijn. Hoe komt dat nu?

Organisaties zijn in constante tweestrijd. Aan de ene kant willen ze meer flexibiliteit en minder regels, maar aan de andere kant willen ze de bedrijfsrisco’s beperken. Het is belangrijk om hierbij de juiste balans te vinden en een wendbare organisatie te creëren. ‘Bedrijfsregel Management’ is het geheel van methoden, technieken en gereedschappen die kunnen bijdragen aan het realiseren van zo’n wendbare organisatie. Organisaties zijn niet vrij in de manier waarop ze producten en diensten leveren, maar zijn gebonden aan de eisen die gesteld worden in de wetgeving, regelgeving en het (intern) beleid. Het vertalen van wet- en regeling naar de inrichting van bedrijfsprocessen, bedrijfsbeslissingen en gegevens in organisaties dient op een consistente, precieze, verifieerbare en valideerbare manier te gebeuren. Het lectoraat Future-proof Financial focust zich op onderzoek naar het inrichten van deze bedrijfsprocessen, bedrijfsbeslissingen, gegevens en bedrijfsregels.

Door onderzoeksprogramma’s vorm te geven en uit te bouwen wil het lectoraat meerwaarde creëren voor de studenten, docenten en onderzoekers van Zuyd, alsmede voor de beroepspraktijk en de wetenschappelijke wereld. Samengevat is het doel van het lectoraat voor de komende jaren: samenwerken met studenten, docenten en het bedrijfsleven aan het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot kennisintensieve bedrijfsprocessen.

Lectorale rede

Op 20 mei 2016 werd dr. Martijn Zoet geïnstalleerd als lector. Zijn inaugurele rede 'Het nieuwe normaal voor de financiële professional' kunt u hier nalezen.

Lees de rede (pdf)

Leden en lector van het lectoraat Future-proof Financial

 • Doelstellingen

  “Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot kennisintensieve bedrijfsprocessen teneinde de kennisontwikkeling en professionaliteit in met name de dienstverlenende sector te bevorderen”.

  Het Lectoraat Future-proof Financial kent drie onderzoekslijnen.

  Business Process Management 
  Verschillende boekhoudschandalen, directieleden die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzitten, burgers en klanten die het zat zijn om op één vraag vier verschillende antwoorden te krijgen, het verstrekken van onjuiste subsidies en de constante roep om transparantie zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen van organisaties die de grip verloren zijn. Hoe komt dat nu? Organisaties zijn in constante tweestrijd. Aan de ene kant willen ze meer flexibiliteit, effectiever worden, efficiënter zijn. Aan de andere kant willen organisaties de bedrijfsrisco’s beperken en dienen ze compliant te zijn aan de wet- en regelgeving. Belangrijk is hierbij om de juiste balans te vinden en daardoor een wendbare organisatie te creëren. 

  Om een wendbare organisatie te creëren dienen organisaties zich bewust te zijn van hun processen en de (externe en interne) factoren die daarop van toepassing zijn. Pas als een organisatie bewust is van haar processen, dan is het mogelijk om hier grip op te krijgen. Bij kennisintensieve processen is het daarbij van groot belang dat het zogenaamde 360 graden perspectief in beschouwing genomen wordt. Dus niet alleen de processen maar ook de gegevens en bijbehorende beslissingen (zie Figuur 2). 

  Organisaties in de zakelijke dienstverlening zullen hun processen meer moeten optimaliseren en innoveren. Dit geldt voornamelijk voor de kennisintensieve bedrijfsprocessen. Hoe kun je (keten) processen en bedrijfsregels zo optimaal mogelijk inrichten en borgen? Dit onderwerp is verankerd in de onderzoekslijn Business Process Management. 

  Business Rules Management 
  Organisaties zijn niet vrij in de manier waarop zij producten en diensten leveren, maar zij zijn gebonden aan de eisen die gesteld worden in de wetgeving, regelgeving en het (intern) beleid. Daarin worden de basisvoorwaarden beschreven met betrekking tot de dienstverlening. Deze basisvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen evenals de voorwaarden op grond waarvan beslissingen over die rechten en plichten genomen dienen te worden. Deze basisvoorwaarden dienen in acht genomen te worden door een organisatie bij het inrichten van haar bedrijfsprocessen, beslissingen en bijbehorende gegevensstructuur, om de producten en diensten te leveren (Zie figuur 2). 
  Een middel om grip te krijgen op (veranderingen in) het voortbrengingsproces van wet- en regelgeving naar de producten en/of diensten van een organisatie is de toepassing van Business Rules Management (BRM). BRM kan worden ingezet om het leveren van producten en diensten op een waarheidsgetrouwe, efficiënte, effectieve en herhaalbare wijze plaats te laten vinden daarbij rekening houdend met wet- en regelgeving. De potentiële baten van BRM zijn: het bevorderen van de rechtszekerheid, het transparant maken van de organisatie, het sneller kunnen implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving, het sneller feedback kunnen leveren op voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving en het kunnen hergebruiken van kennis in de organisatie en buiten de organisatie. 

  Figuur: de relatie tussen processen, gegevens, beslissingen en bedrijfsregels

  In de onderzoekslijn Business Rules Management wordt behandelt hoe regels, die beschreven staan in wet- en regelgeving en het (intern) beleid, op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier ontworpen, gespecificeerd en geïmplementeerd kunnen worden.

  ICT-gedreven innovatie in de financieel-zakelijke dienstverlening 
  In 2014 en de eerste helft van 2015 is er meer dan 17 miljard dollar geïnvesteerd in FinTech startups. Een aantal voorbeelden van dit type startups, die bestaande financiële dienstverlening verbeteren of nieuwe financiële diensten aanbieden door middel van informatietechnologie zijn: SoFI, Avant, Dianrong, Lunchpoint, Revel Systems, Grouplend, MarketInvoice, GuiaBolso, Guideline Technologies, VoicePay, Tio Networks, Argon Credit, WEPAY, BitFlyer en SABR zijn. De informatietechnologie waar deze startups onder ander gebruik van maken zijn: Bitcoin, Blockchain, Computing Everywhere, The Internet of Things, Context Rich Systems, Predictive Analytics en de Cloud. Niet elke startup of technologische innovatie zal blijven bestaan maar een aantal zullen het ‘nieuwe normaal’ worden. En de technologische revolutie stopt niet bij deze ontwikkelingen maar zal doorzetten. Moet je als financiële professional of financiële dienstverlener nu in elke technologische ontwikkeling meegaan? 

  Figuur: maandelijkse investeringen Fintech

  Na zestig jaar ICT applicaties is het duidelijk geworden dat ‘just jumping into IT solutions’ onvoldoende oplossing brengt voor het verbeteren van de (financiële) dienstverlening. Een belangrijke reden dat de meerderheid van deze ‘verbeterings’-projecten mislukken is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het inventariseren, analyseren, ontwerpen en inrichten van de bedrijfsprocessen, beslissingen en gegevens die de informatietechnologie dient te ondersteunen. Deze onderwerpen zijn verankerd in de eerste twee onderzoekslijnen: business rules management en business proces management. Technologische innovaties veranderen de klassieke rol van de financiële professional die de jaarrekeningen opstelt of de boeken controleert naar een proactieve en waarde toevoegende rol als bedrijfseconomisch adviseur. Het effect van technologische innovatie op het veranderende beroep van de financiële professional is het onderwerp van de derde onderzoekslijn: “ICT-gedreven innovatie in de financieel-zakelijke dienstverlening."

 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u een overzicht van de voornaamste (onderzoeks)projecten waarmee het lectoraat zich bezighoudt.

 • Lector

  Dr. Martijn Zoet is per 1 mei 2015 benoemd als lector van het lectoraat Future-proof Financial.

  Martijn Zoet (1983) is de laatste vijfenhalf jaar werkzaam geweest voor de Hogeschool Utrecht, waar hij bij het lectoraat Extended Enterprise Studies (EES) een eigen onderzoekslijn leidde op het gebied van proces- en bedrijfsregelmanagement. De laatste twee jaar heeft Martijn de rol vervuld van programmaleider van het Business Rules Management Living Lab. In dit Lab werd samen met vijf overheidsinstanties gewerkt aan oplossingen om de gestelde eisen, in de vorm van wet- en regelgeving, te kunnen vertalen naar bedrijfsregels waarmee uiteindelijk de producten, diensten en onderliggende processen worden vormgegeven. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan het project Agile Service Development. Dit is een onderdeel van het diensteninnovatieprogramma Service Innovation & ICT van het Ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Martijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het boek 'Agile Service Development'.

  Martijn promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met het thema ‘Methode en Concepten voor Business Rules Management’. Daarnaast is hij sinds 2012 bestuurslid van het Business Rules Platform Nederland. Hij publiceert voor diverse wetenschappelijke conferenties en in tijdschriften, in met name het Business Process Management en Business Rules Management domein.

 • Leden

  Het lectoraat bestaat uit de volgende leden:

   

  Drs. Rob Jacobs RA RC
  Rob Jacobs is momenteel senior docent bij de opleiding Finance & Control van Zuyd Hogeschool, kerndocent bij de opleiding Business Control aan de Universiteit Maastricht en oprichter/eigenaar van CIRCLE5, een adviesbureau op het gebied van Sustainable Finance & Control. Ook is hij PhD-promovendus en verricht hij onderzoek op het gebied van 'Integrated Thinking & Reporting' . Hij heeft circa acht jaar ervaring als openbaar accountant en circa twaalf jaar als manager in de energiesector in diverse functies op het gebied van Finance & Control.

  Rob is erg geïnteresseerd in de overgang naar de nieuwe economie waarin duurzaamheid en technologie en data-analyse een belangrijke rol spelen. Daarnaast is hij ‘linking pin’ naar de opleiding Finance & Control van Zuyd Hogeschool.

   

  Twan Schevers MSc
  Twan Schevers is in 2015 afgestudeerd als Master of Science aan de Open Universiteit met als specialisatie Controlling en Business Process Management. Het eindonderzoek dat heeft plaatsgevonden betrof de invulling van taken, activiteiten en processen binnen de organisatie Zuyd Hogeschool. Twan is naast lid van het lectoraat actief als docent bedrijfseconomie/marketing bij de opleiding Commercieel Management van de faculteit (vanaf 2009).

  Vóór de huidige functie was Twan meerdere jaren actief in diverse functies binnen de financiële dienstverlening. Tevens is Twan op dit moment politiek actief als gemeenteraadslid en lid van een auditcommissie. Het doel om deel te nemen in dit lectoraat is om het ‘optimaliseren van bedrijfsprocessen’ meer in te bedden in het onderwijs van de diverse faculteiten van Zuyd en de kennis van dit vakgebied middels onderzoek meer verdieping te kunnen geven. Van daaruit ook de koppeling makend tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor dit lectoraat om de meerwaarde voor bedrijfsleven en onze studenten beter te garanderen.

   

  Barry van der Ven RA
  Barry is registeraccountant en doceert Accountancy aan de Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Bij Zuyd Hogeschool is zijn specialisatie het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie waarbij de inrichting van bedrijfsprocessen een prominente plaats inneemt.

  De huidige ICT-ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de opzet van bedrijfsprocessen voortdurend aan verandering onderhevig is. Het lectoraat biedt voor Barry de gelegenheid om met betrekking tot dit onderwerp onderzoek te doen en bedrijfsvraagstukken op het gebied van Business Process Management en Internal Control te voorzien van praktijkgerichte oplossingen. Barry heeft Accountancy gestudeerd aan de HEAO Sittard alsmede de Universiteit van Tilburg en is ruim twaalf jaar als openbaar accountant werkzaam geweest bij PwC. Binnen PwC was hij voornamelijk betrokken bij jaarrekeningcontroles in de financiële sector.

   

  Eric Mantelaers RA CISA C|CISO
  Eric Mantelaers, in het dagelijks leven openbaar accountant en hoofd Bureau Vaktechniek van RSM Accountants, is verbonden aan drie Limburgse onderwijsinstituten. Sinds 1996 is hij als docent verbonden aan de accountantsopleiding van Maastricht University. Zijn PhD traject volgt hij aan de Open Universiteit. Tevens maakt hij onderdeel uit van het lectoraat Future-proof Financial van Zuyd Hogeschool. 

  Primair is hij hier verantwoordelijk voor het onderzoek op het vlak van De accountant van de toekomst en de mogelijkheden en onmogelijkheden om taken te automatiseren. Aandachtspunten zijn Blockchain, Continuous Auditing, Data Analytics zoals Proces Mining, Data Mining en vergelijkbare technieken. Dit onderwerp sluit naadloos aan op zijn PhD research onderwerp. Momenteel verricht Mantelaers onderzoek naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan het adagium Automating the Auditor. Mantelaers combineert het beroep van openbaar accountant met het doceren op dit vlak, het schrijven van artikelen en met het verrichten van onderzoek.

   

  Drs. ing. Koen Smit
  Koen Smit is in 2013 cum laude afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en heeft in 2015 zijn MSc. behaald aan de Universiteit Utrecht in Business Informatics. Koen is sinds 2013 werkzaam als docent/onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht (HU).

  Daarnaast is Koen sinds 2015 werkzaam als promovendus aan de Open Universiteit (OU) alwaar hij zijn promotieonderzoek uitvoert naar de koppeling tussen bedrijfslogica en informatiesystemen. Tevens is Koen lid van het lectoraat DSS van de Hogeschool Utrecht en extern lid van het lectoraat OKB van Zuyd Hogeschool. Zijn expertise richt zich voornamelijk op de onderwerpen Bedrijfsregelmanagement en Enterprise-architectuur.

   

  Maik Beuken
  Maik Beuken doceert wiskunde en statistiek aan de faculteit Financieel Management. Hij studeerde wiskunde aan de lerarenopleidingen in Sittard en Tilburg. Vanuit een diepe interesse in het gebied van Data Science en de toepassingen voor de financial is hij betrokken, als docent-onderzoeker, bij het lectoraat. Binnen het lectoraat draagt hij bij aan het onderzoek naar descriptive, predictive en prescriptive algoritmen die toepasbaar zijn op financiële data met als doel om vanuit statistische technieken meerwaarde te creëren voor het beroep van de accountant en bedrijfseconoom.

   

  Diana Wetzels
  Diana Wetzels is beleidsondersteunend medewerker en contactpersoon van het lectoraat Future-proof Financial.

   

 • Publicaties

  Wetenschappelijke publicaties

  • Smit, K., Zoet M. (2018). An Organizational Capability and Resource Based Perspective on Business Rules Management,Proceedings of the International Conference On Information Systems (ICIS), San Francisco.
  • Smit, K., Zoet, M., & Versendaal, J. (2018). Identifying Challenges in Business Rules Management Implementations regarding the Elicitation, Design, and Specification Capabilities at Dutch Governmental Institutions, Journal of Information Technology Theory and Application (JITTA). 19 (2).
  • Zoet, M., Smit, K. & Mantelaers, E. (2018) Artificiële Intelligentie: Financials buiten spel? We Are Finance 1(2), (2018). Thema: Data Analyse is de toekomst.
  • Smit, K. & Zoet, M. (2018). Applying the Decision Model and Notation in Practice: A Method to Design and Specify Business Decisions and Business Logic. Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Information Systems, Corfu.
  • Edriouch, J., Bemelmans, R., Zoet, M. & Beumers, J. (2018). Blockchain voor het HBO.
  • Mantelaers, E. & Zoet, M. (2018). Continuous Auditing: A Practical Maturity Model. Proceedings of the 12th Mediterranean Conference on Information Systems, Corfu.
  • El Hajjaji, R., El Mansouri J., Saïd, S., Smit, K., Berkhout, M., and Zoet, M. (2018). Usability and learnability of BRMSs: a case study Proceedings of the 15th International Conference on Enterprise, Systems, Accounting, Logistics & Management (ICESALM).
  • Smit, K. & Zoet, M. (2018) A Governance Framework for (semi) Automated Decision-making. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het DMA-Diagram. Lees meer
  • Interview voor Zuyd Unlimited: Concurreren met Amazon - Grote veranderingen in de wereld van Accounting en Finance & Control.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het transparantie raamwerk voor beslissingen. Lees meer
  • Leewis, S., Smit, K., Zoet, M. (2018) Solving Problems by Implementing a Business Rules Management System. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Leewis, S., Smit, K., Zoet, M. (2018) A Tool for Analyzing Business Rules Management Solution Implementations'. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Post, R., Smit, K. Zoet, M. (2018). Identifying Factors Affecting Blockchain Technology Diffusion. Proceedings of the 24th Americas Conference on Information Systems (AMCIS).
  • Leewis, S., Smit, K., Zoet, M. (2018) An Explorative Study Into Situational Artefact Construction in Business Rules Management. Proceedings of the 31st Bled eConference.
  • Mantelaers, E. & Zoet, M. (2018) A New Explorative Model to Assess the Financial Credit Risk Assessment. Proceedings of the Tenth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Rome.
  • Smit, K., Zoet, M. (2018). Identifying Challenges in Business Rules Management Implementations Regarding the Governance Capability at Governmental Institutions, 51st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS2018) / IEEE.
  • Zoet, M., Van der Ven, B., Van De Coevering, R., Edriouch, J., Van Der Meulen, S. (2017). De future proof financial en process Mining
  • Smit, K., Versendaal, J., & Zoet, M. (2017). Identifying Challenges in BRM Implementations Regarding the Verification and Validation Capabilities at Governmental Institutions. Proceedings of the 21st Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Langkawi.
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). A Cost-Benefit Method for Business Rules Normalization. International Journal on Advances in Intelligent Systems, 10(3), pp 355-364.
  • Zoet, M. (2017) FinTech: De Toekomst is vandaag, Fagro Improve Relatiemagazine najaar 2017.
  • Zoet, M. (2017). de maand juli op  de 365 slimme dagen in 2018 kalender, Dag van het MKB.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 4. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). AlphaGo Zero uitgelegd op basis van het kinderspel "warmer/kouder". Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K., De Haan, E. (2017). Classification Scheme for BRMS: the lifecyle of a business rule. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K., De Haan, E. (2017). Classification Scheme for BRMS: the variability of a business rule. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Decision Management: The choice between a human or a machine. Lees meer
  • Zoet, M. & Jacobs, R. (2017). De accountant voor het block, een reactie. Lees meer
  • Zoet, M. (2017). Transparantie van beslissingen (in het kader van GDPR). Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 3. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). De Data-Driehoek: Intelligence en Data Science Perspectief. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). Verification Capabilities for Business Rules Management in the Dutch Governmental Context. Proceedings of the 5th International Conference on Research and Innovation in Information Systems, Langkawi. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). Functional Requirements for Business Rules Management Systems. Proceedings of the 23rd Americas Conference on Information Systems, Boston. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 2. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M. (2017). A BRM Reference Process for the Dutch Government. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Langkawi. Lees meer
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Introductie Decision Model and Notation (DMN): Deel 1. Lees meer
  • Smit, K., Zoet, M., & Versendaal, J. (2017) Issues in the Issues in the verification and validation of Business Rules Management implementations at the Dutch Government, Langkawi.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). RAPID. Website & Pulse.
  • Interview met Martijn Zoet (2017): De rauwe werkelijkheid: niet de leugens die bij de directie of het bestuur op tafel liggen, Zuyd Magazine.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2017). Het data-netwerk-effect en bewuste data-donoren. Website & Pulse.
  • de Haan, E. & Zoet M.  (2017). Fundamental Constructs for Derivation Business Rules. Proceedings of the Ninth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Nice.
  • Zoet, M., Smit, K., & de Haan, E. (2017). An economic approach to business rules normalization. Proceedings of the Ninth International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Nice.
  • Smit, K., Zoet, M. (2016). Management Control System for Business Rules Management. International Journal on Advances in Systems and Measurements (IARIA), pp 210-219.
  • Smit, K., Zoet, M., & Slot, R. (2016). Compliance Principles for Decision Management Solutions at the Dutch Government. Proceedings of the twenty-seventh Australasian Conference on Information Systems.
  • Zoet, M. (2016). FinTech Files: Een Sneak Preview. Pulse
  • Zoet, M., Mantelaers. (2016). E. Watson RA, aangenaam! AVTR: Tijdschrift voor accountancy-vaktechniek en tuchtrecht.
  • Zoet, M. (2016). Het nieuwe normaal voor de financiele professional: processen, beslissingen, gegevens, bedrijfsregels en informatietechnologie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen Zuyd Onderzoek.
  • Zoet, M., Smit, K. (2016). Business Rules Management Principles. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Chiayi.
  • Zoet, M., Smit, K., De Haan, E. (2016). Performance Indicators for Business Rules Management. Proceedings of the International Conference on Information, Process, and Knowledge Management, Venice.
  • Smit, K., Zoet, M. (2016). Utilizing change effort prediction to analyse modifiability of business rules architectures. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Chiayi.
  • Smit, K., Zoet, M., Berkhout, M. (2016) A Framework for Traceability of Legal Requirements in the Dutch Governmental Context. Proceedings of the Bled EConference, Bled.
  • Zoet, M. (2016). The first version of the business rules management and decision management technology landscape.
  • Zoet, M., De Haan, E. & Smit, K. (2016). Seven business models for decision management. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2016). Vier omgangsvormen tussen ministeries en uitvoeringsinstanties. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2016). Zeven business modellen voor decision management. Pulse.
  • Zoet, M., De Haan, E. & Smit, K. (2015). Business Rules Management: Geldigheidsbeheer. Pulse.
  • Zoet, M., Smit, K. & Leewis, S. (2015). A Classification of Modification Categories for Business Rules. Proceedings of the 28th Bled eConference on eEcosystems, Bled, 155 – 168.
  • Zoet, M. & De Haan, E. (2015). Classificatieschema BRMS: Deel 2. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Classificatieschema BRMS. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2015). Business Rules: What Changes Occur in Practice? Pulse.
  • Zoet, M., De Haan, E. & Smit, K. (2015). Traceerbaarheid en Business Rules. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Decision Management: De Keuze tussen mens en machine. Pulse.
  • Zoet, M. & De Haan, E. (2015). X-Tech the new hype from the 60’s. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2015). Principled Performance. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Decision Management: The Dowsing Rod of Change. Pulse.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2015). Business Rules Management: De meest voorkomende wijzigingen in de praktijk. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). X-Tech: De nieuwe hype die al jaren bestaat. Pulse.
  • Zoet, M. (2015). Het classificeren van wijzigingen aan een informatiesysteem voor de uitvoering van bedrijfsregels. Pulse.
  • Zoet, M., Smit, K., & de Haan, E. (2014). Business Models for Business Rules. Proceedings of the 27th eConference on eEcosystems, Bled, 17 – 29.
  • Zoet, M., de Haan, E., & Smit, K. (2014). Van Wetsanalyse tot Producten en Diensten voor Burgers en Bedrijven. Utrecht, Hogeschool Utrecht.
  • Zoet, M., de Haan, E., & Smit, K. (2014). Beheer van BR. Utrecht, Hogeschool Utrecht.
  • Zoet, M., de Haan, E., & Smit, K. (2014). Modulegids / Themabeschrijving BRM. Utrecht, Hogeschool Utrecht.
  • Zoet, M., & Versendaal, J. (2014). Defining Collaborative Business Rules Management Solutions: Framework and Method. Information Systems and E-Business Management.
  • Zoet, M., Smit, K (2014). A Business Process & Decision Management Maturity Model for the Governmental Sector. Proceedings of the 11th International Conference on Enterprise Systems, Accounting and Logistics (ICESAL), Crete, Greece.
  • Zoet, M. (2014). Methods and Concepts for Business Rules Management. Doctoral Thesis.
  • Zoet, M., & Versendaal, J. (2013). Business Rules Management Service System: Added Value by Means of Business Interoperability. In v. M. Sinderen, P. Oude Luttighuis, E. Folmer & S. Bosms (Eds.), International IFIP Working Conference on Enterprise Interoperability (Vol. 144, pp. 145-157). Twente: Springer.
  • Zoet, M., & Versendaal, J. (2013). Business Rules Management Solutions Problem Space: Situational Factors. Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems, Jeju.
  • Van Grondelle, J., Zoet, M., & Vermeer, F. (2013). Characterizing Declarativity across Business Process Formalisms. Proceedings of the The International Information Management Association, New York.
  • Vermeer, F., Zoet, M., Van Grondelle, J., Jansen, S., & De Haan, E. (2013). Transforming Existing Procedural Business Processes into a Constraint-Based Formalism Proceedings of the Australian conference on information systems, Melbourne.
  • Zoet, M (2013). GRIP op Bermudadriehoek. Business Information Magazine. 2(1). 12.
  • Jonkers, H., Engelsman, W., Proper. E, Molnar, W., Gaaloul, K., Van der Linden, D., Van Stokkum, W., Joosen, M., Steen, M., Heerink, L., Debije, L., Hoppenbrouwers, S., Wilmont, I., Schier, A., Versendaal, J. Zoet, M., Iacob, M., and Amrit, C. (2012) Agile Service Development: A Practical Introduction
  • Ravesteyn, P., Zoet, M., Spekschoor, J., & Loggen, R. (2012). Is there dependence between process maturity and process performance? Communications of the IIMA, 12(2), 65-80.
  • Zoet, M. (2012). Business Rules Value Proposition. Cooling Down Magazine. 8(9). 11.
  • Lankhorst, M., Zoet, M., Janssen, W., & Molnar, W. (2012). Agility. In M. Lankhorst (Ed.), Agile Service Development: Combining Adaptive Methods and Flexible Solutions. Heidelberg: Springer.
  • Zoet, M., Heerink, L., Lankhorst, M., Hoppenbrouwers, S., & Van Stokkum, W. (2012). An Agile Way of Working. In M. Lankhorst (Ed.), Agile Service Development: Combining Adaptive Methods and Flexible Solutions. Heidelberg: Springer.
  • Steen, M., Jacobs, M., Jonkers, H., Zoet, M., Engelsman, W., Versendaal, J., Debije, L. (2012). Service Modelling. In M. Lankhorst (Ed.), Agile Service Development: Combining Adaptive Methods and Flexible Solutions. Heidelberg: Springer.
  • Zoet, M., Versendaal, J., & Ravesteyn, P. (2011). A Business Rules Viewpoint on Risk and Compliance Management. Proceedings of the Bled EConference, Bled.
  • Zoet, M., Versendaal, J., Ravesteyn, P., & Welke, R. (2011). Alignment of Business Process Management and Business Rules. Proceedings of the European Conference on Information Systems.
  • Stout, M., Versendaal, J., Knobbout, J., Spek, K., Tammer, M., & Zoet, M. (2011). Factors for Succesful Engineering and Exploitation of Services: Four Explorative Case Studies on Servitization. Proceedings of the 2nd Carpe Networking Conference, Utrecht.
  • Hoppenbrouwers, S., Zoet, M., Versendaal, J., & Van de Weerd, I. (2011). Agile Service Development: A Rule-Based Method Engineering. Proceedings of the 4th Working Conference on Method Engineering, Paris.
  • Hoppenbrouwers, S., Zoet, M., Versendaal, J., & Van de Weerd, I. (2011). Agile Service Development: A Rule-Based Method Engineering. Proceedings of the Enterprise Information Systems 2011, Delft.
  • Zoet, M., Ravesteyn, P., & Versendaal, J. (2011). A Structured Analysis of Business Rules Representation Languages: Defining a Normalization Form. Proceedings of the Australian conference on information systems, Sydney.
  • Knobbout, J. and Zoet, M. (2011). Ontwikkeling van kennismanagement voor het MKB bij Europese Aanbestedingen. Slimme inkoop voor het MKB.
  • Zoet, M. (2011). Bedrijfsregels en de levenscyclus van bedrijfsprocessen. Business Process Magazine. 17(3). 43-45.
  • Ravesteyn, P., & Zoet, M. (2010). A BPM-Systems architecture that supports dynamic and collaborative processes. Journal of International Technology and Information Management, 19(3), 25-37.
  • Zoet, M., Welke, R., Versendaal, J., & Ravesteyn, P. (2009). Aligning risk management and compliance considerations with business process development. Proceedings of the EC-Web.
  • Zoet, M., Schakel, R., & Ravesteyn, P. (2009). Business Process Classification Framework: Study and Synthesis of the literature. Proceedings of the Eighth International Conference on Perspectives in Business Informatics Research, Kristianstad
  • Zoet, M. (2009). Aligning Governance, Risk Management and Compliance with Business Process Development through Business Rules. Master Thesis’s, Utrecht Univerity.


  Vakpublicaties

  • Zoet, M., Van der Ven, B., Van De Coevering, R., Edriouch, J., Van Der Meulen, S. (2017). De future proof financial en process Mining
  • Zoet, M., Smit, K. & Mantelaers, E. (2018) Artificiële Intelligentie: Financials buiten spel? We Are Finance 1(2), (2018). Thema: Data Analyse is de toekomst.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het DMA-Diagram.  
  • Interview voor Zuyd Unlimited: Concurreren met Amazon - Grote veranderingen in de wereld van Accounting en Finance & Control.
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Het transparantie raamwerk voor beslissingen.
  • Edriouch, J., Bemelmans, R., Zoet, M. & Beumers, J. (2018). Blockchain voor het HBO.
  • Schriftelijke bijdragen of fysieke producten
  • Zoet, M., Van der Ven, B., Van De Coevering, R., Edriouch, J., Van Der Meulen, S. (2017). De future proof financial en process Mining.
  • Creëren Maturity Model Continious Auditing voor APG, PGGM, AZL, Obvion, Sprenkels en Verschuren, PNA en DU Roi;
  • Creëren Protocol Data Access Continous Auditing voor APG, PGGM, AZL, Obvion, Sprenkels en Verschuren, PNA en DU Roi.
  • Edriouch, J., Bemelmans, R., Zoet, M. & Beumers, J. (2018). Blockchain voor het HBO;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Transparantie in het kader van de GDPR;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018)  Decision Management the choice between a human;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018) Classification for BRMS;
  • Zoet, M. & Smit, K. (2018)  Classification for BRMS – Lifecycle.


  Mondelinge bijdragen

  • Cursus voor de medewerkers samenstel van RSM Nederland Accountants. Future Proof Accountant - Analytics en Blockchain (2018). De onderwerpen: De Data Driehoek, de vijf vormen van de decision mining en de 54 vormen van data analytics toegepast binnen de financiële functie. De zeven levenfase van een analytics. De accoutant als micro-service;
  • Presentatie voor de voor medewerkers van de Universiteit Leiden (Financial Shared Service Centre en Team Control), De Data-Driehoek en AI (2018). De onderwerpen: Data Driehoek en de vijf vormen van de decision mining toegepast binnen de financiële functie;
  • Fundamentals Data Science voor medewerkers van APG - Groep 2, De Data-Driehoek en de het DMA-Diagram (2018);
  • Presentatie voor interne medewerkers en de ledenraad van de Rabobank, Artificial Intelligence (2018);
  • Presentatie voor raad van commissarissen Mercurius Beleggingsmaatschappij, Vastgoed en Blockchain (2018);
  • Strategische Sessie voor Medtronic, Onderwerpen: De Data-Driehoek en het DMA Diagram, Process Mining en Predictive & Prescriptive Analysis en Process Mining Capabilities (2018);
  • Fundamentals Data Science voor medewerkers van APG - Groep 1, De Data-Driehoek en de het DMA-Diagram (2018);
  • Strategische Sessie voor Medtronic, Onderwerpen: Roadmap voor implementatie Process Mining, Valkuilen, Do’s en Don'ts bij het implementeren van Process Mining en het inrichten van Governance voor Process Mining (2018);
  • Presentatie voor angel investors genodigd door het LIOF, Artificial Intelligence (2018);
  • Presentatie bij NEVI bijeenkomst, De datadriehoek en inkoop (2018);
  • Keynote Speech Upgrade Smart Business event, Infobesitas en Artificial Intelligence (2018);
  • Presentatie bij de Regioborrel Verenging van Registercontrollers, Artificial Intelligence (2018);
  • Rondetafel/Discussiesessie voor het bestuur en de directie van DSM’s pensioenfonds, The future of pensions (2018);
  • Presentatie voor de klanten en relaties van Aureus Vermogen, Blockchain and/versus CryptoCurrencies(2018);
  • Capita Selecta bijeenkomst van de opleiding bedrijfseconomie, Artifical Intelligence for financials (2018);
  • Permanente Educatie voor medewerkers van o.a. Zuyderland, Medtronic, Rockwool, Fagro, Woonpunt en GP International Holding NV, Introductie FinTech (2018);
  • Verzorgen Lezing op het seminar Ontwikkeling van de financiële functie (2017);
  • Verzorgen Presentatie Integrated Thinking Vaktechnisch overleg RSM (2017);
  • Verzorgen presentatie Blockchain voor Vastgoed Business Club LA ROTONDA (2017);
  • Verzorgen presentatie Dag van de Limburgse Financial (2017).
    

Lectoraat Future-proof Financial
Ligne 1
6131 MT Sittard