Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Professionalisering van het Onderwijs

Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs richt zich op de ontwikkeling van toekomstbestendig onderwijs. Het lectoraat doet onderzoek en adviseert opleidingen met het ondersteunen van curriculumontwikkeling. Grondslagen voor aantrekkelijke en arbeidsrelevante opleidingen zijn samenwerking, flexibiliteit en maatwerk. Onderzoek en advisering richten zich op studeerbaarheid van curricula en op mogelijkheden om curricula voortdurend te verbinden met actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Met de integratie van het lectoraat Professioneel Beoordelen is kennisontwikkeling over toetsen en beoordelen opgenomen in het repertoire van praktijkgericht onderzoek binnen dit lectoraat

Recente publicatie

Kwakman, K., Mars, A., Theunissen, N., Van der Klink, M. (2019) Een ander hoe. Studiesucces als veranderproces. Heerlen: Zuyd Hogeschool

Download de e-pub of de pdf.

Of neem contact op met Marcel van der Klink, marcel.vanderklink@zuyd.nl 

 • Wat kunnen wij voor u doen?

  Uitgangspunt is dat ons onderzoek praktische relevantie voor opleidingen heeft. Onderzoek en daarop gebaseerd advies dienen effect te krijgen in de onderwijspraktijk. We beogen daarnaast dat bij het onderzoek betrokken docenten en andere medewerkers leren van (het doen van) onderzoek zodat kennis en ervaring ontstaan die overdraagbaar zijn, en een kritisch-onderzoekende houding ten opzichte van de onderwijspraktijk.

  Wij staan voor een participatieve en ontwerpgerichte aanpak. De opdrachtgever is betrokken bij de vraagarticulatie, de uitvoering en de interpretatie. Wij benaderen de verschillende aspecten van curriculumontwikkeling als een ontwikkelingsproces waarin vele betrokkenen vanuit verschillende perspectieven en belangen werken aan een samenhangende analyse en bruikbare oplossing.

  Onze projectmatige werkwijze borgt dit.  De vraagstelling voor onderzoek of advisering moet voortkomen uit de opleiding of organisatie zelf. Facilitering, uitvoerbaarheid en gebruikmaking van de resultaten moeten worden voorzien.

 • Met wie doen we dat?

  Het onderzoek binnen het lectoraat vindt plaats in samenwerking met of in opdracht van opleidingen binnen Zuyd.

  Er is de afgelopen jaren onderzoek verricht om studenten bij de Gezondheidszorg opleidingen beter te scholen in Evidence Based Practice (EBP). Daarnaast is onderzoek verricht gericht op curriculumverbetering (ICT opleidingen), informeel leren (Gezondheidszorg opleidingen), verhoging van studierendement van eerstejaars studenten (Conservatorium), vorming van het beroepsbeeld bij eerstejaarsstudenten (Gezondheidszorg opleidingen) en leeropbrengsten binnen het Teaching Hotel (Hotel en Facility Management). Verder werd onderzoek verricht naar het belang van teamleiders en het leren binnen teams (Nieuwste Pabo).

  Voor Het Platform Beroepsonderwijs werd onderzoek verricht naar praktijkleren binnen technische vmbo-, mbo- en hbo-opleidingen. In 2016-2018 werd voor onderwijskundig leiders van ROC Leeuwenborgh (tegenwoordig ROC Vista) scholing verzorgd op het gebied van onderzoek & innovatie.

  Het lectoraat leverde eerder een coördinerende en beoordelende bijdrage ‘Zuyd Innoveert’. Dat betrof een programma waarin faculteiten en individuele docenten ondersteund werden bij initiatieven ter vernieuwing van het onderwijs.

  Disseminatie
  De opbrengsten van het onderzoek worden verspreid via rapportages, presentaties en publicaties. De meeste impact heeft het onderzoek doordat het leidt tot aanpassingen van curricula.

 • Wie kunnen dat voor u doen?

  Het lectoraat staat onder algemene leiding van lector dr. Marcel van der Klink. Zijn ervaring en aandacht gaan onder meer uit naar onderwijsinnovatie, werkplekleren en professionalisering van docenten. Daarnaast is dr. Dominique Sluijsmans als lector verantwoordelijk voor curriculumvraagstukken die zich specifiek richten op toetsen en beoordelen. Er is verder binnen het lectoraat een aantal medewerkers werkzaam die op uiteenlopende terreinen ruime tot zeer ruime ervaring hebben opgedaan. Organisatieontwikkeling, curriculumontwerp, teamleren, teamleiderschap, innovatief werkgedrag van docenten, naast ervaring met uiteenlopende vormen van onderzoek zijn slechts een greep uit de aanwezige expertise binnen het lectoraat.

  Dr. Marcel van der Klink
  marcel.vanderklink@zuyd.nl 
  T +31 (0)45 400 65 25

  Marcel van der Klink is sinds augustus 2011 de lector van dit lectoraat. Zijn werk omvat voornamelijk het initiëren en begeleiden van onderzoek naar curriculumontwikkeling bij de opleidingen van Zuyd. Daarnaast is hij als adviseur en programmamanager betrokken bij Zuyd-brede initiatieven, zoals de Educatieve Agenda Limburg, het innovatieprogramma Zuyd Innoveert en het Programma Succesvol Studeren dat zich richt op het ondersteunen van opleidingen bij het verbeteren van de studeerbaarheid van opleidingen. Het werk van Marcel en van het lectoraat concentreert zich binnen Zuyd, maar ook daarbuiten is Marcel en het lectoraat actief, bijvoorbeeld in de  samenwerking met de UM en het roc Leeuwenborgh. 

  Marcel studeerde andragogiek, differentiatie volwasseneneducatie, aan de Radboud Universiteit. In 1999 promoveerde hij op een studie naar opleiden op de werkplek aan de Universiteit Twente. Tot medio 2015 combineerde hij zijn lectorschap met een aanstelling aan de Open Universiteit waar hij onder meer universitair hoofddocent was bij het Centre for Learning Sciences and Technology. Een overzicht van zijn publicaties is te vinden op scholar google.
   

  Dr. Dominique Sluijsmans
  leidde van 2012 tot 2108 het lectoraat Professioneel Beoordelen. Dit lectoraat is in 2018 opgegaan in het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Haar werk omvat voornamelijk praktijkgericht onderzoek naar relevante en actuele beoordelingsvraagstukken in het beroepsonderwijs.

  Na het Gymnasium Rolduc studeerde Dominique (1973) Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1997 startte zij als wetenschappelijk assistent bij het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit waar ze in 2002 promoveerde op het proefschrift Student involvement in assessment: the training of student teachers' peer assessment skills. Voor dit proefschrift ontving zij in 2003 de VOR/VFO dissertatieprijs. 

  Na werkzaam te zijn geweest als universitair docent bij de Open Universiteit, is zij van 2007 tot 2012 is als lector Duurzaam Beoordelen in vraaggestuurd leren verbonden geweest aan de Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Van 2012 tot 2018 was zij lector van het lectoraat Professioneel Beoordelen bij Zuyd Hogeschool. Lees hier haar lectorale rede (pdf). Vanaf 2018 zijn de onderwijslectoraten heringericht en is zij werkzaam binnen het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Daarnaast heeft ze een 0-aanstelling als universitair hoofddocent bij de vakgroep Ontwikkeling en Onderzoek van de School of Health Professions Education van de Universiteit Maastricht (UM). Van 2009 tot 2013 was Dominique coördinator van de Special Interest Group Assessment and Evaluation van de European Association for Research in Learning in Instruction. Dominique geeft regelmatige lezingen en workshops over beoordelen en publiceert regelmatig in (inter)nationale tijdschriften. 

       

  Prof.dr. Jan van den Akker
  fungeert als extern (adviserend) lid van de kenniskring. Hij is een onafhankelijk onderwijsadviseur, gespecialiseerd in curriculumonderzoek en consultancy, met diverse activiteiten. Zo is hij momenteel (2017) gasthoogleraar (Fritz Karsen Chair) aan de Professional School of Education van de Humboldt Universität in Berlijn. Tevens is hij lid van de Nationale UNESCO-commissie, voorzitter van de Programmaraad NCP-NLQF, voorzitter van de Adviesraad van ICO, en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Utrecht. 

  Van 2005 tot zijn pensionering in 2016 was hij directeur-bestuurder van de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Twente, waar hij vele jaren de leerstoel curriculumontwerp en -implementatie vervulde. Naast zijn Nederlandse activiteiten heeft hij een zeer ruime internationale ervaring in onderwijs, onderzoek en consultancy.

  Kernthema’s van zijn expertise zijn: 

  • curriculumbeleid;
  • curriculumontwikkeling, in wisselwerking met professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling;  

  • methodologie van onderwijskundig ontwerponderzoek.

  Ellen Domhof
  ellen.domhof@zuyd.nl

  Ellen Domhof deed voor haar masteropleiding Leren en Innoveren onderzoek naar de invloed van het onderwijs op de vorming van beroepsbeelden binnen de opleiding Ergotherapie. Zij heeft veel ervaring en expertise op het gebied van didactiek, en de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hbo.

  Ellen is voorzitter van de curriculumcommissie van de opleiding ergotherapie. Als lid van het kernteam Succesvol Studeren begeleidt ze andere opleidingen bij curriculum vraagstukken.

  Marije Duijsens
  marije.duijsens@zuyd.nl 

  Marije Duijsens is docent op het gebied van creativiteit, leiderschap en (verander)management. Ze is opgeleid als econoom en sinds 2003 werkzaam bij Zuyd, begonnen bij de managementopleiding Management in de Zorg (MZD, deeltijd), daarna bij People & Business Management en de Master Personal Leadership in Innovation and Change (PLIC). Bij deze opleidingen heeft ze ervaring in het begeleiden van bachelor- en masterstudenten bij het uitvoeren van projecten en onderzoek. Ze is steeds betrokken geweest bij de ontwikkeling van de curricula en de kwaliteitszorg.

  Marije is al jaren lid van het docentenberaad waarbij ze zich vooral richt op ontwikkelingen binnen en buiten Zuyd op het gebied van docentprofessionalisering. Ze heeft het kwaliteitsregister ontwikkeld en meegewerkt aan het professionaliseringsbeleid van Zuyd.
  Onderwijsinnovatie is haar passie! Ze is betrokken bij de feedback en beoordeling van projecten van Zuyd Innoveert en heeft ook zelf deelgenomen in o.a. Zuyd Living Lab, Pop-up school en Hackaton.

  Momenteel is zij  bezig met een project over de ontwikkeling van creativiteit binnen het hoger onderwijs. Dit project is een samenwerking tussen het lectoraat Employability en de Universiteit Maastricht en omvat zowel onderzoek over als de implementatie van een pilot: een crash course Creative Problem Solving (CPS). Op dit moment organiseert zij diverse pilots en voert deze uit en  ondersteunt docenten om dit te doen binnen diverse opleidingen bij Zuyd en UM. Ze faciliteert en begeleidt workshops op maat op het gebied van Creative Problem Solving en Design Thinking aan groepen studenten, docenten en andere geïnteresseerden.
   

  Miekie van Heugten

  Na 16 jaar gewerkt te hebben in een particuliere praktijk in Duitsland heb ik in 2006 de overstap gemaakt naar Zuyd Hogeschool opleiding Fysiotherapie.

  Ik ben werkzaam in zowel de Nederlandse als de Duitstalige studievariant. In de laatste heb ik veel coördinerende en ontwikkeltaken vervuld. Hierdoor is mijn interesse ontstaan voor de studie Onderwijswetenschappen. Ik volg deze masterstudie aan de Open Universiteit en wil deze in 2018 met goed gevolg afsluiten. In het kader van mijn masterthesis, met het thema studeerbaarheid van het curriculum, neem ik deel aan het lectoraat.
   

  Dr. Mieke Koeslag-Kreunen
  mieke.koeslag@zuyd.nl  

  is gepromoveerd op het gebied van leer- en leiderschapsprocessen in docententeams voor onderwijsvernieuwing in het hoger onderwijs. Ze onderzocht hoe teamleergedrag (zoals kennis delen, bediscussiëren en co-construeren) van docenten wordt gestimuleerd door verticaal en gedeeld teamleiderschapsgedrag, passend bij de taak van het team. 

  Mieke is werkzaam als senior onderzoeker en onderwijskundig begeleider bij Zuyd Hogeschool. In het najaar van 2018 rondde ze haar promotieonderzoek af (Leadership for Team Learning: Engaging University Teachers in Change) aan Universiteit Maastricht. Tevens is ze verbonden aan de Nieuwste Pabo (sinds 2004), waar ze ervaring heeft als docent onderwijskunde, voorzitter curriculumcommissie, auditor en projectleider visitatie. Mieke is opgeleid als leerkracht basisonderwijs (bachelor in 2002) en onderwijskundige (doctoraal in 2005). 

  Mieke verzorgt advies, on-the-job begeleiding, presentaties en workshops op het gebied van curriculumontwikkeling, studiesucces, teamleerprocessen, teamleiderschap, onderwijskundig leiderschap en onderzoeksvaardigheden.

  Mieke heeft ervaring met het schrijven en publiceren van (Engelstalige) wetenschappelijke artikelen, subsidieaanvragen, het uitvoeren van semigestructureerde interviews, kwalitatieve data-analyse via MAXQDA en Atlas-ti, het uitvoeren van een systematische meta-analyse via Comprehensive Meta-Analysis, het construeren en afnemen van (digitale) vragenlijsten via Qualtrics, en kwantitatieve data-analyse met SPSS.

   

  Peggy Lambriex-Schmitz
  peggy.lambriex@zuyd.nl
  T 31 (0)45 400 63 37

  Peggy Lambriex-Schmitz is onderwijswetenschapper (Master Health Professions Education in 2012) en is opgeleid als logopedist (bachelor in 1998). Peggy werkt sinds 1999 aan de Faculteit Gezondheidszorg van Zuyd en is verbonden aan de opleidingen Logopedie en Creatieve Therapie.

  Verder is zij als projectleider betrokken bij de curriculumvernieuwingen van de opleidingen Logopedie en Creatieve Therapie en is zij voorzitter van de examencommissie. In dit kader behaalde zij in 2016 haar senior kwalificatie examinering (SKE). Na haar Masterthesis over het professionaliseren van docenten binnen het HBO is zij in 2015 gestart met haar promotieonderzoek naar innovatief werkgedrag van docenten en het duurzaam implementeren van innovaties binnen het (hoger) Beroepsonderwijs.

  Dr. Frits Simon
  frits.simon@zuyd.nl 
  T +31 (0)45 400 61 47

  Frits Simon werkt sinds 1 september 2015 bij het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Zijn interesse ligt vooral op het gebied van organisatie en management van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor de manier waarop onderwijs zich in de praktijk ontwikkelt. Zijn aandacht gaat daarom uit naar een methodologie van praktijkgericht onderzoek die daarbij aansluit.

  In 2015 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar strategische beleidsvoering en de rol van de adviseur binnen het hoger onderwijs. Daarvoor heeft hij in tal van functies ervaring opgedaan als adviseur van het College van Bestuur, faculteitsdirecteur op twee verschillende faculteiten, als hoofd opleiding, als projectleider onderwijsvernieuwing en als docent. 

  Zijn expertise ligt op het gebied van onderzoek, organisatieontwikkeling en onderwijsvernieuwing. 
   

  Yvonne Slots
  yvonne.slots@zuyd.nl

  Yvonne Slots werkt sinds 1 oktober 2015 bij het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Zij is destijds gestart met het verrichten van een onderzoek naar studiesucces onder alle eerstejaars studenten Commercieel en Financieel Management.

  Yvonne is verbonden als docent aan de opleiding Commerciële Economie. Ze heeft daar zitting in de curriculumcommissie. Verder heeft zij ervaring als secretaris van de examencommissie en coördinator van de propedeuse. Ze verzorgt  juridisch en bedrijfskundig onderwijs, is coach en begeleidt studenten tijdens het afstuderen. Daarnaast is Yvonne kernteamlid van het programma Succesvol Studeren.

  Voor het lectoraat is ze haar promotieonderzoek aan het voorbereiden over teamontwikkeling/vorming van docenten. 

   

  Hester SmeetsHester Smeets
  is van origine gezondheidswetenschapper en heeft een Master in de gezondheidsbevordering. Ze werkt sinds 2014 op Zuyd Hogeschool bij de Gezondheidszorg opleidingen, waar ze werkzaam is als docent en coördinator van het interprofessioneel onderwijs – onderwijs om zorgstudenten te leren samenwerken. In 2016 heeft zij haar bevoegdheid didactische bekwaamheid behaald. Vanuit haar interesse in (zorg)onderwijs en onderzoek is Hester in september 2017 gestart aan een promotieonderzoek waarin zij een assessmentprogramma gaat ontwikkelen voor het beoordelen van interprofessionele competenties. Ze heeft vooral ervaring in literatuur- en kwalitatief onderzoek.

  Elly Vermunt
  Info volgt.

   


  ​​​​​​​
  Joyce Vreuls
  is promovenda op het gebied van curriculum design (onderwijswetenschappen). Ze onderzoekt hoe curricula responsief ontwikkeld kunnen worden als antwoord op de snelle vernieuwingen in de huidige samenleving en het hoger onderwijs. Daarnaast heeft ze ervaring met instructional design, het ontwikkelen van curricula, kwantitatieve data analyse, SPSS, het construeren en afnemen van (digitale) vragenlijsten via Qualtrics software, en leverde ze een bijdrage aan het schrijven van een subsidieaanvraag (flexibilisering). Joyce is opgeleid als verpleegkundige (bachelor in 2008). In 2012 behaalde ze een post-hbo docentenbevoegdheid. Daarnaast is ze onderwijswetenschapper (doctoraal in 2015). Ze is werkzaam bij de HBO-V sinds 2009. Ze werkte tot 2012 tevens in het AZM als verpleegkundige op de afdeling cardio-thoracale chirurgie. Bij de HBO-V heeft ze onder meer ervaring als docent, coördinator HBO-V- vip (volwassenonderwijs) en ze was lid van de examencommissie tot 2016. Daarnaast is ze lid van de curriculumcommissie en projectleider onderwijsontwerp deeltijd HBO-V. 
  Joyce kan adviseren op het gebied van curriculumontwikkeling, instructional design, opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek, RCT, SPSS en het construeren en afnemen van (digitale) vragenlijsten.

   

  Oud-leden van de kenniskring
  De meeste leden in de kenniskring doen één of meerdere onderzoeken voor het lectoraat en vertrekken daarna. De onderstaande medewerkers zijn inmiddels niet meer werkzaam voor dit lectoraat.
   

  • Dr. Erica Baarends
  • Dr. Monique Bijker
  • René Claassen
  • Anneriet Florack
  • Dorien Gerards
  • Carin Gulikers
  • Chris Kockelkoren 
  • Dr. Kitty Kwakman 
  • Dr. Miriam Goes 
  • Alexandra Jacobs
  • Dr. Frans Jacobs
  • Xandra Janssen
  • Myriam Lamerichs 
  • Josien Mennen
  • Yolande Nelissen 
  • Joost Ruland
  • Sylvia Schoenmakers
  • Prof.dr. Cees van Vleuten
  • Karin Welten
  • Jogien Wilms

  Lees hieronder meer informatie over de oud-leden.

  Dr. Erica Baarends
  erica.baarends@zuyd.nl
  is gespecialiseerd in gezondheid, bewegen, onderzoek en onderwijs. Vanuit haar achtergrond als Gezondheidswetenschapper, met als afstudeerrichting Bewegingswetenschappen, heeft ze onderzoek gedaan op het gebied van beweging en gezondheid, waarop ze in 1997 is gepromoveerd. Na haar opleiding tot ergotherapeut heeft ze een aantal jaren in de gezondheidszorg gewerkt. In 2003 is ze gestart als docent bij de opleiding Ergotherapie tot september 2017. Haar aandachtsgebied en interesse lag vooral in het begeleiden van studenten in stages en onderzoeksprojecten. Zij heeft veel expertise op het gebied van Evidence Based Practice (EBP), kritisch denken en onderzoeksmethodologie en was intensief betrokken bij onderzoek en implementatie van EBP binnen de opleiding Ergotherapie/ faculteit Gezondheidszorg. Sinds september 2017 werkt ze als senior docent voor de Master opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg. Binnen het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs houdt zij zich bezig met onderzoek en coaching bij onderzoeksprojecten die gericht zijn op de verbetering van onderwijs.

  René Claassen
  René Claassen heeft zich gespecialiseerd op het gebied van onderwijsontwerp voor een veranderende maatschappij, waarbij hij participatief onderwijsontwerpen en het 4C/ID-model als onderwijsontwerpmodel combineert. Participatie van diverse stakeholder bij het onderwijsontwerpproces voor nieuwe- en of veranderende beroepen in de gezondheidszorg ondersteunen wordt daarbij steeds belangrijker en noodzakelijk. Daarnaast heeft René ruime ervaring als verpleegkundige. Hij heeft tot 2004 als kinder- en intensive care verpleegkundige in een groot algemeen ziekenhuis gewerkt. 
  Nadat René in 2004 zijn lerarenopleiding Gezondheidszorg had afgerond is hij als docent gestart bij de hbo-V van Zuyd. In 2006 werd hij lid van het Lectoraat Technologie in de Zorg, en in het jaar 2017 was hij enkele maanden lid van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. In 2012 heeft hij bij de universiteit van Maastricht een internationale master onderwijswetenschappen afgerond (MHPE). Tot 2016 was hij projectleider Blended Learning bij de faculteit Gezondheidszorg. Hier introduceerde hij de term “blended design”.  
  René heeft ervaring met het uitvoeren van onderzoek omtrent implementatie van zorgtechnologie in het zorgproces en meer recent op onderwijskundige vraagstukken die in het teken staan van de docent als onderwijsontwerper. René heeft zich vooral verdiept in: Onderwijsontwikkeling, -vernieuwing en –innovatie. En binnen Zuyd en andere hogescholen ontwerpers ondersteunt bij het toepassen van het vier componenten onderwijsontwerpmodel (4C/ID-model), rekening houdend met een passende Digitale Leer Omgeving.

  Anneriet Florack
  anneriet.florack@zuyd.nl
  In 2003 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige. Om meer praktische ervaring op te doen, ben ik in 2004 gestart aan de Pabo om vervolgens te beginnen als docent Rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding van Zuyd Hogeschool. Inmiddels zijn we samengegaan met Fontys onder de naam “de Nieuwste Pabo”. Bij het ontwerpen van het gezamenlijk curriculum heb ik in samenwerking met enkele collega’s het toetshuis opgezet. We zijn nu twee jaar verder en ik zou graag meer willen weten over de effecten van ons opgestelde toetsplan. Naast verschillende lesgevende taken vervul ik de rol als voorzitter van de toetscommissie en fungeer ik binnen het netwerk toetsexpertise. Vanaf 2011 heb ik me bezig gehouden met het SURF-project Bewust en bekwaam toetsen waarbij we onderzoek doen naar het nut en effect van een ontworpen zelfbeoordelingsinstrument over toetsbekwaamheid van lerarenopleiders.
   
  Waarom onderzoek naar beoordelen is voor mij interessant is? 
  Het is niet alleen mijn nieuwsgierigheid, maar ook het grote belang van goed beoordelen dat ik onderzoek naar toetsen zo interessant vind.

  Dorien Gerards
  dorien.gerards@zuyd.nl 
  Vanaf 1983 ben ik werkzaam in het onderwijs binnen Zuyd Hogeschool. Als afgestudeerd fysiotherapeut heb ik me in de beginjaren vooral bezig gehouden met vakinhoudelijk onderwijs in combinatie met werken in de praktijk. De eerste graads leraren opleiding, die ik toentertijd volgde aan de universiteit van Maastricht, maakte me erg enthousiast voor het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Na afronding van deze opleiding heb ik dan ook een zeer actieve bijdrage geleverd aan de omslag van traditioneel onderwijs naar probleemgestuurd onderwijs binnen de opleiding fysiotherapie.

  In de loop van de jaren steeds nieuwsgieriger geworden naar alles wat met onderwijs te maken heeft, ben ik in 2001 gestart met de studie Onderwijswetenschappen, Maastricht University en heb in 2005 mijn Mastertitel behaald. Er vond een doorgroei plaats van louter docent zijn naar o.a. lid van de curriculumcommissie, netwerk kwaliteitszorg en een internationale oriëntatie op onderwijs via ENPHE (European Network of Physioterapy in Higher Education), waarbinnen ik momenteel coördinator van Nederland ben.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Omdat er nog zoveel (toets?)vragen zijn over toetsen.

  Carin Gulikers
  carin.gulikers@zuyd.nl
  Ik studeerde Personeelwetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Na een zevental jaren te hebben gewerkt als personeelsadviseur ben ik me gaan specialiseren als loopbaanadviseur. Sinds 2004 heb ik de overstap gemaakt naar Zuyd, in de functie van docent communicatie en managementvakken. Ik ben enthousiast en kenmerkend voor mij is mijn authenticiteit, optimisme, alsmede mijn doortastende en onbevooroordeelde manier van werken. Binnen de kenniskring beoordelen zal ik me met name bezig gaan houden met onderzoek naar de beoordeling van medewerkers van Zuyd. Het mooie hiervan is dat mijn eigen kring van werkervaring nu rond is: ervaring opgedaan als personeelsadviseur, als medewerker van organisaties in de profit- en non-profitsector en kennis en ervaring opgedaan binnen Zuyd.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Omdat ik dan mijn nieuwsgierige geest goed kan gebruiken om de puzzel passend te maken.

  Chris Kockelkoren
  chris.kockelkoren@zuyd.nl
  Chris Kockelkoren is senior docent en coördinator bij de Faculteit ICT van Zuyd. Hij heeft vanaf 1987 als ICT’er gewerkt bij diverse bedrijven (metaalindustrie, gehandicaptenzorg, pensioenadministratie, notarieel systeemhuis, CAD/CAM-industrie, ERP-consultancy en onderwijs). In deze bedrijven heeft hij de functies van analist/programmeur tot IT manager vervuld. 
  Sinds 2009 werkt hij fulltime bij de opleiding ICT van Zuyd Hogeschool en heeft in 2014 de Master Pedagogiek (specialisatie onderwijskunde) bij Fontys Hogescholen in Tilburg afgerond (eindscriptie: de samenhang tussen de inzet van een serious game als onderwijsvorm en de beleving en inzet van de studenten). De minor bij De Nieuwste Pabo die op basis van dit onderzoek is opgezet, heeft de tweede plaats behaald bij de Fontys Onderwijsprijs.  Binnen het lectoraat heeft Chris samen met Frans Jacobs en Monique Bijker bij Faculteit ICT gewerkt aan een onderzoek naar de competentieontwikkeling van bachelorstudenten gedurende hun bachelor en zelfs daarna. Samen met Miriam Goes en Erica Baarends heeft hij onderzoek naar de curriculumontwikkeling bij Zuyd Professional. Vanaf januari 2017 participeert hij in het Lectoraat Technologie-Ondersteunend leren.

  Dr. Kitty Kwakman
  Kitty Kwakman is portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek binnen het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Zij is verpleegkundige en pedagoge en promoveerde in 1999 op een proefschrift naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast werkte zij als universitair docent, lector en directeur stafbureau Landelijk Platform Beroepen in het onderwijs, om in 2010 het nieuwe lectoraat Professionalisering van het Onderwijs te leiden. Na haar benoeming tot lid van het CvB zette zij haar kennis en ervaring met betrekking tot vraagstukken rond professionaliteit en leren van professionals ook in als adviseur van dit lectoraat.  

  Contact via haar secretaresse: Monica Bezemer, E monica.bezemer@zuyd.nl

  Dr. Miriam Goes
  Miriam Goes is onderwijskundig wetenschapper, heeft gewerkt en is gepromoveerd aan de Open Universiteit. Daar was zij voornamelijk actief in projecten op het gebied van docentprofessionalisering. Het zwaartepunt lag hier op netwerk- en collectief leren. Haar promotieonderzoek betrof het inzetten van een collectieve leercyclus bij teamontwikkeling. Binnen Zuyd is Miriam met name actief op het gebied van curriculumontwikkeling. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe associate degree opleiding Zorg en Technologie en de vormgeving van de deeltijdopleiding van Verpleegkunde. Zij werkte aan een onderzoek naar de curriculumontwikkeling bij Zuyd Professional. Verder ondersteunde zij diverse opleidingen bij vragen rondom communities of practice, curriculumontwikkeling, onderwijsontwerp en andere onderwijskundige zaken.

  Alexandra Jacobs
  alexandra.jacobs@zuyd.nl
  in 2001 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht als Cognitief Psycholoog met als specialisatie onderwijspsychologie. In 2003 begon ik bij Zuyd Hogeschool als tutor, trainer en hoorcollegedocent bij SPH en Creatieve Therapie. Nu ben ik als senior docent verbonden aan de faculteit Sociale Studies en Educatie. Sinds 2010 ben ik voorzitter van de toetscommissie van Social Work. In 2010 rondde ik de postacademische leergang supervisiekunde af. Lidmaatschap van de kenniskring biedt mij de kans om mijn psychologieopleiding te verbinden aan de ruime ervaring in het thema toetsing door het doen van praktijkonderzoek. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Toetsing vind ik een boeiend thema omdat het zo veelzijdig is. Bovendien geeft toetsing volgens mij vorm aan het hart van een opleiding; kwalitatief goede toetsing zorgt in grote mate voor positieve en kwalitatieve leerervaringen van studenten.

  Dr. Frans Jacobs
  onderzocht bij het Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs samen met Chris Kockelkoren de competenties van ICT-bachelorstudenten, afgezet tegen het probleemoplossend vermogen van experts in kenmerkende beroepssituaties. Frans Jacobs heeft, na een opleiding aan één van onze voorlopers, zijn roots in de volwasseneneducatie. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam op het raakvlak van ICT en onderwijs (zoals cursuscoördinator en -docent ICT). Frans is onderwijskundige, gespecialiseerd in e-Learning (UK Open University, 2000). Van 1999 tot 2006 werkte hij als beleidsadviseur informatiemanagement en ICT van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en twee voorlopers daarvan. Was lid van de kenniskring 'Infonomie en Nieuwe Media en  onderzoeker, adviseur, lid projectgroepen, spreker en workshop-begeleider over diverse aan ICT- en onderwijsgerelateerde thema’s. 

  Frans is in februari 2013 aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd op het thema: 'Slagvaardig met ICT'. Het empirisch deel betreft onderzoek bij een economische opleiding van Zuyd Hogeschool. Het resultaat zijn twaalf ontwerpprincipes voor hbo-leeromgevingen. Vanaf 2012 is Frans senior-docent onderzoeksvaardigheden bij de Faculteit ICT. Hij maakt bij die faculteit deel uit van het team Information Management (IM). Begeleidt afstudeerders van IM, doet onderzoek over assessment en maakt deel uit het Docentenberaad van Zuyd Hogeschool.

  Xandra Janssen
  X.Janssen@AV-M.nl
  is sinds 2003 werkzaam als docent binnen de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) na een aantal jaren als arts binnen diverse gezondheidszorginstellingen gewerkt te hebben. Geleidelijk is haar liefde voor onderwijs en specifiek toetsing verder gegroeid en na het volgen van de cursus ‘het toetsen van medische competenties’ aan de UM was ze helemaal verkocht. Zij is voorzitter van de tentamencommissie en van de examencommissie van de AVM en druk bezig met het opzetten van een landelijke voortgangstoets voor verloskunde. Ze is lid van de kerngroep van het netwerk toetsexpertise van Zuyd Hogeschool en geeft binnen Zuyd cursussen en docententrainingen over toetsing. Zij heeft de Master of Health Professions Education (onderwijs binnen gezondheidszorgopleidingen) gevolgd.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Hoe, wat en wanneer we toetsen stuurt het leergedrag van de studenten; goede toetsing is dus al de helft van ons onderwijs!

  Myriam Lamerichs
  Myriam Lamerichs heeft onderzoek gedaan naar informeel leren. Een literatuurstudie naar informeel leren in de stage in het beroepsonderwijs diende als basis voor een kwalitatief onderzoek naar informeel leren door hbo-docenten: onderzoek naar vormen van, ervaringen met en leeropbrengsten van informeel leren bij hbo-docenten.

  Josien Mennen
  josien.mennen@zuyd.nl  
  Josien Mennen is sinds 1984 verbonden aan Zuyd Hogeschool. Ze is begonnen als muziekdocent bij Sociale Studies; later kwam daar toetsing, onderwijsontwikkeling en management bij. Sinds oktober 2011 werkt ze als hoofd onderwijs bij het Conservatorium Maastricht. Josien heeft in december haar afstudeerscriptie voor de master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit afgerond. Ze heeft onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van het eerste studiejaar voor de studievoortgang van conservatoriumstudenten en is nu bezig met het schrijven van een artikel op basis van haar onderzoek. 

  Yolande Nelissen
  yolande.nelissen@zuyd.nl 
  Na haar opleiding psychologie aan de Katholieke universiteit Brabant, promoveerde Yolande Nelissen in 1994 bij de faculteit medische psychologie van Universiteit Maastricht. Sinds 1984 is zij werkzaam bij de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool, momenteel als hoofddocent. Yolande is nauw betrokken bij het onderwijs en de ontwikkeling ervan. Haar portefeuille behelst onder meer studieloopbaanbegeleiding, het voorzitterschap bij het afstuderen en lidmaatschap van de curriculumcommissie. Als lid van het lectoraat verrichtte zij onderzoek naar de 'X factor' van een excellente opleiding. 

  Joost Ruland
  joost.ruland@zuyd.nl 
  Is al jarenlang werkzaam in het hbo-onderwijs, eerst als vakdocent Chemie en later als faculteitsdirecteur. Hij is geïnteresseerd in het leren/professionaliseren als zodanig en in het bijzonder in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Sinds september 2011 is hij werkzaam in het Centrum voor Chemie. Joost is intensief betrokken bij de excellente samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door deze samenwerking kan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden verbeterd en de innovatiekracht van de (Eu)regio in het sleutelgebied Chemie worden verhoogd. Daartoe worden Communities of Practice ingericht en op hun effectiviteit onderzocht. Dit onderzoek heeft zowel betrekking op leer- en professionaliseringsopbrengsten als op innovatiewinst. 

  Sylvia Schoenmakers
  sylvia.schoenmakers@zuyd.nl
  heeft meer dan dertig jaar onderwijskundige werkervaring. Bij Zuyd was ze lid van het lectoraat Kennisorganisaties en Kennismanagement en is vanaf het begin medewerker van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Ze behoort tot de early adapters van e-learning en heeft als onderwijskundig adviseur gewerkt aan de inrichting van competentiegerichte curricula, lerende netwerken en onderzoeksleerlijnen in curricula. 

  Ze heeft met onderzoek en advies bijgedragen aan de introductie van de elektronische leeromgeving in het onderwijs, community software, de Zuyd-repository en bloggen tijdens stages. In de kenniskring Professionalisering van het Onderwijs deed ze onderzoek naar de leeropbrengsten van studenten in beroepsoriënterende stages, interdisciplinair opleiden in learning communities, werkplekleren en curriculumontwikkeling. Verder schreef ze een evaluatie van verbindingen tussen onderzoek en onderwijs, en was als jurylid en ondersteuner betrokken bij diverse innovatietrajecten. Waar docenten op zoek zijn naar ruimte voor vernieuwing van het onderwijs, helpt Sylvia met het vinden van een fundament en wegen voor die onderwijsvernieuwing.

  Prof.dr. Cees van der Vleuten
  c.vandervleuten@maastrichtuniversity.nl
  studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1982 werkt hij aan de Universiteit Maastricht, sinds 1996 als hoogleraar in de onderwijskunde en als voorzitter van de Vakgroep Onderwijsontwikkeling en –Research. In 2005 werd hij wetenschappelijk directeur van de Graduate School of Health Professions Education (www.maastrichtuniversity.nl/she). Zijn specialisatie is toetsing van professionele competenties, maar is breed betrokken bij onderzoek en ontwikkeling dat vooral gericht is op leren in het gezondheidszorgdomein. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd, diverse prijzen verkregen voor de kwaliteit van zijn werk, inclusief diverse loopbaanprijzen, een koninklijke onderscheiding (in 2010) en de Karolinska prijs voor Research in Medical Education (in 2012). Hij is een mentor van veel onderzoekers, zowel nu als in het verleden. Een volledig curriculum vitae is te vinden op: http://www.fdg.unimaas.nl/educ/cees/CV/. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Met toetsen stuur je het leren!

  Karin Welten
  karin.welten@zuyd.nl
  Ik ben sinds 1987 verbonden aan Zuyd Hogeschool. Ik ben begonnen als docent Spaans op de Vertaalacademie; later kwamen daar het coördinatorschap van de sectie Spaans en (C)MR-lidmaatschap bij. In 2001 ben ik overgestapt naar de Hotel Management School Maastricht. Ik ben werkzaam als docent Spaans en Duits, stagebegeleider en studieloopbaanbegeleider. Sinds maart 2011 ben ik voorzitter van de examencommissie en lid van de toetscommissie van de HMSM.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Ik ben geïnteresseerd in toetsen en beoordelen in het algemeen (wat maakt een toets een goede toets?) en in de aansluiting tussen onderwijs en toetsen in het bijzonder. Mijn belangstelling gaat hierbij uit naar de effecten die geïntegreerd leren en beoordelen hebben op het studiegedrag en studievoortgang van studenten.

  Jogien Wilms
  jogien.wilms@zuyd.nl  
  Werkte vijf jaar als docent organisatiepsychologie en human development op de universiteit ITESM in Mexico. In 2007 begon ze bij Zuyd als coördinator van de masteropleiding Innovative Hospitality Management aan de Hotel Management School Maastricht (HMSM). In november 2011 stapte ze over naar de faculteit Sociale Studies waar ze werkzaam is als docent. Binnen het lectoraat werkte ze samen met Sylvia Schoenmakers aan een onderzoek naar lerend werken in het Teaching Hotel van de HMSM. Het onderzoek bood de mogelijkheid meer inzicht te verkrijgen in de feitelijke leeropbrengsten voor studenten in een eigen leerbedrijf

  Lees meer Lees minder
 • Activiteiten

  Een greep uit de mogelijkheden maakt duidelijk dat leden van het lectoraat op vele manieren betrokken zijn binnen onderzoek en onderwijs.

  Promotieonderzoek naar de invloed van leiderschap op het leergedrag van docenten in teams is afgerond (Mieke Koeslag). Er loopt onderzoek naar innovatief werkgedrag van docenten (Peggy Lambriex) en naar de voorwaarden van curriculumontwikkeling in snel veranderende beroepen (Joyce Vreuls). In voorbereiding is onderzoek naar verandering van didactische vaardigheden van docenten (Yvonne Slots). Er is in samenwerking met de UM en RUG een project uitgevoerd rondom het ontwikkelen en testen van een cursus creativiteit (Marije Duijsens, Erica Baarends), er is onderzoek gedaan naar beroepsbeelden van eerstejaars studenten Ergotherapie (Ellen Domhof). Hester Smeets bereidt een promotie voor op het gebied van het beoordelen van interprofessionele competenties. Daarnaast zijn leden actief in meerdere landelijke netwerken en onder meer als reviewer voor tijdschriften.

  Promotietrajecten

  • Peggy Lambriex   
   Innovatief werkgedrag van docenten
    
  • Hester Smeets
   Beoordelen van interprofessionele competenties
    
  • Joyce Vreuls     
   Curriculumontwikkeling in het hbo voor snel veranderende beroepen

   Lopend onderzoek en lopende activiteiten

  • Praktijkgids didactiek binnen Moodle
   Evelien van Limbeek
    
  • Leiderschapsperspectieven van teamleden
   Mare de Groot
    
  • Preventiecentrum Living Lab LIME
   Marije Duijsens
    
  • Ontwikkeling meetinstrument studeerbaarheid vanuit studentperspectief
   Miekie van Heugten-Slits
    
  • Ontwikkeling en beheer website "Curriculumontwikkeling voor Dummies”
   Sylvia Schoenmakers, Mieke Koeslag en Frits Simon 
   Toegankelijk maken van onderwijskundig onderzoek, kennis en ervaring
    
  • Ontwikkeling van het beroepsbeeld door studenten
   Ellen Domhof en Frits Simon 
   Vervolgonderzoek naar ontwikkeling beroepsbeelden studenten ergotherapie
    

  Afgerond onderzoek en afgeronde projecten

  • Leren en leiderschap in docenten teams voor onderwijsvernieuwing 
   Mieke Koeslag | 2019
    
  • Reconstructie van CHILL. Hoe is CHILL ontstaan? 
   Frits Simon, Miriam Stuijts en Joyce Vreuls | 2019
    
  • ROC Leeuwenborgh: Professionaliseren in onderzoek van onderwijskundige leiders
   Erica Baarends, Frits Simon, Miriam Goes, Monique Bijker en Marcel van der Klink | 2016-2018
    
  • Studiesucces. Voorstudie ten behoeve van promotietraject
   Yvonne Slots | 2016-2017
    
  • Managers en demotie. Hoe managers hun demotie ervaren
   Frits Simon | 2015-2016
    
  • Praktijkgerichtonderzoek. Vergelijking van verschillende opvattingen over praktijkgericht onderzoek  
   Frits Simon en Erica Baarends | 2015-2017    
    
  • Creativiteit. Ontwikkelen en beproeven van een cursus creativiteit. Samenwerkingsproject met de UM en RUG. 
   Marije Duijsens en Erica Baarends | 2017
    
  • Employability curricula. Exploratief onderzoek: koppelen van de data van de NSE en HBO-monitor
   Omar Habets, Jol Stoffels, Paul Reijns en Marcel van der Klink | 2015-2017
    
  • Exploratie literatuur curriculumontwikkeling. Verkenning literatuur naar aanpakken en modellen voor curriculum-ontwikkeling in hoger onderwijs 
   Sylvia Schoenmakers, Frits Simon en Joyce Vreuls | 2015-2017
    
  • Leren van curriculumontwikkeling. Panel van experts die bij curriculumontwikkelingstrajecten binnen Zuyd hun licht laten schijnen op ambities, realisatie en obstakels
   Sylvia Schoenmakers, Marije Duijsens, Marinanne Pauwels en Marcel van der Klink | 2015-2017
    
  • Curriculumontwikkeling Zuyd Professional. Onderzoek en adviseren bij tweetal ontwikkelingstrajecten binnen Zuyd Professional
   Miriam Goes, Chris Kockelkoren en Erica Baarends | 2016     
    
  • Ontwikkeling van het beroepsbeeld van eerstejaars studenten. Onderzoek bij eerstejaars studenten ergotherapie
   Ellen Domhof en Frits Simon | 2015-2017 
    
  • Informeel leren docenten. Onderzoek naar hoe en wat docenten bij twee opleidingen informeel leren
   Myriam Lamerichs | 2016
    
  • Besluitvorming EBP. Ontwikkelen en beproeven onderwijs in EBP bij opleiding Ergotherapie
   Erica Baarends  | 2015-2016
     
  • Voorwaarden voor BSA. Onderzoek naar onder welke voorwaarden BSA legitiem is bij Conservatorium
   Josien Mennen    
    
  • Evaluatie ICT-bachelor. Evaluatie nieuwe curriculum brede bachelor
   Chris Kockelkoren en Monique Bijker | 2015 
      
  • Leren in Teaching Hotel. Onderzoek naar leerervaringen eerstejaarsstudenten
   Sylvia Schoenmakers, Jogien Willems | 2015-2016
    
  • Community for Communities. Ontwikkelen van kennis over de ontwikkeling van communities
   Sylvia Schoenmakers, Marcel van der Klink, Paul Hennissen, Wilmy  Jenniskens en Judith van Hooijdonk | 2015-2016   
    
  • Werkplekleren 3.0. Extern project gericht op evaluatie pilots werkplekleren in gezondheidszorg
   Sylvia Schoenmakers en Marcel van der Klink | 2015-2016
 • Publicaties

  2019

  • Surma,T, Vanhoyweghen,K, Sluijsmans, D, Camp,G, Muijs, D, Kirschner, P. (2019). Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Antwerpen: Ten Brink Uitgevers 

  • Simon,F., Stuijts, M., Vreuls, J. (2019), Assemblage van een hybride leeromgevingOnderwijsinnovatie, 3, 15-17

  • Simon, F., Stuijts, M., Vreuls, J. (2019)  … worden van … en CHILL en … en …. Een momentopname van een hybride leeromgeving. Heerlen: Zuyd Onderzoek.
  • Simon, F. (2019) Studieloopbaanbegeleiding gewogen. Afleveringen 1,2,3. Heerlen: Zuyd Onderzoek.

  2018

  • Limbeek, E. (2018). Adviesrapport Blended Learning; docentprofessionalisering en ondersteuning bij de implementatie van blended learning. Heerlen: Zuyd Hogeschool
  • Koeslag-Kreunen, M. (2018). Leadership for team learning: engaging university teachers in change. Maastricht: Datawyse. doi:10.26481/dis.20181129mk
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., & Gijselaers, W. (2018). Leadership for team learning: the case of university teacher teams. Higher Education, 75(2), 191-207. doi:10.1007/s10734-017-0126-0
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche,P., Hoven, M., Van der Klink, M., Gijselaers, W. (2018), When Leadership Powers Team Learning: A Meta-Analysis, Small Group Research, 49(4), 475-513. doi: 10.1177/1046496418764824
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, Juni). Leiderschap voor teamleren. Paper gepresenteerd op symposium op het ORD congres, Nijmegen, the Netherlands.
  • Verschuren, P.J.M., Baarends, E., Simon, F., De Boer, F., Smaling, A. (2018). Essay, debat en dialoog over validering van praktijkgericht onderzoek. Kwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 23(1), 5-28.

  • Baarends, E., Goes-Daniels, M., (2018), Flexibele onderwijsontwerpprocessenin het hbo, Onderwijsinnovatie, 1, 35-37

  • Baarends, E., Duijsens, M., Bijker, M., & Van der Klink, M. (2018), Ervaringen met een training “Creative Problem Solving” in het HBO
  • Hoefnagels, A., & Schoenmakers, S. (2018). Developing the Intercultural Competence of Twenty-First-Century Learners with Blogging during a Work Placement Abroad. In J. A. Oskam, D. M. Dekker, & K. Wiegerink (Eds.), Innovation in Hospitality Education: Anticipating the Educational Needs of a Changing Profession (pp. 123-142). Cham: Springer International Publishing.
  • Segers, M., & Sluijsmans, D. M. A. (2018). Inleiding op toetsrevolutie. In D. Sluijsmans & R. Kneyber (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., Boei, F., de Beer, F., van der Linden, J., & Meijer, K. (2018). Het versterken van de toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Van Schilt-Mol, T., & Sluijsmans, D. M. A. (2018). De Toetsing Getoetst: Een methodiek om als opleidingsteam op formatieve wijze te werken aan duurzame toetskwaliteit. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.

  2017

  • Domhof, E. (2017). Vorming van het beroepsbeeld. Adviesrapport over de invloed van de onderwijsleeromgeving op de vorming van het beroepsbeeld door de bachelor ergotherapiestudent tijdens de eerste onderwijsmodule (Master), Fontys Eindhoven

  • Van der Klink, M. & Nieuwenhuis, L. (2017). Teamontwikkeling en onderwijskundig leiderschap in het mbo. In  Van der Meer, M. (red). Naar een lerend bestel in het mbo: over enkele institutionele voorwaarden van onderwijskwaliteit51-66. Den Haag: NRO

  • Simon, F., & Stoffers, J. (2017). Het neoliberale hrm-vertoog over demotie: gewogen en te licht bevondenM&O, 6, 26-41

  • Sluijsmans, D. & Van der Klink, M. (2017). Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren: naar een evenwichtig samenspel tussen opleidingsinstituut en school. In: Timmermans, M. & Van Velzen, C. (red.) Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 4: Samen in de school opleiden, 123-140. Velon: Werkendam.

  • Baarends, E., & Simon, F. (2017). Over validering van praktijkgericht kwalitatief onderzoekKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 22(3), 5 - 13.

  • Van der Klink, M. & Kampermann, A. (2017). Het ontwikkelen en opleiden van medewerkers.  In Kluijtmans, F. & Kampermann, A. (red.). Leerboek HRM, 303-344. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgeverij.

  • Ehlen, C., Van der Klink, M. Stoffers, J. & Boshuizen, H. (2017).The co-creation wheel. A four-dimensional model of collaborative interorganisational innovation. European Journal of Training and Development, 41(7), 628-645.

  • Simon, F. (2017). De onderzoeker in een responsieve complexiteitsbenaderingKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 22(2), 12-20

  • Mennen, J. & Van der Klink, M. (2017). Is the first year predictive for study success in subsequent years? Findings from an academy of music. Music Education Research, 19(3), 339-351.

  • Baarends, E., Van der Klink, M., & Thomas, A. (2017). An exploratory study on the teaching of evidence-based decision making. The Open Journal of Occupational Therapy5(3), 8.

  • Van der Klink, M. (2017). Sleutels voor studeerbaarheidIntern rapport. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  • Van der Klink, M. & Boon, J. (2017). Toetsen van werkplekleren. In  Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-Ten Brinke, D. (red.).Toetsen in het hoger onderwijs 241-251.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum

  • Van der Klink, M. & Nieuwenhuis, L. (2017). Op zoek naar constructief conflict.  

  • Simon, F. e. a. (2017). Deconstructie van 'demotie'. Een onderzoek naar ervaringen van senior managers. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Streumer, J. (2017). Professional Development of Teachers in Vocational Education. In De Bruin, E., Billett, S. & Onstenk, J. (Eds). Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system, 119-136. Dordrecht: Springer International Publishing.
  • Adams, T. & Van der Klink, M. (2017). De beheersing van het klassenmanagement door de ogen van de LIO. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1), 29-41.
  • Van der Haar, S., Koeslag-Kreunen, M., Euwe, E., & Segers, M. (2017). Team leader structuring for team effectiveness and team learning in command-and-control teams. Small Group Research, 104649641768989.
  • Elen, J., Mulder, R. H., Sluijsmans, D. M. A., van Hout-Wolters, B. (2017). Zeven kansen ter versterking van de opleidingen Onderwijswetenschappen. Pedagogische Studiën, 94, 496-504.

  • Janssen-Brandt, X., Muijtjens, A., & Sluijsmans, D. M. A. (2017). Towards better judgements of item relevance in progress testing. BMC Medical Education, 17: 151. https://doi.org/10.1186/s12909-017-0989-x

  • Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D., & Jochems, W. (2017). Support in Assessment of Prior Learning: Personal or Online? In D. Joosten-ten Brinke & M. Laanpere, Proceedings Computer Assisted Assessment conference, CCIS 653. (pp. 47-62). Heidelberg: Springer.

  • Sluijsmans, D. M. A., & Van der Klink, M. (2017). Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren. Naar een evenwichtig samenspel tussen opleidingsinstituut en school. Kennisbasis Lerarenopleiders - Katern 4: Samen in de school Opleiden, 123-140.

  • Van der Vleuten, C. P. M., Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Competence assessment as learner support in education. In M. Mulder (Ed), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 607-630). Springer.

  • Andriessen, D., Sluijsmans, D., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo 2.0. Den Haag: Vereniging Hogescholen.

  • Andriessen, D., Sluijsmans, D. M. A., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Onderwijs ontwerpen is mensenwerk. Een reisverslag over het implementeren van Beoordelen is Mensenwerk in het hoger beroepsonderwijs. Den Haag: Vereniging Hogescholen.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2017). Het versterken van de toetsbekwaamheid van examinatoren bij Zuyd Hogeschool. Eindrapportage van het flankerend onderzoek naar de waarde van de professionaliseringstrajecten basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE) bij Zuyd Hogeschool. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  • Sluijsmans, D. M. A., Boei, F., Meijer, K., Van der Linden, J., & de Beer, F. (2017). Het versterken van de toetsbekwaamheid van examinatoren bij Zuyd Hogeschool. Eindrapportage van het landelijk onderzoek naar de waarde van de professionaliseringstrajecten basiskwalificatie examinering (BKE). Den Haag: Vereniging Hogescholen.

  2016

  • In de steigers gezet, opbrengsten van de eerste periode van het lectoraat Professioneel Beoordelen 2012-2016 
  • De Klerk-Jolink, N., Van der Klink, M., & Timmermans, O. (2016). Innovatief gedrag bij docenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(1), 37-55.
  • Van der Klink, M., Kools, Q.,  Avissar, G., White, S. & Sakata, T (2016). Professional development of teacher educators: what do they do? Findings from an explorative international study. Professional Development in Education, 43(2), 163-178.
  • Simon, F. (2016). Het duivelse dilemma van praktijkgericht onderzoekOnderwijsinnovatie, 2, 26-29
  • Simon, F.(2016). Zicht op een Eigen positionering. Pleidooi voor praktijkgericht onderzoek dat er toe doet. TH&ma, Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management, (4), 75-80
  • Schoenmakers, S. & Van der Klink (2016). Eindrapportage onderzoek werkplekleren 3.0 Evolva. Heerlen: Zuyd hogeschool.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Segers, M. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.

  • Sluijsmans, D. M. A., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.

  • Sluijsmans, D. M. A., & Segers, M.. (2016). Wat is nodig voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs? Vijf kernboodschappen voor de praktijk. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.

  • Sluijsmans, D. M. A., & Kneyber, R. (2016). De toetsrevolutie ontketend. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.

  • Kneyber, R., & Sluijsmans, D. M. A. (2016). Inleiding op toetsrevolutie. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.

  • Sluijsmans, D. M. A.,, Joosten-ten Brinke, D., & van Kan, C. (2016). Een tien met een griffel. Canon beroepsonderwijs, available at http://www.canonberoepsonderwijs.nl/beoordelen-van-leren 

  • Van Schilt-Mol, T., Sluijsmans, D. M. A., Peters, M., de Beer, F., & Jakobs, L. (2016). De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. Onderwijsinnovatie, 4, 15-24.

   2015

  • Baarends, E. (2015). Evidence-based onderwijs voor evidence-based besluitvorming. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Ehlen, C. Van der Klink, M. & Boshuizen, E. (2015). Co-creatie-wiel: instrument voor succesvolle innovatieprojecten. Onderwijsinnovatie, 2(17), 26-30.
  • Ehlen, C., Van der Klink, M. & Boshuizen, H.P.A. (2015). Unravelling the Social Dynamics of an Industry-School Partnership: Social Capital as Perspective for Co-creation. Studies in Continuing Education.
  • Goes-Daniels, M., Loeve , P., Van de Biggelaar, H., Duijzings, F., Erckens, J., Outvorst, A., Schoonbeek, A., … R. Wetzels (2015). Notitie Werkplekleren BN2020 Zuyd. Eindrapport van de werkgroep werkplekleren. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M., Van Kralingen, R., Van Lankveld, Th., Ramaekers, S. & Verstegen, D. (2015). Een loopbaan als docent: hoe behoud je je passie. In Van Berkel, H., Verstegen, D., Nieweg, M. & Bax, A. (red.). Doceren in het hoger onderwijs: Een introductie, 137-153. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
  • Van der Klink, M. & Schoenmakers, S. (2015). De tussenbalans. Leeropbrengsten van vier jaar lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Heerlen: Zuyd Hogeschool. .
  • Lamerichs,-Geelen, M., Windmuller, I., Baarends, E., Van der Klink, M. & Braun, S. (2015). Informeel leren op maat. Ervaringen van hbo-docenten met informeel leren. Onderwijs en Gezondheidszorg, 40(6), 26-30.
  • Schlusmans, K., Boon, J., Van der Klink, M., & Schoevaart, S. (2015). Het verhogen van studiesucces in de opleidingen van de Open Universiteit. Open Universiteit eXtra (OUX). 
   Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33(3), 4-19.

  • Schoenmakers, S. & Van der Klink, M. (2015). Checklist werkplekleren. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  • Schoenmakers, S., & Wilms, J. (2015). In het diepe gegooid worden, welke perceptie hebben studenten van hun leeropbrengsten in Teaching Hotel Chateau Bethlehem. [What perceptions do students have of their learning outcomes in Teaching Hotel Chateau Bethlehem]. Retrieved from Heerlen: Zuyd Hogeschool. https://www.hbo-kennisbank.nl/record/oai:repository.samenmaken.nl:smpid:57402

  • Vreuls, J. (2015). The worked example effect in novices’ development of recognising uncertainties during a case based analogical exercise in evidence based clinical reasoning. (Masterthesis). Maastricht University, Maastricht.

  • Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, J., & van Schilt-Mol, T. (Red.) (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Antwerpen: Garant.

  • Sluijsmans, D. M. A., van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs onder de loep. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 15-24). Antwerpen; Garant.

  • Van Berkel, A., Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsbekwaamheid. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 133-149). Antwerpen; Garant.

  • Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Sluijsmans, D. M. A., & Jakobs, L. (2015). Het ontwerp van de methodiek de Toetsing Getoetst. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 151-196). Antwerpen; Garant.

  • Van Schilt-Mol, T., & Sluijsmans, D. M. A.. et al. (2015). Kwaliteit van toetsing geoperationaliseerd. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 151-196). Antwerpen; Garant.

  • Van Schilt-Mol, T., Sluijsmans, D. M. A.., Peeters, A., & Jakobs, L. (2015). De methodiek De Toetsing Getoetst in de praktijk. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 197-208). Antwerpen; Garant.

  • Vermunt, E. C. M., & Sluijsmans, D. M. A. (2015). Toetsen doe je samen met studenten. OnderwijsInnovatie, 2, 17-25.

  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Kolonisten van Catan. Gastcolumn Tijdschrift Examens januari. Available at https://www.professioneelbegeleiden.nl/kolonisten-van-catan 

  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Voorjaarsschoonmaak in het toetshuis. Gastcolumn Tijdschrift Examens mei. Available at https://www.professioneelbegeleiden.nl/voorjaarsschoonmaak-in-het-toetshuis 

  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Flip het cijfer! Gastcolumn Tijdschrift Examens augustus. Available at https://www.professioneelbegeleiden.nl/flip-het-cijfer-1 

  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Examineren 3.0. Gastcolumn Tijdschrift Examens november. Available at https://www.professioneelbegeleiden.nl/examineren-3-0 

  2014

  • Ehlen, C., Van der Klink, M., Roentgen, U., Curfs, E. & Boshuizen, H. (2014). Knowledge productivity for sustainable innovation: social capital as HRD target. European Journal of Training and Development, 38(1/2), 54-74.
  • Fastré, G.M.J., Van der Klink, M.R., Amsing-Smit, P. & Van Merriënboer, J.J.G (2014), Assessment criteria for competency-based education: A study in nursing education. Instructional Science, 42(6), 971-994.
  • Goes-Daniëls, M., & Hendriks, L. (2016). Rapportage. Training professionalisering binnen de opleiding Applied Sciences van Zuyd Hogeschool. Heerlen: CC-Onderwijs, Zuyd Hogeschool.
  • Goes-Daniëls, M., & Van der Klink, M. (2014). Samenwerken is net zo belangrijk als het resultaat. Profiel, Februari, 14-15.
  • Goes-Daniëls, M., & Van der Klink, M. (2014). Rapportage. Analyse van kwantitatieve gegevens over de studie-uitval in het Cohort 2013 van de economische opleidingen van Zuyd Hogeschool. Heerlen: CC-Onderwijs, Zuyd Hogeschool.
  • Mennen, J. & Van der Klink, M. (2014). Advies op maat. Betrouwbare selectie door bindend studieadvies. Thema, januari, 28-32
  • Nelissen - de Vos, Y.C.M. en Pauwels - Snijders, A.M.F. (2014) Het geheim van een excellente opleiding ontrafeld. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Boon, J. (2014). Toetsen van werkplekleren. In Van Berkel, H., Baks, A. & Joosten-ten Brinke, D. (red.). Toetsen in het hoger onderwijs, 229-239. Houten.
  • Van der Klink, M., Van der Heijden, B.I.J.M., Boon, J. & Williams van Rooij, S. (2014) Formal and informal learning and employability enhancement in academia: Results from a Dutch distance learning university. Career Development International, 19(3), 337-356.
  • Van Velzen, C. & Van der Klink, M. (2014). Developing internships in the Netherlands: new concepts, new roles, new challenges! In Calvo de Mora, J. & Wood, K. (Eds.) Practical knowledge in teacher education. Approaches to teacher internship programs, 180-194. London: Routledge.

  2013

  • Baarends, E., Beurskens, S. & Van der Klink, M. (2013). Evidence-based practice bij gezondheidszorgprofessionals in het HBO. Onderwijs en gezondheidszorg, 37 (4), 17-21
  • Goes-Daniëls, M., & Van der Klink, M. (2013). Onderzoek inzet Communities for Development (CfD's) in het Chemie Onderwijs. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Schoenmakers, S. (2013). Kennismaken om kennis te maken, verbindingen tussen onderzoek en onderwijs. e-book Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  2012

  • Baarends, EM (2012). Evidence Based ontwerpeisen aan evidence based werkplekleren. EXPOSZ,  Boom Lemma Uitgevers. ISBN 978-90-5931-822-9
  • Mennen, J. (2012). Laid-back of up-tempo? De voorspellende kwaliteit van het eerste jaar voor de studievoortgang in een conservatorium (Master thesis). Heerlen: Open Universiteit Nederland
  • Lambriex-Schmitz, P. M. M. (2012). Factors affecting teachers' intentions to participate in professional development activities. (Master Thesis). Maastricht University, Maastricht.
  • Van der Klink, M. (2012). Professionele ontwikkeling van hbo-docenten: mogelijke activiteiten en ondersteuning door onderzoek. Handboek Effectief Opleiden, 18.4-20.01 – 18.4-20.20. ’s-Gravenhage: Reed Business Information.
  Lees meer Lees minder
 • Presentaties

  2019

  • Simon, F, Ruland, J (2019). Met succes zonder ontwerp! Een hybride leeromgeving vanuit een complexiteitsbenadering. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Vermunt, E. (2019). Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaaraden te laten formuleren. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Slots, Y. (2019). Onwijs onderzoek: verandering van docentroutines. Rondetafelgesprek op ORD 2019. Heerlen.
  • Smeets, H. (2019). De stand van zaken rondom interprofessionele toetsing in Bachelor zorg- en welzijnsonderwijs. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Vreuls, J. (2019). Responsieve curriculum ontwikkeling door teams in het hoger beroepsonderwijs. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019). Wat denken ze wel? Over de percepties van teamleiders op leiderschap en teamsituaties. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Lambriex-Schmitz, P. (2019). The role of environmental factors for vocational school teachers’ innovative work behavior. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Sluijsmans, D. (2019). Leren of presteren? Naar een balans tussen de formatieve en summatieve functie van toetsing in het hoger onderwijs. Gepresenteerd op ORD 2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M., Slots, Y., Theunissen, N., van der Klink, M. (2019). Onwijs studeerbaar, maar hoe onderzoekbaar? Gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019, maart). Leiderschap in teams. Presentatie gehouden voor Onderwijskundig leiders Hogeschool Windesheim, Heerlen.

  • Koeslag-Kreunen, M. (2019, May). Learning in teams: Engaging team members in change. Webinar Learning and Development in Organizations. Maastricht University, the Netherlands. https://youtu.be/5FybjU5ah9Q 

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (July, 2019). What do they think? An elicitation study on how team leaders perceive leadership and interpret team situations. Paper presented at INGRoup conference, Lisbon, Portugal.

  2018

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, September). How team leaders think: An elicitation study on team leader cognitions. Paper presented at the EARLI sig 14 Conference, Geneva, Switzerland.
  • Lambriex-Schmitz, P., Klink, van der M., Beausaert, S., and Segers, M. (2018). When innovation in education works: Selecting and stimulating teachers in different stages of change Presentation at the EARLI SIG 14, 12-14 September, Genève, Switzerland

  • Simon, F - Post-qualitative research from a complexity perspective?, workshop CMC, London, 8-10 juni 2018.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2018). Is de kern van het onderwijs dat leerlingen mogen leren of dat zij moeten leren te presteren? Tafelrede uitgesproken tijdens het Brediusdiner op 22 mei in het Brediusmuseum te Den Haag.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, April). How team leaders think: An elicitation study on team leader cognitions. Paper gepresenteerd op de AERA Conference, New York, USA.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, March). Leiderschap voor onderwijsvernieuwing door teams van opleiders. Paper presented at the VELON Conference, Roermond, the Netherlands
  • Sluijsmans, D. M. A. (2018). Formatief evalueren. Over de mooie uitdaging van implementatie en verankering. VELOV congres, Brussel.

  2017

  • Baarends EM, Van der Klink M (2017). Een taxonomie en rubric als navigatie in het beoordelen van kritisch denken. Workshop op de expertmeeting “kritisch denken” 16 november 2017, Vereniging Hogescholen, Driebergen.

  • Van der Klink, M. (2017). Samen OntwikkelenLezing gehouden op de Onderwijsconferentie van de Reformatorische Academische Opleidingsschool, Wartburg College, 14 november 2017 te Rotterdam.

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, August). Leadership for innovative teacher teams in higher education. Paper presented at the EARLI Conference, Tampere, Finland.
  • Bijker, Monique & Kockelkoren, Chris (2017). The evaluation of the impact of a new, broad IT bachelor curriculum amongst freshmen and sophomores. Paper presentatie ECER, 24 augustus te Kopenhagen
  • Simon, Frits (2017). Constructive dissenting voices: a case of consent about dissent. Paper presentatie ECER, 23 augustus  te Kopenhagen.
  • Slots, Yvonne (2017), Study success in the first year of the faculty Commercial and Financial Management. Paper presentatie ECER, 23 augustus te Kopenhagen.
  • Baarends EM, Duijsens M, Bijker M, Van der Klink, M  (2017).  “Op weg naar een “good practice” van HBO onderwijs in creatief denken” Ronde tafel gesprek op de Onderwijs Research Dagen, 29 juni te Antwerpen.  
  • Slots, Y.H.J.M. (2017). Studiesucces faculteit Commercieel en Financieel ManagementPosterpresentatie op de Onderwijs Research Dagen, 28-30 juni te Antwerpen  
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M.R., Beausaert, S.A.J., & Segers, M. S. R. (2017, May). Innovative Behavior for sustainable innovation. Poster presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.

  • Van der Klink, M. (2017). Groeien en bloeien: De bijdrage van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders aan Opleiden in de School. Lezing gehouden op het Congres Steunpunt Opleidingsscholen. Vianen, 31 mei. Bekijk het interview hierover.

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, April). Lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the AERA Conference, San Antonio, USA.

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, May). How teams lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2017). Vijf aanbevelingen voor de implementatie van formatief evalueren. daging van implementatie en verankering. Leernetwerk voortgezet onderwijs, Utrecht.

  2016

  • Hoefnagels, A., Schoenmakers, S. (2016). Intercultural competence for 21st century learners. Case presented at EAPRIL conference, Porto (PT), 24 November 2016.

  • Van der Klink, M. (2016). Leren om te professionaliseren? Keynote op 11 november gehouden op Velon Studiedag. Nijmegen: HAN.

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, August). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the Earli Sig 14 Conference, Regensburg, Germany.

  • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation. Presentation at the EARLI SIG 14, 24-26 August, Regensburg, Germany.

  • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation, an extended view on innovative work behavior. Presentation at the Educational Research Days, 14-16 September, Neerglabbeek, Belgium.

  • Simon, F. (2016). How to catch a shadow. Presentation at CMC, 11 juni 2016, Hertfordshire (UK).

  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Beoordelen is en blijft mensenwerk. Symposium HBO-V van de toekomst 3.0 met als thema ‘binden, begeleiden en beoordelen’, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs: Over de dynamiek, dilemma’s en duizelingen wanneer theorie en praktijk elkaar ontmoeten. Kom over de brugprogramma voor hbo en wo. Onderwijs Research Dagen, Rotterdam.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Tien tegelwijsheden over formatief toetsen. Toetsrevolutiecongres, Nieuwegein.

    2015

  • Koeslag-Kreunen, M. & Vangrieken, K. (2015, september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.
  • Van der Klink, M. (2015). Werkplekleren: Perspectieven en balans.Presentatie op 9 maart op studiedag bij de HAN van projectleden betrokken bij innovatieproject Lectoraat van Loek Nieuwenhuis, te Nijmegen.

  • Koeslag-Kreunen, M., & Vangrieken, K. (2015 september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.

  • Van der Klink, M. (2015). Het Co-creatie wiel, een innovatief instrument bij professionalisering van docenten! Workshop gehouden op seminar Co-creatie. Investeren met en in sociaal kapitaal. Amsterdam: UvA, 3 November 2015. 

  • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M., Gerken, M., & Segers, M. (2015, February). Innovative Work Behaviour of teachers in Higher Education: An extended view; A first exploration. Paper presented at the International Scientific Nursing and Midwifery Congress Care4, Antwerp (Belgium)

  • Schoenmakers, S., Wilms, J. (2015). Students’ perception of what they learn during workplacement at the start of their education. Poster presented at EAPRIL conference, Luxemburg, 11 November 2015.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Professioneel beoordelen in het hoger onderwijs is en blijft mensenwerk. Over ontwerpen en implementatie. Congres Toetsen in het hoger onderwijs, Utrecht.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Beoordelen: over ontwerpen en veranderen. Saxion Hogescholen ter ere van afsluiting project borging eindniveau. Deventer.

  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs. Studiedag Toetsen Departement Gezondheidszorg en Technologie te KHL Leuven, Leuven.

  2014

  • Baarends E, Domhof E, Schmitz S. (2014) Educational design research concerning evidence based decision making in undergraduate occupational therapy students. Proceedings of the 20th annual meeting of the European Network of Occupational Therapy in Higher Education, 23-25 oktober 2014, HAN university of Applied Sciences, Nijmegen.
  • Baarends EM. (2014) Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  • Baarends, E.M. (2014). EBP in het curriculum van gezondheidszorgonderwijs;Masterclass voor docenten van de opleiding verpleegkunde en vroedkunde van de Katholieke Hogeschool Limburg Associatie K.U.Leuven. Heerlen, 2 juni 2014.
  • Baarends, E.M.(2014). Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence-based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen.
  • Baarends E & Van der Klink M. (2014) Promising education in evidence-based decision making in undergraduate occupational therapy students, EAPRIL, november 2014, Cyprus.
  • Van der Klink, M. (2014). Onderzoek in het hbo? Een verkenning van de kenmerken van hbo-onderzoek. Prestentatie op 21 november voor de redactie en adviesraad van Gedrag en Organisatie, te Utrecht.
  • Van der Klink, M. (2014). Innoveren kun je leren. Gastcollege op 20 november voor de master Personal Leadership in Change (PLIC) te Sittard.
  • Van der Klink, M. (2014). Professionaliseren vanuit loopbaanperspectief. Een reflectie bij het afscheid van Blanca Smit. Presentatie op 25 september bij de huisartsenopleiding te Utrecht.
  • Van der Klink, M. (2014). Informeel leren. Gastcollege op 7 mei voor studenten master onderwijskunde, Universiteit Antwerpen.

  • Koeslag-Kreunen, M. (2014, januari). How can teacher teams in higher education successfully create innovative solutions? Presentatie gehouden voor onderzoekers op Horaire Labo, Institut de pédagogie universitaire (UCL), Louvain-la-Neuve, België.

  2013

  • Baarends EM. Uitgangspunten EBP in het onderwijs (Zuyd for Practice); presentatie voor docenten van de opleiding Caesar therapie van Hogeschool Utrecht (Jeroen Mol; Cindy Bastiaansen; Margriet van Dijk; Meta Wildenbeest; Nienke Smorenburg). 25 april 2013.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2013). Leergedrag in docententeams. Presentatie bij Masterclass OU Professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs. 10 september 2013 te Heerlen: Open Universiteit Nederland.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2013). Why teacher teams fail. Mini paper presented at the conference of the European Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice. November 2013, Biel/Bienne, Switzerland.
  • Mennen, J., & Van der Klink, M. (2013). Laid-back of up-tempo? De voorspellende kwaliteit van het eerste jaar voor de studievoortgang in een conservatorium. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, 29-31 mei 2013 te Brussel, Vrije Universiteit Brussel.
  • Schoenmakers, S., Wilms, J., Van Seggelen, H., Van der Klink, M. (2013). Students’ perception of what they learn in Teaching Hotel Château BethlehemPaperpresentatie EuroCHRIE conferentie (Cooperative Education and Research for Hospitality & Tourism Educators), Freiburg (D) 16-19 oktober 2013.

  2012

  • Baarends EM (2012). Presentatie: Best Practices in EBP education of the interdisciplinary project Group EBP Zuyd. Symposium: Evidence Based Practice- emergent issues in education and health practitioner practice. 29 november 2012 Kennis in Bedrijf. Zuyd Hogeschool.
  • Baarends, EM (2012).  Workshop: Evidence Based ontwerpeisen aan evidence based werkplekleren, Faculteit der bewegingswetenschappen, maart 2012, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Beurskens, S & Baarends, EM (2012). Presentatie: Het gebruik van onderzoek in de gezondheidszorg. Studiedag 11 december 2012. Praktijkgericht onderzoek in het HBO. FACTA bv. 
  • Koeslag-Kreunen, M. (2012). Succesvolle docententeams: waarom en hoe?Workshop gehouden bij de Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2012). Stimuleren van leergedrag in docententeams door teamleiderschap. Ronde-tafel-sessie op Onderwijs Research Dagen, 20-22 juni 2012, Wageningen: Universiteit Wageningen.
  • Van der Klink, M. (2012). Professionalisering van het onderwijs. Bekwaam innoveren voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijsRede uitgesproken op 15 juni 2012 bij de installatie als lector bij Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M., Kools, Q., Avissar, G., White, S. & Sakata, T. (2012). Professional Development of Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study among teacher educators. Paper gepresenteerd op de ATEE Winter Conference 2-4 april 2012 te Coimbra (portugal), University of Coimbra.
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M, Van der Klink, M. & De Grave, W. (2012). Zin in professionalisering? Intenties van hbo- docenten Gezondheidszorg om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Paper gepresenteerd op de OnderwijsResearchDagen, 20-22 juni 2012 te Wageningen, Universiteit Wageningen.
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M. (2012). Zin in professionalisering: wat stimuleert en belemmert docenten? Workshop gehouden bij Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012.
  Lees meer Lees minder

Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen