Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Professionalisering van het Onderwijs

Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs ondersteunt het verbeteren en vernieuwen van onderwijs door samen met docenten en onderzoekers uit verschillende academies, opleidingen, diensten of programma’s onderzoek te doen naar actuele onderwijskundige vraagstukken. Actief leren, onderwijsontwikkeling en teamwerk zijn de kernthema’s waarbinnen deze vraagstukken worden onderzocht.

Actief leren legt de focus op een didactiek die studenten daadwerkelijk aan het leren zet en de kansen op studiesucces verhoogt. Met de focus op onderwijsontwikkeling wil het lectoraat bijdragen aan de ontwikkeling van expertise om curricula samenhangend en consistent te ontwerpen. Onderzoek naar teamwerk legt de nadruk op het versterken van leiderschap en samenwerking binnen teams. Het lectoraat wil samen met de praktijk vooral onderzoek doen dat praktische waarde heeft. Dit onderzoek kent een projectmatige, ontwerpgerichte en kort-cyclische aanpak.

Why teamwork is crucial if you want to innovate

Gone are the days of the leader who knows it all and who tells his/ her team what to do. If you really want to be innovative, facilitating teamwork and learning is key. ‘A leader can never know more than the team’ aldus Mieke Koeslag die onderzoek doet naar leiderschap en teamleren.

Meer lezen op TalentMiles
 • Wat beogen we met ons onderzoek en welke aanpak past daarbij?

  De meeste gevolgen zal het onderzoek hebben doordat het voor studenten bijdraagt aan betere studeerbaarheid van curricula, met meetbaar meer studiesucces voor hen. Teams zullen profiteren van een effectievere samenwerking. Onderzoek zal leiden tot een meer effectieve didactiek, tot meer samenhang in curricula en tot gedeelde visies over onderwijs.

  We zetten onderzoek op samen met docenten en onderzoekers en betrekken deze gedurende het onderzoek nadrukkelijk bij het lectoraat. Zodat er een netwerk van collega’s met onderwijskundige expertise ontstaat. Daarom faciliteren we het onderzoek met tijd en middelen. Daarmee wordt ook bewerkstelligd dat bij het onderzoek betrokken docenten en onderzoekers leren van (het doen van) onderzoek zodat een onderzoekende houding ontstaat ten opzichte van de eigen onderwijspraktijk.

  De opbrengsten van het onderzoek zullen worden verspreid via rapportages, studiedagen, onze onderwijswebsite, presentaties en publicaties. Daarmee beogend dat het onderzoek van dienst kan zijn voor meerdere partijen. Zowel binnen de eigen hogeschool als daarbuiten. De volledige plannen van het lectoraat zijn uitgeschreven in het Strategisch Plan 2019 - 2025.

 • Actuele onderzoeksprojecten

  Onderstaand treft u een overzicht aan van de actuele onderzoeksprojecten van het lectoraat.

  Actief leren

  • Innovatief werkgedrag van docenten (promotietraject) 
   Peggy Lambriex   
   In dit onderzoek wordt ingezoomd op de vraag hoe we onderwijsinnovaties beter kunnen verankeren binnen de opleidingen en wat dit vraagt van docenten.
  • Praktijkgids didactiek binnen Moodle
   Evelien van Limbeek
   Momenteel wordt binnen Zuyd nog niet volledig gebruik gemaakt van de didactische mogelijkheden die de digitale leeromgeving biedt. In dit onderzoek wordt samen met het cluster onderwijskundige ondersteuning van de dienst Onderwijs & Onderzoek een professionaliseringsaanpak voor docenten ontwikkeld en geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken op welke manier effectieve instructiestrategieën kunnen worden ondersteund door gebruik te maken van Moodle-activiteiten.  

  Teamwerk

  • Leiderschapsperspectieven van teamleden
   Mare de Groot, Mieke Koeslag-Kreunen
   Dit onderzoek (master thesis) naar teamleiderschap richt zich op hen die geleid worden: de teamleden. Het brengt opvattingen en denkbeelden van docenten over leiderschap in beeld met behulp van interviews.
  • Hoe sterk is teamwerk?
   Jerôme van Dongen, Gwen Zeles, Mieke Koeslag-Kreunen
   Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van programma Sterk Teamwerk. Hoe kan teamontwikkeling ondersteund door het programma Sterk Teamwerk op de pijlers leiderschap, samenwerken en organiseren in kaart worden gebracht? Deze onderzoeksvraag wordt op twee niveaus beantwoord: (1) op team-niveau (in het team waar wordt begeleid en behoefte is aan reflectie en monitoring) en (2) op programma-niveau (overkoepelend over de teams waar het programma actief is en bij de begeleiders).

  • Teams in de lead (project in wording)
   Mieke Koeslag-Kreunen, Marcel Van der Klink met partners uit hbo en mbo
   Dit project bevindt zich in een verkennende fase met als  vraag wat je nodig hebt om als team de volgende stap te zetten in de teamontwikkeling. Hoe komt het goede gesprek over teamontwikkeling op gang en hoe kan het team zich meer eigenaar gaan voelen? Iedereen heeft een andere behoefte en er wordt weinig tijd en ruimte ervaren door teamleden. Dit project wil een passende methodiek ontwikkelen via ontwerpgericht onderzoek.

  • De rol van teamleiders bij zelforganisatie
   Mieke Koeslag-Kreunen, Frits Simon met teamleiders
   Op welke wijze blijkt zelforganisatie zich binnen opleidingsteams te ontwikkelen, nu deze worden geconfronteerd met onvoorziene doch ingrijpende gebeurtenissen als gevolg van de Corona-maatregelen? Het onderzoek wordt onder begeleiding van twee onderzoekers gedaan door enkele teamleiders van verschillende opleidingen binnen de hogeschool. Daartoe observeren, beschrijven en reflecteren zij m.b.v. Left-Hand Column- methode (Argyris/Schön) ontwikkelingen binnen hun team en hun eigen leiderschap. Uiteindelijke bedoeling is om aantal uitgangspunten te kunnen benoemen hoe zelforganisatie door teamleiders kan worden bevorderd.

  • How team leaders think about leadership and situations in teams: an elicitation study
  • Mieke Koeslag-Kreunen, Piet van den Bossche, Marcel Van der Klink, Wim Gijselaers
   In dit project wordt onderzocht hoe teamleiders van teams met een (onderwijs-) innovatieopdracht kijken naar leiderschap en teams

  Onderwijsontwikkeling

  • Curriculumontwikkeling in het hbo voor snel veranderende beroepen (promotietraject)
   Joyce Vreuls     
   In dit ontwerpgericht onderzoek wordt een protocol ontwikkeld, die (extended) teams kunnen inzetten bij het responsief ontwikkelen van curricula.
  • Ontwikkeling van het beroepsbeeld door studenten 
   Ellen Domhof, Frits Simon 
   Een vervolg op een eerder onderzoek, waarin werd geconstateerd werd dat aan eerstejaarsstudenten Ergotherapie een ander dan bedoeld beroepsbeeld werd overgedragen. Het vervolgonderzoek moet duidelijk maken of dit intussen is veranderd.
 • Afgeronde projecten
  • Evaluatie cursus Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid
   Marcel van der Klink, Frits Simon en Dominique Sluijsmans | 2019-2020
  • Praktijkgids didactiek binnen Moodle
   Evelien van Limbeek | 2019-2020
  • Vertical or shared? When leadership supports team learning for educational change
   Mieke Koeslag-Kreunen, Piet van den Bossche, Marcel Van der Klink en Wim Gijselaers | 2018-2020
  • Aansluiting VO-HBO
   Frits Simon | 2019-2020
  • Herkansingen binnen Zuyd
   Marcel van der Klink, Patrick Debats, Elly Theunissen, Alexandra Jacobs & Walter Schrijen
  • Monitoring programma Succesvol Studeren | 2019-2020
   Marcel van der Klink en Yvonne Smeets
 • Welke expertise heeft het lectoraat in huis?

  Het lectoraat staat onder algemene leiding van lector dr. Marcel van der Klink. Hij heeft ruime onderzoekservaring op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder werken er binnen het lectoraat meerdere onderzoekers die ruime tot zeer ruime ervaring hebben met onderzoek op het gebied van organisatieontwikkeling, curriculumontwerp, teamleren, teamleiderschap en innovatief werkgedrag van docenten. Eerder onderzoek en projecten laten dit zien (lees meer).

  Het lectoraat wordt bovendien ondersteund door een Raad van Advies. De leden van deze raad ondersteunen het lectoraat vanuit hun verschillende achtergronden en expertise. De raad komt tenminste een maal per jaar bijeen. Lees meer over de Raad van Advies.

  Medewerkers lectoraat
  De volgende medewerkers zijn werkzaam bij het lectoraat:

  Dr. Marcel van der Klink
  marcel.vanderklink@zuyd.nl | T +31 (0)45 400 65 28

  Marcel van der Klink is sinds augustus 2011 de lector van dit lectoraat. Zijn werk  beweegt zich op het vlak van curriculumontwikkeling, innovatie en professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals.  Hij is betrokken bij zuydbrede initiatieven, zoals het Programma Succesvol Studeren. Marcel is lid van het managementteam van de Dienst Onderwijs & Onderzoek. Zijn werk concentreert zich binnen de hogeschool maar hij is ook extern actief. Marcel was lid van de landelijke stuurgroep Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek die in 2018 een advies uitbracht. Samen met collega’s was hij intensief betrokken bij de opzet van een onderwijskundig practoraat van Vista College en mede-organisator van de ORD 2019. Marcel publiceert regelmatig in binnenlandse en internationale tijdschriften. 

  Prof.dr. Jan van den Akker
  fungeert als extern (adviserend) lid van de kenniskring. Hij is een onafhankelijk onderwijsadviseur, gespecialiseerd in curriculumonderzoek en consultancy, met diverse activiteiten. Van 2005 tot zijn pensionering in 2016 was hij directeur-bestuurder van de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Twente, waar hij vele jaren de leerstoel curriculumontwerp en -implementatie vervulde. Naast zijn Nederlandse activiteiten heeft hij een zeer ruime internationale ervaring in onderwijs, onderzoek en consultancy.

  Kernthema’s van zijn expertise zijn: 

  • curriculumbeleid;
  • curriculumontwikkeling, in wisselwerking met professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling;  

  • methodologie van onderwijskundig ontwerponderzoek.

  Ellen Domhof Med
  ellen.domhof@zuyd.nl

  Ellen Domhof deed voor haar masteropleiding Leren en Innoveren onderzoek naar de invloed van het onderwijs op de vorming van beroepsbeelden binnen de opleiding Ergotherapie. Zij heeft veel ervaring en expertise op het gebied van didactiek, en de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hbo.
  Ellen is voorzitter van de curriculumcommissie van de opleiding ergotherapie. Als lid van het kernteam Succesvol Studeren begeleidt ze andere opleidingen bij curriculum vraagstukken.

  Drs. Marije Duijsens
  marije.duijsens@zuyd.nl | T +31 (0)6 42 97 43 00

  Marije is actief op het gebied van INTER professioneel onderwijs, creativiteit en onderwijsontwikkeling.
  Samen met de Universiteit Maastricht heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van een training Creative Problem Solving en diverse pilots begeleid. Dit thema ontwikkelt zij verder vanuit het project INTER professioneel onderwijs in het programma LIME. De ontwikkeling van living labs en hybride leeromgevingen is hier een belangrijk onderwerp. 

  Mieke KoeslagDr. Mieke Koeslag-Kreunen
  mieke.koeslag@zuyd.nl | T +31 (0)45 400 65 20

  Mieke heeft expertise op het gebied van leiderschap, teamleren, onderwijsinnovatie en curriculumontwikkeling. Ze deed promotieonderzoek naar hoe leiderschap teamleren kan stimuleren voor onderwijsinnovatie (proefschrift: Leadership for team learning). In het lectoraat trekt ze de pijler Teamwerk en verricht onderzoek naar onder meer de rol van teamleiders bij zelforganisatie, reflectie voor en monitoring van teamontwikkeling en gedeeld leiderschap in teams. Ze maakt hierbij gebruik van inzichten uit onderwijs- en organisatiekunde. Ook is ze co-promotor van Joyce Vreuls die onderzoek doet naar het ontwikkelen van responsieve curricula. Mieke geeft daarnaast leiding aan het programma Sterk Teamwerk dat begeleiding biedt aan teams en leidinggevenden in het versterken van leiderschap, samenwerken en organiseren. Ze is tevens Associate Researcher bij Department of Educational Research and Development van School of Business and Economics, Maastricht University.

  Drs. Peggy Lambriex-Schmitz
  peggy.lambriex@zuyd.nl | T +31 (0)6 41 68 51 23

  Peggy heeft expertise op het gebied van onderwijsontwikkeling (curriculum), implementeren van onderwijsinnovaties en docentprofessionalisering. Haar promotie onderzoek richt zich op de vraag hoe innovaties binnen het onderwijs duurzaam kunnen worden geïmplementeerd binnen de opleidingen en wat dit vraagt van docenten en teamleiders. Ze maakt in haar werk gebruik van inzichten uit zowel de onderwijs- als de organisatiekunde. Peggy begeleidt daarnaast teams en onderwijskundig adviseurs bij curriculumontwikkeling en bij de implementatie van onderwijsinnovaties bij diverse beroepsopleidingen. Naast deze rol van begeleider is zij ook de projectleider van het programma “succesvol studeren”, dat ernaar streeft dat opleidingen binnen Zuyd gaan beschikken over een duurzaam studeerbaar curriculum.

  Eveline van LimbeekDr. Evelien van Limbeek-Reinaarts
  E e.vanlimbeek@av-m.nl | T +31 (0)45 388 54 21

  Evelien heeft expertise op het gebied van technologie ondersteund leren en het systematisch ontwikkelen van (onderwijs)interventies gericht op gedragsverandering. Haar onderzoek richt zich op het motiveren en faciliteren van docenten in het functioneel toepassen van ICT in het onderwijs. Hierbij maakt ze gebruik van haar ervaringen als docent en onderzoeker verloskunde en gezondheidsbevordering. Evelien vervult daarnaast de rol van teamleider bij de Academie Verloskunde Maastricht. 
  Afgelopen jaren heeft zij met collega’s van het voormalig lectoraat Technologie Ondersteund Leren een ontwerpcyclus ontwikkeld ter ondersteuning van docenten die de mogelijkheden van ICT in onderwijsactiviteiten willen benutten, daarnaast exploreerde zij docentprofessionalisering op dit gebied binnen Nederlandse instellingen voor HO. Momenteel doet zij onderzoek naar het functioneel gebruik van Moodle om actief leren mogelijk te maken. 

  Yvonne Slots LLM
  yvonne.slots@zuyd.nl

  Yvonne Slots werkt sinds 1 oktober 2015 bij het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Zij is destijds gestart met het verrichten van een onderzoek naar studiesucces onder alle eerstejaars studenten Commercieel en Financieel Management. Yvonne is verbonden als docent aan de opleiding Commerciële Economie. Ze heeft daar zitting in de curriculumcommissie. Verder heeft zij ervaring als secretaris van de examencommissie en coördinator van de propedeuse. Ze verzorgt  juridisch en bedrijfskundig onderwijs, is coach en begeleidt studenten tijdens het afstuderen. Daarnaast is Yvonne kernteamlid van het programma Succesvol Studeren. Voor het lectoraat is ze haar promotieonderzoek aan het voorbereiden over teamontwikkeling/vorming van docenten. 

  Joyce Vreuls Msc
  E joyce.vreuls@zuyd.nl | T +31 (0)45 400 64 96

  Joyce heeft expertise op het gebied van instructional design en curriculumontwikkeling. Ze doet promotieonderzoek naar curriculumontwikkeling in het hbo voor snel veranderende beroepen. Ze onderzoekt hoe curricula responsief ontwikkeld kunnen worden als antwoord op de snelle vernieuwingen in de huidige samenleving en het hoger onderwijs. In dit ontwerpgericht onderzoek wordt een protocol ontwikkeld, die (extended) teams kunnen inzetten bij het responsief ontwikkelen van curricula. Hiernaast is ze senior docent bij de Academie Verpleegkunde waar ze onderwijskundige ondersteuning biedt en curriculumcommissie voorzitter is.
  Recente overige werkzaamheden zijn: co-researcher bij het onderzoek naar het tot stand komen van CHILL (2019), schrijver zelfevaluatie en bijzonder kenmerk van de voltijd- en deeltijd opleiding verpleegkunde (t.b.v. de visitatie) (2019).

  Gwen Zeles
  gwenny.zeles@zuyd.nl | T 06 34 49 15 09

  Gwen is sinds november 2019 betrokken bij het programma Sterk Teamwerk van Zuyd. Zij monitort het programma. Per januari 2020 is zij daarom ook betrokken bij het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Vanuit haar achtergrond als psycholoog heeft ze eerder een aantal onderwijskundige onderzoeken verricht. Onder andere als kwaliteitszorgmedewerker bij Zuyd naar de diagnostische waarde van (decentrale) selectie bij OTC en IB. Momenteel is ze werkzaam als teamleider van het bedrijfsbureau IBC. Ze is geïnteresseerd in teamwerken en organiseren. Gwen monitort Sterk Teamwerk samen met Jerôme van Dongen, onderzoeker bij lectoraat Wijkgerichte zorg van Zuyd.

  Oud-leden van de kenniskring
  De meeste leden in de kenniskring doen één of meerdere onderzoeken voor het lectoraat en vertrekken daarna. De onderstaande medewerkers zijn inmiddels niet meer werkzaam voor dit lectoraat.

  Dr. Erica Baarends
  is gespecialiseerd in gezondheid, bewegen, onderzoek en onderwijs. Vanuit haar achtergrond als Gezondheidswetenschapper, met als afstudeerrichting Bewegingswetenschappen, heeft ze onderzoek gedaan op het gebied van beweging en gezondheid, waarop ze in 1997 is gepromoveerd. Na haar opleiding tot ergotherapeut heeft ze een aantal jaren in de gezondheidszorg gewerkt. In 2003 is ze gestart als docent bij de opleiding Ergotherapie tot september 2017. Haar aandachtsgebied en interesse lag vooral in het begeleiden van studenten in stages en onderzoeksprojecten. Zij heeft veel expertise op het gebied van Evidence Based Practice (EBP), kritisch denken en onderzoeksmethodologie en was intensief betrokken bij onderzoek en implementatie van EBP binnen de opleiding Ergotherapie/ faculteit Gezondheidszorg. Sinds september 2017 werkt ze als senior docent voor de Master opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg. Binnen het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs houdt zij zich bezig met onderzoek en coaching bij onderzoeksprojecten die gericht zijn op de verbetering van onderwijs.

  René Claassen
  René Claassen heeft zich gespecialiseerd op het gebied van onderwijsontwerp voor een veranderende maatschappij, waarbij hij participatief onderwijsontwerpen en het 4C/ID-model als onderwijsontwerpmodel combineert. Participatie van diverse stakeholder bij het onderwijsontwerpproces voor nieuwe- en of veranderende beroepen in de gezondheidszorg ondersteunen wordt daarbij steeds belangrijker en noodzakelijk. Daarnaast heeft René ruime ervaring als verpleegkundige. Hij heeft tot 2004 als kinder- en intensive care verpleegkundige in een groot algemeen ziekenhuis gewerkt. 
  Nadat René in 2004 zijn lerarenopleiding Gezondheidszorg had afgerond is hij als docent gestart bij de hbo-V van Zuyd. In 2006 werd hij lid van het Lectoraat Technologie in de Zorg, en in het jaar 2017 was hij enkele maanden lid van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. In 2012 heeft hij bij de universiteit van Maastricht een internationale master onderwijswetenschappen afgerond (MHPE). Tot 2016 was hij projectleider Blended Learning bij de faculteit Gezondheidszorg. Hier introduceerde hij de term “blended design”.  
  René heeft ervaring met het uitvoeren van onderzoek omtrent implementatie van zorgtechnologie in het zorgproces en meer recent op onderwijskundige vraagstukken die in het teken staan van de docent als onderwijsontwerper. René heeft zich vooral verdiept in: Onderwijsontwikkeling, -vernieuwing en –innovatie. En binnen Zuyd en andere hogescholen ontwerpers ondersteunt bij het toepassen van het vier componenten onderwijsontwerpmodel (4C/ID-model), rekening houdend met een passende Digitale Leer Omgeving.

  Anneriet Florack
  anneriet.florack@zuyd.nl
  In 2003 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige. Om meer praktische ervaring op te doen, ben ik in 2004 gestart aan de Pabo om vervolgens te beginnen als docent Rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding van Zuyd Hogeschool. Inmiddels zijn we samengegaan met Fontys onder de naam “de Nieuwste Pabo”. Bij het ontwerpen van het gezamenlijk curriculum heb ik in samenwerking met enkele collega’s het toetshuis opgezet. We zijn nu twee jaar verder en ik zou graag meer willen weten over de effecten van ons opgestelde toetsplan. Naast verschillende lesgevende taken vervul ik de rol als voorzitter van de toetscommissie en fungeer ik binnen het netwerk toetsexpertise. Vanaf 2011 heb ik me bezig gehouden met het SURF-project Bewust en bekwaam toetsen waarbij we onderzoek doen naar het nut en effect van een ontworpen zelfbeoordelingsinstrument over toetsbekwaamheid van lerarenopleiders.
   
  Waarom onderzoek naar beoordelen is voor mij interessant is? 
  Het is niet alleen mijn nieuwsgierigheid, maar ook het grote belang van goed beoordelen dat ik onderzoek naar toetsen zo interessant vind.

  Dorien Gerards
  Vanaf 1983 ben ik werkzaam in het onderwijs binnen Zuyd Hogeschool. Als afgestudeerd fysiotherapeut heb ik me in de beginjaren vooral bezig gehouden met vakinhoudelijk onderwijs in combinatie met werken in de praktijk. De eerste graads leraren opleiding, die ik toentertijd volgde aan de universiteit van Maastricht, maakte me erg enthousiast voor het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Na afronding van deze opleiding heb ik dan ook een zeer actieve bijdrage geleverd aan de omslag van traditioneel onderwijs naar probleemgestuurd onderwijs binnen de opleiding fysiotherapie.

  In de loop van de jaren steeds nieuwsgieriger geworden naar alles wat met onderwijs te maken heeft, ben ik in 2001 gestart met de studie Onderwijswetenschappen, Maastricht University en heb in 2005 mijn Mastertitel behaald. Er vond een doorgroei plaats van louter docent zijn naar o.a. lid van de curriculumcommissie, netwerk kwaliteitszorg en een internationale oriëntatie op onderwijs via ENPHE (European Network of Physioterapy in Higher Education), waarbinnen ik momenteel coördinator van Nederland ben.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Omdat er nog zoveel (toets?)vragen zijn over toetsen.

  Carin Gulikers
  carin.gulikers@zuyd.nl
  Ik studeerde Personeelwetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Na een zevental jaren te hebben gewerkt als personeelsadviseur ben ik me gaan specialiseren als loopbaanadviseur. Sinds 2004 heb ik de overstap gemaakt naar Zuyd, in de functie van docent communicatie en managementvakken. Ik ben enthousiast en kenmerkend voor mij is mijn authenticiteit, optimisme, alsmede mijn doortastende en onbevooroordeelde manier van werken. Binnen de kenniskring beoordelen zal ik me met name bezig gaan houden met onderzoek naar de beoordeling van medewerkers van Zuyd. Het mooie hiervan is dat mijn eigen kring van werkervaring nu rond is: ervaring opgedaan als personeelsadviseur, als medewerker van organisaties in de profit- en non-profitsector en kennis en ervaring opgedaan binnen Zuyd.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Omdat ik dan mijn nieuwsgierige geest goed kan gebruiken om de puzzel passend te maken.

  Chris Kockelkoren
  chris.kockelkoren@zuyd.nl
  Chris Kockelkoren is senior docent en coördinator bij de Faculteit ICT van Zuyd. Hij heeft vanaf 1987 als ICT’er gewerkt bij diverse bedrijven (metaalindustrie, gehandicaptenzorg, pensioenadministratie, notarieel systeemhuis, CAD/CAM-industrie, ERP-consultancy en onderwijs). In deze bedrijven heeft hij de functies van analist/programmeur tot IT manager vervuld. 
  Sinds 2009 werkt hij fulltime bij de opleiding ICT van Zuyd Hogeschool en heeft in 2014 de Master Pedagogiek (specialisatie onderwijskunde) bij Fontys Hogescholen in Tilburg afgerond (eindscriptie: de samenhang tussen de inzet van een serious game als onderwijsvorm en de beleving en inzet van de studenten). De minor bij De Nieuwste Pabo die op basis van dit onderzoek is opgezet, heeft de tweede plaats behaald bij de Fontys Onderwijsprijs.  Binnen het lectoraat heeft Chris samen met Frans Jacobs en Monique Bijker bij Faculteit ICT gewerkt aan een onderzoek naar de competentieontwikkeling van bachelorstudenten gedurende hun bachelor en zelfs daarna. Samen met Miriam Goes en Erica Baarends heeft hij onderzoek naar de curriculumontwikkeling bij Zuyd Professional. Vanaf januari 2017 participeert hij in het Lectoraat Technologie-Ondersteunend leren.

  Dr. Kitty Kwakman
  Kitty Kwakman is portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek binnen het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Zij is verpleegkundige en pedagoge en promoveerde in 1999 op een proefschrift naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast werkte zij als universitair docent, lector en directeur stafbureau Landelijk Platform Beroepen in het onderwijs, om in 2010 het nieuwe lectoraat Professionalisering van het Onderwijs te leiden. Na haar benoeming tot lid van het CvB zette zij haar kennis en ervaring met betrekking tot vraagstukken rond professionaliteit en leren van professionals ook in als adviseur van dit lectoraat.  

  Contact via haar secretaresse: Monica Bezemer, E monica.bezemer@zuyd.nl

  Dr. Miriam Goes
  myriam.goes@zuyd.nl
  Miriam Goes is onderwijskundig wetenschapper, heeft gewerkt en is gepromoveerd aan de Open Universiteit. Daar was zij voornamelijk actief in projecten op het gebied van docentprofessionalisering. Het zwaartepunt lag hier op netwerk- en collectief leren. Haar promotieonderzoek betrof het inzetten van een collectieve leercyclus bij teamontwikkeling. Binnen Zuyd is Miriam met name actief op het gebied van curriculumontwikkeling. Zij was betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe associate degree opleiding Zorg en Technologie en de vormgeving van de deeltijdopleiding van Verpleegkunde. Zij werkte aan een onderzoek naar de curriculumontwikkeling bij Zuyd Professional. Verder ondersteunde zij diverse opleidingen bij vragen rondom communities of practice, curriculumontwikkeling, onderwijsontwerp en andere onderwijskundige zaken.

  Alexandra Jacobs
  alexandra.jacobs@zuyd.nl
  in 2001 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht als Cognitief Psycholoog met als specialisatie onderwijspsychologie. In 2003 begon ik bij Zuyd Hogeschool als tutor, trainer en hoorcollegedocent bij SPH en Creatieve Therapie. Nu ben ik als senior docent verbonden aan de faculteit Sociale Studies en Educatie. Sinds 2010 ben ik voorzitter van de toetscommissie van Social Work. In 2010 rondde ik de postacademische leergang supervisiekunde af. Lidmaatschap van de kenniskring biedt mij de kans om mijn psychologieopleiding te verbinden aan de ruime ervaring in het thema toetsing door het doen van praktijkonderzoek. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Toetsing vind ik een boeiend thema omdat het zo veelzijdig is. Bovendien geeft toetsing volgens mij vorm aan het hart van een opleiding; kwalitatief goede toetsing zorgt in grote mate voor positieve en kwalitatieve leerervaringen van studenten.

  Dr. Frans Jacobs
  onderzocht bij het Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs samen met Chris Kockelkoren de competenties van ICT-bachelorstudenten, afgezet tegen het probleemoplossend vermogen van experts in kenmerkende beroepssituaties. Frans Jacobs heeft, na een opleiding aan één van onze voorlopers, zijn roots in de volwasseneneducatie. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam op het raakvlak van ICT en onderwijs (zoals cursuscoördinator en -docent ICT). Frans is onderwijskundige, gespecialiseerd in e-Learning (UK Open University, 2000). Van 1999 tot 2006 werkte hij als beleidsadviseur informatiemanagement en ICT van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en twee voorlopers daarvan. Was lid van de kenniskring 'Infonomie en Nieuwe Media en  onderzoeker, adviseur, lid projectgroepen, spreker en workshop-begeleider over diverse aan ICT- en onderwijsgerelateerde thema’s. 

  Frans is in februari 2013 aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd op het thema: 'Slagvaardig met ICT'. Het empirisch deel betreft onderzoek bij een economische opleiding van Zuyd Hogeschool. Het resultaat zijn twaalf ontwerpprincipes voor hbo-leeromgevingen. Vanaf 2012 is Frans senior-docent onderzoeksvaardigheden bij de Faculteit ICT. Hij maakt bij die faculteit deel uit van het team Information Management (IM). Begeleidt afstudeerders van IM, doet onderzoek over assessment en maakt deel uit het Docentenberaad van Zuyd Hogeschool.

  Xandra Janssen
  xandra.janssen@zuyd.nl
  is sinds 2003 werkzaam als docent binnen de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) na een aantal jaren als arts binnen diverse gezondheidszorginstellingen gewerkt te hebben. Geleidelijk is haar liefde voor onderwijs en specifiek toetsing verder gegroeid en na het volgen van de cursus ‘het toetsen van medische competenties’ aan de UM was ze helemaal verkocht. Zij is voorzitter van de tentamencommissie en van de examencommissie van de AVM en druk bezig met het opzetten van een landelijke voortgangstoets voor verloskunde. Ze is lid van de kerngroep van het netwerk toetsexpertise van Zuyd Hogeschool en geeft binnen Zuyd cursussen en docententrainingen over toetsing. Zij heeft de Master of Health Professions Education (onderwijs binnen gezondheidszorgopleidingen) gevolgd.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Hoe, wat en wanneer we toetsen stuurt het leergedrag van de studenten; goede toetsing is dus al de helft van ons onderwijs!

  Myriam Lamerichs
  Myriam Lamerichs heeft onderzoek gedaan naar informeel leren. Een literatuurstudie naar informeel leren in de stage in het beroepsonderwijs diende als basis voor een kwalitatief onderzoek naar informeel leren door hbo-docenten: onderzoek naar vormen van, ervaringen met en leeropbrengsten van informeel leren bij hbo-docenten.

  Josien Mennen
  josien.mennen@zuyd.nl  
  Josien Mennen is sinds 1984 verbonden aan Zuyd Hogeschool. Ze is begonnen als muziekdocent bij Sociale Studies; later kwam daar toetsing, onderwijsontwikkeling en management bij. Sinds oktober 2011 werkt ze als hoofd onderwijs bij het Conservatorium Maastricht. Josien heeft in december haar afstudeerscriptie voor de master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit afgerond. Ze heeft onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van het eerste studiejaar voor de studievoortgang van conservatoriumstudenten en is nu bezig met het schrijven van een artikel op basis van haar onderzoek. 

  Yolande Nelissen
  yolande.nelissen@zuyd.nl 
  Na haar opleiding psychologie aan de Katholieke universiteit Brabant, promoveerde Yolande Nelissen in 1994 bij de faculteit medische psychologie van Universiteit Maastricht. Sinds 1984 is zij werkzaam bij de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool, momenteel als hoofddocent. Yolande is nauw betrokken bij het onderwijs en de ontwikkeling ervan. Haar portefeuille behelst onder meer studieloopbaanbegeleiding, het voorzitterschap bij het afstuderen en lidmaatschap van de curriculumcommissie. Als lid van het lectoraat verrichtte zij onderzoek naar de 'X factor' van een excellente opleiding. 

  Joost Ruland
  joost.ruland@zuyd.nl 
  Is al jarenlang werkzaam in het hbo-onderwijs, eerst als vakdocent Chemie en later als faculteitsdirecteur. Hij is geïnteresseerd in het leren/professionaliseren als zodanig en in het bijzonder in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Sinds september 2011 is hij werkzaam in het Centrum voor Chemie. Joost is intensief betrokken bij de excellente samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door deze samenwerking kan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden verbeterd en de innovatiekracht van de (Eu)regio in het sleutelgebied Chemie worden verhoogd. Daartoe worden Communities of Practice ingericht en op hun effectiviteit onderzocht. Dit onderzoek heeft zowel betrekking op leer- en professionaliseringsopbrengsten als op innovatiewinst. 

  Sylvia Schoenmakers
  heeft meer dan dertig jaar onderwijskundige werkervaring. Bij Zuyd was ze lid van het lectoraat Kennisorganisaties en Kennismanagement en is vanaf het begin medewerker van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Ze behoort tot de early adapters van e-learning en heeft als onderwijskundig adviseur gewerkt aan de inrichting van competentiegerichte curricula, lerende netwerken en onderzoeksleerlijnen in curricula. 

  Ze heeft met onderzoek en advies bijgedragen aan de introductie van de elektronische leeromgeving in het onderwijs, community software, de Zuyd-repository en bloggen tijdens stages. In de kenniskring Professionalisering van het Onderwijs deed ze onderzoek naar de leeropbrengsten van studenten in beroepsoriënterende stages, interdisciplinair opleiden in learning communities, werkplekleren en curriculumontwikkeling. Verder schreef ze een evaluatie van verbindingen tussen onderzoek en onderwijs, en was als jurylid en ondersteuner betrokken bij diverse innovatietrajecten. Waar docenten op zoek zijn naar ruimte voor vernieuwing van het onderwijs, helpt Sylvia met het vinden van een fundament en wegen voor die onderwijsvernieuwing.

  Dr. Frits Simon
  Tot juni 2020 was Frits Simon lid van het lectoraat. Zijn ervaring ligt voornamelijk op het gebied van organisatie en management van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor de manier waarop onderwijs zich in de praktijk ontwikkelt. Zijn aandacht gaat uit naar een methodologie van praktijkgericht onderzoek die daarop aansluit. Zijn expertise ligt op het gebied van onderzoek, organisatieontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Recente werkzaamheden waren een literatuurstudie naar de aansluiting vo-hbo (2020), een onderzoek naar het tot stand komen van CHILL (2019), een literatuurstudie naar de effectiviteit van Studieloopbaanbegeleiding (2018) en een training onderzoeksvaardigheid voor onderwijskundige leiders binnen het mbo (2018). 

  Dr. Dominique Sluijsmans
  Dominique was tot mei 2020 verbonden aan het lectoraat. Zij heeft expertise op het gebied van toetsing (in het bijzonder als kans voor leren), curriculumontwerp en didactiek. Haar onderzoek binnen de pijler Actief Leren richtte zich op de vraag hoe studenten in het dagdagelijkse onderwijs kunnen worden geactiveerd in hun leren en wat dat vraagt van het didactisch repertoire van docenten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het microniveau van de les, maar vooral ook naar de aansluiting tussen curriculumdoelen, de onderwijs- en leeractiviteiten en de toetsing. Tevens begeleidde zij Hester Smeets in haar onderzoek naar het ontwerpen van een interprofessioneel toetsprogramma en is ze actief in een aantal netwerken en platforms. Ze is o.a. lid van de stuurgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en extern lid van de Examencommissie Health van de Universiteit Maastricht.
  Haar meest recente publicatie was het boek Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek (www.wijzelessen.nl), een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers. Het boek biedt op basis van een wetenschappelijke evidentie over goed onderwijs vele praktische handvatten voor docenten om hun onderwijs actiever en aantrekkelijker te maken. 

  Hester Smeets
  Hester was tot mei 2020 lid van het lectoraat. Vanaf mei is zij overgegaan naar het lectoraat Autonomie en Participatie. Hester is werkzaam binnen de Cluster Academies Gezondheidszorg en Welzijn als docente interprofessioneel onderwijs. In dit onderwijs leren studenten samenwerken met andere disciplines om te komen tot optimale zorg voor de cliënt. Haar promotieonderzoek (gestart in 2017) sluit naadloos bij dit thema aan. Het doel van haar promotieonderzoek is om met design-based research een toetsprogramma te ontwikkelen voor de beoordeling van interprofessionele competenties. Dit onderzoek is een samenwerking tussen het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs, het lectoraat Autonomie & Participatie (copromotor Albine Moser), en the School of Health Professions Educations, Universiteit van Maastricht (promotor Jeroen van Merriënboer). Voor haar onderzoek heeft zij de promotiebeurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast is Hester aangesloten bij verschillende netwerken, zowel nationaal als internationaal, die zich verdiepen in interprofessioneel onderwijs.
  hester.smeets@zuyd.nl | T +31 (0)45 400 64 96

  Prof.dr. Cees van der Vleuten
  c.vandervleuten@maastrichtuniversity.nl
  studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1982 werkt hij aan de Universiteit Maastricht, sinds 1996 als hoogleraar in de onderwijskunde en als voorzitter van de Vakgroep Onderwijsontwikkeling en –Research. In 2005 werd hij wetenschappelijk directeur van de Graduate School of Health Professions Education (www.maastrichtuniversity.nl/she). Zijn specialisatie is toetsing van professionele competenties, maar is breed betrokken bij onderzoek en ontwikkeling dat vooral gericht is op leren in het gezondheidszorgdomein. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd, diverse prijzen verkregen voor de kwaliteit van zijn werk, inclusief diverse loopbaanprijzen, een koninklijke onderscheiding (in 2010) en de Karolinska prijs voor Research in Medical Education (in 2012). Hij is een mentor van veel onderzoekers, zowel nu als in het verleden. Een volledig curriculum vitae is te vinden op: http://www.fdg.unimaas.nl/educ/cees/CV/. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Met toetsen stuur je het leren!

  Karin Welten
  karin.welten@zuyd.nl
  Ik ben sinds 1987 verbonden aan Zuyd Hogeschool. Ik ben begonnen als docent Spaans op de Vertaalacademie; later kwamen daar het coördinatorschap van de sectie Spaans en (C)MR-lidmaatschap bij. In 2001 ben ik overgestapt naar de Hotel Management School Maastricht. Ik ben werkzaam als docent Spaans en Duits, stagebegeleider en studieloopbaanbegeleider. Sinds maart 2011 ben ik voorzitter van de examencommissie en lid van de toetscommissie van de HMSM.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Ik ben geïnteresseerd in toetsen en beoordelen in het algemeen (wat maakt een toets een goede toets?) en in de aansluiting tussen onderwijs en toetsen in het bijzonder. Mijn belangstelling gaat hierbij uit naar de effecten die geïntegreerd leren en beoordelen hebben op het studiegedrag en studievoortgang van studenten.

  Jogien Wilms
  jogien.wilms@zuyd.nl  
  Werkte vijf jaar als docent organisatiepsychologie en human development op de universiteit ITESM in Mexico. In 2007 begon ze bij Zuyd als coördinator van de masteropleiding Innovative Hospitality Management aan de Hotel Management School Maastricht (HMSM). In november 2011 stapte ze over naar de faculteit Sociale Studies waar ze werkzaam is als docent. Binnen het lectoraat werkte ze samen met Sylvia Schoenmakers aan een onderzoek naar lerend werken in het Teaching Hotel van de HMSM. Het onderzoek bood de mogelijkheid meer inzicht te verkrijgen in de feitelijke leeropbrengsten voor studenten in een eigen leerbedrijf.

  Lees meer Lees minder
 • Publicaties

  2021

  2020

  2019

  2018

  • Limbeek, E. (2018). Adviesrapport Blended Learning; docentprofessionalisering en ondersteuning bij de implementatie van blended learning. Heerlen: Zuyd Hogeschool
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., & Gijselaers, W. (2018). Leadership for team learning: the case of university teacher teams. Higher Education, 75(2), 191-207. doi:10.1007/s10734-017-0126-0
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche,P., Hoven, M., Van der Klink, M., Gijselaers, W. (2018), When Leadership Powers Team Learning: A Meta-Analysis, Small Group Research, 49(4), 475-513. doi: 10.1177/1046496418764824
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, Juni). Leiderschap voor teamleren. Paper gepresenteerd op symposium op het ORD congres, Nijmegen, the Netherlands.
  • Verschuren, P.J.M., Baarends, E., Simon, F., De Boer, F., Smaling, A. (2018). Essay, debat en dialoog over validering van praktijkgericht onderzoek. Kwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 23(1), 5-28.

  • Baarends, E., Goes-Daniels, M., (2018), Flexibele onderwijsontwerpprocessenin het hbo, Onderwijsinnovatie, 1, 35-37

  • Baarends, E., Duijsens, M., Bijker, M., & Van der Klink, M. (2018), Ervaringen met een training “Creative Problem Solving” in het HBO
  • Hoefnagels, A., & Schoenmakers, S. (2018). Developing the Intercultural Competence of Twenty-First-Century Learners with Blogging during a Work Placement Abroad. In J. A. Oskam, D. M. Dekker, & K. Wiegerink (Eds.), Innovation in Hospitality Education: Anticipating the Educational Needs of a Changing Profession (pp. 123-142). Cham: Springer International Publishing.
  • Segers, M., & Sluijsmans, D. M. A. (2018). Inleiding op toetsrevolutie. In D. Sluijsmans & R. Kneyber (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., Boei, F., de Beer, F., van der Linden, J., & Meijer, K. (2018). Het versterken van de toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Van Schilt-Mol, T., & Sluijsmans, D. M. A. (2018). De Toetsing Getoetst: Een methodiek om als opleidingsteam op formatieve wijze te werken aan duurzame toetskwaliteit. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.

  2017

  • Domhof, E. (2017). Vorming van het beroepsbeeld. Adviesrapport over de invloed van de onderwijsleeromgeving op de vorming van het beroepsbeeld door de bachelor ergotherapiestudent tijdens de eerste onderwijsmodule (Master), Fontys Eindhoven
  • Van der Klink, M. & Nieuwenhuis, L. (2017). Teamontwikkeling en onderwijskundig leiderschap in het mbo. In  Van der Meer, M. (red). Naar een lerend bestel in het mbo: over enkele institutionele voorwaarden van onderwijskwaliteit51-66. Den Haag: NRO
  • Simon, F., & Stoffers, J. (2017). Het neoliberale hrm-vertoog over demotie: gewogen en te licht bevondenM&O, 6, 26-41
  • Sluijsmans, D. & Van der Klink, M. (2017). Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren: naar een evenwichtig samenspel tussen opleidingsinstituut en school. In: Timmermans, M. & Van Velzen, C. (red.) Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 4: Samen in de school opleiden, 123-140. Velon: Werkendam.
  • Baarends, E., & Simon, F. (2017). Over validering van praktijkgericht kwalitatief onderzoekKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 22(3), 5 - 13.
  • Van der Klink, M. & Kampermann, A. (2017). Het ontwikkelen en opleiden van medewerkers.  In Kluijtmans, F. & Kampermann, A. (red.). Leerboek HRM, 303-344. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgeverij.
  • Ehlen, C., Van der Klink, M. Stoffers, J. & Boshuizen, H. (2017).The co-creation wheel. A four-dimensional model of collaborative interorganisational innovation. European Journal of Training and Development, 41(7), 628-645.
  • Simon, F. (2017). De onderzoeker in een responsieve complexiteitsbenaderingKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 22(2), 12-20
  • Mennen, J. & Van der Klink, M. (2017). Is the first year predictive for study success in subsequent years? Findings from an academy of music. Music Education Research, 19(3), 339-351.
  • Baarends, E., Van der Klink, M., & Thomas, A. (2017). An exploratory study on the teaching of evidence-based decision making. The Open Journal of Occupational Therapy5(3), 8.
  • Van der Klink, M. (2017). Sleutels voor studeerbaarheidIntern rapport. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Boon, J. (2017). Toetsen van werkplekleren. In  Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-Ten Brinke, D. (red.).Toetsen in het hoger onderwijs 241-251.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum
  • Van der Klink, M. & Nieuwenhuis, L. (2017). Op zoek naar constructief conflict.  
  • Simon, F. e. a. (2017). Deconstructie van 'demotie'. Een onderzoek naar ervaringen van senior managers. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Streumer, J. (2017). Professional Development of Teachers in Vocational Education. In De Bruin, E., Billett, S. & Onstenk, J. (Eds). Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system, 119-136. Dordrecht: Springer International Publishing.
  • Adams, T. & Van der Klink, M. (2017). De beheersing van het klassenmanagement door de ogen van de LIO. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1), 29-41.
  • Van der Haar, S., Koeslag-Kreunen, M., Euwe, E., & Segers, M. (2017). Team leader structuring for team effectiveness and team learning in command-and-control teams. Small Group Research, 104649641768989.
  • Elen, J., Mulder, R. H., Sluijsmans, D. M. A., van Hout-Wolters, B. (2017). Zeven kansen ter versterking van de opleidingen Onderwijswetenschappen. Pedagogische Studiën, 94, 496-504.
  • Janssen-Brandt, X., Muijtjens, A., & Sluijsmans, D. M. A. (2017). Towards better judgements of item relevance in progress testing. BMC Medical Education, 17: 151. Lees meer
  • Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D., & Jochems, W. (2017). Support in Assessment of Prior Learning: Personal or Online? In D. Joosten-ten Brinke & M. Laanpere, Proceedings Computer Assisted Assessment conference, CCIS 653. (pp. 47-62). Heidelberg: Springer.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Van der Klink, M. (2017). Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren. Naar een evenwichtig samenspel tussen opleidingsinstituut en school. Kennisbasis Lerarenopleiders - Katern 4: Samen in de school Opleiden, 123-140.
  • Van der Vleuten, C. P. M., Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Competence assessment as learner support in education. In M. Mulder (Ed), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 607-630). Springer.
  • Andriessen, D., Sluijsmans, D., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo 2.0. Den Haag: Vereniging Hogescholen.
  • Andriessen, D., Sluijsmans, D. M. A., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Onderwijs ontwerpen is mensenwerk. Een reisverslag over het implementeren van Beoordelen is Mensenwerk in het hoger beroepsonderwijs. Den Haag: Vereniging Hogescholen.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2017). Het versterken van de toetsbekwaamheid van examinatoren bij Zuyd Hogeschool. Eindrapportage van het flankerend onderzoek naar de waarde van de professionaliseringstrajecten basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE) bij Zuyd Hogeschool. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Sluijsmans, D. M. A., Boei, F., Meijer, K., Van der Linden, J., & de Beer, F. (2017). Het versterken van de toetsbekwaamheid van examinatoren bij Zuyd Hogeschool. Eindrapportage van het landelijk onderzoek naar de waarde van de professionaliseringstrajecten basiskwalificatie examinering (BKE). Den Haag: Vereniging Hogescholen.

  2016

  • In de steigers gezet, opbrengsten van de eerste periode van het lectoraat Professioneel Beoordelen 2012-2016 
  • De Klerk-Jolink, N., Van der Klink, M., & Timmermans, O. (2016). Innovatief gedrag bij docenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(1), 37-55.
  • Van der Klink, M., Kools, Q.,  Avissar, G., White, S. & Sakata, T (2016). Professional development of teacher educators: what do they do? Findings from an explorative international study. Professional Development in Education, 43(2), 163-178.
  • Simon, F. (2016). Het duivelse dilemma van praktijkgericht onderzoekOnderwijsinnovatie, 2, 26-29
  • Simon, F.(2016). Zicht op een Eigen positionering. Pleidooi voor praktijkgericht onderzoek dat er toe doet. TH&ma, Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management, (4), 75-80
  • Schoenmakers, S. & Van der Klink (2016). Eindrapportage onderzoek werkplekleren 3.0 Evolva. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Segers, M. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Segers, M.. (2016). Wat is nodig voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs? Vijf kernboodschappen voor de praktijk. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Kneyber, R. (2016). De toetsrevolutie ontketend. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Kneyber, R., & Sluijsmans, D. M. A. (2016). Inleiding op toetsrevolutie. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A.,, Joosten-ten Brinke, D., & van Kan, C. (2016). Een tien met een griffel. Canon beroepsonderwijs, Lees meer 
  • Van Schilt-Mol, T., Sluijsmans, D. M. A., Peters, M., de Beer, F., & Jakobs, L. (2016). De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. Onderwijsinnovatie, 4, 15-24.

    

   2015

  • Baarends, E. (2015). Evidence-based onderwijs voor evidence-based besluitvorming. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Ehlen, C. Van der Klink, M. & Boshuizen, E. (2015). Co-creatie-wiel: instrument voor succesvolle innovatieprojecten. Onderwijsinnovatie, 2(17), 26-30.
  • Ehlen, C., Van der Klink, M. & Boshuizen, H.P.A. (2015). Unravelling the Social Dynamics of an Industry-School Partnership: Social Capital as Perspective for Co-creation. Studies in Continuing Education.
  • Goes-Daniels, M., Loeve , P., Van de Biggelaar, H., Duijzings, F., Erckens, J., Outvorst, A., Schoonbeek, A., … R. Wetzels (2015). Notitie Werkplekleren BN2020 Zuyd. Eindrapport van de werkgroep werkplekleren. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M., Van Kralingen, R., Van Lankveld, Th., Ramaekers, S. & Verstegen, D. (2015). Een loopbaan als docent: hoe behoud je je passie. In Van Berkel, H., Verstegen, D., Nieweg, M. & Bax, A. (red.). Doceren in het hoger onderwijs: Een introductie, 137-153. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
  • Van der Klink, M. & Schoenmakers, S. (2015). De tussenbalans. Leeropbrengsten van vier jaar lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Lambriex-Schmitz, P., Van der Klink, M., Gerken, M. & Segers, M. (2015). Innovative Work Behaviour of teachers in Higher Education: An extended view; A first exploration. Maastricht University, Maastricht.
  • Lamerichs,-Geelen, M., Windmuller, I., Baarends, E., Van der Klink, M. & Braun, S. (2015). Informeel leren op maat. Ervaringen van hbo-docenten met informeel leren. Onderwijs en Gezondheidszorg, 40(6), 26-30.
  • Schlusmans, K., Boon, J., Van der Klink, M., & Schoevaart, S. (2015). Het verhogen van studiesucces in de opleidingen van de Open Universiteit. Open Universiteit eXtra (OUX). 
   Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33(3), 4-19.
  • Schoenmakers, S. & Van der Klink, M. (2015). Checklist werkplekleren. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Schoenmakers, S., & Wilms, J. (2015). In het diepe gegooid worden, welke perceptie hebben studenten van hun leeropbrengsten in Teaching Hotel Chateau Bethlehem. Heerlen: Zuyd Hogeschool. Lees meer
  • Vreuls, J. (2015). The worked example effect in novices’ development of recognising uncertainties during a case based analogical exercise in evidence based clinical reasoning. (Masterthesis). Maastricht University, Maastricht.
  • Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, J., & van Schilt-Mol, T. (Red.) (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Antwerpen: Garant.
  • Sluijsmans, D. M. A., van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs onder de loep. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 15-24). Antwerpen; Garant.
  • Van Berkel, A., Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsbekwaamheid. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 133-149). Antwerpen; Garant.
  • Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Sluijsmans, D. M. A., & Jakobs, L. (2015). Het ontwerp van de methodiek de Toetsing Getoetst. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 151-196). Antwerpen; Garant.
  • Van Schilt-Mol, T., & Sluijsmans, D. M. A.. et al. (2015). Kwaliteit van toetsing geoperationaliseerd. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 151-196). Antwerpen; Garant.
  • Van Schilt-Mol, T., Sluijsmans, D. M. A.., Peeters, A., & Jakobs, L. (2015). De methodiek De Toetsing Getoetst in de praktijk. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 197-208). Antwerpen; Garant.
  • Vermunt, E. C. M., & Sluijsmans, D. M. A. (2015). Toetsen doe je samen met studenten. OnderwijsInnovatie, 2, 17-25.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Kolonisten van Catan. Gastcolumn Tijdschrift Examens januari. Lees meer
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Voorjaarsschoonmaak in het toetshuis. Gastcolumn Tijdschrift Examens mei. Lees meer 
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Flip het cijfer! Gastcolumn Tijdschrift Examens augustus. Lees meer
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Examineren 3.0. Gastcolumn Tijdschrift Examens november.  Lees meer

    

  2014

  • Bohn Staffleu.Van der Klink, M., Van der Heijden, B.I.J.M., Boon, J. & Williams van Rooij, S. (2014) Formal and informal learning and employability enhancement in academia: Results from a Dutch distance learning university. Career Development International, 19(3), 337-356.
  • Ehlen, C., Van der Klink, M., Roentgen, U., Curfs, E. & Boshuizen, H. (2014). Knowledge productivity for sustainable innovation: social capital as HRD target. European Journal of Training and Development, 38(1/2), 54-74.
  • Fastré, G.M.J., Van der Klink, M.R., Amsing-Smit, P. & Van Merriënboer, J.J.G (2014), Assessment criteria for competency-based education: A study in nursing education. Instructional Science, 42(6), 971-994.
  • Goes-Daniels, M., & Hendriks, L. (2016). Rapportage. Training professionalisering binnen de opleiding Applied Sciences van Zuyd Hogeschool. Heerlen: CC-Onderwijs, Zuyd Hogeschool.
  • Goes-Daniëls, M., & Van der Klink, M. (2014). Samenwerken is net zo belangrijk als het resultaat. Profiel, Februari, 14-15. Lees meer 
  • Goes-Daniels, M., & Van der Klink, M. (2014). Rapportage. Analyse van kwantitatieve gegevens over de studie-uitval in het Cohort 2013 van de economische opleidingen van Zuyd Hogeschool. Heerlen: CC-Onderwijs, Zuyd Hogeschool. Mennen, J. & Van der Klink, M. (2014). Advies op maat. Betrouwbare selectie door bindend studieadvies. TH&MA, 1, 28-32.
  • Nelissen - de Vos, Y.C.M. en Pauwels - Snijders, A.M.F. (2014) Het geheim van een excellente opleiding ontrafeld. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Boon, J. (2014). Toetsen van werkplekleren. In Van Berkel, H., Baks, A. & Joosten-ten Brinke, D. (red.). Toetsen in het hoger onderwijs, 229-239. Houten.
  • Van Velzen, C. & Van der Klink, M. (2014). Developing internships in the Netherlands: new concepts, new roles, new challenges! In Calvo de Mora, J. & Wood, K. (Eds.) Practical knowledge in teacher education. Approaches to teacher internship programs, 180-194. London: Routledge.

  2013

  • Baarends, E., Beurskens, S. & Van der Klink, M. (2013). Evidence-based practice bij gezondheidszorgprofessionals in het HBO. Onderwijs en gezondheidszorg, 37 (4), 17-21
  • Goes-Daniëls, M., & Van der Klink, M. (2013). Onderzoek inzet Communities for Development (CfD's) in het Chemie Onderwijs. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Schoenmakers, S. (2013). Kennismaken om kennis te maken, verbindingen tussen onderzoek en onderwijs. e-book Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  2012

  • Baarends, EM (2012). Evidence Based ontwerpeisen aan evidence based werkplekleren. EXPOSZ,  Boom Lemma Uitgevers. ISBN 978-90-5931-822-9
  • Mennen, J. (2012). Laid-back of up-tempo? De voorspellende kwaliteit van het eerste jaar voor de studievoortgang in een conservatorium (Master thesis). Heerlen: Open Universiteit Nederland
  • Lambriex-Schmitz, P. M. M. (2012). Factors affecting teachers' intentions to participate in professional development activities. (Master Thesis). Maastricht University, Maastricht.
  • Van der Klink, M. (2012). Professionele ontwikkeling van hbo-docenten: mogelijke activiteiten en ondersteuning door onderzoek. Handboek Effectief Opleiden, 18.4-20.01 – 18.4-20.20. ’s-Gravenhage: Reed Business Information.
  Lees meer Lees minder
 • Presentaties

  2021

  2020

  2019

  • Koeslag-Kreunen, M. (november, 2019). Hoe dan? De rol van teams en leiderschap bij de ontwikkeling naar flexibel onderwijs. Workshop gehouden tijdens Flexlab, CINOP, ’s Hertogenbosch.

  • Klink, M. (2019). Aanleiding, opzet en onderwijskundige bouwstenen. Bijdrage aan het symposium bij het afscheid van CvB-lid Kitty Kwakman. 18 september, Heerlen: Zuyd Hogeschool
  • Simon, F, Ruland, J (2019). Met succes zonder ontwerp! Een hybride leeromgeving vanuit een complexiteitsbenadering. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Vermunt, E. (2019). Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaaraden te laten formuleren. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Slots, Y. (2019). Onwijs onderzoek: verandering van docentroutines. Rondetafelgesprek op ORD 2019. Heerlen.
  • Smeets, H. (2019). De stand van zaken rondom interprofessionele toetsing in Bachelor zorg- en welzijnsonderwijs. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Vreuls, J. (2019). Responsieve curriculum ontwikkeling door teams in het hoger beroepsonderwijs. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019). Wat denken ze wel? Over de percepties van teamleiders op leiderschap en teamsituaties. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Lambriex-Schmitz, P. (2019). The role of environmental factors for vocational school teachers’ innovative work behavior. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Sluijsmans, D. (2019). Leren of presteren? Naar een balans tussen de formatieve en summatieve functie van toetsing in het hoger onderwijs. Gepresenteerd op ORD 2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M., Slots, Y., Theunissen, N., van der Klink, M. (2019). Onwijs studeerbaar, maar hoe onderzoekbaar? Gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019, maart). Leiderschap in teams. Presentatie gehouden voor Onderwijskundig leiders Hogeschool Windesheim, Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019, May). Learning in teams: Engaging team members in change. Webinar Learning and Development in Organizations. Maastricht University, the Netherlands. Zie Youtube  
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (July, 2019). What do they think? An elicitation study on how team leaders perceive leadership and interpret team situations. Paper presented at INGRoup conference, Lisbon, Portugal.
  • Sluijsmans, D. (2019). Activerende didactiek als motor voor studiesucces. Workshop in Kom-over-de-brug ORD2019. Heerlen.
  • Van der Klink, M., Koeslag-Kreunen, M., Theunissen, N. (2019). Van sleutels naar aanpak: geleerde lessen en dilemma’s. Workshop in Kom-over-de-brug ORD2019. Heerlen.

  2018

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, September). How team leaders think: An elicitation study on team leader cognitions. Paper presented at the EARLI sig 14 Conference, Geneva, Switzerland.
  • Lambriex-Schmitz, P., Klink, van der M., Beausaert, S., and Segers, M. (2018). When innovation in education works: Selecting and stimulating teachers in different stages of change Presentation at the EARLI SIG 14, 12-14 September, Genève, Switzerland
  • Simon, F - Post-qualitative research from a complexity perspective?, workshop CMC, London, 8-10 juni 2018.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2018). Is de kern van het onderwijs dat leerlingen mogen leren of dat zij moeten leren te presteren? Tafelrede uitgesproken tijdens het Brediusdiner op 22 mei in het Brediusmuseum te Den Haag.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, April). How team leaders think: An elicitation study on team leader cognitions. Paper gepresenteerd op de AERA Conference, New York, USA.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, March). Leiderschap voor onderwijsvernieuwing door teams van opleiders. Paper presented at the VELON Conference, Roermond, the Netherlands
  • Sluijsmans, D. M. A. (2018). Formatief evalueren. Over de mooie uitdaging van implementatie en verankering. VELOV congres, Brussel.

  2017

  • Baarends EM, Van der Klink M (2017). Een taxonomie en rubric als navigatie in het beoordelen van kritisch denken. Workshop op de expertmeeting “kritisch denken” 16 november 2017, Vereniging Hogescholen, Driebergen.
  • Van der Klink, M. (2017). Samen OntwikkelenLezing gehouden op de Onderwijsconferentie van de Reformatorische Academische Opleidingsschool, Wartburg College, 14 november 2017 te Rotterdam.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, August). Leadership for innovative teacher teams in higher education. Paper presented at the EARLI Conference, Tampere, Finland.
  • Bijker, Monique & Kockelkoren, Chris (2017). The evaluation of the impact of a new, broad IT bachelor curriculum amongst freshmen and sophomores. Paper presentatie ECER, 24 augustus te Kopenhagen
  • Simon, Frits (2017). Constructive dissenting voices: a case of consent about dissent. Paper presentatie ECER, 23 augustus  te Kopenhagen.
  • Slots, Yvonne (2017), Study success in the first year of the faculty Commercial and Financial Management. Paper presentatie ECER, 23 augustus te Kopenhagen.
  • Baarends EM, Duijsens M, Bijker M, Van der Klink, M  (2017).  “Op weg naar een “good practice” van HBO onderwijs in creatief denken” Ronde tafel gesprek op de Onderwijs Research Dagen, 29 juni te Antwerpen.  
  • Slots, Y.H.J.M. (2017). Studiesucces faculteit Commercieel en Financieel ManagementPosterpresentatie op de Onderwijs Research Dagen, 28-30 juni te Antwerpen  
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M.R., Beausaert, S.A.J., & Segers, M. S. R. (2017, May). Innovative Behavior for sustainable innovation. Poster presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.
  • Van der Klink, M. (2017). Groeien en bloeien: De bijdrage van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders aan Opleiden in de School. Lezing gehouden op het Congres Steunpunt Opleidingsscholen. Vianen, 31 mei. Bekijk het interview hierover.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, April). Lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the AERA Conference, San Antonio, USA.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, May). How teams lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2017). Vijf aanbevelingen voor de implementatie van formatief evalueren. daging van implementatie en verankering. Leernetwerk voortgezet onderwijs, Utrecht.

  2016

  • Hoefnagels, A., Schoenmakers, S. (2016). Intercultural competence for 21st century learners. Case presented at EAPRIL conference, Porto (PT), 24 November 2016.
  • Van der Klink, M. (2016). Leren om te professionaliseren? Keynote op 11 november gehouden op Velon Studiedag. Nijmegen: HAN.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, August). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the Earli Sig 14 Conference, Regensburg, Germany.
  • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation. Presentation at the EARLI SIG 14, 24-26 August, Regensburg, Germany.
  • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation, an extended view on innovative work behavior. Presentation at the Educational Research Days, 14-16 September, Neerglabbeek, Belgium.
  • Simon, F. (2016). How to catch a shadow. Presentation at CMC, 11 juni 2016, Hertfordshire (UK).
  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Beoordelen is en blijft mensenwerk. Symposium HBO-V van de toekomst 3.0 met als thema ‘binden, begeleiden en beoordelen’, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs: Over de dynamiek, dilemma’s en duizelingen wanneer theorie en praktijk elkaar ontmoeten. Kom over de brugprogramma voor hbo en wo. Onderwijs Research Dagen, Rotterdam.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Tien tegelwijsheden over formatief toetsen. Toetsrevolutiecongres, Nieuwegein.

    

  2015

  • Koeslag-Kreunen, M. & Vangrieken, K. (2015, september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.
  • Van der Klink, M. (2015). Werkplekleren: Perspectieven en balans.Presentatie op 9 maart op studiedag bij de HAN van projectleden betrokken bij innovatieproject Lectoraat van Loek Nieuwenhuis, te Nijmegen.
  • Koeslag-Kreunen, M., & Vangrieken, K. (2015 september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.
  • Van der Klink, M. (2015). Het Co-creatie wiel, een innovatief instrument bij professionalisering van docenten! Workshop gehouden op seminar Co-creatie. Investeren met en in sociaal kapitaal. Amsterdam: UvA, 3 November 2015. 
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M., Gerken, M., & Segers, M. (2015, February). Innovative Work Behaviour of teachers in Higher Education: An extended view; A first exploration. Paper presented at the International Scientific Nursing and Midwifery Congress Care4, Antwerp (Belgium)
  • Schoenmakers, S., Wilms, J. (2015). Students’ perception of what they learn during workplacement at the start of their education. Poster presented at EAPRIL conference, Luxemburg, 11 November 2015.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Professioneel beoordelen in het hoger onderwijs is en blijft mensenwerk. Over ontwerpen en implementatie. Congres Toetsen in het hoger onderwijs, Utrecht.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Beoordelen: over ontwerpen en veranderen. Saxion Hogescholen ter ere van afsluiting project borging eindniveau. Deventer.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs. Studiedag Toetsen Departement Gezondheidszorg en Technologie te KHL Leuven, Leuven.

  2014

  • Baarends E, Domhof E, Schmitz S. (2014) Educational design research concerning evidence based decision making in undergraduate occupational therapy students. Proceedings of the 20th annual meeting of the European Network of Occupational Therapy in Higher Education, 23-25 oktober 2014, HAN university of Applied Sciences, Nijmegen.
  • Baarends EM. (2014) Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  • Baarends, E.M. (2014). EBP in het curriculum van gezondheidszorgonderwijs;Masterclass voor docenten van de opleiding verpleegkunde en vroedkunde van de Katholieke Hogeschool Limburg Associatie K.U.Leuven. Heerlen, 2 juni 2014.
  • Baarends, E.M.(2014). Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence-based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen.
  • Baarends E & Van der Klink M. (2014) Promising education in evidence-based decision making in undergraduate occupational therapy students, EAPRIL, november 2014, Cyprus.
  • Van der Klink, M. (2014). Onderzoek in het hbo? Een verkenning van de kenmerken van hbo-onderzoek. Prestentatie op 21 november voor de redactie en adviesraad van Gedrag en Organisatie, te Utrecht.
  • Van der Klink, M. (2014). Innoveren kun je leren. Gastcollege op 20 november voor de master Personal Leadership in Change (PLIC) te Sittard.
  • Van der Klink, M. (2014). Professionaliseren vanuit loopbaanperspectief. Een reflectie bij het afscheid van Blanca Smit. Presentatie op 25 september bij de huisartsenopleiding te Utrecht.
  • Van der Klink, M. (2014). Informeel leren. Gastcollege op 7 mei voor studenten master onderwijskunde, Universiteit Antwerpen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2014, januari). How can teacher teams in higher education successfully create innovative solutions? Presentatie gehouden voor onderzoekers op Horaire Labo, Institut de pédagogie universitaire (UCL), Louvain-la-Neuve, België.

  2013

  • Baarends EM. Uitgangspunten EBP in het onderwijs (Zuyd for Practice); presentatie voor docenten van de opleiding Caesar therapie van Hogeschool Utrecht (Jeroen Mol; Cindy Bastiaansen; Margriet van Dijk; Meta Wildenbeest; Nienke Smorenburg). 25 april 2013.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2013). Leergedrag in docententeams. Presentatie bij Masterclass OU Professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs. 10 september 2013 te Heerlen: Open Universiteit Nederland.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2013). Why teacher teams fail. Mini paper presented at the conference of the European Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice. November 2013, Biel/Bienne, Switzerland.
  • Mennen, J., & Van der Klink, M. (2013). Laid-back of up-tempo? De voorspellende kwaliteit van het eerste jaar voor de studievoortgang in een conservatorium. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, 29-31 mei 2013 te Brussel, Vrije Universiteit Brussel.
  • Schoenmakers, S., Wilms, J., Van Seggelen, H., Van der Klink, M. (2013). Students’ perception of what they learn in Teaching Hotel Château BethlehemPaperpresentatie EuroCHRIE conferentie (Cooperative Education and Research for Hospitality & Tourism Educators), Freiburg (D) 16-19 oktober 2013.

  2012

  • Baarends EM (2012). Presentatie: Best Practices in EBP education of the interdisciplinary project Group EBP Zuyd. Symposium: Evidence Based Practice- emergent issues in education and health practitioner practice. 29 november 2012 Kennis in Bedrijf. Zuyd Hogeschool.
  • Baarends, EM (2012).  Workshop: Evidence Based ontwerpeisen aan evidence based werkplekleren, Faculteit der bewegingswetenschappen, maart 2012, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Beurskens, S & Baarends, EM (2012). Presentatie: Het gebruik van onderzoek in de gezondheidszorg. Studiedag 11 december 2012. Praktijkgericht onderzoek in het HBO. FACTA bv. 
  • Koeslag-Kreunen, M. (2012). Succesvolle docententeams: waarom en hoe?Workshop gehouden bij de Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2012). Stimuleren van leergedrag in docententeams door teamleiderschap. Ronde-tafel-sessie op Onderwijs Research Dagen, 20-22 juni 2012, Wageningen: Universiteit Wageningen.
  • Van der Klink, M. (2012). Professionalisering van het onderwijs. Bekwaam innoveren voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijsRede uitgesproken op 15 juni 2012 bij de installatie als lector bij Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M., Kools, Q., Avissar, G., White, S. & Sakata, T. (2012). Professional Development of Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study among teacher educators. Paper gepresenteerd op de ATEE Winter Conference 2-4 april 2012 te Coimbra (portugal), University of Coimbra.
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M, Van der Klink, M. & De Grave, W. (2012). Zin in professionalisering? Intenties van hbo- docenten Gezondheidszorg om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Paper gepresenteerd op de OnderwijsResearchDagen, 20-22 juni 2012 te Wageningen, Universiteit Wageningen.
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M. (2012). Zin in professionalisering: wat stimuleert en belemmert docenten? Workshop gehouden bij Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012.
  Lees meer Lees minder

Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen