Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Professionalisering van het Onderwijs

Het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs ondersteunt het verbeteren en vernieuwen van onderwijs door samen met betrokkenen uit verschillende academies, opleidingen, diensten of programma’s onderzoek te doen naar actuele onderwijskundige vraagstukken. Actief leren in een (digitale) leeromgeving, Onderwijsontwikkeling en Duurzaam implementeren in teams zijn de thema’s waarbinnen deze vraagstukken worden onderzocht.

Actief leren in een (digitale) leeromgeving legt de focus op een didactiek die studenten daadwerkelijk aan het leren zet en de kansen op studiesucces verhoogt. Met de focus op onderwijsontwikkeling wil het lectoraat bijdragen aan de ontwikkeling van expertise om curricula samenhangend en consistent te ontwerpen. Onderzoek naar duurzaam implementeren in teams legt de nadruk op onderwijsinnovaties en het belang van samenwerking. Het lectoraat wil samen met de praktijk vooral onderzoek doen dat praktische waarde heeft. Dit onderzoek kent een projectmatige, ontwerpgerichte en kort-cyclische aanpak.

Volg ons ook op LinkedIn

Podcast responsief onderwijs

Joyce Vreuls, lid van ons lectoraat, maakte samen met Rieke van Bemmel (HU) en Maria Custers (Fontys Hogescholen) een podcast over responsieve curriculum ontwikkeling. Deze podcast maakt deel uit van een serie podcasts over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. Bekijk hieronder een korte introductie.

Of bekijk de hele podcast (gemaakt door Ronald Scheer)

 • Wat beogen we met ons onderzoek en welke aanpak past daarbij?

  De meeste gevolgen zal het onderzoek hebben doordat het voor studenten bijdraagt aan betere studeerbaarheid van curricula, met meetbaar meer studiesucces voor hen. Teams zullen profiteren van een effectievere samenwerking. Onderzoek zal leiden tot een meer effectieve didactiek, tot meer samenhang in curricula en tot gedeelde visies over onderwijs.

  We zetten onderzoek op samen met docenten en onderzoekers en betrekken deze gedurende het onderzoek nadrukkelijk bij het lectoraat. Zodat er een netwerk van collega’s met onderwijskundige expertise ontstaat. Daarom faciliteren we het onderzoek met tijd en middelen. Daarmee wordt ook bewerkstelligd dat bij het onderzoek betrokken docenten en onderzoekers leren van (het doen van) onderzoek zodat een onderzoekende houding ontstaat ten opzichte van de eigen onderwijspraktijk.

  De opbrengsten van het onderzoek zullen worden verspreid via rapportages, studiedagen, onze onderwijswebsite, presentaties en publicaties. Daarmee beogend dat het onderzoek van dienst kan zijn voor meerdere partijen. Zowel binnen de eigen hogeschool als daarbuiten. De volledige plannen van het lectoraat zijn uitgeschreven in het Strategisch Plan 2019 - 2025. Eind 2020 hebben we een aanpassing in het plan aangebracht en dat ook vastgelegd in een addendum.

 • Actuele onderzoeksprojecten

  Onderstaand treft u een overzicht aan van de actuele onderzoeksprojecten van het lectoraat.

  Actief Leren

  De pijler actief leren van het Lectoraat Professionalisering van het onderwijs is bezig met het ontwikkelen van een inhoudelijke posterreeks over actief leren.

  Achtergrondinformatie (pdf)

  Bekijk de poster

  Actief Leren (1)

  De eerste poster is af!  Deze poster gaat over wat wij verstaan onder actief leren. Vervolgposters zullen dieper ingaan op bijvoorbeeld studeerstrategieën, de werking van het brein en activeren met behulp van technologie.

  Bekijk de poster

  Actief Leren (2)

  De tweede poster is nu beschikbaar! Deze poster gaat over actief leren en het brein. Vervolgposters over bijvoorbeeld studeerstrategieën en activeren met behulp van technologie zullen binnenkort verschijnen.

  Bekijk de poster

  Actief leren (3)

  De derde poster is nu beschikbaar! Deze poster gaat over gespreid leren. 

  Bekijk de poster

  Actief Leren (4)

  Er is weer een nieuwe poster, deze gaat over de online leeromgeving.

  Bekijk de poster

  Actief leren (5)

  Er is weer een nieuwe poster, deze gaat over het directe instructiemodel. 

  Bekijk de poster

  Actief leren

  • Using blended education to improve perineal skills training
   Hanneke Theelen en Miriam Goes (PvhO) | september 2022 – september 2024
   Marijke Hendrix, Evelien van Limbeek en Lotte Wigman (Academie Verloskunde Maastricht), Kim Dirkx en Angel Schols (dienst O&O), Jos Gelissen (CMD)


   De Academie Verloskunde Maastricht krijgt 100.000 euro subsidie om de mogelijkheden van Virtual Reality (VR) in de opleiding te benutten. De Zuyd-opleiding krijgt de subsidie van de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs van SURF. Dankzij die ton kan een multidisciplinair team van docenten, studenten en onderzoekers binnen Zuyd de komende twee jaar een VR-toepassing ontwikkelen voor het vaardigheidsonderwijs van de Academie Verloskunde. Er wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden om het zetten en hechten van een episiotomie (inknippen tijdens de baring) zo waarheidsgetrouw mogelijk te simuleren met VR. Daarbij is aandacht voor zowel het klinisch redeneren als het praktisch uitvoeren van de vaardigheid. Maar waarom? Studenten moeten deze handelingen allemaal geoefend hebben om als verloskundige aan de slag te mogen gaan (en blijven). Maar in de praktijk krijgt niet iedereen hier niet altijd de kans voor. Daarom biedt VR uitkomst. Zuyd werkt in het project nauw samen met de twee andere Verloskunde Academies in Nederland, de Academie voor Verloskunde Amsterdam Groningen en de Verloskunde Academie Rotterdam.
    
  • Blended onderwijs binnen Zuyd
   Hanneke Theelen (PvhO) | september 2022 – september 2024
   Kim Dirkx en Joost Elshoff (dienst O&O)
   In dit onderzoek wordt het gebruik van Moodle, Microsoft Teams en mediasite vanaf 2018 in kaart gebracht. Welke tools worden veelal benut en welk onbenut potentieel is er? Daarnaast wordt onderzocht met welke ontwerpprincipes voor e-learning docenten bekend zijn en welke zij ook daadwerkelijk inzetten bij hun blended lesontwerp. Tot slot zal onderwijsmodule ontwikkeld worden volgens de ontwerpprincipes voor e-learning en met een optimaal gebruik van Moodle, Microsoftt Teams en Mediasite. Wat leren we van dit ontwe

  Duurzaam Implementeren in Teams

  • Innovatief werkgedrag van docenten (promotietraject)
   Peggy Lambriex   
   In dit onderzoek wordt ingezoomd op de vraag hoe we onderwijsinnovaties beter kunnen verankeren binnen de opleidingen en wat dit vraagt van docenten.
  • Professionaliseringstrategie: Ontwerpen van Blended Learning 
   Binnen Zuyd hogeschool ligt al enige tijd de ambitie om Blended Learning beter op de kaart te zetten. De ervaringen die zijn  opgedaan tijdens de Corona-lockdown,  hebben drempels m.b.t. het gebruiken van technologie in het onderwijs verlaagt. Hiermee is ook een behoefte ontstaan aan professionalisering op het gebied van het ontwerpen van Blended Learning ontstaan. In dit ontwerpgerichte onderzoek gaan onderwijskundig ondersteuners vanuit O&O, ICTO-specialisten, docenten en onderzoekers, op zoek naar de beste passende professionaliseringsstrategie voor Zuyd. In een aantal iteraties, waarbij er met behulp van de (eerder ontwikkelde) ontwerpcyclus in een interprofessioneel team wordt gewerkt aan real-life onderwijsontwerpen, wordt de professionaliseringstrategie steeds aan de hand van de ervaringen bijgesteld. We hopen, naast een aanbod aan docentprofessionalisering, ook effecten op de eigen effectiviteit van docenten op het gebied van ontwerpvaardigheden te realiseren.

  Onderwijsontwikkeling

  • Evaluatie Programma Succesvol Studeren
   Marcel van der Klink en Miriam Goes | juni 2021 – september 2023
   Evaluatieonderzoek waarbij drie vormen van begeleiding worden onderscheiden: 1) Programma niet gestart 2) Programma met alleen oriënterende- en/of kortdurende begeleidingsactiviteiten 3) Programma heeft langdurige begeleiding aan de opleiding geboden (meer dan 1 jaar). De laatste groep staat centraal in dit onderzoek. 
   Via casestudies (iedere opleiding is een casestudie) gaan we op zoek naar data die een beeld geven van de bijdrage van het programma aan studiesucces. De te verwachten opbrengsten zijn:
   • Inzicht in het studiesucces per deelnemende opleiding
   • Kennis over de opzet en werking van Succesvol Studeren. 
   • Aanbevelingen voor de doorontwikkeling van Succesvol Studeren
   • Aanbevelingen voor toekomstige onderwijsinnovatieprogramma’s binnen Zuyd
  • Curriculumontwikkeling in het hbo voor snel veranderende beroepen (promotietraject)
   Joyce Vreuls     
   In dit ontwerpgericht onderzoek wordt een protocol ontwikkeld, die (extended) teams kunnen inzetten bij het responsief ontwikkelen van curricula.
  • Docentprofiel ervaren docenten bij Zuyd
   Erik Canisius en Miriam Goes
   Dit onderzoek is bedoeld om te komen tot een evidence-informed profiel over de taken en daaraan gerelateerde bekwaamheden van ervaren docenten. Tevens worden hun uitgevoerde en gewenste professionaliseringsactiviteiten in kaart gebracht. Het onderzoek moet aangrijpingspunten bieden voor verdere professionaliseringsdoeleinden van docenten in de hogeschool.
 • Afgeronde projecten

  Alle projecten vanaf 2019 die zijn afgerond worden hier genoemd.

  • Ontwerpprincipes voor e-learning
   Hanneke Theelen en Dave van Breukelen 2021

  • Tussenbalans kortlopende onderzoeken
   Hanneke Theelen 2021

  • Kennisdeling binnen Zuyd uitgevoerd door studenten UM
   Hanneke Theelen, Kim Dirkx en Miriam Goes | april - juli 2022

  • Leiderschapsperspectieven van teamleden
   Mare de Groot, Mieke Koeslag-Kreunen | 2021-2022

  • Teams in de lead
   Marcel Van der Klink, Mireille Schoonbroodt (Zuyd Hogeschool) en Andrea Klaeijsen en Eveline Tans (Vista College) | 2021-2022

  • De rol van teamleiders bij zelforganisatie
   Marcel van der Klink, Frits Simon | 2020-2022

  • Online Leren na Corona
   Miriam Goes en Marcel van der Klink | 2020-2021

  • Waarnemen van veranderingen
   Marcel van der Klink, Patrick Debats | 2021

  • Flankerend onderzoek naar nieuwe opzet BDB
   Erik Canisius en Miriam Goes | 2021-2022

  • Praktijkgids didactiek binnen Moodle
   Evelien van Limbeek | 2019-2021

  • Docentprofiel beginnende docenten bij Zuyd
   Marcel van der Klink, Eric Canisius | 2020
  • Ontwikkeling van het beroepsbeeld door studenten - vervolgonderzoek
   Ellen Domhof, Frits Simon | 2020
  • Evaluatie cursus Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid
   Marcel van der Klink, Frits Simon en Dominique Sluijsmans | 2019-2020
  • Vertical or shared? When leadership supports team learning for educational change
   Mieke Koeslag-Kreunen, Piet van den Bossche, Marcel Van der Klink en Wim Gijselaers | 2018-2020
  • How team leaders think about leadership and situations in teams: an elicitation study
   Mieke Koeslag-Kreunen, Piet van den Bossche, Marcel Van der Klink, Wim Gijselaers | 2019
  • Aansluiting VO-HBO
   Frits Simon | 2019-2020
  • Herkansingen binnen Zuyd
   Marcel van der Klink, Patrick Debats, Elly Theunissen, Alexandra Jacobs & Walter Schrijen | 2019-2020
  • Monitoring programma Succesvol Studeren | 2019-2020
   Marcel van der Klink en Yvonne Slots
  • Hoe sterk is teamwerk?
   Jerôme van Dongen, Gwen Zeles
 • Welke expertise heeft het lectoraat in huis?

  Het lectoraat staat onder algemene leiding van lector dr. Marcel van der Klink. Hij heeft ruime onderzoekservaring op het gebied van onderwijsontwikkeling en professionalisering van docenten. Verder werken er binnen het lectoraat meerdere onderzoekers die ruime tot zeer ruime ervaring hebben met onderzoek op het gebied van organisatieontwikkeling, curriculumontwerp, teamleren, teamleiderschap en innovatief werkgedrag van docenten. Eerder onderzoek en projecten laten dit zien (lees meer).

  Het lectoraat wordt bovendien ondersteund door een Raad van Advies. De leden van deze raad ondersteunen het lectoraat vanuit hun verschillende achtergronden en expertise. De raad komt tenminste een maal per jaar bijeen. Lees meer over de Raad van Advies.

  Medewerkers lectoraat
  De volgende medewerkers zijn werkzaam bij het lectoraat:

  Marcel van der KlinkDr. Marcel van der Klink
  marcel.vanderklink@zuyd.nl | T +31 (0)45 400 65 28
  Marcel van der Klink is sinds augustus 2011 de lector van dit lectoraat. Zijn werk  beweegt zich op het vlak van curriculumontwikkeling, innovatie en professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals.  Hij is betrokken bij zuydbrede initiatieven, zoals het Programma Succesvol Studeren. Marcel is lid van het managementteam van de Dienst Onderwijs & Onderzoek. Zijn werk concentreert zich binnen de hogeschool maar hij is ook extern actief. Zo is hij bijvoorbeeld lid van het bestuur van de divisie Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen en Vakmanschap van de Vereniging voor OnderwijsResearch en lid van de Editorial Board van het internationale tijdschrift Professional Development in Education. Marcel publiceert regelmatig in binnenlandse en internationale tijdschriften.

  Prof.dr. Jan van den Akker
  fungeert als extern (adviserend) lid van de kenniskring. Hij is een onafhankelijk onderwijsadviseur, gespecialiseerd in curriculumonderzoek en consultancy, met diverse activiteiten. Van 2005 tot zijn pensionering in 2016 was hij directeur-bestuurder van de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Twente, waar hij vele jaren de leerstoel curriculumontwerp en -implementatie vervulde. Naast zijn Nederlandse activiteiten heeft hij een zeer ruime internationale ervaring in onderwijs, onderzoek en consultancy. Kernthema’s van zijn expertise zijn curriculumbeleid; curriculumontwikkeling, in wisselwerking met professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling en methodologie van onderwijskundig ontwerponderzoek.

  Erik CanisiusErik Canisius MSc
  E Erik.canisius@zuyd.nl 
  Erik Canisius werkt sinds 1 mei 2020 bij het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Hij is destijds gestart met het verrichten van onderzoek naar docentprofielen met een specifieke focus op de beginnende hbo-docent. Momenteel verricht hij flankerend onderzoek met als doel evidentie te verzamelen over de pilots van de startmodule en de vervolgmodule van de BDB. Erik is verbonden als seniordocent aan de Academie voor Business Studies én als onderzoeker bij het Lectoraat Employability. Daarnaast is hij hoofddocent bij de Master Personal Leadership in Innovation & Change (PLIC) en specifiek voor de Masterclass Employability. Hij verzorgt onderwijs in de afstudeerfase van de HRM-opleiding en begeleidt studenten tijdens het afstuderen.

  Patrick DebatsDrs. Patrick Debats
  patrick.debats@zuyd.nl 
  Patrick heeft expertise op het gebied van het analyseren van de effecten van onderwijsontwikkeling en het adviseren op basis van deze analyses. Hierbij gebruikt hij data uit diverse bronnen. Dit kunnen cijfers uit bijvoorbeeld het managementinfomatiesysteem zijn, maar bijvoorbeeld ook kwalitatieve gegevens uit interviews met studenten, docenten of managers. Bij het adviseren maakt hij gebruik van inzichten uit de onderwijs- en veranderkunde. Patrick is daarnaast beleidsadviseur bij de dienst O&O. Hij is daar onder andere accounthouder voor het domein International Business and Communication, kartrekker van het beleidsterrein flexibilisering van het onderwijs en hij doet de centrale coördinatie van de onderwijs- en examenregelingen.

  Klaartje van GenugtenKlaartje van Genugten
  Klaartje.vangenugten@zuyd.nl 
  Klaartje studeerde Beleids-en organisatiewetenschappen aan Tilburg University. Ze startte haar loopbaan in het bedrijfsleven (subsidieadvies) en stapte met die ervaring enige jaren later over naar de Radboud Universiteit, waar ze Europese samenwerkingsprojecten initieerde en begeleidde. Inmiddels heeft zij bij meerdere universiteiten en hogescholen gewerkt en kent ze het onderwijs vanuit verschillende invalshoeken. Haar ervaring in de context van het hoger onderwijs varieert van leidinggeven, beleids- en bestuursadvisering en projectmanagement tot het begeleiden van teams naar zelforganisatie. Voor het lectoraat heeft zij in 2021 een literatuurexploratie uitgevoerd naar het verduurzamen van innovaties in het onderwijs. Haar promotieonderzoek gaat over de effecten van het afschaffen van het bindend studieadvies (BSA) en meer specifiek de effecten op het studiegedrag, motivatie en welbevinden van studenten en welke instrumentarium nodig is om studenten in een systeem zonder BSA succesvol te laten studeren.

  Klaartje adviseert daarnaast de deeltijdopleidingen bij de flexibilisering van het onderwijs.

  Miriam GoesDr. Miriam Goes
  miriam.goes@zuyd.nl   
  Miriam Goes is onderwijskundig wetenschapper, heeft gewerkt en is gepromoveerd aan de Open Universiteit. Daar was zij voornamelijk actief in projecten op het gebied van docentprofessionalisering. Het zwaartepunt lag hier op netwerk- en collectief leren. Haar promotieonderzoek betrof het inzetten van een collectieve leercyclus bij teamontwikkeling. Binnen Zuyd is Miriam geen onbekende: zij werkte 20 jaar bij de diverse voorgangers van Zuyd. Van 2014-2015 was zij actief op het gebied van curriculumontwikkeling en was betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe associate degree opleiding Zorg en Technologie en de vormgeving van de deeltijdopleiding van Verpleegkunde. Daarnaast werkte zij aan een onderzoek naar de curriculumontwikkeling bij Zuyd Professional en ondersteunde zij diverse opleidingen bij vragen rondom communities of practice, curriculumontwikkeling, onderwijsontwerp en andere onderwijskundige zaken. Vanaf 2019 is Miriam weer in dienst van Zuyd binnen O&O, eerst als applicatiemanager digitale leeromgeving en nu als senior onderzoeker bij ons lectoraat waar zij ingezet wordt bij onderzoeken op het gebied van curriculumontwikkeling, evaluatie van onderwijsprogramma’s en docentprofessionalisering  Verder neemt zij nog deel in diverse werkgroepen op het gebied van beleidszaken.
   

  Daan HubertsDaan Huberts MSc.
  E daan.huberts@zuyd.nl   

  Daan studeerde geschiedenis en politicologie aan de Radboud Universiteit. Hij startte zijn loopbaan in data-gedreven (beleids-)onderzoek voor Nuffic, naar internationalisering in het hbo en wo. Hij gaf hier als projectleider uitvoering aan het meerjarig onderzoeksprogramma ‘Internationalisering in Beeld’.  Hierna werkte Daan als adviseur bij een onderzoeksbureau op het vlak van onderwijs & arbeidsmarkt. Per 2021 is hij verbonden aan de Hotel Management School Maastricht, als research skills en statistiek. Daan ondersteunt en adviseert verschillende leden van het lectoraat over de keuze voor- en het gebruik van specifieke onderzoeksmethoden in ontwerpgericht onderwijsonderzoek. Zijn eigen interesse ligt met name bij de inzet van student analytics in het mbo, hbo en wo.

  Guus LambertGuus Lambert MSc
  Guus heeft expertise op het gebied van onderwijsontwerp- en ontwikkeling en geeft onderwijskundig advies. Hij begeleidt en adviseert verschillende opleidingen bij het (door)ontwikkelen van blended onderwijs vanuit het team Onderwijskundige Ondersteuning van de Dienst Onderwijs & Onderzoek en vanuit het Programma Succesvol Studeren. Actief leren in een (digitale) leeromgeving speelt hierbij een belangrijke rol en dat is dan ook de pijler van het lectoraat waarbinnen hij sinds dit jaar werkt aan een voorstel voor promotieonderzoek.

   

  Drs. Peggy Lambriex-Schmitz
  peggy.lambriex@zuyd.nl | T +31 (0)6 41 68 51 23
  Peggy heeft expertise op het gebied van onderwijsontwikkeling (curriculum), implementeren van onderwijsinnovaties en docentprofessionalisering. Haar promotie onderzoek richt zich op de vraag hoe innovaties binnen het onderwijs duurzaam kunnen worden geïmplementeerd binnen de opleidingen en wat dit vraagt van docenten en teamleiders. Ze maakt in haar werk gebruik van inzichten uit zowel de onderwijs- als de organisatiekunde. Peggy begeleidt daarnaast teams en onderwijskundig adviseurs bij curriculumontwikkeling en bij de implementatie van onderwijsinnovaties bij diverse beroepsopleidingen. Naast deze rol van begeleider is zij ook de projectleider van het programma “succesvol studeren”, dat ernaar streeft dat opleidingen binnen Zuyd gaan beschikken over een duurzaam studeerbaar curriculum.

  Eveline van LimbeekDr. Evelien van Limbeek-Reinaarts
  E e.vanlimbeek@av-m.nl | T +31 (0)45 388 54 21
  Evelien heeft expertise op het gebied van technologie ondersteund leren en het systematisch ontwikkelen van (onderwijs)interventies gericht op gedragsverandering. Haar onderzoek richt zich op het motiveren en faciliteren van docenten in het functioneel toepassen van ICT in het onderwijs. Hierbij maakt ze gebruik van haar ervaringen als docent en onderzoeker verloskunde en gezondheidsbevordering. Evelien vervult daarnaast de rol van teamleider bij de Academie Verloskunde Maastricht. 
  Afgelopen jaren heeft zij met collega’s van het voormalig lectoraat Technologie Ondersteund Leren een ontwerpcyclus ontwikkeld ter ondersteuning van docenten die de mogelijkheden van ICT in onderwijsactiviteiten willen benutten, daarnaast exploreerde zij docentprofessionalisering op dit gebied binnen Nederlandse instellingen voor HO. Momenteel doet zij onderzoek naar het functioneel gebruik van Moodle om actief leren mogelijk te maken. 

  Josien MennenJosien Mennen
  Josien Mennen is muziekdocent en onderwijskundige. Ze werkt sinds 1984 bij Zuyd Hogeschool, bij Sociale Studies, Conservatorium Maastricht en bij de dienst O&O.  Ze heeft ervaring met docentschap, onderwijsontwikkeling, management, beleidsadvies en onderwijskundig advies bij het programma succesvol studeren. Ze heeft met name expertise rondom thema's als het persoonlijk studieadvies, studiesucces, studentbegeleiding en studentenwelzijn. Bij het lectoraat heeft ze in 2012 onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van het eerste studiejaar bij het Conservatorium. In 2022 sluit ze opnieuw aan bij het lectoraat voor het begeleiden van ontwerpgericht onderzoek gericht op studentenwelzijn bij de academie verpleegkunde.

  Reina NoijReina Noij
  Reina Noij is sinds september 2020 betrokken als voorzitter van de werkgroep intensieve studentbegeleiding binnen de Academie voor Verpleegkunde, hier iis de afgelopen periode veel aandacht geweest voor het bevorderen van studentenwelzijn. Veel interventies zijn ingezet, ook tijdens de coronapandemie. Deze interventies hebben echter niet of nauwelijks geleid tot een substantiële deelname van studenten. Het lectoraat is gevraagd om door middel van onderzoek een bijdrage te leveren aan het voorkomen dat er telkens nieuwe interventies worden ontwikkeld en ingezet zonder dat helder is wat er nu feitelijk aan de hand is en wat er uiteindelijk wordt beoogd. Onlangs zijn de eerste twee fasen van het ontwerpgericht onderzoek afgerond in samenwerking met dr. Miriam Goes. Een literatuurstudie, een behoeftepeiling onder studenten, docenten en teamleiders is uitgevoerd. Vervolgens is op basis daarvan een ontwerprichtlijn voor interventies rondom studentwelzijn ontwikkeld.  Het onderzoek wordt dit schooljaar voortgezet in samenwerking tussen academie en lectoraat.

  Hanneke TheelenDr. Hanneke Theelen
  E hanneke.theelen@zuyd.nl  
  Hanneke heeft expertise op het gebied van technologie in het onderwijs zoals 360-graden video’s, virtual reality, virtuele stages en blended onderwijs. Ze promoveerde op het gebruik van digitale klassensimulaties in de lerarenopleiding om interpersoonlijk leraarsgedrag van leraren-in-opleiding te bevorderen. Daarnaast verricht zij onderzoek naar activerend leren, het opleiden van studenten en docenten en technologie in het onderwijs. Binnen het lectoraat is zij kartrekker van de pijler ‘Actief leren in een (digitale) omgeving’. Hanneke vervult daarnaast de rol van beleidsadviseur binnen Zuyd Hogeschool, waar zij zich momenteel bezighoudt met studentenwelzijn, studentsucces en studentbegeleiding.

  Joyce Vreuls Msc
  E joyce.vreuls@zuyd.nl | T +31 (0)45 400 64 96
  Joyce heeft expertise op het gebied van instructional design en curriculumontwikkeling. Ze doet promotieonderzoek naar curriculumontwikkeling in het hbo voor snel veranderende beroepen. Ze onderzoekt hoe curricula responsief ontwikkeld kunnen worden als antwoord op de snelle vernieuwingen in de huidige samenleving en het hoger onderwijs. In dit ontwerpgericht onderzoek wordt een protocol ontwikkeld, die (extended) teams kunnen inzetten bij het responsief ontwikkelen van curricula. Hiernaast is ze senior docent bij de Academie Verpleegkunde waar ze onderwijskundige ondersteuning biedt en curriculumcommissie voorzitter is. Recente overige werkzaamheden zijn: co-researcher bij het onderzoek naar het tot stand komen van CHILL (2019), schrijver zelfevaluatie en bijzonder kenmerk van de voltijd- en deeltijd opleiding verpleegkunde (t.b.v. de visitatie) (2019).

  Oud-leden van de kenniskring
  De meeste leden zijn voor de duur van een of meerdere projecten lid van het lectoraat. Bekijk hier de oud-leden

 • Publicaties

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  • Limbeek, E. (2018). Adviesrapport Blended Learning; docentprofessionalisering en ondersteuning bij de implementatie van blended learning. Heerlen: Zuyd Hogeschool
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., & Gijselaers, W. (2018). Leadership for team learning: the case of university teacher teams. Higher Education, 75(2), 191-207. doi:10.1007/s10734-017-0126-0
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche,P., Hoven, M., Van der Klink, M., Gijselaers, W. (2018), When Leadership Powers Team Learning: A Meta-Analysis, Small Group Research, 49(4), 475-513. doi: 10.1177/1046496418764824
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, Juni). Leiderschap voor teamleren. Paper gepresenteerd op symposium op het ORD congres, Nijmegen, the Netherlands.
  • Verschuren, P.J.M., Baarends, E., Simon, F., De Boer, F., Smaling, A. (2018). Essay, debat en dialoog over validering van praktijkgericht onderzoek. Kwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 23(1), 5-28.

  • Baarends, E., Goes-Daniels, M., (2018), Flexibele onderwijsontwerpprocessenin het hbo, Onderwijsinnovatie, 1, 35-37

  • Baarends, E., Duijsens, M., Bijker, M., & Van der Klink, M. (2018), Ervaringen met een training “Creative Problem Solving” in het HBO
  • Hoefnagels, A., & Schoenmakers, S. (2018). Developing the Intercultural Competence of Twenty-First-Century Learners with Blogging during a Work Placement Abroad. In J. A. Oskam, D. M. Dekker, & K. Wiegerink (Eds.), Innovation in Hospitality Education: Anticipating the Educational Needs of a Changing Profession (pp. 123-142). Cham: Springer International Publishing.
  • Segers, M., & Sluijsmans, D. M. A. (2018). Inleiding op toetsrevolutie. In D. Sluijsmans & R. Kneyber (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., Boei, F., de Beer, F., van der Linden, J., & Meijer, K. (2018). Het versterken van de toetsbekwaamheid in het hoger beroepsonderwijs. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Van Schilt-Mol, T., & Sluijsmans, D. M. A. (2018). De Toetsing Getoetst: Een methodiek om als opleidingsteam op formatieve wijze te werken aan duurzame toetskwaliteit. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.

  2017

  • Domhof, E. (2017). Vorming van het beroepsbeeld. Adviesrapport over de invloed van de onderwijsleeromgeving op de vorming van het beroepsbeeld door de bachelor ergotherapiestudent tijdens de eerste onderwijsmodule (Master), Fontys Eindhoven
  • Van der Klink, M. & Nieuwenhuis, L. (2017). Teamontwikkeling en onderwijskundig leiderschap in het mbo. In  Van der Meer, M. (red). Naar een lerend bestel in het mbo: over enkele institutionele voorwaarden van onderwijskwaliteit51-66. Den Haag: NRO
  • Simon, F., & Stoffers, J. (2017). Het neoliberale hrm-vertoog over demotie: gewogen en te licht bevondenM&O, 6, 26-41
  • Sluijsmans, D. & Van der Klink, M. (2017). Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren: naar een evenwichtig samenspel tussen opleidingsinstituut en school. In: Timmermans, M. & Van Velzen, C. (red.) Kennisbasis Lerarenopleiders. Katern 4: Samen in de school opleiden, 123-140. Velon: Werkendam.
  • Baarends, E., & Simon, F. (2017). Over validering van praktijkgericht kwalitatief onderzoekKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 22(3), 5 - 13.
  • Van der Klink, M. & Kampermann, A. (2017). Het ontwikkelen en opleiden van medewerkers.  In Kluijtmans, F. & Kampermann, A. (red.). Leerboek HRM, 303-344. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgeverij.
  • Ehlen, C., Van der Klink, M. Stoffers, J. & Boshuizen, H. (2017).The co-creation wheel. A four-dimensional model of collaborative interorganisational innovation. European Journal of Training and Development, 41(7), 628-645.
  • Simon, F. (2017). De onderzoeker in een responsieve complexiteitsbenaderingKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 22(2), 12-20
  • Mennen, J. & Van der Klink, M. (2017). Is the first year predictive for study success in subsequent years? Findings from an academy of music. Music Education Research, 19(3), 339-351.
  • Baarends, E., Van der Klink, M., & Thomas, A. (2017). An exploratory study on the teaching of evidence-based decision making. The Open Journal of Occupational Therapy5(3), 8.
  • Van der Klink, M. (2017). Sleutels voor studeerbaarheidIntern rapport. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Boon, J. (2017). Toetsen van werkplekleren. In  Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-Ten Brinke, D. (red.).Toetsen in het hoger onderwijs 241-251.  Houten: Bohn Stafleu van Loghum
  • Van der Klink, M. & Nieuwenhuis, L. (2017). Op zoek naar constructief conflict.  
  • Simon, F. e. a. (2017). Deconstructie van 'demotie'. Een onderzoek naar ervaringen van senior managers. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Streumer, J. (2017). Professional Development of Teachers in Vocational Education. In De Bruin, E., Billett, S. & Onstenk, J. (Eds). Enhancing teaching and learning in the Dutch vocational education system, 119-136. Dordrecht: Springer International Publishing.
  • Adams, T. & Van der Klink, M. (2017). De beheersing van het klassenmanagement door de ogen van de LIO. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(1), 29-41.
  • Van der Haar, S., Koeslag-Kreunen, M., Euwe, E., & Segers, M. (2017). Team leader structuring for team effectiveness and team learning in command-and-control teams. Small Group Research, 104649641768989.
  • Elen, J., Mulder, R. H., Sluijsmans, D. M. A., van Hout-Wolters, B. (2017). Zeven kansen ter versterking van de opleidingen Onderwijswetenschappen. Pedagogische Studiën, 94, 496-504.
  • Janssen-Brandt, X., Muijtjens, A., & Sluijsmans, D. M. A. (2017). Towards better judgements of item relevance in progress testing. BMC Medical Education, 17: 151. Lees meer
  • Joosten-ten Brinke, D., Sluijsmans, D., & Jochems, W. (2017). Support in Assessment of Prior Learning: Personal or Online? In D. Joosten-ten Brinke & M. Laanpere, Proceedings Computer Assisted Assessment conference, CCIS 653. (pp. 47-62). Heidelberg: Springer.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Van der Klink, M. (2017). Het beoordelen van de beroepsbekwaamheid van startende leraren. Naar een evenwichtig samenspel tussen opleidingsinstituut en school. Kennisbasis Lerarenopleiders - Katern 4: Samen in de school Opleiden, 123-140.
  • Van der Vleuten, C. P. M., Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2017). Competence assessment as learner support in education. In M. Mulder (Ed), Competence-based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education (pp. 607-630). Springer.
  • Andriessen, D., Sluijsmans, D., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo 2.0. Den Haag: Vereniging Hogescholen.
  • Andriessen, D., Sluijsmans, D. M. A., Snel, M., & Jacobs, A. (2017). Onderwijs ontwerpen is mensenwerk. Een reisverslag over het implementeren van Beoordelen is Mensenwerk in het hoger beroepsonderwijs. Den Haag: Vereniging Hogescholen.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2017). Het versterken van de toetsbekwaamheid van examinatoren bij Zuyd Hogeschool. Eindrapportage van het flankerend onderzoek naar de waarde van de professionaliseringstrajecten basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE) bij Zuyd Hogeschool. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Sluijsmans, D. M. A., Boei, F., Meijer, K., Van der Linden, J., & de Beer, F. (2017). Het versterken van de toetsbekwaamheid van examinatoren bij Zuyd Hogeschool. Eindrapportage van het landelijk onderzoek naar de waarde van de professionaliseringstrajecten basiskwalificatie examinering (BKE). Den Haag: Vereniging Hogescholen.

  2016

  • In de steigers gezet, opbrengsten van de eerste periode van het lectoraat Professioneel Beoordelen 2012-2016 
  • De Klerk-Jolink, N., Van der Klink, M., & Timmermans, O. (2016). Innovatief gedrag bij docenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 34(1), 37-55.
  • Van der Klink, M., Kools, Q.,  Avissar, G., White, S. & Sakata, T (2016). Professional development of teacher educators: what do they do? Findings from an explorative international study. Professional Development in Education, 43(2), 163-178.
  • Simon, F. (2016). Het duivelse dilemma van praktijkgericht onderzoekOnderwijsinnovatie, 2, 26-29
  • Simon, F.(2016). Zicht op een Eigen positionering. Pleidooi voor praktijkgericht onderzoek dat er toe doet. TH&ma, Tijdschrift voor Hoger onderwijs en Management, (4), 75-80
  • Schoenmakers, S. & Van der Klink (2016). Eindrapportage onderzoek werkplekleren 3.0 Evolva. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Segers, M. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Kneyber, R. (2016). Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Segers, M.. (2016). Wat is nodig voor een toetsrevolutie in het hoger onderwijs? Vijf kernboodschappen voor de praktijk. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Kneyber, R. (2016). De toetsrevolutie ontketend. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Kneyber, R., & Sluijsmans, D. M. A. (2016). Inleiding op toetsrevolutie. In R. Kneyber en D. Sluijsmans (Eds), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Culemborg: Phronese.
  • Sluijsmans, D. M. A.,, Joosten-ten Brinke, D., & van Kan, C. (2016). Een tien met een griffel. Canon beroepsonderwijs, Lees meer 
  • Van Schilt-Mol, T., Sluijsmans, D. M. A., Peters, M., de Beer, F., & Jakobs, L. (2016). De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo. Onderwijsinnovatie, 4, 15-24.

    

   2015

  • Baarends, E. (2015). Evidence-based onderwijs voor evidence-based besluitvorming. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Ehlen, C. Van der Klink, M. & Boshuizen, E. (2015). Co-creatie-wiel: instrument voor succesvolle innovatieprojecten. Onderwijsinnovatie, 2(17), 26-30.
  • Ehlen, C., Van der Klink, M. & Boshuizen, H.P.A. (2015). Unravelling the Social Dynamics of an Industry-School Partnership: Social Capital as Perspective for Co-creation. Studies in Continuing Education.
  • Goes-Daniels, M., Loeve , P., Van de Biggelaar, H., Duijzings, F., Erckens, J., Outvorst, A., Schoonbeek, A., … R. Wetzels (2015). Notitie Werkplekleren BN2020 Zuyd. Eindrapport van de werkgroep werkplekleren. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M., Van Kralingen, R., Van Lankveld, Th., Ramaekers, S. & Verstegen, D. (2015). Een loopbaan als docent: hoe behoud je je passie. In Van Berkel, H., Verstegen, D., Nieweg, M. & Bax, A. (red.). Doceren in het hoger onderwijs: Een introductie, 137-153. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
  • Van der Klink, M. & Schoenmakers, S. (2015). De tussenbalans. Leeropbrengsten van vier jaar lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Lambriex-Schmitz, P., Van der Klink, M., Gerken, M. & Segers, M. (2015). Innovative Work Behaviour of teachers in Higher Education: An extended view; A first exploration. Maastricht University, Maastricht.
  • Lamerichs,-Geelen, M., Windmuller, I., Baarends, E., Van der Klink, M. & Braun, S. (2015). Informeel leren op maat. Ervaringen van hbo-docenten met informeel leren. Onderwijs en Gezondheidszorg, 40(6), 26-30.
  • Schlusmans, K., Boon, J., Van der Klink, M., & Schoevaart, S. (2015). Het verhogen van studiesucces in de opleidingen van de Open Universiteit. Open Universiteit eXtra (OUX). 
   Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33(3), 4-19.
  • Schoenmakers, S. & Van der Klink, M. (2015). Checklist werkplekleren. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Schoenmakers, S., & Wilms, J. (2015). In het diepe gegooid worden, welke perceptie hebben studenten van hun leeropbrengsten in Teaching Hotel Chateau Bethlehem. Heerlen: Zuyd Hogeschool. Lees meer
  • Vreuls, J. (2015). The worked example effect in novices’ development of recognising uncertainties during a case based analogical exercise in evidence based clinical reasoning. (Masterthesis). Maastricht University, Maastricht.
  • Sluijsmans, D. M. A., Joosten-ten Brinke, J., & van Schilt-Mol, T. (Red.) (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Antwerpen: Garant.
  • Sluijsmans, D. M. A., van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs onder de loep. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 15-24). Antwerpen; Garant.
  • Van Berkel, A., Sluijsmans, D. M. A., & Joosten-ten Brinke, D. (2015). Kwaliteit van toetsbekwaamheid. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 133-149). Antwerpen; Garant.
  • Van Schilt-Mol, T., Peeters, A., Sluijsmans, D. M. A., & Jakobs, L. (2015). Het ontwerp van de methodiek de Toetsing Getoetst. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 151-196). Antwerpen; Garant.
  • Van Schilt-Mol, T., & Sluijsmans, D. M. A.. et al. (2015). Kwaliteit van toetsing geoperationaliseerd. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 151-196). Antwerpen; Garant.
  • Van Schilt-Mol, T., Sluijsmans, D. M. A.., Peeters, A., & Jakobs, L. (2015). De methodiek De Toetsing Getoetst in de praktijk. In D. Sluijsmans, D. Joosten-ten Brinke, & T. Van Schilt-Mol (Red.), Kwaliteit van toetsing onder de loep (pp. 197-208). Antwerpen; Garant.
  • Vermunt, E. C. M., & Sluijsmans, D. M. A. (2015). Toetsen doe je samen met studenten. OnderwijsInnovatie, 2, 17-25.
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Kolonisten van Catan. Gastcolumn Tijdschrift Examens januari. Lees meer
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Voorjaarsschoonmaak in het toetshuis. Gastcolumn Tijdschrift Examens mei. Lees meer 
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Flip het cijfer! Gastcolumn Tijdschrift Examens augustus. Lees meer
  • Sluijsmans, D. M. A., & Sluijsmans, L. Y. P. (2015). Examineren 3.0. Gastcolumn Tijdschrift Examens november.  Lees meer

    

  2014

  • Bohn Staffleu.Van der Klink, M., Van der Heijden, B.I.J.M., Boon, J. & Williams van Rooij, S. (2014) Formal and informal learning and employability enhancement in academia: Results from a Dutch distance learning university. Career Development International, 19(3), 337-356.
  • Ehlen, C., Van der Klink, M., Roentgen, U., Curfs, E. & Boshuizen, H. (2014). Knowledge productivity for sustainable innovation: social capital as HRD target. European Journal of Training and Development, 38(1/2), 54-74.
  • Fastré, G.M.J., Van der Klink, M.R., Amsing-Smit, P. & Van Merriënboer, J.J.G (2014), Assessment criteria for competency-based education: A study in nursing education. Instructional Science, 42(6), 971-994.
  • Goes-Daniels, M., & Hendriks, L. (2016). Rapportage. Training professionalisering binnen de opleiding Applied Sciences van Zuyd Hogeschool. Heerlen: CC-Onderwijs, Zuyd Hogeschool.
  • Goes-Daniëls, M., & Van der Klink, M. (2014). Samenwerken is net zo belangrijk als het resultaat. Profiel, Februari, 14-15. Lees meer 
  • Goes-Daniels, M., & Van der Klink, M. (2014). Rapportage. Analyse van kwantitatieve gegevens over de studie-uitval in het Cohort 2013 van de economische opleidingen van Zuyd Hogeschool. Heerlen: CC-Onderwijs, Zuyd Hogeschool.
  • Mennen, J. & Van der Klink, M. (2014). Advies op maat. Betrouwbare selectie door bindend studieadvies. TH&MA, 1, 28-32.
  • Nelissen - de Vos, Y.C.M. en Pauwels - Snijders, A.M.F. (2014) Het geheim van een excellente opleiding ontrafeld. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M. & Boon, J. (2014). Toetsen van werkplekleren. In Van Berkel, H., Baks, A. & Joosten-ten Brinke, D. (red.). Toetsen in het hoger onderwijs, 229-239. Houten.
  • Van Velzen, C. & Van der Klink, M. (2014). Developing internships in the Netherlands: new concepts, new roles, new challenges! In Calvo de Mora, J. & Wood, K. (Eds.) Practical knowledge in teacher education. Approaches to teacher internship programs, 180-194. London: Routledge.

  2013

  • Baarends, E., Beurskens, S. & Van der Klink, M. (2013). Evidence-based practice bij gezondheidszorgprofessionals in het HBO. Onderwijs en gezondheidszorg, 37 (4), 17-21
  • Goes-Daniëls, M., & Van der Klink, M. (2013). Onderzoek inzet Communities for Development (CfD's) in het Chemie Onderwijs. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Schoenmakers, S. (2013). Kennismaken om kennis te maken, verbindingen tussen onderzoek en onderwijs. e-book Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  2012

  • Baarends, EM (2012). Evidence Based ontwerpeisen aan evidence based werkplekleren. EXPOSZ,  Boom Lemma Uitgevers. ISBN 978-90-5931-822-9
  • Mennen, J. (2012). Laid-back of up-tempo? De voorspellende kwaliteit van het eerste jaar voor de studievoortgang in een conservatorium (Master thesis). Heerlen: Open Universiteit Nederland
  • Lambriex-Schmitz, P. M. M. (2012). Factors affecting teachers' intentions to participate in professional development activities. (Master Thesis). Maastricht University, Maastricht.
  • Van der Klink, M. (2012). Professionele ontwikkeling van hbo-docenten: mogelijke activiteiten en ondersteuning door onderzoek. Handboek Effectief Opleiden, 18.4-20.01 – 18.4-20.20. ’s-Gravenhage: Reed Business Information.
  Lees meer Lees minder
 • Presentaties

  2022

  • Vreuls, J., & Koeslag-Kreunen, M. (2022).  Responsive Curriculum Development. Which factors support breaking through institutional barriers? Presentatie tijdens ECER YEREVAN, 24 augustus 2022.

  • Van Genugten, K. (2022). Literatuurexploratie naar het verduurzamen van innovaties in het hoger Onderwijs. Presentatie tijdens Onderwijs Research Dagen, Hasselt, België.

  • Van der Klink, M., Van den Berg, N., Khaled, A., Kollöffel, B., Van Meegen, J., Runhaar, P., & Van der Meer, M. (2022). Perspectieven op startende docenten in het vmbo en mbo. Verkenning en vraagstukken voor een onderzoeksagenda. Spotlightsessie divisie BBV tijdens de OnderwijsresearchDagen 2022, 6 juli, Hasselt

  • Von Berg, K. & Krul, K. (2022). Knowledge Sharing & Learning Communities. Presentatie tijdens kenniskring Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs 14 juli 2022.

  • Vreuls, J., Stoyanov, S., Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Boshuizen, H. & Nieuwenhuis, L. (2022). Responsive Curriculum Development: Which (F)actors Support Breaking Through Institutional Barriers?  Presentation at the AERA conference, San Diego, USA. Bekijk pdf.

  • Van Breukelen, D. H. J., & Theelen, H. (2022). Ontwerpprincipes voor e-learning. Presentatie tijdens marktplaatssymposium ‘Samen opleiden voor nieuw onderwijs’, Fontys Lerarenopleiding Sittard. Bekijk pdf.

  • Theelen, H., & Van Breukelen, D. H. J. (2022). Ontwerpprincipes voor e-learning. Posterpresentatie tijdens de Onderwijs Research Dagen, Hasselt België. Bekijk pdf.

  • Canisius, E. & Goes-Daniels, M. (2022). Een docentprofiel helpt bij mijn professionalisering. Discussietafel tijdens Onderwijs Research Dagen, Hasselt, België. Bekijk pdf.

  • Theelen, H, Van den Beemt, A. & Den Brok, P. (2022). 360-Degree videos in teacher education. Presentation at the AERA conference, San Diego, USA.

  • Goes-Daniels M, (2022). Onderzoek naar de voordelen van online onderwijs tijdens Corona.  Presentatie tijdens live online event Hybride Onderwijs. Learning Connected.

  • Theelen, H. (2022). Ontwerpprincipes voor e-learning. Posterpresentatie tijdens Velon congres voor lerarenopleiders te Brugge, België.

  2021

  • Van Dijk, D., Herter, J. Abas, K., He, S. & Nijssen, V. (2021). Learning and developing teaching competencies in a Professional Learning Community. Presentatie bij SL@W ten behoeve van afstuderen bij Maastricht University.

  • Nijssen, V. & Van Limbeek, E. (2021). Leren en ontwikkelen van docent competenties in een Professional Learning Community. Presentatie tijdens kenniskring Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs 14 oktober 2021.

  • Goes-Daniels M, & Van der Klink, M. (2021). A Group Concept Mapping Study on evaluation of the online education during corona crisis.  Presented at the I-HE2021 conference from EADTU in Bari, Italy

  • Klink, M. van der (2021). Een reflectie op de keynote van Jan Vermunt. OnderwijsResearchdagen, 7-9 juli, Online/Utrecht.

  • Vreuls, J., & De Bruin, A. (2021). The worked example effect in novice nursing students’ clinical reasoning. Paper presented at American Educational Research Association (AERA) virtual conference, 2021.

  • Van der Klink, M. & Goes, M.  (2021). Onderzoek online leren tijdens Corona. Digitale presentatie vanuit de VOR divisie BBV, 20 mei 2021. 
  • Marcel van der Klink & Saskia Brand-Gruwel (2021). Blended Learning: Het ontwerpen van een optimale blend. Presentatie op het NRO-symposium ‘Hoger Onderwijs: Nieuwe richtingen na de pandemie’. 15 januari 2021.

  2020

  2019

  • Vreuls, J., Van der Klink, M., Boshuizen, H., & Nieuwenhuis, L. (2019). Unraveling Teams’ Responsive Curriculum Development Approaches. Paper Presented at European Conference of Educational Research (ECER), 2019. Hamburg, Germany.

  • Koeslag-Kreunen, M. (november, 2019). Hoe dan? De rol van teams en leiderschap bij de ontwikkeling naar flexibel onderwijs. Workshop gehouden tijdens Flexlab, CINOP, ’s Hertogenbosch.

  • Klink, M. (2019). Aanleiding, opzet en onderwijskundige bouwstenen. Bijdrage aan het symposium bij het afscheid van CvB-lid Kitty Kwakman. 18 september, Heerlen: Zuyd Hogeschool
  • Simon, F, Ruland, J (2019). Met succes zonder ontwerp! Een hybride leeromgeving vanuit een complexiteitsbenadering. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Vermunt, E. (2019). Comparative Judgement als methode om studenten succescriteria en standaaraden te laten formuleren. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Slots, Y. (2019). Onwijs onderzoek: verandering van docentroutines. Rondetafelgesprek op ORD 2019. Heerlen.
  • Smeets, H. (2019). De stand van zaken rondom interprofessionele toetsing in Bachelor zorg- en welzijnsonderwijs. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Vreuls, J. (2019). Responsieve curriculum ontwikkeling door teams in het hoger beroepsonderwijs. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019). Wat denken ze wel? Over de percepties van teamleiders op leiderschap en teamsituaties. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Lambriex-Schmitz, P. (2019). The role of environmental factors for vocational school teachers’ innovative work behavior. Paper gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Sluijsmans, D. (2019). Leren of presteren? Naar een balans tussen de formatieve en summatieve functie van toetsing in het hoger onderwijs. Gepresenteerd op ORD 2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M., Slots, Y., Theunissen, N., van der Klink, M. (2019). Onwijs studeerbaar, maar hoe onderzoekbaar? Gepresenteerd op ORD2019. Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019, maart). Leiderschap in teams. Presentatie gehouden voor Onderwijskundig leiders Hogeschool Windesheim, Heerlen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2019, May). Learning in teams: Engaging team members in change. Webinar Learning and Development in Organizations. Maastricht University, the Netherlands. Zie Youtube  
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (July, 2019). What do they think? An elicitation study on how team leaders perceive leadership and interpret team situations. Paper presented at INGRoup conference, Lisbon, Portugal.
  • Sluijsmans, D. (2019). Activerende didactiek als motor voor studiesucces. Workshop in Kom-over-de-brug ORD2019. Heerlen.
  • Van der Klink, M., Koeslag-Kreunen, M., Theunissen, N. (2019). Van sleutels naar aanpak: geleerde lessen en dilemma’s. Workshop in Kom-over-de-brug ORD2019. Heerlen.

  2018

  • Vreuls, J., Van der Klink, M., Boshuizen, H., & Nieuwenhuis, L. (2018). Future-proof Curriculum Development Process: a Conceptual Model. Poster Presented at Onderwijs Research dagen (ORD) conference, 2018. Nijmegen, The Netherlands.

  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, September). How team leaders think: An elicitation study on team leader cognitions. Paper presented at the EARLI sig 14 Conference, Geneva, Switzerland.
  • Lambriex-Schmitz, P., Klink, van der M., Beausaert, S., and Segers, M. (2018). When innovation in education works: Selecting and stimulating teachers in different stages of change Presentation at the EARLI SIG 14, 12-14 September, Genève, Switzerland
  • Simon, F - Post-qualitative research from a complexity perspective?, workshop CMC, London, 8-10 juni 2018.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2018). Is de kern van het onderwijs dat leerlingen mogen leren of dat zij moeten leren te presteren? Tafelrede uitgesproken tijdens het Brediusdiner op 22 mei in het Brediusmuseum te Den Haag.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, April). How team leaders think: An elicitation study on team leader cognitions. Paper gepresenteerd op de AERA Conference, New York, USA.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2018, March). Leiderschap voor onderwijsvernieuwing door teams van opleiders. Paper presented at the VELON Conference, Roermond, the Netherlands
  • Sluijsmans, D. M. A. (2018). Formatief evalueren. Over de mooie uitdaging van implementatie en verankering. VELOV congres, Brussel.

  2017

  • Baarends EM, Van der Klink M (2017). Een taxonomie en rubric als navigatie in het beoordelen van kritisch denken. Workshop op de expertmeeting “kritisch denken” 16 november 2017, Vereniging Hogescholen, Driebergen.
  • Van der Klink, M. (2017). Samen OntwikkelenLezing gehouden op de Onderwijsconferentie van de Reformatorische Academische Opleidingsschool, Wartburg College, 14 november 2017 te Rotterdam.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, August). Leadership for innovative teacher teams in higher education. Paper presented at the EARLI Conference, Tampere, Finland.
  • Bijker, Monique & Kockelkoren, Chris (2017). The evaluation of the impact of a new, broad IT bachelor curriculum amongst freshmen and sophomores. Paper presentatie ECER, 24 augustus te Kopenhagen
  • Simon, Frits (2017). Constructive dissenting voices: a case of consent about dissent. Paper presentatie ECER, 23 augustus  te Kopenhagen.
  • Slots, Yvonne (2017), Study success in the first year of the faculty Commercial and Financial Management. Paper presentatie ECER, 23 augustus te Kopenhagen.
  • Baarends EM, Duijsens M, Bijker M, Van der Klink, M  (2017).  “Op weg naar een “good practice” van HBO onderwijs in creatief denken” Ronde tafel gesprek op de Onderwijs Research Dagen, 29 juni te Antwerpen.  
  • Slots, Y.H.J.M. (2017). Studiesucces faculteit Commercieel en Financieel ManagementPosterpresentatie op de Onderwijs Research Dagen, 28-30 juni te Antwerpen  
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M.R., Beausaert, S.A.J., & Segers, M. S. R. (2017, May). Innovative Behavior for sustainable innovation. Poster presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.
  • Van der Klink, M. (2017). Groeien en bloeien: De bijdrage van de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders aan Opleiden in de School. Lezing gehouden op het Congres Steunpunt Opleidingsscholen. Vianen, 31 mei. Bekijk het interview hierover.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, April). Lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the AERA Conference, San Antonio, USA.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2017, May). How teams lead to learn: effects of vertical and shared leadership on learning in university teacher teams. Paper presented at the EAWOP Conference, Dublin, Ireland.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2017). Vijf aanbevelingen voor de implementatie van formatief evalueren. daging van implementatie en verankering. Leernetwerk voortgezet onderwijs, Utrecht.

  2016

  • Hoefnagels, A., Schoenmakers, S. (2016). Intercultural competence for 21st century learners. Case presented at EAPRIL conference, Porto (PT), 24 November 2016.
  • Van der Klink, M. (2016). Leren om te professionaliseren? Keynote op 11 november gehouden op Velon Studiedag. Nijmegen: HAN.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, July). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the INGRoup Conference, Helsinki, Finland.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van den Bossche, P., Hoven, M., Van der Klink, M. & Gijselaers, W. (2016, August). When leadership powers team learning: a meta-analysis. Paper presented at the Earli Sig 14 Conference, Regensburg, Germany.
  • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation. Presentation at the EARLI SIG 14, 24-26 August, Regensburg, Germany.
  • Lambriex-Schmitz, P.; Klink,van der M. and Segers, M. (2016). Measuring Innovative Work Behavior in Vocational Education: Scale Development and Validation, an extended view on innovative work behavior. Presentation at the Educational Research Days, 14-16 September, Neerglabbeek, Belgium.
  • Simon, F. (2016). How to catch a shadow. Presentation at CMC, 11 juni 2016, Hertfordshire (UK).
  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Beoordelen is en blijft mensenwerk. Symposium HBO-V van de toekomst 3.0 met als thema ‘binden, begeleiden en beoordelen’, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs: Over de dynamiek, dilemma’s en duizelingen wanneer theorie en praktijk elkaar ontmoeten. Kom over de brugprogramma voor hbo en wo. Onderwijs Research Dagen, Rotterdam.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2016). Tien tegelwijsheden over formatief toetsen. Toetsrevolutiecongres, Nieuwegein.

    

  2015

  • Koeslag-Kreunen, M. & Vangrieken, K. (2015, september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.
  • Van der Klink, M. (2015). Werkplekleren: Perspectieven en balans.Presentatie op 9 maart op studiedag bij de HAN van projectleden betrokken bij innovatieproject Lectoraat van Loek Nieuwenhuis, te Nijmegen.
  • Koeslag-Kreunen, M., & Vangrieken, K. (2015 september). Samen werken of Samenwerken? Praktische succesfactoren. Workshop gehouden op studiedag HAS Hogeschool-Toegepaste Biologie, Den Bosch.
  • Van der Klink, M. (2015). Het Co-creatie wiel, een innovatief instrument bij professionalisering van docenten! Workshop gehouden op seminar Co-creatie. Investeren met en in sociaal kapitaal. Amsterdam: UvA, 3 November 2015. 
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M., Van der Klink, M., Gerken, M., & Segers, M. (2015, February). Innovative Work Behaviour of teachers in Higher Education: An extended view; A first exploration. Paper presented at the International Scientific Nursing and Midwifery Congress Care4, Antwerp (Belgium)
  • Schoenmakers, S., Wilms, J. (2015). Students’ perception of what they learn during workplacement at the start of their education. Poster presented at EAPRIL conference, Luxemburg, 11 November 2015.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Professioneel beoordelen in het hoger onderwijs is en blijft mensenwerk. Over ontwerpen en implementatie. Congres Toetsen in het hoger onderwijs, Utrecht.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Beoordelen: over ontwerpen en veranderen. Saxion Hogescholen ter ere van afsluiting project borging eindniveau. Deventer.
  • Sluijsmans, D. M. A. (2015). Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs. Studiedag Toetsen Departement Gezondheidszorg en Technologie te KHL Leuven, Leuven.

  2014

  • Baarends E, Domhof E, Schmitz S. (2014) Educational design research concerning evidence based decision making in undergraduate occupational therapy students. Proceedings of the 20th annual meeting of the European Network of Occupational Therapy in Higher Education, 23-25 oktober 2014, HAN university of Applied Sciences, Nijmegen.
  • Baarends EM. (2014) Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.
  • Baarends, E.M. (2014). EBP in het curriculum van gezondheidszorgonderwijs;Masterclass voor docenten van de opleiding verpleegkunde en vroedkunde van de Katholieke Hogeschool Limburg Associatie K.U.Leuven. Heerlen, 2 juni 2014.
  • Baarends, E.M.(2014). Een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijs over evidence-based besluitvorming in de beroepsuitoefening van ergotherapeuten. Presentatie op de Onderwijs Research Dagen, 11-13 juni te Groningen.
  • Baarends E & Van der Klink M. (2014) Promising education in evidence-based decision making in undergraduate occupational therapy students, EAPRIL, november 2014, Cyprus.
  • Van der Klink, M. (2014). Onderzoek in het hbo? Een verkenning van de kenmerken van hbo-onderzoek. Prestentatie op 21 november voor de redactie en adviesraad van Gedrag en Organisatie, te Utrecht.
  • Van der Klink, M. (2014). Innoveren kun je leren. Gastcollege op 20 november voor de master Personal Leadership in Change (PLIC) te Sittard.
  • Van der Klink, M. (2014). Professionaliseren vanuit loopbaanperspectief. Een reflectie bij het afscheid van Blanca Smit. Presentatie op 25 september bij de huisartsenopleiding te Utrecht.
  • Van der Klink, M. (2014). Informeel leren. Gastcollege op 7 mei voor studenten master onderwijskunde, Universiteit Antwerpen.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2014, januari). How can teacher teams in higher education successfully create innovative solutions? Presentatie gehouden voor onderzoekers op Horaire Labo, Institut de pédagogie universitaire (UCL), Louvain-la-Neuve, België.

  2013

  • Baarends EM. Uitgangspunten EBP in het onderwijs (Zuyd for Practice); presentatie voor docenten van de opleiding Caesar therapie van Hogeschool Utrecht (Jeroen Mol; Cindy Bastiaansen; Margriet van Dijk; Meta Wildenbeest; Nienke Smorenburg). 25 april 2013.
  • Koeslag-Kreunen, M. (2013). Leergedrag in docententeams. Presentatie bij Masterclass OU Professionele ontwikkeling van docenten in het beroepsonderwijs. 10 september 2013 te Heerlen: Open Universiteit Nederland.
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2013). Why teacher teams fail. Mini paper presented at the conference of the European Association for Practitioner Research on Improving Learning in education and professional practice. November 2013, Biel/Bienne, Switzerland.
  • Mennen, J., & Van der Klink, M. (2013). Laid-back of up-tempo? De voorspellende kwaliteit van het eerste jaar voor de studievoortgang in een conservatorium. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, 29-31 mei 2013 te Brussel, Vrije Universiteit Brussel.
  • Schoenmakers, S., Wilms, J., Van Seggelen, H., Van der Klink, M. (2013). Students’ perception of what they learn in Teaching Hotel Château BethlehemPaperpresentatie EuroCHRIE conferentie (Cooperative Education and Research for Hospitality & Tourism Educators), Freiburg (D) 16-19 oktober 2013.

  2012

  • Baarends EM (2012). Presentatie: Best Practices in EBP education of the interdisciplinary project Group EBP Zuyd. Symposium: Evidence Based Practice- emergent issues in education and health practitioner practice. 29 november 2012 Kennis in Bedrijf. Zuyd Hogeschool.
  • Baarends, EM (2012).  Workshop: Evidence Based ontwerpeisen aan evidence based werkplekleren, Faculteit der bewegingswetenschappen, maart 2012, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Beurskens, S & Baarends, EM (2012). Presentatie: Het gebruik van onderzoek in de gezondheidszorg. Studiedag 11 december 2012. Praktijkgericht onderzoek in het HBO. FACTA bv. 
  • Koeslag-Kreunen, M. (2012). Succesvolle docententeams: waarom en hoe?Workshop gehouden bij de Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012
  • Koeslag-Kreunen, M., Van der Klink, M., Van den Bossche, P., Segers, M., Gijselaers, W. (2012). Stimuleren van leergedrag in docententeams door teamleiderschap. Ronde-tafel-sessie op Onderwijs Research Dagen, 20-22 juni 2012, Wageningen: Universiteit Wageningen.
  • Van der Klink, M. (2012). Professionalisering van het onderwijs. Bekwaam innoveren voor een toekomstbestendig hoger beroepsonderwijsRede uitgesproken op 15 juni 2012 bij de installatie als lector bij Zuyd Hogeschool.
  • Van der Klink, M., Kools, Q., Avissar, G., White, S. & Sakata, T. (2012). Professional Development of Teacher Educators: What do they do? Findings from an explorative international study among teacher educators. Paper gepresenteerd op de ATEE Winter Conference 2-4 april 2012 te Coimbra (portugal), University of Coimbra.
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M, Van der Klink, M. & De Grave, W. (2012). Zin in professionalisering? Intenties van hbo- docenten Gezondheidszorg om deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten. Paper gepresenteerd op de OnderwijsResearchDagen, 20-22 juni 2012 te Wageningen, Universiteit Wageningen.
  • Lambriex-Schmitz, P.M.M. (2012). Zin in professionalisering: wat stimuleert en belemmert docenten? Workshop gehouden bij Lectorale rede Marcel van der Klink. Heerlen, Zuyd, 15 juni 2012.
  Lees meer Lees minder

Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen