Professionalisering van het Onderwijs
Oud-leden

Oud-leden

De meeste leden zijn voor de duur van 1 of meerdere projecten lid van het lectoraat. De onderstaande personen zijn lid geweest van het lectoraat:

 • Prof.dr. Jan van den Akker

  fungeert als extern (adviserend) lid van de kenniskring. Hij is een onafhankelijk onderwijsadviseur, gespecialiseerd in curriculumonderzoek en consultancy, met diverse activiteiten. Van 2005 tot zijn pensionering in 2016 was hij directeur-bestuurder van de SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar onderwijskunde van de Universiteit Twente, waar hij vele jaren de leerstoel curriculumontwerp en -implementatie vervulde. Naast zijn Nederlandse activiteiten heeft hij een zeer ruime internationale ervaring in onderwijs, onderzoek en consultancy. Kernthema’s van zijn expertise zijn curriculumbeleid; curriculumontwikkeling, in wisselwerking met professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling en methodologie van onderwijskundig ontwerponderzoek.

 • Dr. Erica Baarends

  is gespecialiseerd in gezondheid, bewegen, onderzoek en onderwijs. Vanuit haar achtergrond als Gezondheidswetenschapper, met als afstudeerrichting Bewegingswetenschappen, heeft ze onderzoek gedaan op het gebied van beweging en gezondheid, waarop ze in 1997 is gepromoveerd. Na haar opleiding tot ergotherapeut heeft ze een aantal jaren in de gezondheidszorg gewerkt. In 2003 is ze gestart als docent bij de opleiding Ergotherapie tot september 2017. Haar aandachtsgebied en interesse lag vooral in het begeleiden van studenten in stages en onderzoeksprojecten. Zij heeft veel expertise op het gebied van Evidence Based Practice (EBP), kritisch denken en onderzoeksmethodologie en was intensief betrokken bij onderzoek en implementatie van EBP binnen de opleiding Ergotherapie/ faculteit Gezondheidszorg. Sinds september 2017 werkt ze als senior docent voor de Master opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg. Binnen het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs houdt zij zich bezig met onderzoek en coaching bij onderzoeksprojecten die gericht zijn op de verbetering van onderwijs.
   

 • René Claassen

  René Claassen heeft zich gespecialiseerd op het gebied van onderwijsontwerp voor een veranderende maatschappij, waarbij hij participatief onderwijsontwerpen en het 4C/ID-model als onderwijsontwerpmodel combineert. Participatie van diverse stakeholder bij het onderwijsontwerpproces voor nieuwe- en of veranderende beroepen in de gezondheidszorg ondersteunen wordt daarbij steeds belangrijker en noodzakelijk. Daarnaast heeft René ruime ervaring als verpleegkundige. Hij heeft tot 2004 als kinder- en intensive care verpleegkundige in een groot algemeen ziekenhuis gewerkt. Nadat René in 2004 zijn lerarenopleiding Gezondheidszorg had afgerond is hij als docent gestart bij de hbo-V van Zuyd. In 2006 werd hij lid van het Lectoraat Technologie in de Zorg, en in het jaar 2017 was hij enkele maanden lid van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. In 2012 heeft hij bij de universiteit van Maastricht een internationale master onderwijswetenschappen afgerond (MHPE). Tot 2016 was hij projectleider Blended Learning bij de faculteit Gezondheidszorg. Hier introduceerde hij de term “blended design”.  René heeft ervaring met het uitvoeren van onderzoek omtrent implementatie van zorgtechnologie in het zorgproces en meer recent op onderwijskundige vraagstukken die in het teken staan van de docent als onderwijsontwerper. René heeft zich vooral verdiept in: Onderwijsontwikkeling, -vernieuwing en –innovatie. En binnen Zuyd en andere hogescholen ontwerpers ondersteunt bij het toepassen van het vier componenten onderwijsontwerpmodel (4C/ID-model), rekening houdend met een passende Digitale Leer Omgeving.

 • Ellen Domhof Med

  Ellen Domhof deed voor haar masteropleiding Leren en Innoveren onderzoek naar de invloed van het onderwijs op de vorming van beroepsbeelden binnen de opleiding Ergotherapie. Zij had veel ervaring en expertise op het gebied van didactiek, en de aansluiting van het voortgezet onderwijs naar het hbo.
  Ellen was voorzitter van de curriculumcommissie van de opleiding ergotherapie. Als lid van het kernteam Succesvol Studeren begeleidde ze andere opleidingen bij curriculum vraagstukken.

 • Drs. Marije Duijsens

  Marije was actief op het gebied van INTER professioneel onderwijs, creativiteit en onderwijsontwikkeling. Samen met de Universiteit Maastricht heeft zij gewerkt aan de ontwikkeling van een training Creative Problem Solving en diverse pilots begeleid. Dit thema ontwikkelde zij verder vanuit het project INTER professioneel onderwijs in het programma LIME. De ontwikkeling van living labs en hybride leeromgevingen is/was hier een belangrijk onderwerp. Sinds 1 september 2020 is Marije aangesteld als onderwijskundig leider bij Vista College Heerlen.

 • Anneriet Florack

  In 2003 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige. Om meer praktische ervaring op te doen, ben ik in 2004 gestart aan de Pabo om vervolgens te beginnen als docent Rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding van Zuyd Hogeschool. Inmiddels zijn we samengegaan met Fontys onder de naam “de Nieuwste Pabo”. Bij het ontwerpen van het gezamenlijk curriculum heb ik in samenwerking met enkele collega’s het toetshuis opgezet. We zijn nu twee jaar verder en ik zou graag meer willen weten over de effecten van ons opgestelde toetsplan. Naast verschillende lesgevende taken vervul ik de rol als voorzitter van de toetscommissie en fungeer ik binnen het netwerk toetsexpertise. Vanaf 2011 heb ik me bezig gehouden met het SURF-project Bewust en bekwaam toetsen waarbij we onderzoek doen naar het nut en effect van een ontworpen zelfbeoordelingsinstrument over toetsbekwaamheid van lerarenopleiders.

 • Dorien Gerards

  Vanaf 1983 ben ik werkzaam in het onderwijs binnen Zuyd Hogeschool. Als afgestudeerd fysiotherapeut heb ik me in de beginjaren vooral bezig gehouden met vakinhoudelijk onderwijs in combinatie met werken in de praktijk. De eerste graads leraren opleiding, die ik toentertijd volgde aan de universiteit van Maastricht, maakte me erg enthousiast voor het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Na afronding van deze opleiding heb ik dan ook een zeer actieve bijdrage geleverd aan de omslag van traditioneel onderwijs naar probleemgestuurd onderwijs binnen de opleiding Fysiotherapie. In de loop van de jaren steeds nieuwsgieriger geworden naar alles wat met onderwijs te maken heeft, ben ik in 2001 gestart met de studie Onderwijswetenschappen, Maastricht University en heb in 2005 mijn Mastertitel behaald. Er vond een doorgroei plaats van louter docent zijn naar o.a. lid van de curriculumcommissie, netwerk kwaliteitszorg en een internationale oriëntatie op onderwijs via ENPHE (European Network of Physioterapy in Higher Education), waarbinnen ik momenteel coördinator van Nederland ben.

 • Mare de Groot

  Mare de Groot was tot december 2021  verbonden aan het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs bij Zuyd Hogeschool naast haar functie als directeur Podiumkunsten in Maastricht. Haar focus ligt zowel in het onderzoek als bij het vervullen van haar functie op onderwijskundig leiderschap en (de ontwikkeling van) teamwerk met als doel optimale onderwijskansen voor iedere student.

  Na een carrière als leidinggevende in de culturele sector besloot Mare in 2015 de overstap te maken naar Zuyd Hogeschool. Daar startte zij als directeur van de dienst Studentenzaken, van waar zij zich bezig hield met diverse onderwijsregelingen, medezeggenschap, studentparticipatie en –begeleiding. Vanuit die functie is ze tevens betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het programma Succesvol Studeren, waarin de hogeschool begeleiding biedt aan opleidingen bij het verhogen van de studeerbaarheid van het onderwijs. Een van de factoren die van belang bleken bij het vernieuwen van curricula is teamwerk. Dit heeft mede de inspiratie geboden bij het opzetten van het onderzoek dat zij uitvoert ter afronding van de Masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Haar expertise ligt voornamelijk bij onderwijskundig leiderschap, teamwerk en veranderkunde.

 • Carin Gulikers

  Ik studeerde Personeelwetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Na een zevental jaren te hebben gewerkt als personeelsadviseur ben ik me gaan specialiseren als loopbaanadviseur. Sinds 2004 heb ik de overstap gemaakt naar Zuyd, in de functie van docent communicatie en managementvakken. Ik ben enthousiast en kenmerkend voor mij is mijn authenticiteit, optimisme, alsmede mijn doortastende en onbevooroordeelde manier van werken. Binnen de kenniskring beoordelen zal ik me met name bezig gaan houden met onderzoek naar de beoordeling van medewerkers van Zuyd. Het mooie hiervan is dat mijn eigen kring van werkervaring nu rond is: ervaring opgedaan als personeelsadviseur, als medewerker van organisaties in de profit- en non-profitsector en kennis en ervaring opgedaan binnen Zuyd.

 • Miekie van Heugten

  Miekie van Heugten was verbonden aan het lectoraat tot december 2021. Na vele jaren in de fysiotherapie gewerkt te hebben heeft zij in 2006 de overstap gemaakt naar het onderwijs. Bij de academie voor fysiotherapie heeft zij veel verschillende taken vervuld als docent, SLB’er, lid van de verschillende commissies, aansluiting en nog meer. Voor haar Master onderwijswetenschappen aan de OU doet zij nu onderzoek of ‘reflecteren op de leeropbrengst invloed heeft op het toepassen van het geleerde in de praktijk’. Haar focus ligt op didactiek en pedagogiek. Sinds september 2020 is zij docent bij de BDB en studentbegeleiding.

 • Alexandra Jacobs

  in 2001 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht als Cognitief Psycholoog met als specialisatie onderwijspsychologie. In 2003 begon ik bij Zuyd Hogeschool als tutor, trainer en hoorcollegedocent bij SPH en Creatieve Therapie. Nu ben ik als senior docent verbonden aan de faculteit Sociale Studies en Educatie. Sinds 2010 ben ik voorzitter van de toetscommissie van Social Work. In 2010 rondde ik de postacademische leergang supervisiekunde af. Lidmaatschap van de kenniskring biedt mij de kans om mijn psychologieopleiding te verbinden aan de ruime ervaring in het thema toetsing door het doen van praktijkonderzoek. 
   

 • Dr. Frans Jacobs

  onderzocht bij het Lectoraat Professionalisering van het Onderwijs samen met Chris Kockelkoren de competenties van ICT-bachelorstudenten, afgezet tegen het probleemoplossend vermogen van experts in kenmerkende beroepssituaties. Frans Jacobs heeft, na een opleiding aan één van onze voorlopers, zijn roots in de volwasseneneducatie. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam op het raakvlak van ICT en onderwijs (zoals cursuscoördinator en -docent ICT). Frans is onderwijskundige, gespecialiseerd in e-Learning (UK Open University, 2000). Van 1999 tot 2006 werkte hij als beleidsadviseur informatiemanagement en ICT van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en twee voorlopers daarvan. Was lid van de kenniskring 'Infonomie en Nieuwe Media en  onderzoeker, adviseur, lid projectgroepen, spreker en workshop-begeleider over diverse aan ICT- en onderwijsgerelateerde thema’s. Frans is in februari 2013 aan de Technische Universiteit Delft gepromoveerd op het thema: 'Slagvaardig met ICT'. Het empirisch deel betreft onderzoek bij een economische opleiding van Zuyd Hogeschool. Het resultaat zijn twaalf ontwerpprincipes voor hbo-leeromgevingen. Vanaf 2012 is Frans senior-docent onderzoeksvaardigheden bij de Faculteit ICT. Hij maakt bij die faculteit deel uit van het team Information Management (IM). Begeleidt afstudeerders van IM, doet onderzoek over assessment en maakt deel uit het Docentenberaad van Zuyd Hogeschool.
   

 • Xandra Janssen

  is sinds 2003 werkzaam als docent binnen de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) na een aantal jaren als arts binnen diverse gezondheidszorginstellingen gewerkt te hebben. Geleidelijk is haar liefde voor onderwijs en specifiek toetsing verder gegroeid en na het volgen van de cursus ‘het toetsen van medische competenties’ aan de UM was ze helemaal verkocht. Zij is voorzitter van de tentamencommissie en van de examencommissie van de AVM en druk bezig met het opzetten van een landelijke voortgangstoets voor verloskunde. Ze is lid van de kerngroep van het netwerk toetsexpertise van Zuyd Hogeschool en geeft binnen Zuyd cursussen en docententrainingen over toetsing. Zij heeft de Master of Health Professions Education (onderwijs binnen gezondheidszorgopleidingen) gevolgd.

 • Chris Kockelkoren

  Chris Kockelkoren is senior docent en coördinator bij de Faculteit ICT van Zuyd. Hij heeft vanaf 1987 als ICT’er gewerkt bij diverse bedrijven (metaalindustrie, gehandicaptenzorg, pensioenadministratie, notarieel systeemhuis, CAD/CAM-industrie, ERP-consultancy en onderwijs). In deze bedrijven heeft hij de functies van analist/programmeur tot IT manager vervuld. 
  Sinds 2009 werkt hij fulltime bij de opleiding ICT van Zuyd Hogeschool en heeft in 2014 de Master Pedagogiek (specialisatie onderwijskunde) bij Fontys Hogescholen in Tilburg afgerond (eindscriptie: de samenhang tussen de inzet van een serious game als onderwijsvorm en de beleving en inzet van de studenten). De minor bij De Nieuwste Pabo die op basis van dit onderzoek is opgezet, heeft de tweede plaats behaald bij de Fontys Onderwijsprijs.  Binnen het lectoraat heeft Chris samen met Frans Jacobs en Monique Bijker bij Faculteit ICT gewerkt aan een onderzoek naar de competentieontwikkeling van bachelorstudenten gedurende hun bachelor en zelfs daarna. Samen met Miriam Goes en Erica Baarends heeft hij onderzoek naar de curriculumontwikkeling bij Zuyd Professional. Vanaf januari 2017 participeert hij in het Lectoraat Technologie-Ondersteunend leren.

 • Dr. Mieke Koeslag-Kreunen

  Mieke heeft expertise op het gebied van leiderschap, teamleren, onderwijsinnovatie en curriculumontwikkeling. Ze deed promotieonderzoek naar hoe leiderschap teamleren kan stimuleren voor onderwijsinnovatie (proefschrift: Leadership for team learning). In het lectoraat trok ze de pijler Teamwerk en verrichtte onderzoek naar onder meer de rol van teamleiders bij zelforganisatie, reflectie voor en monitoring van teamontwikkeling en gedeeld leiderschap in teams. Ze maakte hierbij gebruik van inzichten uit onderwijs- en organisatiekunde. Mieke gaf daarnaast leiding aan het programma Sterk Teamwerk dat begeleiding biedt aan teams en leidinggevenden in het versterken van leiderschap, samenwerken en organiseren. Sinds 1 november 2020 is Mieke aangesteld als Lector Werken in Onderwijs bij het Kenniscentrum Leren en Innoveren, Hogeschool Utrecht. 

  Tot op heden is Mieke co-promotor van Joyce Vreuls die onderzoek doet naar het ontwikkelen van responsieve curricula en is ze tevens Associate Researcher bij Department of Educational Research and Development van School of Business and Economics, Maastricht University.

 • Dr. Kitty Kwakman

  Kitty Kwakman is portefeuillehouder Onderwijs en Onderzoek binnen het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Zij is verpleegkundige en pedagoge en promoveerde in 1999 op een proefschrift naar het leren van docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast werkte zij als universitair docent, lector en directeur stafbureau Landelijk Platform Beroepen in het onderwijs, om in 2010 het nieuwe lectoraat Professionalisering van het Onderwijs te leiden. Na haar benoeming tot lid van het CvB zette zij haar kennis en ervaring met betrekking tot vraagstukken rond professionaliteit en leren van professionals ook in als adviseur van dit lectoraat. 

 • Myriam Lamerichs

  Myriam Lamerichs heeft onderzoek gedaan naar informeel leren. Een literatuurstudie naar informeel leren in de stage in het beroepsonderwijs diende als basis voor een kwalitatief onderzoek naar informeel leren door hbo-docenten: onderzoek naar vormen van, ervaringen met en leeropbrengsten van informeel leren bij hbo-docenten.

 • Yolande Nelissen

  Na haar opleiding psychologie aan de Katholieke universiteit Brabant, promoveerde Yolande Nelissen in 1994 bij de faculteit medische psychologie van Universiteit Maastricht. Sinds 1984 is zij werkzaam bij de opleiding Fysiotherapie van Zuyd Hogeschool, momenteel als hoofddocent. Yolande is nauw betrokken bij het onderwijs en de ontwikkeling ervan. Haar portefeuille behelst onder meer studieloopbaanbegeleiding, het voorzitterschap bij het afstuderen en lidmaatschap van de curriculumcommissie. Als lid van het lectoraat verrichtte zij onderzoek naar de 'X factor' van een excellente opleiding.

 • Reina Noij

  Reina Noij was vanaf september 2020 voorzitter van de werkgroep intensieve studentbegeleiding binnen de Academie voor Verpleegkunde, hier is veel aandacht besteed aan het bevorderen van studentenwelzijn. Veel interventies zijn ingezet, ook tijdens de coronapandemie. Deze interventies hebben echter niet of nauwelijks geleid tot een substantiële deelname van studenten. Het lectoraat is gevraagd om door middel van onderzoek een bijdrage te leveren aan het voorkomen dat er telkens nieuwe interventies worden ontwikkeld en ingezet zonder dat helder is wat er nu feitelijk aan de hand is en wat er uiteindelijk wordt beoogd. Onlangs zijn de eerste twee fasen van het ontwerpgericht onderzoek afgerond in samenwerking met dr. Miriam Goes. Een literatuurstudie, een behoeftepeiling onder studenten, docenten en teamleiders is uitgevoerd. Vervolgens is op basis daarvan een ontwerprichtlijn voor interventies rondom studentwelzijn ontwikkeld.  Het onderzoek wordt dit schooljaar voortgezet in samenwerking tussen academie en lectoraat.

 • Joost Ruland

  Is al jarenlang werkzaam in het hbo-onderwijs, eerst als vakdocent Chemie en later als faculteitsdirecteur. Hij is geïnteresseerd in het leren/professionaliseren als zodanig en in het bijzonder in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Sinds september 2011 is hij werkzaam in het Centrum voor Chemie. Joost is intensief betrokken bij de excellente samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Door deze samenwerking kan de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden verbeterd en de innovatiekracht van de (Eu)regio in het sleutelgebied Chemie worden verhoogd. Daartoe worden Communities of Practice ingericht en op hun effectiviteit onderzocht. Dit onderzoek heeft zowel betrekking op leer- en professionaliseringsopbrengsten als op innovatiewinst. 

 • Sylvia Schoenmakers

  heeft meer dan dertig jaar onderwijskundige werkervaring. Bij Zuyd was ze lid van het lectoraat Kennisorganisaties en Kennismanagement en is vanaf het begin medewerker van het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Ze behoort tot de early adapters van e-learning en heeft als onderwijskundig adviseur gewerkt aan de inrichting van competentiegerichte curricula, lerende netwerken en onderzoeksleerlijnen in curricula. Ze heeft met onderzoek en advies bijgedragen aan de introductie van de elektronische leeromgeving in het onderwijs, community software, de Zuyd-repository en bloggen tijdens stages. In de kenniskring Professionalisering van het Onderwijs deed ze onderzoek naar de leeropbrengsten van studenten in beroepsoriënterende stages, interdisciplinair opleiden in learning communities, werkplekleren en curriculumontwikkeling. Verder schreef ze een evaluatie van verbindingen tussen onderzoek en onderwijs, en was als jurylid en ondersteuner betrokken bij diverse innovatietrajecten. Waar docenten op zoek zijn naar ruimte voor vernieuwing van het onderwijs, helpt Sylvia met het vinden van een fundament en wegen voor die onderwijsvernieuwing.

 • Dr. Frits Simon

  Tot juni 2020 was Frits Simon lid van het lectoraat. Zijn ervaring ligt voornamelijk op het gebied van organisatie en management van het onderwijs, met bijzondere aandacht voor de manier waarop onderwijs zich in de praktijk ontwikkelt. Zijn aandacht gaat uit naar een methodologie van praktijkgericht onderzoek die daarop aansluit. Zijn expertise ligt op het gebied van onderzoek, organisatieontwikkeling en onderwijsvernieuwing. Recente werkzaamheden waren een literatuurstudie naar de aansluiting vo-hbo (2020), een onderzoek naar het tot stand komen van CHILL (2019), een literatuurstudie naar de effectiviteit van Studieloopbaanbegeleiding (2018) en een training onderzoeksvaardigheid voor onderwijskundige leiders binnen het mbo (2018). 
   

 • Yvonne Slots LLM

  Yvonne Slots werkte sinds 1 oktober 2015 bij het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Zij is destijds gestart met het verrichten van een onderzoek naar studiesucces onder alle eerstejaars studenten Commercieel en Financieel Management. Yvonne was verbonden als docent aan de opleiding Commerciële Economie. Ze had daar zitting in de curriculumcommissie. Verder heeft zij ervaring als secretaris van de examencommissie en coördinator van de propedeuse. Ze verzorgde  juridisch en bedrijfskundig onderwijs, was coach en begeleidde studenten tijdens het afstuderen. Daarnaast was Yvonne kernteamlid van het programma Succesvol Studeren. 
   

 • Dr. Dominique Sluijsmans

  Dominique was tot mei 2020 verbonden aan het lectoraat. Zij heeft expertise op het gebied van toetsing (in het bijzonder als kans voor leren), curriculumontwerp en didactiek. Haar onderzoek binnen de pijler Actief Leren richtte zich op de vraag hoe studenten in het dagdagelijkse onderwijs kunnen worden geactiveerd in hun leren en wat dat vraagt van het didactisch repertoire van docenten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het microniveau van de les, maar vooral ook naar de aansluiting tussen curriculumdoelen, de onderwijs- en leeractiviteiten en de toetsing. Tevens begeleidde zij Hester Smeets in haar onderzoek naar het ontwerpen van een interprofessioneel toetsprogramma en is ze actief in een aantal netwerken en platforms. Ze is o.a. lid van de stuurgroep van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en extern lid van de Examencommissie Health van de Universiteit Maastricht. Haar meest recente publicatie was het boek Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek (www.wijzelessen.nl), een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers. Het boek biedt op basis van een wetenschappelijke evidentie over goed onderwijs vele praktische handvatten voor docenten om hun onderwijs actiever en aantrekkelijker te maken. 

 • Hester Smeets

  Hester was tot mei 2020 lid van het lectoraat. Vanaf mei is zij overgegaan naar het lectoraat Autonomie en Participatie. Hester is werkzaam binnen de Cluster Academies Gezondheidszorg en Welzijn als docente interprofessioneel onderwijs. In dit onderwijs leren studenten samenwerken met andere disciplines om te komen tot optimale zorg voor de cliënt. Haar promotieonderzoek (gestart in 2017) sluit naadloos bij dit thema aan. Het doel van haar promotieonderzoek is om met design-based research een toetsprogramma te ontwikkelen voor de beoordeling van interprofessionele competenties. Dit onderzoek is een samenwerking tussen het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs, het lectoraat Autonomie & Participatie (copromotor Albine Moser), en the School of Health Professions Educations, Universiteit van Maastricht (promotor Jeroen van Merriënboer). Voor haar onderzoek heeft zij de promotiebeurs ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarnaast is Hester aangesloten bij verschillende netwerken, zowel nationaal als internationaal, die zich verdiepen in interprofessioneel onderwijs.

 • Karin Welten

  Ik ben sinds 1987 verbonden aan Zuyd Hogeschool. Ik ben begonnen als docent Spaans op de Vertaalacademie; later kwamen daar het coördinatorschap van de sectie Spaans en (C)MR-lidmaatschap bij. In 2001 ben ik overgestapt naar de Hotel Management School Maastricht. Ik ben werkzaam als docent Spaans en Duits, stagebegeleider en studieloopbaanbegeleider. Sinds maart 2011 ben ik voorzitter van de examencommissie en lid van de toetscommissie van de HMSM.

 • Jogien Wilms

  Werkte vijf jaar als docent organisatiepsychologie en human development op de universiteit ITESM in Mexico. In 2007 begon ze bij Zuyd als coördinator van de masteropleiding Innovative Hospitality Management aan de Hotel Management School Maastricht (HMSM). In november 2011 stapte ze over naar de faculteit Sociale Studies waar ze werkzaam is als docent. Binnen het lectoraat werkte ze samen met Sylvia Schoenmakers aan een onderzoek naar lerend werken in het Teaching Hotel van de HMSM. Het onderzoek bood de mogelijkheid meer inzicht te verkrijgen in de feitelijke leeropbrengsten voor studenten in een eigen leerbedrijf.

 • Gwen Zeles

  Gwen is sinds november 2019 betrokken bij het programma Sterk Teamwerk van Zuyd. Zij monitort samen met collega Jerôme van Dongen dit programma. Vanaf 2020 tot en met augustus 2021 was zij vanuit deze monitoringsrol betrokken bij het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs. Vanuit haar achtergrond als psycholoog heeft ze eerder een aantal onderwijskundige onderzoeken verricht. Onder andere als kwaliteitszorgmedewerker bij Zuyd naar de diagnostische waarde van (decentrale) selectie bij OTC en IB. Gwen is werkzaam als teamleider van het bedrijfsbureau IBC.