Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Employability

Het lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool legt zich toe op de verbetering van duurzaam inzetbaar werkvermogen (Employability) van medewerkers en de relevante factoren die daaraan kunnen bijdragen.

Employability gaat over het vermogen van een medewerker om goed te functioneren in een functie, vooruitgang te boeken binnen zijn loopbaan en (ander) werk te vinden indien noodzakelijk. Belangrijke aspecten bij employability zijn een duidelijk beeld van gewenste kwalificaties, effectieve methoden om deze kwalificaties te verkrijgen en de borging daarvan.

Door nieuwe technologieën veranderen beroepen en verdwijnen zelfs hele beroepsgroepen. Kijk bijvoorbeeld naar de banken: sprak je voorheen met een baliemedewerker over je hypotheek, nu gaat alles online. Daar zijn aanzienlijk minder mensen voor nodig. Medewerkers moeten beter uitgerust worden om verder te kunnen met hun loopbaan, die immers tot 67 jaar gaat lopen. Belangrijk daarbij zijn permanente educatie en beleid gericht op het realiseren van employability.

Duurzaam inzetbaar werkvermogen van medewerkers staat volop in de belangstelling van managers, HRM -professionals, -studenten en -onderzoekers. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die employability bevorderen en belemmeren doet het lectoraat Employability praktijkgericht onderzoek in diverse sectoren. Naast HRM-onderzoekers participeren ook studenten en professionals uit diverse sectoren in het lectoraat.

Sociale Innovatie Monitor

Op dinsdag 11 juni 2019 is de Sociale Innovatie Monitor Limburg, editie 2019, overhandigd aan de gedeputeerden Hans Teunissen en Joost van den Akker.

Lectorale rede

Op donderdag 22 september 2016 is Jol Stoffers geïnstalleerd als lector. Zijn lectorale rede had als titel "Employability, werkend perspectief voor de middengroep op de arbeidsmarkt"

Leden en lector van het lectoraat Employability

 • Doelstellingen

  Het lectoraat beoogt een strategische partner te zijn voor overheidsinstellingen, bedrijven en ondernemers op het vlak van duurzaam inzetbaar werkvermogen van medewerkers. Tevens vervult het lectoraat een brugfunctie tussen het onderwijs en werkveld. Vragen vanuit het werkveld worden via onderzoek vertaald in het onderwijs en onderwijsvragen en ontwikkelingen worden onderzocht en getoetst in het werkveld.

  In het werk van het Lectoraat Employability staat de volgende missie voorop: 

  “Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot de implicaties van nieuwe technologie en digitalisering voor employability van werknemers. Met name de wijze waarop organisaties employabilitybeleid het beste kunnen formuleren/versterken en verankeren teneinde de professionaliteit hieromtrent te bevorderen.”

  Vanuit deze missie worden twee typen doelen onderscheiden:

  1. het ontwikkelen van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken en
  2. het verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken. Beide worden nagestreefd in samenwerking met studenten, docent-onderzoekers, kennisinstellingen, overheden en Limburgse organisaties (bedrijven en instellingen).
 • De lector

  Jol StoffersProf. dr. Jol Stoffers werd in 2015 benoemd tot Lector aan de Zuyd Hogeschool met de leeropdracht Employability, sinds 2019 is hij tevens bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Employability in de context van een innovatieve en lerende regio’ bij de faculteit Managementwetenschappen aan de Open Universiteit Nederland. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op thema’s als arbeidsmarkt, employability en human resource management.

  Jol Stoffers geeft leiding aan het lectoraat Employability en is programmamanager van de masteropleiding personal leadership in innovation and change van Zuyd Hogeschool. Daarnaast is hij verbonden aan NEIMED, sociaal-economisch kenniscentrum, en is hij research fellow bij het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

  Jol Stoffers promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij het Institute for Management Research op het thema employability en innovatievermogen.

  Voor meer informatie: www.jolstoffers.com

 • Leden

  Het lectoraat bestaat uit de volgende leden:

  Omar Habets
  Promovendus / docent / senior-onderzoeker
  omar.habets@zuyd.nl

  Ik ben promovendus op het gebied van employability met Prof.dr. Beatrice van der Heijden als promotor, Prof.dr. Jol Stoffers en Prof.dr. Pascale Peters als copromotoren. Het onderzoekt loopt van 2017 tot 2021 naar verwachting en focust op het achterhalen van nieuwe determinanten en contextuele factoren van employability. 

  Ik ben zelf bij Zuyd Hogeschool begonnen als student en ik heb een bachelor (BBA) in International Business. Vervolgens heb ik een master (MSc.) in International Business – Strategic Marketing (Maastricht University), een master (MSc.) in Management of Learning (Maastricht University) en een master (MSc.) Management – Implementation and Change (Open Universiteit). Naast het lectoraat ben ik docent bij de academies International Business and Communication en Business Studies van Zuyd en bij de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change (PLIC). Naast het lectoraat ben ik docent bij de academies International Business and Communication van Zuyd Hogeschool in Maastricht. Daarnaast begeleid ik ook stage en scriptie studenten. In mijn vrije tijd houd ik van sporten zoals fietsen en snowboarden, en ik houd van reizen. In mijn onderzoek kijk ik naar de voorspellende en modererende waarde van verschillende variabelen, gerelateerd aan employability in een nationale en internationale context.

  Erik Canisius
  Docent-Onderzoeker
  erik.canisius@zuyd.nl 

  Ik werk al een aantal jaren bij Zuyd in verschillende rollen. Als seniordocent bij de academie voor Business Studies en dan specifiek bij de afstudeerrichting HRM. Als vaardigheidstrainer, als hoofddocent bij de Master Personal Leadership & Change (PLIC) en specifiek voor de Masterclass Employability en als onderzoeker bij het Lectoraat Employability. Ik heb een master (MSc.) in Managementwetenschappen  - Strategic Human Resource Management. Ik begeleid stage- en scriptiestudenten. 

  Binnen het lectoraat ben ik momenteel bezig met een onderzoek naar succes- en faalfactoren van arbeidsmarktinitiatieven binnen de Limburgse context. Mijn ambitie binnen het lectoraat is om de activiteiten van het Lectoraat, én de uitkomsten uit onderzoek, te gebruiken voor het bachelor- en master-onderwijs teneinde future-proof professionals af te leveren op een dynamische en steeds veranderende arbeidsmarkt.In mijn vrije tijd sport ik graag en bezoek ik graag musea. 

  Manon Geraedts
  Docent-Onderzoeker
  manon.geraedts@zuyd.nl

  Ik ben enthousiast, leergierig en ondernemend. Door deze eigenschappen ga ik uitdagingen niet uit de weg en blijf ik voortdurend op zoek naar nieuwe ervaringen. Ik vind het belangrijk om verbindingen te maken, zowel tussen mensen als projecten. In de ondersteuning van (toekomstige) professionals bij hun (studie)loopbaankeuzes staat voor mij het vertrouwen altijd centraal. 

  Naast mijn werkzaamheden voor het lectoraat ben ik actief als docent, trainer en coach bij de opleiding Business Studies. Daarnaast coördineer ik de leerlijn Persoonlijk Leiderschap en organiseer ik door het jaar heen verschillende werkveldoriëntatie-activiteiten voor eerste- en tweedejaars studenten. Thema’s als ‘leven lang leren’, talentontwikkeling en employability stonden bij veel projecten waaraan ik de afgelopen jaren heb gewerkt, centraal. Mijn werkzaamheden binnen het lectoraat stellen mij in staat om deze kennis te verbreden en verdiepen. Ik vind het een uitdaging om de verbinding tussen het lectoraat en onderwijs verder te versterken. Op dit moment ben ik betrokken bij het onderzoek naar ‘Succesvolle Arbeidsmarktinitiatieven’ op de Limburgse arbeidsmarkt. 

  Jenny Wijnen-Amanchar 
  Docent-Onderzoeker
  jenny.amanchar@zuyd.nl

  Ik ben een betrokken persoon die de meerwaarde zoekt in de samenwerking met anderen. Op die wijze zie ik het leren van en met elkaar als dé meerwaarde die we samen kunnen bereiken. Ik vind het belangrijk om niet enkel te zeggen wat je gaat doen, maar nog belangrijker te doen wat je gezegd hebt. Naast onderzoek doen binnen het lectoraat Employability ben ik docent bij Business Studies. Daar ben ik met name actief binnen de generieke fase en begeleid ik ook al heel wat jaren met veel plezier studenten tijdens hun afstudeerstage.

  Sinds kort volg ik zelf een opleiding Data-analist in de avonduren, dus levenslang leren en werken aan je eigen employability is mij niet vreemd. Momenteel ben ik samen met collega onderzoekers aan de slag om succesfactoren bij privaat-publieke arbeidsmarktinitiatieven in Limburg in kaart te brengen en houd ik me bezig met de Sociale Innovatie Monitor Limburg.  Een onderzoek dat elk jaar wordt gehouden en peilt naar de mate waarin Limburgse bedrijven inzetten op nieuwe manieren van organiseren, managen, werken en samenwerken.

  Dor van Bilsen 
  Docent-Onderzoeker
  dor.vanbilsen@zuyd.nl

  Ik ben al heel wat jaren verbonden aan Zuyd Hogeschool als senior docent algemene economie. Ik ben werkzaam bij de Academie voor Business Studies, met name binnen de  afstudeerrichting Bedrijfskunde. Mijn aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar arbeidsmarktvraagstukken, inkomensverdelingskwesties en welvaartsmeting. Dit alles in de overtuiging dat uit de verdeling de winst komt.

  Vanuit deze disciplinaire oriëntatie ben ik ook betrokken bij het lectoraat Employability. Mijn focus ligt daarbij op de werking van de regionale arbeidsmarkt en het welvaren van de Limburgse economie. Ik vertegenwoordig het lectoraat zowel binnen Zuyd Hogeschool als in de regio en deel mijn bevindingen en opvattingen met een breder publiek in de regionale media.

  Tom Brandsma
  Projectmanager
  tom.brandsma@zuyd.nl

  Ik ben een ondernemende en enthousiaste professional die altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen. Vanuit mijn achtergrond in bedrijfskunde en innovatiemanagement ben ik gepassioneerd over de potentie van technologische innovaties in relatie tot maatschappelijke vraagstukken, werkprocessen en het human-capital. 

  Op dit moment ben ik parttime werkzaam als secretaris van de Raad van Bestuur bij een zorgorganisatie in Brabant. Daarnaast adviseer ik als zelfstandig ondernemer zorgorganisaties bij innovatieprojecten, waarbij het verbinden van de mens, technologie en werkproces de mooiste uitdaging is! Tenslotte ben ik lid van de Raad van Commissarissen bij IZT-Limburg (portefeuille innovatie) en als gastdocent verbonden aan de faculteit Business Studies van Zuyd Hogeschool. Mijn ambitie is om binnen het lectoraat een zinvolle bijdrage te leveren aan het verbinden van de praktijk met onderzoek en onderwijs. Relevante onderzoeksvragen hebben betrekking op de relatie tussen technologie, proces en de mens (gebruiker). Op dit moment ben ik samen met enkele leden van het lectoraat bezig een artikel te schrijven over de acceptatie van zorgtechnologie door zorgprofessionals.

  Joost Hoedemakers
  Projectmanager
  joost.hoedemakers@zuyd.nl

  Ambitieus, serieus en gedreven, dat zijn eigenschappen die bij mij passen. In mijn werk heeft het verbinden van mensen mijn focus. Middels kwaliteits- en doelgerichte samenwerking, streef ik naar het creëren van meerwaarde. Vanuit diverse functies en rollen heb ik in de afgelopen 16 jaar ervaring opgedaan binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Op basis van mijn kennis en ambitie met betrekking tot strategisch HR, specifiek data-driven HR, ben ik in 2018 het bedrijf H&H gestart. 

  Mensen moeten langer werken. Daarmee wordt de noodzaak van een leven lang ontwikkelen steeds urgenter. Binnen de context van de Nederlandse gezondheidszorg ben ik op zoek naar factoren die positief bijdragen aan de employability van hedendaagse zorgprofessionals. Welke verschillen zijn er tussen generaties werknemers? Welke keuzes maken hedendaagse zorgprofessionals én HR-directors gericht op het werken aan employability? Welke competenties zijn essentieel om ‘employable’ te blijven binnen de Nederlandse gezondheidszorg? En wat betekent dit dan voor het strategisch HR-beleid van hedendaagse zorgorganisaties? Middels voorstaande onderzoeksvragen streef ik naar het opzetten van een onderzoeksvoorstel, gericht op mijn ambitie tot promoveren naar een PhD titel.

  Rik Loffeld 
  Projectmanager
  rik.loffeld@zuyd.nl

  Ik ben werkzaam bij Zuyd Hogeschool als docent-onderzoeker bij het Lectoraat Employability. Naast mijn werkzaamheden voor Zuyd Hogeschool ben ik werkzaam als Talentdevelopment Officer op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. De focus van het lectoraat inzake de impact van nieuwe technologieën (Economy 4.0) op benodigde competenties en kwalificaties van mensen, maken dat de verbinding met  Brightlands Smart Services Campus evident is. Tevens ben ik projectleider van het ICT opleidingsprogramma Train 4 Smart Services, een Europees trainee-programma waarin het lectoraat en de Campus samenwerken.

  Mijn persoonlijke ambities inzake onderzoek voor het Lectoraat Employability hebben onder andere betrekking op het verder uitdiepen van het thema Talentdevelopment in een veranderende (technology driven) wereld in relatie tot Employability.


  Ernst Scipio 
  Projectmanager
  ernst.scipio@zuyd.nl

  Ik ben een energieke, ondernemende  persoon. Waarde gedreven met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Laat me graag uitdagen om complexe organisatie- en samenwerkingsvraagstukken op te lossen. Als senior consultant adviseer en begeleid ik organisaties in hun strategieontwikkeling, op het gebied van leiderschapsvraagstukken en bij veranderontwikkelingen. Daarnaast ben ik werkzaam als senior lecturer 
  bij de Master Personal Leadership in Innovation & Change en als toezichthouder van een zorgorganisatie.

  Als lid van het lectoraat heb ik de ambitie om van uit het lectoraat verbinding te maken met het bedrijfsleven en de publiek/private sector. Deze moet resulteren in vormen van co-creatie gericht op gemeenschappelijk onderzoek. Een belangrijke tool hiervoor is de ontwikkeling van een workshop gericht op de introductie van Economy 4.0 en de impact hiervan voor de strategie en de strategische personele planning van organisaties.
   

  Ingrid Brands
  Projectcoördinator
  Ingrid.brands@zuyd.nl

  Ik ben een enthousiast, creatief en ondernemende persoon met een gezonde dosis humor en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het geeft me veel voldoening om mensen met elkaar te verbinden niet alleen offline maar ook online via LinkedIn. Het is dan ook mijn passie om studenten, professionals en bedrijven te helpen om zich succesvol te profileren met LinkedIn. 

  Sinds 1992 ben ik werkzaam voor Zuyd Hogeschool en vanaf 2006 bij de Academie Business Studies in verschillende functies als projectcoördinator voor het lectoraat Employability, trainer LinkedIn voor Zuyd Professional en social media coördinator voor de opleiding Business Studies. Voor het lectoraat Employability organiseer ik de community dagen / kenniskring bijeenkomsten en de jaarlijkse Raad van Advies. Daarnaast coördineer ik verschillende (onderwijs)projecten en evenementen. En ben ik verantwoordelijk voor de positionering van het lectoraat en beheerder van de social media kanalen. Je kunt ons volgen via Facebook @lectoraatemployability of onze LinkedIn groep. Deel uitmaken van dit lectoraat stelt me in staat om mijn kennis over onderwerpen als duurzaam doorwerken, sociale innovatie en arbeidsmarktbeleid te verbreden en verdiepen, maar ook om een brug te slaan tussen onderwijs en werkveld.

 • Publicaties

  Summary of research activities
  Research activities were mostly focused on Employability (Human Capital, HRM, Labor Market) and Innovative Work Behavior. Scholarly activities include theoretical research as well as applied science research and case studies. Applied science is based on advanced scientific knowledge and methods but is dedicated to solving practical management issues and business and economic problems rather than the further development of such knowledge and methods.

  Recent publications (scholarly) (double-blind peer reviewed)

  • Stoffers, J., Hendrikx, K., Habets, O., & Van der Heijden, B. (2019). Employability and innovative work behaviours in SMEs in a Euroregion: a cross-national comparison between Belgium and the Netherlands. Personnel Review. 48, 1-21. doi: 10.1108/PR-10-2018-0387
  • Atatsi, E., Stoffers, J., & Kil, A. (2019). Factors affecting employee performance: a systematic literature review. Journal of Advances in Management Research, 16(3), 329-351. doi: 10.1108/JAMR-06-2018-0052
  • Popov, E., Stoffers, J., & Simonova, V. (2019). Cultural factors of network inter-firm cooperation. Review of International Business and Strategy, 29(2), 103-116. doi: 10.1108/RIBS-09-2018-0085
  • Hapsari, C., Stoffers, J., & Gunawan, A. (2019). The Influence of Generational Diversity Management and Leader–Member Exchange on Innovative Work Behaviors Mediated by Employee Engagement. Journal of Asia-Pacific Business, 20(2), 125-139. doi: 10.1080/10599231.2019.1610684
  • Stoffers, J.M.M., Van der Heijden, B.I.J.M., & Jacobs, E.A.G.M. (2018). Employability and innovative work behaviour in small and medium-sized enterprises. The International Journal of Human Resource Management, 29, 1-28. doi: 10.1080/09585192.2017.1407953
  • Stoffers, J.M.M. & Van der Heijden, B.I.J.M. (2018). An innovative work behaviour-enhancing employability model moderated by age. European Journal of Training and Development, 42(1/2), 143-163. doi:10.1108/EJTD-10-2016-0074
  • Van der Heijden, B., Notelaers, G., Peters, P., Stoffers, J., De Lange, A., Froehlich, D., & Van der Heijde, C. (2018). Development and validation of the short-form employability five-factor instrument. Journal of Vocational Behavior, 106(2), 236-248. doi: 10.1016/j.jvb.2018.02.003
  • Popov, E., Stoffers, J., Omonov, Z., & Veretennikova, A. (2017). Social innovations development modelling. International Journal of Economic Research, 14(11), 365-381. (ISSN: 0972-9380)
  • Messmann, G., Stoffers, J., Van der Heijden, B., & Mulder, R. (2017). Joint effects of job demands and job resources on vocational teachers’ innovative work behaviour. Personnel Review, 46(8), 1948-1961. doi: 10.1108/PR-03-2016-0053
  • Ehlen, C., Van der Klink, M., Stoffers, J., & Boshuizen, H. (2017). The co-creation-wheel: a four-dimensional model of collaborative, interorganisational innovation. European Journal of Training and Development, 41(7), 628-646. doi: 10.1108/EJTD-03-2017-0027 
  • Popov, E., Stoffers, J., Omonov, Z., & Veretennikova, A. (2016). Analysis of civic initiatives: multiparameter classification of social innovations. American Journal of Applied Science, 13(11), 1136-1148. doi: 10.3844/ajassp.2016.1136.1148
  • Stoffers, J.M.M., Van der Heijden, B.I.J.M., & Notelaers, G.L.A. (2014). Towards a moderated mediation model of innovative work behaviour enhancement. Journal of Organisational Change Management, 27(4), 642-659. doi: 10.1108/jocm-05-2014-0105

  Publications (applied science research & case studies) (double-blind peer reviewed)

  • Stoffers, J., Schrijver, I., & Kleefstra, A. (2018). Designing training programs for HRD, expectations of participants explored. Human Resource Management International Digest, 26(3), 4-6. doi: 10.1108/HRMID-10-2017-0158
  • Stoffers, J., Gunawan, A. and Kleefstra, A. (2018). Social entrepreneurship, an international perspective. Open Journal of Social Sciences, 6(10), 342-356. doi: 10.4236/jss.2018.610002
  • Loffeld, R. & Stoffers, J. (2017). Perceived HRM practices and organisational citizenship behaviour: a case study of a supply chain management solutions provider. International journal of Applied Management Science, 9(4), 294-312. doi: 10.1504/IJAMS.2017.088226
  • Rodsai, T., Stoffers, J., & Banowati Talim, M. (2017). Cross-cultural adjustment: a case of Thai expatriates in Indonesia. Journal of Applied Business Research, 33(6),1139-1152. doi: 10.19030/jabr.v33i6.10051
  • Hapsari, C., Stoffers, J., & Gunawan, A. (2017). The influence of perceived cultural and business distance on international marketing strategy decisions; a case study of Telkom Indonesia International. International Review of Management and Marketing, 7(3), 238-245. (ISSN: 2146-4405)
  • Roijen, G., Stoffers, J., & De Vries, R. (2017). Characteristics of high performance organization and knowledge productivity of independent professionals. International Journal of Management and Applied Research, 4(2), 90-104. doi.org//10.18646/2056.42.17-008
  • Jungnitsch, R., Stoffers, J., & Neessen, P. (2016). Organizational culture from an internal and external stakeholders’ perspective. American Journal of Applied Sciences, 13(6), 748-753. doi:10.3844/ajassp.2016.748.753
  • Leppink, H., Stoffers, J., Kleefstra, A., & Van Dormalen, A. (2016). Employees’ motivation to invest in their sustainable employment. A case study of an industrial service provider. International Journal of Human Resource Studies, 6(2), 103-116. doi:10.5296/ijhrs.v6i2.9428
  • Stoffers, J. & Roos, R. (2015). Creating innovation value through networks: knowledge circulation and talent development. American Journal of Economics, 5(4), 409-416. doi: 10.5923/j.economics.20150504.02
  • Stoffers J., Kurstjens J., & Schrijver I. (2015). Leadership and new ways of working: a case study in a financial service organisation. International Journal of Business and Economics Research, 4(3), 157-162. doi: 10.11648/j.ijber.20150403.18
  • Stoffers J. & Mordant-Dols A. (2015). Transformational leadership and professionals’ willingness to change: a multiple case study in project management organisations. Human Resource Management Research, 5(2), 40-46. doi: 10.5923/j.hrmr.20150502.03.
  • Stoffers, J., Neessen, P., & Gorissen, A. (2015). Employees’ support for cultural change: a case study in a care and social welfare organisation. Int. Journal of Human Resource Studies, 5(2), 151-162. doi: 10.5296/ijhrs.v5i2.7674
  • Stoffers, J. & Canisius, E. (2015). Differentiated rewards as an enticement to display and develop more professionalism in higher professional education. Journal of Human Resource and Sustainability St., 3(2), 57-65. doi: 10.4236/jhrss.2015.32009 
  • Stoffers, J., Neessen, P. & van Dorp, P. (2015). Organizational culture and innovative work behavior: a case study of a manufacturer of packaging machines. American Journal of Industrial and Business Management, 5(4), 198-207. doi: 10.4236/ajibm.2015.54022 

  Publications (in Dutch)

  • Hoedemakers, J., Schrijver, I. & Stoffers, J. (2019). LEO, Employability van de Limburgse beroepsbevolking [LEO, Employability among the working population in Limburg]. Heerlen: Zuyd Research.
  • Stoffers, J., Amanchar, J. & Kleefstra, A. (2019). Arbeidsmarktverkenning Smart Services; Economie 4.0, werken aan digitale competenties en kwalificaties [Labor Market Smart Services. Economy 4.0, let’s work on digital competences and qualifications]. Heerlen: Zuyd Research.
  • Stoffers et al., (2019). Sociale Innovatiemonitor Limburg [Workplace Innovation]; Economie 4.0; Werken aan digitale vaardigheden [Economy 4.0; Let’s work on digital skills]. Maastricht: Zuyd Lectoraat Employability / Maastricht University ROA.
  • Scipio, E., Stoffers, J. & Kleefstra, A. (2018). Sturing op persoonlijk Leiderschap [Guiding for Personal Leadership]. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 8(3), 76-82.
  • Van Vuuren, T., Stoffers, J. & Lancée, V. (2018). Het effect van opleiding en training op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers; een longitudinale studie op grond van objectieve data [The effect of educational programs on employability; a longitudinal study based on objective data]. Tijdschrift voor HRM, 21(1), 18-35.
  • Stoffers et al., (2018). Sociale Innovatiemonitor Limburg [Workplace Innovation]; ‘Werken aan Employability’ [Let’s work on Employability]. Maastricht: Zuyd Lectoraat Employability / Maastricht University ROA.
  • Stoffers, J. & Biemans, P. (2018). Focus op Technologie, datagestuurd werken & HRM [Focus on Technology, data-driven HR practices] PW De Gids, maart 2018.
  • Simon, F. & Stoffers, J. (2017). Het neoliberale hrm-vertoog over demotie: gewogen en te licht bevonden [Demotion a revised perspective for HRM]. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 71(6), 26-41.
  • Thunnissen, M., Stoffers, J., & Sjoer, E. (2017). Manager aan zet bij talentbeleid [Manager in charge with talent management]. PW De Gids, Juni 2017.
  • Binnendijk, D. & Stoffers, J. (2017). Balans door includerende interactie [Balance through including interaction]. Tijdschrift voor Coaching, 13(3), 57-63.
  • Van Dolderen, B., Stoffers, J., & Kleefstra. A. (2017). Delphi als onderzoeksmethode voor consensus en draagvlak [Delphi as research method towards consensus and support]. Tijdschrift voor Begeleidingskunde, 6(1), 24-30.
  • Stoffers, J.M.M. & Van der Heijden, B.I.J.M. (2014). Participatie van oudere werknemers in innovatie [Participation of older employees in innovation]. Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 4(2), 52-57.

  Books

  • Stoffers, J. (2019). Human Capital Theory. In: W. De Lange, P. De Prins, & B. Van der Heijden (Eds.), Canon HRM (pp. 105-117). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet.
  • Stoffers, J. (2017). Employability; De uitdaging om blijvend wendbaar en flexibel te opereren op de arbeidsmarkt [Employability; The challenge to stay agile and flexible in the labor market]. Heerlen: Zuyd Research.
  • Stoffers, J., Kleefstra, A., & Loffeld, R. (2017). Onderzoek doen en werken met data in de HRM-praktijk. In: F. Kluytmans & A. Kampermann (Eds.), Leerboek HRM, (pp. 411-429). Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
  • Stoffers, J. (2016). Employability, werkend perspectief voor de middengroep op de arbeidsmarkt [Employability, a new perspective for the middle group in the labor market]. Heerlen: Zuyd Research.
  • Stoffers, J.M.M. (2014). Towards an employability mediation model of innovative work behavior enhancement: a study in small and medium sized enterprises. Amsterdam: Bravenewbooks.
  • Foppen, W. & Stoffers, J. (2014). Employability in een Euregionale arbeidsmarkt [Employability in a Euregional labor market]. Amsterdam: Bravenewbooks.
 • Onderzoek en projecten

  Elk project wordt in co-creatie met het werkveld en/of kennisinstellingen uitgevoerd. Hierbij wordt ernaar gestreefd om HRM studenten in hun afstudeerfase of als werkstudent te betrekken en zo eraan bij te dragen dat de competenties van studenten beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Kennisvalorisatie wordt nagestreefd met onderwijs en onderzoek en door het inzicht in en de ervaring met de praktijk consequent onderling te enten (denk aan ervaring gebaseerd leren, praktijkgericht onderzoek, studenten leer- en praktijkprojecten en casus ontwikkeling door docenten). 

  Redenerend vanuit de implicaties van nieuwe technologie en digitalisering voor employability van werknemers onderzoekt het lectoraat aan de hand van een drietal onderzoeksthema’s op welke wijze employabilitybeleid, in de context van arbeidsorganisaties, geformuleerd/versterkt en verankerd kan worden.

  1. Welke competenties en kwalificaties dragen bij aan de employability van werknemers in organisaties?
  2. Wat zijn passende interventie methodieken om deze competenties en kwalificaties -in de context van organisaties- te verwerven?
  3. Op welke wijze kan dit worden verankerd in de organisatie en/of HRM/HRD-beleid?
 • Onderwijs en professionalisering

  Een van de doelstellingen is om een brug te vormen tussen onderwijs en het werkveld.

  Vragen vanuit het werkveld worden via onderzoek vertaald in het onderwijs. Deze doelstelling wordt vormgegeven middels projecten in de minor Employability binnen de bacheloropleiding Business Studies en de masterclass Employability, onderdeel van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change.

  Een andere doelstelling van het lectoraat is professionalisering en competentieontwikkeling van docenten en beroepsbeoefenaren door het ontwikkelen van een onderzoekshouding en van onderzoeksvaardigheden en door de verdere ontwikkeling en actualisering van de domein specifieke ‘body of knowledge’.

 • Samenwerking

  Het lectoraat beoogt een duurzame samenwerking en een strategische partner te zijn voor (eu)regionale kennisinstellingen, overheden, instituties, branches en ondernemers op het vlak van regionaal arbeidsmarktbeleid en duurzaam inzetbaar werkvermogen van medewerkers.

  Vitaal is de vorming van een duurzaam netwerk van belanghebbende partijen en personen. Daarbij wordt gedacht aan: de provincie, gemeenten en andere overheidsorganisaties, bedrijven en werkgevers, de universiteiten in de Euregio, ziekenhuizen en zorgorganisaties, individuele (zelfstandige) professionals.

  Raad van Advies
  Het lectoraat Employability heeft een Raad van Advies met vertegenwoordigers uit wetenschap, praktijk en samenleving.

  • Drs. Martin de Beer, Wethouder Economie, Arbeidsmarkt, bij Gemeente Heerlen, voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg
  • Prof. dr. Wil Foppen, Maastricht University, School of Business and Economics
  • Prof. dr. Andries de Grip, Maastricht University, ROA
  • Prof. dr. Beate van der Heijden, Radboud University, Institute for Management Research
  • Dr. Pim Steerneman MBA, Sevagram Zorg Wonen Welzijn
  • Mr. Maurice Olivers, Brightlands Chemelot Campus
  • Drs. Mark Hendriks, secretaris Limburgse Werkgevers Vereniging

  ·      

 • Nieuws

  ZZP’ers van blijvend belang na coronacrisis

  ZZP'ers en flexwerkers zijn ook na corona nodig om Nederland uit de crisis te trekken. Dat schrijft lector Employability van Zuyd Jol Stoffers in het boek 'Kansrijk uit de coronacrisis'.

  Jol Stoffers, laat samen met elf andere experts in het boek zijn licht schijnen over de gevolgen van corona. Na de crisis kunnen jonge ondernemers Nederland een sterkere concurrentiepositie verschaffen ten opzichte van andere landen. Daarom moet voorkomen worden dat deze jongeren straks kiezen voor de zekerheid van een vaste baan. Stoffers: "Na de crisis hebben we juist behoefte aan flexibiliteit en ondernemerschap."

 • Nieuwsbrief

  Het lectoraat brengt maandelijks een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van employability, dan kunt u zich abonneren. Hieronder vindt u de laateste edities.

Lectoraat Employability
Ligne 1
6131 MT Sittard