Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Innovatief Ondernemen

Het lectoraat Innovatief Ondernemen staat onder leiding van lector dr. Steven de Groot. Samen met andere experts doen wij praktijkgericht onderzoek in organisaties dat relevant is voor het bedrijfsleven, de maatschappij en het onderwijs. Nieuwe inzichten en oplossingen over innovatief ondernemen worden direct ter beschikking gesteld aan de praktijk en vertaald in ons onderwijs, zodat onze studenten altijd beschikken over de laatste kennis.

Het lectoraat Innovatief Ondernemen richt zich op de transformatie van organisaties in de Limburgse regio die willen ondernemen in de Economie 4.0. Innovatief ondernemen door innovatief organiseren, vanuit de wetenschap dat innovatiesucces voor 75% wordt verklaard door de organisatorische vermogens van de organisatie (in tegenstelling tot 25% door technologische innovatie).

Het lectoraat houdt zich hiertoe bezig met 2 onderzoeksthema’s, te weten:

 • Business Development: Welke commerciële kansen hebben MKB’ers in Zuid-Limburg? Hoe maakt MKB’er strategische keuzes en komt deze wel/niet tot expliciete strategie- en tactiekontwikkeling? Hoe verhouden persoonlijke kenmerken van de MKB’er zich tot strategievoorkeuren en welke hulpmiddelen (zoals SWOT, PEST, 5 krachtenmodel Porter) bij strategieontwikkeling blijken effectief voor het MKB?
 • Digital marketing: Wat kenmerkt data-gedreven ondernemen, welke gevolgen heeft digitalisering voor de marketingmix en hoe worden social media, Internet of Things en data ingezet in het MKB?

Over de lector

Dr. Steven de Groot is lector van het lectoraat Innovatief Ondernemen sinds 1 januari 2017. Hij werd geïnstalleerd als lector op 26 januari 2018.

Steven de Groot studeerde aan de Design Academy in Eindhoven en studeerde onderwijskunde en bedrijfskunde. Hij werkte vijftien jaar als organisatieadviseur voor multinationals, MKB en overheidsorganisaties op het gebied van kennismanagement, veranderkunde, innovatie en organisatieontwerp en werkte vijf jaar aan de Universiteiten van Wageningen en Tilburg waar hij onderzoek deed naar innovatie en leernetwerken.

Recent was Steven acht jaar manager bij de Nationale Politie waar hij leiding gaf aan de landelijk organisatie voor informatiemanagement en betrokken was bij de transitie van de nieuwe Informatiemanagement-organisatie. Steven promoveerde in 2014 aan de TUe bij Innovation Sciences op ontwerpgericht onderzoek naar principes uit de esthetica en design thinking in taak-en organisatieontwerp en hij is auteur van diverse boeken over organisatiekunde en teven gastdocent aan diverse universiteiten en hogescholen. 

Inauguratie Steven de Groot

Op 26 januari 2018 is dr. Steven de Groot geïnstalleerd als lector. Zijn lectorale rede heeft als titel 'Ondernemen met toekomst'. U kunt de rede hier nalezen.

Lees de rede (pdf)
 • Leden

  Het lectoraat bestaat uit één lector, onderzoekers en een managementassistent.

 • Publicaties

  Lector Steven de Groot
  Steven publiceerde ruim veertig artikelen over organisatiekunde, kennismanagement en innovatie. Deze zijn te vinden op Researchgate en Kultifa.  
  Overzicht van boeken en andere uitgaven:

  • De Groot, S. (2016). PM. De utopie van de kenniseconomie (eigen uitgave)
  • De Groot, S. (2015). Het Schone in organisaties. Over Design Thinking en ontwerpprincipes voor functionele schoonheid in organisaties (Vakmedianet)
  • De Groot, S. Vertaling Presteren met professionals (America Star Books, in ontwikkeling, voorjaar 2015)
  • De Groot, S.A. (2014). In search of beauty. Developing beautiful organizations. PhD dissertation, TU Eindhoven
  • De Groot, S. (2011). Kennismanagement in projecten. Eburon, Delft 
  • De Groot, S. (2010). GOED door MOOI. Een esthetisch perspectief op organiseren. Eburon, Delft 
  • De Groot, S. (2010). Hun zien het verkeerd. Over de onderstroom, patronen & mechanismen in organisaties. Eburon 
  • KiP (2008). Procesmanagement in kennisintensieve organisaties, #20
  • De Groot, S. (2007). Schoonheid in organisaties. Eburon, Delft
  • Triam kennismanagement (2006). Handleiding Positiebepaling kennismanagement (op basis van INK)
  • De Groot, S. (2006). Werkboek Presteren met professionals. Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties
  • INK (2005). Resultaatgericht werken, INK, Zaltbommel 
  • De Groot, S. (2005). Presteren met professionals, Kluwer, Deventer
  • De Groot, S.A. (2003). Kennis in uitvoering. Werkboek kennismanagement, Essentials, Rotterdam

  Lectoraatsleden

  Studentleden

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Het lectoraat Innovatief Ondernemen is bij verschillende projecten betrokken. Hieronder vindt u een greep uit de lopende projecten.

  Ben jij klaar voor Smart Innovation

  Smart Innovation is een combinatie van Smart Industry en innovatievermogen. Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten met het internet (the ‘internet of things’). Hierdoor ontstaan nieuwe business modellen, nieuwe sectoren en komen er nieuwe manieren van produceren. Alles zal in 2020 goedkoper, sneller en flexibeler gaan dan nu. Voorbeelden zijn organisaties zoals Uber, AirBnB en EasyJet die een hele markt op zijn kop hebben gezet. Investeer twee uur van je tijd en krijg inzicht in het innovatievermogen van jouw onderneming. We sluiten deze kosteloze sessie af met concrete adviezen en mogelijke vervolgstappen.

  Sociale media bij productontwikkeling en innovatie

  Hoe kunnen sociale media zo slim mogelijk worden ingezet bij innovatief ondernemen? Dat was het uitgangspunt van dit project. Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van mislukte productontwikkelingsprocessen, maar veel minder naar strategieën om de slaagkans van deze projecten te verhogen. MKB’s willen hun relaties betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, maar hoe doe je dat effectief? Ons onderzoek toont aan dat de inzet van social media bij productontwikkeling hierbij kan helpen. Blogs en sociale media platformen zoals Facebook, LinkedIn en Instagram zijn erg populair. De platformen bieden bedrijven veel nieuwe kansen, met name om hun innovatiecapaciteit te vergroten. Sociale media zijn dé weg naar open innovatie. Samen kennis creëren en kennis uitwisselen. Maar welke recepten leiden tot succes? En zijn deze recepten gelijk voor bedrijven die homogene groepen experts dan wel vaak zeer heterogene groepen klanten betrekken? 

  Samenwerkingen en allianties

  Allianties zijn een middel om de strategie van de organisatie te realiseren. Allianties zijn niet langer een optie maar een noodzaak geworden voor het concurrerende succes van een organisatie. Om te overleven moeten organisaties geïntegreerd en flexibele oplossingen leveren aan consumenten die beter gerealiseerd kunnen worden door samen te werken met partners. Het toenemende gebruik van allianties betekent dat organisaties alliantievaardigheden dienen te ontwikkelen. Het ontwikkelen van alliantievaardigheden leidt tot een toename van alliantiesucces. Het partnerselectieproces is een van de alliantievaardigheden van invloed op het welslagen van een alliantie. De black box van partnerselectie is geopend door het ontwikkelen van een partnerselectieproces, met criteria en instrumenten zodat managers dit kunnen toepassen om hun alliantievaardigheid te vergroten wat leidt tot alliantiesucces.

  MKB Innovatiescan Zuyd

  De MKB Innovatiescan ondersteunt MKB-ers om te kunnen vaststellen of het bedrijf dat zij willen overdragen innovatiepotentieel heeft. Naarmate het innovatiepotentieel groter is, is de slaagkans van een overdracht en de beoogde continuïteit van het bedrijf door de overnemer groter.  MKB-ers krijgen door deelname aan deze scan uiteindelijk een rapportage waarin een beschrijving van hun bedrijf staat m.b.t.  de IST en SOLL situatie van hun innovatiepotentieel. Het innovatiegroeimodel van Syntens en het Smile project van van Aken liggen als bron ter grondslag. 

  Naar levensloopbestendige particuliere woningen: een integrale aanpak door MKB-ers

  In een 3 jaar durend project wordt een integrale dienst ontwikkeld met een consortium van verschillende partijen voor het levensloop bestendig maken van particuliere woningen in de gemeente Horst aan de Maas. Hoe kunnen wij als MKB-ers gezamenlijk een optimaal aanbod van keuzemogelijkheden t.a.v. levensloopbestendige woningen aanbieden en positioneren bij de doelgroep? MKB-ers van Horst aan de Maas willen aan de hand van de verkregen inzichten uit dit onderzoek er voor zorgen dat de toestroom van klanten voor een integraal aanbod van keuzemogelijkheden t.a.v. levensloopbestendige woningen met 5% toeneemt in de periode 2016-2017. Klantenbestand met 5% laten toenemen in 2016/2017 door middel van een nieuwe positionering met een nieuwe marketingcomunicatiestrategie. 

  Contextrijk Ondernemerschap

  Het uitgangspunt van het onderzoek is dat de effectiviteit van ondernemerschapsonderwijs ter discussie staat, maar onvoldoende onderzocht is. De beschikbare onderzoeken rapporteren bovendien tegengestelde resultaten. Op basis van literatuuronderzoek is de veronderstelling dat de effectiviteit van ondernemerschapsonderwijs achterblijft doordat de context in het huidige ondernemerschapsonderwijs onvoldoende verleidt tot/motiverend en ondersteunend is voor het tonen van ondernemend gedrag. Deze stelling wordt breed ondersteund in de literatuur, dezelfde literatuur biedt echter te weinig empirische onderbouwing en op tactisch en operationeel niveau geformuleerde richtlijnen voor contextrijk ondernemerschapsonderwijs.

  Verschillen in innovatiesucces

  Roy Broersma is bezig met een PHD project aan Maastricht University, waarin een onderzoek naar een innovatie methodiek gefaciliteerd door de Provincie Limburg centraal staat. Daaruit voortvloeiend is een breed onderzoek gestart naar antecedenten van innovatie in het MKB. Wat is de reden voor het verschil in innovatiesucces tussen op het oog gelijke MKB organisaties? Met als doelstelling: Een breed onderzoek uitvoeren met als doel het vaststellen van niet eerder onderzochte antecedenten betreffende innovatie in een MKB setting.

  Internationaal ondernemen

  Allerlei ontwikkelingen maken het steeds interessanter of noodzakelijker om het marktgebied van een MKB-er te vergroten. Zo neemt de concurrentie toe terwijl het aantal klanten in het voedingsgebied afneemt. Deze ontwikkeling komt overal voor, maar zeker in Zuid-Limburg leidt dit tot een echt probleem. Bij het zoeken naar oplossingen denken ondernemers vaak nationaal en laten daardoor de kans voorbij gaan die de ligging van Limburg met zijn aangrenzende gebieden biedt. Het is vaak het onbekende dat daaraan ten grondslag ligt. Dat wat op privégebied heel normaal is, zoals inkopen doen en tanken in het buitenland, blijkt op zakelijk gebied ineens alles behalve normaal. Om MKB-ers erbij te begeleiden om de noodzakelijke stap te wagen is onderzoek gedaan naar de belangrijkste aspecten die daarbij van invloed zijn en hoe een MKB-er praktisch geholpen kan worden bij het proces van internationalisering.

  Innovatiepotentieel van MKB-ers in Maastricht

  Gevestigde kleine MKB-ers innoveren meestal ‘ad hoc’: alleen als ze daartoe worden gedwongen. Zij hebben vaak wel innovatiepotentieel maar geen tijd, geld, capaciteit en netwerk om dit potentieel te ontwikkelen. Zij maken ook weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Kamer van Koophandel en de verschillende overheden. Het gevolg is dat mogelijkheden om business te vernieuwen en verder te ontwikkelen onbenut blijven.
  De gemeente Maastricht wil in kaart brengen welke rol zij kan spelen in het stimuleren en ondersteunen van MKB-ers bij het beter benutten van hun innovatiemogelijkheden. Voorgesteld wordt om voor gevestigde kleine ondernemingen binnen de gemeente Maastricht (≤ 50 medewerkers) uit verschillende economische sectoren, te onderzoeken hoe innoverend deze ondernemers zijn en wat hun wensen en verwachtingen zijn t.a.v. de wijze waarop de gemeente hen zou kunnen/moeten stimuleren en ondersteunen. Hiervoor wordt een onderzoek ontworpen en uitgevoerd op basis waarvan samen met de gemeente kansrijke rollen geïdentificeerd en ingevuld kunnen worden. Er wordt veel gedaan om MKB-ers aan te moedigen hun aanjaagfunctie op zich te nemen. Ook de gemeente Maastricht wil ondernemers stimuleren om te innoveren door te fungeren als doorgeefluik en contactpunt. Maar is deze rol genoeg? Wat kan de gemeente nog meer doen om MKB-ers verder te helpen en sluit zij voldoende aan bij wat ondernemers van de gemeente verwachten?

  Sociale Media en innoveren in het MKB

  Astrid Schiepers realiseerde een drietal projecten rondom social media en innovatie in het MKB.

  • MKB 2.0: integratie van sociale media in het productontwikkelingsproces van het MKB (zie flyer)

  • Social Media Recepten (zie flyer)

  • Toolbox sociale media (zie flyer)

Lectoraat Innovatief Ondernemen
Ligne 1
6131 MT Sittard