Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Sociale Integratie, CESRT

Het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd doet al ruim 15 jaar onderzoek naar vraagstukken in het sociale domein. Het lectoraat ondersteunt praktijkorganisaties, professionals en burgers in hun taken en rollen binnen de transformatie van het sociaal domein. Tevens wordt de opgedane kennis naar opleidingen toe vertaald. Het lectoraat bestaat uit de volgende programma's: Sociale Integratie, Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet, Informele Zorg en Demografische transitie.

Sociale Integratie

Binnen dit programma staat het proces van sociale uitsluiting en integratie centraal. Sociale integratie vraagstukken hebben betrekking op kwetsbare burgers. Het gaat dan om armoede, opvoedingsproblemen, geestelijke of lichamelijke beperking, langdurige werkloosheid of verslaving.

In het programma Sociale Integratie staat het proces van sociale uitsluiting en integratie centraal. Sociale integratie vraagstukken hebben betrekking op kwetsbare burgers. Kwetsbaarheid heeft veel gezichten: armoede, opvoedingsproblemen, geestelijke of lichamelijke beperking, langdurige werkloosheid, verslaving, om er enkele te noemen. Het onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in die verschillende vormen van kwetsbaarheid en hoe sociale professionals daar zo mee om kunnen gaan, dat ze bijdragen aan de verbetering van de positie van deze burgers.

Het onderzoek richt zich primair op sociale participatie en toegang tot de voornaamste maatschappelijke instellingen en instituties. Hierbij valt te denken aan educatie, gezondheidszorg, werk, vrije tijd en sport, sociale voorzieningen, publieke diensten en (mensen)rechten. 

Lees meer Lees minder

Demografische Transitie (krimp)

In Limburg is er sprake van demografische transitie: minder jongeren, een ouder wordende beroepsbevolking en meer ouderen. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe en vernieuwende aanpak van de inrichting van de Limburgse samenleving.

In Limburg voltrekt zich een demografische transitie: minder jongeren, een ouder wordende beroepsbevolking en meer ouderen. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe en vernieuwende aanpak van de inrichting van de Limburgse samenleving.

Met name de ontwikkeling van kennis en ideeën over hoe in een verstedelijkt gebied als Parkstad Limburg de demografische transitie vorm en inhoud moet krijgen, wat daar de kansen van zijn en hoe de kwaliteit van leven en samenleven geborgd kan worden, vormen de kern van de activiteiten. Neimed verzamelt informatie over sociaaldemografische transities, met name in Limburg, maakt deze informatie toegankelijk, nodigt mensen uit tot actief meedenken en ontwikkelt nieuwe, op de toekomst gerichte kennis en handelingsscenario’s.  

Dit is een programma van het lectoraat Sociale Integratie i.s.m. Stichting Neimed
Meer informatie is te vinden op de website van Neimed.

Lees meer Lees minder

WMO en kwetsbare groepen

Dit programma doet onderzoek en geeft praktijk-ondersteuning op het gebied van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Het centrale thema is participatie en er zijn drie onderzoekslijnen: actief burgerschap, professionalisering van werkers en kwetsbare burgers

Het programma Wmo en kwetsbare burgers doet onderzoek en geeft praktijkondersteuning op het gebied van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Het centrale thema is participatie en er zijn drie onderzoekslijnen: actief burgerschap, professionalisering van werkers, en kwetsbare burgers. Sinds januari 2014 is het programma ondergebracht in een door het ministerie van VWS erkende Wmo-werkplaats.

Wmo-werkplaats Zuyd ondersteunt praktijkorganisaties en burgers in hun taken en rollen binnen de Wmo. Ook wordt samen met de praktijk, beschikbare kennis vertaald naar een passend ondersteunings- en bijscholingsaanbod. Wmo-werkplaats Zuyd kent vier trajecten:

 • Professionalisering van professionals in welzijn en zorg;
 • Deskundigheidsbevordering van actieve burgers en vrijwilligers in Wmo-raden;
 • Ondersteuning van de samenwerking tussen ambtenaren en leden van sociale wijkteams;
 • Opleiding van studenten tot ‘nieuwe’ professionals.

Nederland telt in totaal dertien Wmo-werkplaatsen.

Lees meer Lees minder

Jeugdhulp

Dit programma richt zich op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk rondom het gezin. Uitgangspunt is meer expliciet te investeren in de opvoeding van jeugdigen door te zoeken naar mogelijkheden van ouders en hun professionele en niet-professionele omgeving.

Het programma Jeugdhulp, 'Opvoeden in het Publieke Domein', richt zich op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk rondom het gezin. Uitgangspunt is meer expliciet te investeren in de opvoeding van jeugdigen door te zoeken naar mogelijkheden van ouders en hun professionele en niet-professionele omgeving. Bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium, als er nog geen opvoedproblemen zijn maar nog slechts opvoedvragen, in de zogenaamde nullijn.

Op 1 januari 2015 trad het nieuwe jeugdhulpstelsel in werking. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van de jeugdhulp. De nullijn staat niet beschreven in de Jeugdwet, de wet waarin de kaders voor het huidige jeugdhulpsysteem zijn neergelegd, maar het belang van een sterke nullijn wordt wel benadrukt. Professionals hebben een beperkte rol als het gaat om ouders en kinderen die (nog) geen cliënt zijn van een jeugdhulporganisatie. Voor hen is de nullijn van belang, zowel vóór, gedurende als na afloop van een hulpverleningstraject, omdat de mogelijkheden van het sociale netwerk en het publieke domein van invloed kunnen zijn op de omvang en duur van het hulpverleningstraject. De focus van professionals moet zijn om vaardigheden van ouders en kinderen te versterken, zonder problemen over te nemen en op te lossen. Deze omslag naar een meer coachende rol, gaat niet vanzelf.

 

Het programma Jeugdhulp richt zich de komende jaren op het verhogen van kennis en inzicht van het transformatieproces, met name van de nullijn. Onder meer door het inrichten van living labs, waar op een zo laagdrempelig mogelijke manier verbinding wordt gezocht en versterkt met ouders en kinderen. Daarbij is het van belang stakeholders te mobiliseren en bij elkaar te brengen. Het doel van de living labs is om kennis te ontwikkelen, te beschrijven en ervaringen te onderzoeken, zodat handvatten kunnen worden aangereikt aan gemeenten die zij kunnen gebruiken bij het vormgeven van het gemeentelijk jeugdhulpbeleid.

Programmaleider Jeugdhulp is dr. mr. Goos Cardol.

Lees meer Lees minder

Informele Zorg

Met de grote veranderingen in het Nederlandse zorgsysteem veranderen de eisen die gesteld worden aan professionals, organisaties en informele hulpverleners. De mantelzorg en informele zorg krijgen in het zorgsysteem een veel prominentere plek.

Met de grote veranderingen in het Nederlandse zorgsysteem veranderen de eisen die gesteld worden aan professionals, organisaties en informele hulpverleners. De mantelzorg en informele zorg krijgen in het zorgsysteem een veel prominentere plek. Er moet anders worden gekeken naar informele zorg en de zorg moet beter georganiseerd worden.

Lees meer Lees minder

De materiële burger (Participatiewet)

Het onderzoeksprogramma heeft tot doel professionaliteit, dienstverlening en beleidskwaliteit binnen het sociaal domein op de thema’s werk, inkomen, armoede en schulden te verbeteren. Dit doet zij zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de kapitaalarme burger.

In dit onderzoeksprogramma staan de ‘materiële’ leefgebieden werk en financiën van met name de kapitaalarme (en dus kwetsbare) burger centraal. Deze burger ontbreekt het aan de noodzakelijke competenties om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien dan wel toegang te verkrijgen en te houden tot voorzieningen op basis van bijvoorbeeld de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In een moderne, 'vloeibare' maar ook gejuridiseerde samenleving wordt het steeds lastiger regie te blijven voeren over de eigen financiële situatie en arbeidsmarktpositie.

Het onderzoeksprogramma "De materiële burger; bestaanszekerheid in vloeibare tijden" beoogt bij te dragen aan oplossingen met betrekking tot dit probleem. Zij voert hiertoe praktijkgericht en sociaal wetenschappelijk onderzoek uit , geeft advies, biedt ondersteuning voor professionals en organisaties werkzaam in het sociaal domein. De kennis die wordt opgedaan in dit programma wordt gedissemineerd binnen zowel het hoger onderwijs als eigen landelijke en regionale netwerken. Het programma handelt zowel in opdracht van burgers, gemeenten en maatschappelijke instellingen als op eigen initiatief. 

Neem contact op:
programmaleider mr. Irmgard Tummers MA
irmgard.tummers@zuyd.nl
+31 (0)6 82 52 58 45

Lees meer Lees minder
 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u een overzicht van onderzoek en projecten binnen het lectoraat Sociale Integratie, CESRT, gerangschikt per programma.

  Sociale Integratie

  • Theory-driven evaluatie van maatjesprojecten. Onderzoek waarbij een heldere en gefundeerde beschrijving van de ‘methodiek’ maatjesproject en haar onderliggende principes, wordt ontwikkeld. 
   Contactpersoon: Michelle Heijnen-Van der Tier
  • Evaluatie van online interventie KlikvoorHulp. Doel is inzicht te krijgen of, hoe en in welke mate de individuele hulpverlening tijdens de chatgesprekken van de online interventie KlikvoorHulp jongeren stimuleert in hun zelfredzaamheid. 
   Contactpersoon: Michelle Heijnen-Van der Tier
  • Online Ketensamenwerking Limburg. Onderzoek gericht op het evalueren van proces en resultaten van het project Online Ketensamenwerking Limburg. 
   Contactpersoon: Guido van de Luitgaarden
  • Synergie & Empowerment. Doel van het project is meer autonomie en ondernemerschap te verkrijgen voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en mentale handicaps, in samenwerking met actieve burgers en professionals in de sociale sector. 
   Contactpersoon: Frans Leenders
  • The Metropolitan Region Meuse-Rhine. Onderzoek op economisch, politiek, cultureel, sociaal en taalkundig gebied van de Euregio Maas-Rijn, tegen de achtergrond van de politieke geschiedenis van de Lage Landen. 
   Contactpersoon: Albert Riga
  • Filosofie van de hulpverlening. Ontwikkelen van een filosofisch handboek voor HBO-studenten van zorg- en welzijnsopleidingen waarin belangrijke concepten van zorg en dienstverlening worden onderzocht en geanalyseerd. 
   Contactpersoon: Carin Wevers
  • Constructing Shared Knowledge. Experiences of a Transnational Group in a process of Collective Knowledge Generation (promotieonderzoek). Het onderzoek levert een bijdrage aan de wetenschap over de sociale totstandkoming van kennis. 
   Contactpersoon: Maria José Freitas
  • Modernisering en nationale herinnering in Spanje (promotieonderzoek). De verwerking van de burgeroorlog en dictatuur in Spanje na de dood van Franco (1975) loopt achter op die van andere westerse landen met een recent gewelddadig verleden. Het promotieonderzoek analyseert de oorzaken en neemt het Spaanse moderniseringsproces onder de loep. 
   Contactpersoon: David Huys
  • Vakgroep Onderzoek. Het ontwikkelen van een Vakgroep Onderzoek met als doel onderzoek, professionalisering en curriculumontwikkeling te verbinden. 
   Contactpersonen: Maria José Freitas en Nol Reverda
  • CESRT intern leertraject Vrije studieruimte. Workshops waarmee studenten hun onderzoekvaardigheden kunnen verbeteren. 
   Contactpersoon: Chantal van Lieshout
  • Samenwerking Faculteit Sociale Studies en Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. Deelname van sociaal werk en de faculteit Sociale Studies aan diverse projecten van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie.
   Contactpersoon: Marianne Potting

  Demografische transitie (krimp) 
  De activiteiten en projecten van het bijzonder lectoraat ‘Demografische transitie’ krijgen vorm en inhoud via de stichting Neimed, het Nederlands Expertise en Innovatiecentrum Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp. Meer informatie over Neimed en zijn activiteiten, is te vinden op de website.

  • Urban Shrinkage and Social Capital. Promotieonderzoek naar de ontwikkeling van sociaal kapitaal in krimpgebieden: Wat zijn de gevolgen van krimp op de onderlinge verbanden tussen mensen? 
   Contactpersoon: Maja Ročak
  • Jonge moeders in een krimpende samenleving. Promotieonderzoek gericht op jonge moeders in Parkstad Limburg. Het sociaal-culturele perspectief op krimp krijgt de aandacht door te kijken naar jonge moeders in hun sociale omgeving. 
   Contactpersoon: Marijke Sniekers
  • Wijkmonitor. De wijkmonitor geeft antwoord op wat er in een buurt/wijk/dorp/stad aanwezig is (voorzieningen), hoe mensen hun omgeving beleven (leefbaarheid) en wat men wil bijdragen aan de eigen leefomgeving (actief burgerschap). 
   Contactpersoon: Maja Ročak
  • Krimp Databank. Een database die internationale wetenschappelijke publicaties over krimp bundelt en toegankelijk maakt voor geïnteresseerden. 
   Contactpersoon: Maja Ročak
  • Symbios. Europees netwerk gericht op sociale aspecten van demografische transitie. Doel is het uitwisselen van kennis en ervaring. 
   Contactpersoon: Maja Ročak
  • Antistad. Onderzoek naar de complexe processen die zich als gevolg van demografische transitie voordoen. Heerlen als casus ter illustratie van de opgaves die demografische ontwikkelingen onze maatschappij opleggen. 
   Contactpersoon: Maurice Hermans

  Wmo en kwetsbare groepen

  • Wmo Programma. Onderzoek gedaan en praktijkondersteuning op het terrein van de Wmo. Het centrale thema is participatie en de werkzaamheden zijn verdeeld langs drie lijnen: actief burgerschap, professionalisering van werkers en burgers met een kwetsbaarheid. 
   Contactpersoon: Marianne Potting
  • Wmo-werkplaats Zuyd. Nederland heeft 13 Wmo-werkplaatsen. Wmo-werkplaats Zuyd ondersteunt praktijkorganisaties en burgers in hun taken en rollen binnen de Wmo, brengt beschikbare kennis naar de praktijk en vertaalt deze samen met de praktijk naar een passend ondersteunings- en bijscholingsaanbod. De werkplaats werkt in 4 trajecten (zie hieronder). 
   Contactpersoon: Marianne Potting
  • Wmo-werkplaats Zuyd, traject: ‘De transitie van het sociale domein in Limburg. De toepassing van landelijke kennis in een krimpend gebied’.Gericht op de decentralisaties binnen het sociale domein. De focus ligt met name op de lokale overheid, mede in relatie tot de samenleving en het werkveld. 
   Contactpersoon: Cindy Caanen
  • Wmo-werkplaats Zuyd, traject: ‘Verbinding Wmo-werkplaats en Onderwijs’.Het ontwikkelen van een centrumfunctie Wmo-werkplaats Zuyd in beleid/praktijk/onderwijs. 
   Contactpersoon: Peggy Duckers
  • Wmo-werkplaats Zuyd, traject: ‘Deskundigheidsbevordering Wmo-raden’. Duurzaam versterken van Wmo-raden in Limburg in functioneren d.m.v. deskundigheidsbevordering en uitbreiding kennisnetwerk. 
   Contactpersoon: Irmgard Tummers
  • Wmo-werkplaats Zuyd, traject: ‘Netwerk Kennis Deling Welzijn’. De transitie van de Wmo (2015) brengt grote veranderingen met zich mee. Om de transformatie in denken en doen van de professional Welzijn verder te ontwikkelen en vorm te geven, werken de welzijnsinstellingen Traject, Alcander en Impuls en Wmo-werkplaats Zuyd samen in ‘Wmo-werkplaats Netwerk Kennis Deling Welzijnsorganisaties Limburg’. 
   Contactpersoon: Guido van de Luitgaarden
  • Participatie bij mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel van deze studie is inzicht te krijgen in de betekenisgeving en vormgeving van participatie door mensen met een psychische kwetsbaarheid in de vorm van een psychiatrische aandoening. 
   Contactpersoon: Caroline Lamers
  • Actief Burgerschap en ouderen in Parkstad. Verkennend onderzoek naar de wijze waarop ouderen (vanaf 55+) in Parkstad invulling geven aan actief burgerschap. 
   Contactpersoon: Chantal van Lieshout

  Jeugdzorg

  • Online tools voor de jeugdprofessional. Ontwikkeling en implementatie van direct toepasbare tools op het gebied van online hulp- en dienstverlening door middel van de Online Toolbox voor jeugdprofessionals. 
   Contactpersoon: Michelle Heijnen-van der Tier
  • Effectonderzoek Begeleide Omgangsregeling (BOR) project. Effectonderzoek naar 300 verwijzingen door de rechtbank Limburg die verwijst naar hulpverlening bij niet tot stand gekomen omgangsregelingen. 
   Contactpersoon: Goos Cardol
  • Kind en Ouder project Parkstad. Evaluatieonderzoek naar effecten van intensieve vorm van begeleiding van LVB ouders met jonge kinderen. 
   Contactpersoon: Goos Cardol
  • Zuyd Innoveert. Door middel van focusgroepen samengesteld uit medewerkers van BJZ, GGD, politie (Weert/Maastricht) helderheid verkrijgen over wat men nodig heeft om de transformatie jeugdzorg goed vorm te kunnen geven. 
   Contactpersonen: Goos Cardol, Miriam Stuijts
 • Promoties

  Binnen het lectoraat Sociale Integratie, CESRT, worden de volgende vier promotietrajecten uitgevoerd.

  • Maria José Freitas, Constructing Shared Knowledge. Experiences of a Transnational Group in a process of Collective Knowledge Generation. 
   Dit promotieonderzoek levert een bijdrage aan de wetenschap over de sociale totstandkoming van kennis. Het presenteert een empirische casus waarin kennis als ‘praktijk’ in een interactief sociaal en cultureel proces tot stand komt. In het onderzoek worden de processen die het genereren van kennis mogelijk maken dan wel belemmeren, onderzocht. 

   Promotie aan: Wageningen Universiteit 
   Opdrachtgever: Lectoraat Sociale Integratie, CESRT 
   Contact: mariajose.freitas@zuyd.nl 
    
  • David Huys, Modernisering en nationale herinnering in Spanje
   De verwerking van de burgeroorlog en dictatuur in Spanje na de dood van Franco (1975) loopt achter op die van andere westerse landen met een recent gewelddadig verleden. Het promotieonderzoek analyseert de oorzaken hiervan en neemt het Spaanse moderniseringsproces onder de loep. 

   Promotie aan: Universiteit Maastricht 
   Opdrachtgever: Lectoraat Sociale Integratie, CESRT 
   Contact: david.huys@zuyd.nl 
    
  • Maja Ročak, Urban Shrinkage and Social Capital
   In een krimpende samenleving staan maatschappelijke verbanden van allerlei aard onder druk. Promotieonderzoek naar de ontwikkeling van sociaal kapitaal in krimpgebieden: Wat zijn de gevolgen van krimp op de onderlinge verbanden tussen mensen? En hoe komt actief burgerschap in een krimpende omgeving tot stand? 

   Promotie aan: Radboud Universiteit Nijmegen 
   Opdrachtgever: Neimed, het Limburg Kennisknooppunt voor Demografisch omdenken
   Contact: maja.rocak@zuyd.nl 
    
  • Marijke Sniekers, Jonge moeders in een krimpende samenleving
   Het onderzoek richt zich op jonge moeders die in Parkstad Limburg wonen. Hun ervaringen en belevingen als moeders en als jongeren worden bestudeerd. Het sociaal-culturele perspectief op krimp krijgt in dit onderzoek de aandacht door te kijken naar jonge moeders in hun sociale omgeving. 

   Promotie aan: Radboud Universiteit Nijmegen 
   Opdrachtgever: Neimed, het Limburg Kennisknooppunt voor Demografisch omdenken
   Contact: marijke.sniekers@zuyd.nl
 • Publicaties

  Publicaties 2012 - heden

  2016
  Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkracht van wijken in Sittard-Geleen: De wijken Stadbroek, Geleen-Noord, Holtum en Buchten onderzocht. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool.

  Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkracht van wijken in Sittard-Geleen: Een onderzoek naar strategieën en sociale interventies in wijken. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool. 

  Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkrachtmonitor: Een handreiking voor het meten van de zorgkracht van wijken. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool.

  Reverda, N. (2016). De demografische transitie voorbij? Blog, Neimed website (februari 2016).

  Sniekers, M. (2016). Een nieuw jaar, een nieuwe toekomst. Blog, Neimed website (januari 2016).

  Tier, M. van der & Potting, M. (2016). Voor iedereen een buddy. Zorg voor een goede match tussen hulpvrager en vrijwilliger (Website Sociaal.Net, 27 januari 2016).Tier, M. van der & Potting, M. (2016). Hulp en steun zijn altijd en overal dichtbij. Een evaluatie van online hulpverlening in het maatschappelijk werk. Utrecht: Movisie.

  Wevers, C. (2016). Studieloopbaanbegeleiding houdt studenten van het studeren af. (Opinie in de Volkskrant, 4 juni 2016).

  2015

  Caanen, C. (2015). Op weg naar een duurzaam monitor- en evaluatie-instrument voor de wijkteams in Landgraaf: het onderzoeksontwerp. Rapport. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie, CESRT / Wmo-werkplaats Zuyd.

  Caanen, C. (2015). Een kijkje in de keuken van Landgraaf. Tussenevaluatie pilot ‘Integrale Toegang

  Sociaal Domein Landgraaf’: wijkteam Ubach over Worms. Website Wmo-werkplaats Zuyd (17 maart 2015).

  Cardol, G. (2015). Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De veranderende rol van ouders in de jeugdzorgIn Carolien Gravesteijn, Monica Aartsma (red.), Meer dan Opvoeden - Perspectieven op het werken met ouders(pp. 37-49). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  Cardol, G., Hermans, J., Kuipers, M. (2015). Drang: maatregel of attitude?Ouderschapskennis SWP, 18(1), 58-68.

  Cardol, G. (2015). De betekenis van het recht op autonomie van jeugdigen bij besnijdenis. In Cardol, G., Veerman, T. en Wolthuis, A., Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief. Leiden: NJCM nr. 56.

  Hermans, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Maansverduistering (november 2015); Nieuwe maan (juni 2015); Groeten uit München (maart2015); Herbivoren & Carnivoren (januari 2015).

  Lamers, C. en Lieshout, C. van (2015). Hoezo kwetsbaar? In L. Linders en D. Feringa (red), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 38-39). Movisie.

  Lamers, C. en Lieshout, C. van (2015). Vrijwillig werken als ervaringsdeskundige. In L. Linders en D. Feringa (red), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 46-47). Movisie.

  Reverda, N. and Hospers, G.J. (2015). Managing population decline in Europe’s urban and rural areas. New York: Springer International Publishing.

  Reverda, N., Wouw, D. van der en Meier, S. (2015). Randland. Rooilijn, 48(4), 272-279.

  Reverda, N. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Het krimpende dorp (oktober 2015); Opschalen? (juni 2015); Krimp: de creatieve factor (april2015); Leegstandsmanagement? (februari 2015).

  Ročak, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Heerlen: een plek om te zien en te ervaren. (december 2015); Heerlen: van de depressieve minister in 2009 tot nu. (mei 2015); Bevolkingsdaling: van crisis tot vernieuwing? (maart2015); The dark side of social capital (januari 2015).

  Sniekers, M. & Ročak, M. (2015). Stedelijke vernieuwing en de praktijk van het dagelijks leven. Blog, Neimed website (september 2015).

  Sniekers, M. & Ročak, M. (2015). Jonge vrouwen en stadsvernieuwing in Heerlen. Rooilijn, 48(4), 320-327.

  Sniekers, M. (2015). Vrouwelijkheid en de vanzelfsprekendheid van nutteloze decoratieIn S. Dudink, & L. Plate (Red), Mythen van gender: Essays voor Willy Jansen (pp. 189-193). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.

  Sniekers, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Omelet en omgekeerd pionieren in het Randland. (september 2015); Re-visie van krimp (juni 2015); Limburg is niet gekanteld. (april 2015); Ieder een eigen speeltuin. (februari2015);

  Tier, M. van der & Potting, M. (2015). Een maatje voor iedereen? Utrecht: Movisie.

  Tier, M. van der & Potting, M. (2015). Maatjesprojecten zijn nog altijd populair, maar: hoe maak je er een succes van? Website Sociale vraagstukken (31 oktober 2015).

  Gepubliceerd interview M. van der Tier: Stam, Carolien (2015). Combinatie maatje en professional steeds belangrijker. Website Zorg en Welzijn (21 oktober2015).

  Gepubliceerd interview M. van der Tier: Sweers, Alexandra (2015). Hoe maak je een maatjesproject effectiever? Website Zorg en Welzijn (21 oktober 2015).

  Tummers, I. (2015). De veronderstelde burger. Reconstructie en wetenschapstheoretische evaluatie van de beleidstheorie in het lokale democratiebeleid van kabinet-Rutte II. Thesis Master Politiek en Samenleving. Maastricht: Maastricht University.
   

  2014

  Cardol, G. (2014). Vrijwilligers & het nieuwe jeugdzorgstelsel. PiP (Pedagogiek in Praktijk), 77(februari), 30-32.

  Cardol, G. (2014). Iedere ouder in beginsel een probleemouder? In A. Van der Pas (red.), Hoezo probleemouders? Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders - maatschappij. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

  Cardol, G. (2014). Een ezel stoot zich in het gemeen.... Jeugdbeleid, 2, 39-41 (recensie over proefschrift René Clarijs).

  Cardol, G. (2014). De ondertoezichtstelling in het vreemdelingenrecht. Pleidooi voor een redelijke balans. A&MR(04), 206-214 (met Elsbeth Faber, Germa Lourens).

  Cardol, G. (2014). Van controleren en beheersen naar de zelfsturende sociaal werker. De transformatie. Maatwerk(4), 25-27.

  Freitas, M.J. (2014). Enacting Knowledge in a European Project. In R. Freeman, S. Sturdy (eds.), Knowledge in Policy: embodied, inscribed, enacted. London: Policy Press.

  Hermans, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: New town Spijkcity (november 2014); Groeten uit 19412 Wendorf (juni 2014); Maastricht Region: Jasna strona życia (februari 2014).

  Reverda, N. et al (2014). Wonen en werken in een grensoverschrijdend perspectief. Conferentieverslag. Heerlen: CBS.

  Reverda, N. (2014). Population decline and Ageing in Europe. In: S. Hessle (ed), Human rights and social equality: challenges for social work. Farnham: Ashgate.

  Reverda, N. (2014). Diverse blogs op Neimed website: De waarde van leegstand (december 2014); Mijnpijn (oktober 2014); Inbreiden (juni 2014); Omdenken is grenzen verleggen (maart 2014);

  Reverda, N. (2014). Krimpend, maar in kleine stapjes. (Interview De Limburger, 10 januari 2014).

  Ročak, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: Krimp definiëren: easier said than done… Misverstand over krimp definitie (november 2014); Lelijk mooi maken (september 2014); Maak ruimte voor de zachte kant van krimp (mei2014); Retoriek van actief burgerschap en krimp: missing the point? (maart2014).

  Sniekers, M. (2014). Macht in moederschap: Strategieën van een jonge moeder. Raffia, 26(2), 9-11.

  Sniekers, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: Mag ik deze dans van u? (november 2014); ‘Tussenstad’: Tussen de mensen. (september 2014); Parkstad Limburg is de ‘Ander’. (juni 2014); Op het kruispunt van krimp: ‘Shrinking olympics?’ (april 2014).

  Wevers, C. (2014). Diverse columns over de ontwikkelingen in het sociale domein op http://blikophulp.nl/

  Wilken, J.P., Medar, M., Bugarszki, Z. and Leenders, F. (2014). Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 23(3), 44-59.


  2013

  Cardol, G. (2013). Het belang van een gezinsomgeving. Jeugdbeleid, 7(1), 29-30.

  Cardol, G. (2013). De betekenis van de nieuwe Jeugdwet voor ouders. Bevordert de wet dat ouders minder zorgafhankelijk kunnen zijn?Ouderschapskennis SWP, 16(1), 9-21.

  Cardol, G. (2013). Inleiding op het thema veiligheid. Ouderschapskennis SWP, 16(2), 108-110.

  Cardol, G. (2013). Veiligheid als leidend beginsel. Ouderschapskennis SWP, 16(2), 112-123.

  Cardol, G. (2013). Ruiz Zambrano vanuit familie- en jeugdrechtelijk perspectief. A&MR(8), 376-382.

  Cardol, G. (2013). Voorkomen versterken bevorderen. PiP (Pedagogiek in Praktijk), 76(december), 12-16.

  Delespaul, Ph., & Leenders, F., et al (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie55(6).

  Huys, D. (2013). God als historicus. De Spaanse katholieke kerk en het Franco-regime. In N. Randeraad, F. Huisman en G. Verbeeck (red.), Geschiedenis is overal (pp. 227-248). Amsterdam: Wereldbibliotheek.

  Leenders, F.H.R. (2012/2013). Synergie & Empowerment, de beschrijving van doelgroepen, concepten en verschijnselen, alsmede een projectmatige schets van activiteiten. Hogeschool Utrecht en Hogeschool Zuyd (RAAK project).

  Leenders, F.H.R. (2013). Enkele korte impressies rond verschijnselen en concepten, zoals deze kunnen worden gezien binnen de ‘Synergie & Empowerment’ (S&E) projecten (werkplaatsen) binnen Maastricht. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.

  Leenders, F.H.R. (2013). Actual situation regarding care and wellbeing arrangements in the Maastricht area, 2013. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.

  Potting, M. (2013). Het belang van het handelen van de welzijnswerker. In R. Kwekkeboom, P. van Heijst (Red.), Tinteling (online publicatie).

  Reverda, N. (2013). Diverse blogs op Neimed website: Krimpregio’s: labs voor Nederland (oktober 2013); Weeffout? (augustus 2013).

  Reverda, N. (2013). Raumpioniere - krimp als wenkend perspectief. Heerlen: Neimed publicaties.

  Reverda, N. (2013). Krimpt Limburg wel of niet? (Interview De Limburger, oktober 2013).

  Reverda, N. (2013). Het is niet alleen maar kommer en kwel. PM, 9(9).

  Ročak, M. (2013).  Social aspects of demographic change in international perspective: the example of DART project. In E. Golata (Ed.), Migracje Mieskancow Duzych Miast (pp. 55-74). Poznan: University of Poznan.

  Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport MKBA Maatschappelijk makelen. Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.

  Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport Evaluatie kwetsbare jeugd. Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.

  Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport Evaluatie kwetsbare ouderen.Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.

  2012
  Cardol, G. (2012). Eerst denken en dan doen. Over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk. Lectorale rede, Heerlen: Zuyd Hogeschool, Faculteit Social Studies. 

  Cardol, G. (2012). Non-national Children and Vulnerability: The Child Protection Context. In R. Sheenan, H. Rhoades & N. Stanley (ed.), Vulnerable Children and the Law: International Evidence for Improving Child Welfare, Child Protection and Childrens Rights. London: Jessica Kingsley Publishers.

  Cardol, G. (2012). De instemmingsverklaring: waarborg of formaliteit? In C. Forder, W. Duijst, A. Wolthuis (red), Kindvriendelijke opsluiting. Leiden: Stichting NJCM Boekerij 53 (met Adrianne van Rheenen).

  Cardol, G. (2012). Bijzonder lectoraat 'Opvoeden in het Publieke Domein. In R. Rovers (red.), Limburg in 2050. 10 essays over duurzame ontwikkelingen in Limburg. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  Cardol, G. (2012). Eigen kracht moet goed doordacht, column Right. Tijdschrift voor de Rechten van het Kind, maart 2012, p. 7.

  Cardol, G. (2012). De betekenis van het kinderrechtenverdrag voor het versterken van de eigen kracht van gezinnen. In H. Jumelet, J. Weenink (red), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 99-105). Amsterdam: SWP uitgevers.

  Cardol, G. (2012). Het versterken van de eigen kracht van het gezin. FJR 65, 34(7/8), 190-195.

  Cardol, G. (2012). Kinderrechtenverdrag in de praktijk. Handleiding voor de jeugdprofessional. Alphen aan de Rijn: Kluwer Uitgevers.

  Cardol, G. (2012). Eerder ingrijpen als kans? FJR 65, 34(7/8).

  Leenders, F.H.R. (2012). Eetstoornissen, (hulp bij) eigen kracht. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.

  Leenders, F.H.R. (2012). ‘Synergy & Empowerment (S & E) Projects’: Community Supported Care & Cure arrangements for ‘Entrepreneurial’ Users/Patients in Long Term Projects. Elaboration of Starting Conditions, Assessment and Management. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.

  Reverda, N. en Hospers, G.J. (2012). Krimp, het nieuwe denken - bevolkingsdaling in theorie en praktijk. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

  Reverda, N. (2012). Eutropolis: shifting borders? From nation-state to regional identity. The Eutropolitan. Hasselt: The Eutropolitan ted-ex.

  Reverda, N. (2012). Krimp en vergrijzing: de noodzaak van sociale duurzaamheid. In: Limburg in 2050, 10 essays over duurzame ontwikkelingen in Limburg. Heerlen: Ribuilt.

  Reverda, N. (2012). Veranderingen in social work in internationaal perspectief. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(3), 88-90.

  Reverda, N. et al. (2012). Het evidence beest in de vaktherapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 8(2).

  Reverda, N. (2012). De creatieve ruggengraat: inleiding. Maastricht: Provincie Limburg.

  Reverda, N. (2012). Social work in een internationaal perspectief. Column uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid van Hans van Ewijk, lector sociale innovatie. Utrecht, april 2012.

  Reverda, N., Hermans, M., & Ročak, M. (2012). People’s climate in shrinking areas: the case of Heerlen, the Netherlands: how investing in culture and social networks improves the quality of life in shrinking areas. In C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya & T. Weyman (Eds.), Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics (pp. 249- 256). Paris: OECD.

  Vermeulen, J., Heijden, H. van der, Tier, M. van der & Stoffers, E. (2012). Ouderenparticipatie in onderzoek. Voor en met ouderen. Zorg en Welzijn, 18(1-2), 32-33.

  Lees meer Lees minder
 • Communities of Practice en vakgroepen

  Het lectoraat Sociale Integratie is verbonden aan de faculteit Sociale Studies en Educatie en draagt expliciet bij aan de onderzoekscultuur van Zuyd Hogeschool. De samenwerking tussen onderzoek en onderwijs is onder meer zichtbaar in de Communities of Practice (COP). Hierin werken de leden van het lectoraat, docenten, studenten en vertegenwoordigers uit het werkveld samen rondom een voor de faculteit relevant thema.

  Taak van een Community of Practice is het uitvoeren van onderzoek, schrijven van onderwijs, bundelen van stages en het bijeenbrengen van afstudeerprojecten. Kennisontwikkeling, onderwijsproductie en professionalisering van docenten worden op die manier met elkaar verbonden. 

  In 2015 zijn de eerste CoP’s ingericht voor vraagstukken:

  • Wmo en
  • Jeugdzorg

  Later volgen Communities of Practice voor de thema's:

  • Demografische Transitie
  • Gehandicaptenzorg
  • GGZ en
  • Participatie(wet)

  Vakgroepen
  Vakgroepen ondersteunen de CoP’s. De in 2015 ingerichte capaciteitsgroep ‘Onderzoek’ is verantwoordelijk voor de methodologische ontwikkeling en implementatie van onderzoek binnen de faculteit.

 • De lectoren

  Sabrina KeinemansSabrina Keinemans
  Dr. Sabrina Keinemans (’s-Hertogenbosch, 1980) is sinds 1 maart 2019 als lector Sociale Integratie verbonden aan Hogeschool Zuyd. Na een korte vooropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten (conservatorium) te Utrecht, studeerde Sabrina Keinemans Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2002 cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg, onder begeleiding van prof.dr. Baart, op een onderzoek naar de leefwereld van zeer jonge moeders. 
  Sabrina Keinemans is werkzaam geweest aan diverse kennisinstituten, onder andere als onderzoeker en docent. In haar vorige functie werkte ze als senior onderzoeker voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Daar hield ze zich onder andere bezig met de thema’s kwetsbaar burgerschap en ethisch actorschap van sociale professionals. Aandacht voor burgers die – sociaal, economisch, politiek – in de marge van de samenleving verkeren vormt de rode draad in haar onderzoek. Een thema dat tevens het hart vormt van het lectoraat Sociale Integratie en dat ten grondslag ligt aan de diverse onderzoekslijnen van het lectoraat waar Sabrina Keinemans de komende jaren samen met de lectoraatsleden invulling aan zal geven. Tevens heeft Sabrina Keinemans een grote interesse in onderzoeksmethodologie en filosofie. Zij is lid van het netwerk Critical Ethics of Care (www.ethicsofcare.org) en werkte mee aan de publicatie Arts Based Research voor het Sociaal Domein, een studieboek voor het hbo dat in de loop van 2019 zal verschijnen. 
  Contact: sabrina.keinemans@zuyd.nl
   

  Goos Cardol
  Goos Cardol (1954) leidt binnen het lectoraat het onderzoeksprogramma Jeugdhulp, 'Opvoeden in het publieke domein', en was de afgelopen jaren bijzonder lector van een door de Provincie Limburg gefinancierd lectoraat Jeugdzorg. Hij volgde Nederlands Recht aan de Open Universiteit en promoveerde in 2005 aan de Universiteit Tilburg op het recht op ontwikkeling van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Naast zijn functie bij Zuyd is Goos Cardol werkzaam als stafjurist bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld. 
  Contact: goos.cardol@zuyd.nl 


  Marianne Potting
  Marianne Potting (1969) is bijzonder lector Informele Zorg en tevens programmaleider van de Wmo. Ze is vanaf 2007 als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Sociale Integratie van de faculteit Sociale Studies en Educatie bij Zuyd Hogeschool. Marianne studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Na haar studie promoveerde ze aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over mantelzorg. Binnen het lectoraat Sociale Integratie leidt Marianne het onderzoeksprogramma Wmo en stuurt zij de Wmo-werkplaats aan. Tevens is zij lector van het bijzonder lectoraat Informele Zorg, dat in september 2015 bij Hogeschool Zuyd van start is gegaan.
  Contact: marianne.potting@zuyd.nl

 • Leden

  De volgende leden werken voor het lectoraat:

   

Lectoraat Sociale Integratie, CESRT
Ligne 1
6131 MT Sittard