Projecten
Lectoraat Sociale Integratie

In2YourPlace: Niets moet, alles mag

Betrokken onderzoekers
Anja Rudnick (projectleider)
Sabrina Keinemans

Samenwerkingspartners
LEVANTOgroep

Omschrijving
In samenwerking met LEVANTOgroep, al meerdere jaren een partner in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, werden de ervaringen van jongeren met het project In2YourPlace in beeld gebracht. LEVANTO staat voor LEven VAN TOp tot teen. De organisatie biedt maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg in Zuid en Midden-Limburg. In2YourPlace is in 2008 door jongeren zelf ontwikkeld. In2YourPlace streeft naar volwaardige participatie van jongeren in de samenleving. Het project bestaat uit een bijeenkomstencyclus waarin adolescente jongeren zeven tot acht maal bij elkaar komen om in een neutrale en ontspannen ruimte hun situatie bespreekbaar te maken. Eerder is een evaluatieonderzoek uitgevoerd onder jongeren die deelnamen aan de interventie (Cardol, 2018). Daaruit werd geconcludeerd dat jongeren vooruitgang boekten ten aanzien van het sociaal maatschappelijk functioneren en ten aanzien van de kwaliteit van leven van de deelnemers. Nu de interventie echter een aantal jaren is uitgevoerd, rees de vraag of deze vooruitgang blijvend is. Heeft het project ook langdurig een impact op (het leven van) de jongeren die er aan deelnemen? 

Doel en werkwijze
Het onderzoek zocht antwoord op de vraag welke impact deelname aan In2YourPlace heeft op jongeren, en of deze impact blijvend is. Hiertoe zijn interviews gehouden met de projectleider van In2YourPlace en met zes jongeren die hun ervaringen met het project deelden. Deze interviews werden volgens principes van narratief onderzoek geanalyseerd. De rapportage start met dit verhaal van deelnemers zelf over In2YourPlace. Deze tekst is volledig samengesteld uit citaten uit de gesprekken met de jongeren.

Inbedding in het programma van het lectoraat Sociale Integratie
De jongeren die deelnemen aan In2YourPlace zijn overlever pur sang: via hun verhalen kwamen we op het spoor hoe een project als In2YourPlace hen kan ondersteunen om te dealen met de zwaarte en steilte die het leven soms voor hen met zich meebrengt en daarmee biedt het onderzoek belangrijke kennis voor programmalijn 1 (over leven). Een aantal thema’s kwam uit de analyse naar voren die ons begrip van overleven vergrootten, en die we komende jaren verder willen onderzoeken. Een voorbeeld daarvan is de constatering dat de jongeren erg worstelen om aansluiting te vinden bij de samenleving: ze gebruiken hiervoor het woord eenzaamheid, maar de analyse laat zien dat hier veel meer achter schuil gaat dan een behoefte aan sociale contacten. Jezelf ‘anders’ voelen, maatschappelijke druk ervaren, geen (h)erkenning vinden zijn thema’s waar ze mee worstelen en waar In2YourPlace van betekenis in was.