Projecten
Lectoraat Sociale Integratie

Evaluatie beleidskaders maatschappelijke organisaties

Betrokken onderzoekers
Michelle Heijnen-Van der Tier (projectleider)
Menno Jansen

Samenwerkingspartners
Provincie Limburg en maatschappelijke organisaties in de provincie

Omschrijving
Dit project werd uitgevoerd in 2021, met als doel om te evalueren of het beleidskader ‘Kader maatschappelijke organisaties: sociale bindingskracht in Limburg 2021-2024’ (Provincie Limburg, 2020) uitvoerbaar is voor de aangesloten maatschappelijke organisaties, en welke eventuele aanpassingen gedaan kunnen worden om de uitvoerbaarheid te vergroten. Uitvoerbaarheid heeft binnen het onderzoek betrekking op de volgende drie aspecten: realiseerbaarheid; flexibiliteit; en bevorderen samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties. 

Doel en werkwijze
Middels een kwalitatief evaluatieonderzoek bestaande uit deskresearch, een verkennende vragenlijst, en focusgroep bijeenkomsten met de bij het kader aangesloten maatschappelijke organisaties werd meer inzicht verkregen in de uitvoerbaarheid van het beleidskader. In deze rapportage zijn de bevindingen na te lezen.

Inbedding in het programma van het lectoraat Sociale Integratie
Het lectoraat doet, met name binnen programmalijn 3, onderzoek naar de wijze waarop de professie sociaal werk zich positioneert in een krachtenveld van verschillende actoren en belangen (burgers, organisaties, instituties). Belangrijk concepten in onze analyse van dit krachtenveld zijn (onder andere) democratische professionalisering en responsieve overheid: hoe kunnen overheden en instituties aansluiten bij wat er werkelijk voor burgers op het spel staan? En wat kunnen sociale professionals doen om daaraan een bijdrage te leveren? De evaluatie van het beleidskader, met als doel om het zo goed mogelijk af te stemmen op de praktijk, past in de bestudering van deze vraagstukken.