Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
rood 1

Onderzoek en projecten

Elk project wordt in samenwerking met het werkveld en/of kennisinstellingen uitgevoerd. Hierbij wordt er naar gestreefd om studenten in hun afstudeerfase of als werkstudent te betrekken bij de projecten.

Bij elk onderzoeksproject vormen de drie inhoudelijke thema's van het lectoraat de basis. Projecten die worden uitgevoerd met behulp van interne of externe subsidies, de zogenoemde RAAK-projecten, zijn al dan niet gelieerd aan een promotieonderzoek.

Promotieonderzoeken
 
Patiëntspecifieke meetinstrumenten in het proces van 'goal setting' - Anita Stevens

Het doel van dit onderzoek is om het gebruik van patiëntspecifieke meetinstrumenten in het ‘goal setting’ proces in kaart te brengen, te verbeteren en te evalueren om daarmee uiteindelijk het cliëntgecentreerd werken te bevorderen. De setting waarin dit onderzoek plaatsvindt zijn de eerstelijns paramedische praktijken.

Lees meer in de factsheet >  

Kwaliteit en bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen – Linda Op het Veld

Het tijdig identificeren van kwetsbare ouderen biedt mogelijkheden om nadelige gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen dan wel uit te stellen. Wat zijn hanteerbare en kwalitatief goede meetinstrumenten om kwetsbaarheid bij ouderen op te sporen? 

 

Lees meer in de factsheet >  

Gebruikergecentreerde telerevalidatie voor patiënten met fantoompijn – Andreas Rothgangel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een telerevalidatie op basis van de behoeftes van de gebruikers en het evalueren van de gebruiksvriendelijkheid, technische performance en kosteneffectiviteit van het systeem bij patiënten met fantoompijn na amputaties van de onderste extremiteit.

 

Lees meer in de factsheet > 

 
Het optimaliseren van de nazorg bij patiënten met kanker – Jolanda Friesen
Het Atrium Medisch Centrum, de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool willen in een onderzoek nagaan welke nazorgmogelijkheden er (in de regio) zijn, welke behoeften patiënten hebben en hoe professionals dit in de (na)zorg kunnen implementeren, met nadruk op het meenemen van de individuele patiënt in de beslissing (gedeelde besluitvorming).

Lees meer in de factsheet > 

 
Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg – Stephanie Lenzen, Jerome van Dongen

Inhoud en samenwerking bij het op maat opstellen van doelen en actieplannen voor chronisch zieken. In dit kader is in nauwe samenwerking met professionals en patiënten het 4-bollenmodel ontwikkeld.

 

Lees meer in de factsheet
Lees meer over het 4-bollen model

 
Dialooggesprekken tussen personen die communicatiekwetsbaar zijn en hun omgeving – Steffy Stans

Zorgprofessionals ervaren dagelijks een grote uitdaging om de communicatie-problemen met cliënten die communicatiekwetsbaar zijn te overbruggen. De vraag is hoe een optimale dialog bereikt kan worden met deze groep mensen.

 

 

Lees meer in de factsheet

 
De kracht van het onbewuste leren 2.0  Melanie Kleynen & Li-Juan Jie
Mensen die een beroerte hebben gehad moeten vaak motorische vaardigheden opnieuw leren. In dit project wordt onderzocht hoe de onbewuste motorische leerstrategieën analogie leren, foutloos leren en observationeel leren toegepast kunnen worden en welke ondersteunende technologieën ingezet kunnen worden om het lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren.


Lees meer in de factsheet
Bijbehorende website

 
 
RAAK-projecten
 
Optimale communicatie voor Optimale Zorg – Ruth Dalemans

Ontwikkelen van een communicatie toolkit ter bevordering van de communicatie tussen cliënten met communicatieve beperkingen en hun omgeving.

 

 

 

Lees meer in de factsheet >  

Naar interprofessionele zelfmanagementondersteuning in de eerstelijnszorg – Ramon Daniëls
Het doel van dit project is om zorgprofessionals in de eerste lijn te ondersteunen bij zelfmanagement van cliënten met chronische, complexe aandoeningen. Dit doen we door hen toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën om: 1. de kwaliteit van doelen en actieplannen te vergroten en 2. de interprofessionele samenwerking te verbeteren.

Lees meer in de factsheet > 

 

Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers (OMOB) Jerome van Dongen

Doel van het onderzoek: een concreet en gedragen ondersteunings-pakket voor beroepskrachten en burgers dat zowel voor de beroeps-praktijk als een breed scala aan opleidingen ter beschikking komt.

 

 

Lees meer in de factsheet

De patiënt (weer) in zijn kracht - Susy Braun
Welke kennis en vaardigheden hebben zorgprofessionals en patiënten na een VKB-reconstructie nodig om een zelf-monitoringsysteem slim toe te kunnen passen in de zorgpraktijk?


Lees meer in de factsheet

   
Overige projecten  
   
Database meetinstrumenten in de zorg

Het doel is om de beschikbaarheid van meetinstrumenten te vergroten en de database door te laten groeien tot een nationaal bronbestand van Nederlandstalige meetinstrumenten waar onderzoekers en zorgprofessionals gebruik van maken.

 

Lees meer in de factsheet > 

 
Meetpunt  

Het doel van Meetpunt is om meten in de zorg makkelijker, sneller en vooral toepasbaarder te maken voor de dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan apps, wearables in de zorg, maar ook vragenlijsten en observaties. Meetpunt lost vragen over meten in de zorg op, door verschillende partijen met elkaar te verbinden.

 

Lees meer in de factsheet > 

 
'Experience-based co-design': een instrument om bestaande oncologische zorg voor de oudere patient te verbeteren  Asiong Jie

Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van bestaande oncologische zorgpaden, en daarmee de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaring en beleving van de oudere kankerpatiënt, de mantelzorg en zorgverleners. 

 

 

Lees meer in de factsheet

 
Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen (MIBBO) – Melanie Kleynen

Bij het stimuleren van voldoende lichaamsbeweging van ouderen in zorginstellingen is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de wensen en voorkeuren van de ouderen zelf. Voor dit doel is de MIBBO ontwikkeld.

 

 

Lees meer in de factsheet > 

In dialoog – Ruth Dalemans

Communicatiebeperkingen kunnen ontstaan als gevolg van vele factoren en leiden tot interactieproblemen tussen zorgprofessionals en zorgvragers. Het verbeteren van de communicatie tussen zorgverleners en zorgvragers is belangrijk om zorg af te kunnen stemmen op de wensen van de cliënten.

 

 
Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes – Erik van Rossum, Gerrie Bours, Susy Braun

Het project focust met name op de rol van verpleegkundigen in verpleeghuizen en beoogt hun werk effectiever en meer evidence-based te maken en hun expertise en leiderschapskwaliteiten te verbeteren. De resultaten van ‘Nurses on the move: towards high quality care in nursing homes’ zullen zowel regionaal, nationaal als internationaal geïmplementeerd worden.

 

 
Disseminatie en implementatie van het 'Raamwerk klinimetrie' in het onderwijs  Esther Bols

Dit project heeft als doel om het raamwerk klinimetrie verder te dissemineren en waar mogelijk te implementeren in de bestaande bachelor en (professionele) masteropleidingen fysiotherapie en in de post-hbo nascholing. Dit wordt gedaan aan de hand van het opstellen van een concept ontwerprichtlijn waarbij gebruik wordt gemaakt van het curriculaire spinnenweb. De concept ontwerprichtlijn wordt vervolgens besproken met stakeholders en eindgebruikers van het raamwerk klinimetrie en zo nodig aangepast tot een definitieve versie. Tenslotte wordt de ontwerprichtlijn aangeboden en besproken met twee opleidingen fysiotherapie en een nascholing (primaire scholingsinstituten), waarna het raamwerk klinimetrie overeenkomstig de ontwerprichtlijn aangeboden wordt aan het initieel en nascholingsonderwijs. Daadwerkelijke implementatie van het raamwerk klinimetrie wordt nagestreefd bij de primaire scholingsinstituten.

 

 

 

Zorgrelatie - Albine Moser, Stephanie Lenzen

Voor mensen die gebruik maken van zorg is de zorgrelatie, met name de omgang tussen cliënten en hulpverleners, van groot belang. Echter, op dit moment bestaan er voor mensen die moeilijkheden ervaren in de communicatie zeer weinig methoden om de zorgrelatie in kaart te brengen. In dit project wordt een generiek, valide en communicatief toegankelijk kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat de kwaliteit van de zorgrelatie tussen communicatiekwetsbare mensen en hun hulpverleners inzichtelijk maakt.

 Lees meer in de factsheet > 


Patiëntenparticipatie in de palliatieve context - Albine Moser

Het hoofddoel is patiëntenparticipatie duurzaam versterken in de context van de palliatieve zorg: bij 10 projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en praktijk.

 

 

Lees meer in de factsheet

Patiënt en mantelzorgervaringen als startpunt om bestaande zorg te verbeteren middels Experience-Based Co-Design (EBCD) bij Cancer Associated Thrombosis (CAT) - Asiong Jie

Het doel is de dagelijkse zorg voor kankerpatiënten met trombose verbeteren, door patiënten, mantelzorg en zorgprofessionals als gelijkwaardige partners te betrekken in een kwaliteits-verbeterproject. De zorg voor kankerpatiënten met trombose efficiënter en meer patiëntgericht maken.

                                                           

 

 

                                                                                      Lees meer in de factsheet > 

 

Contact

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Lector: Sandra Beurskens
E lectoraat-ap@zuyd.nl
T +31 (0)45 400 63 78