Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Professioneel Beoordelen

Het lectoraat Professioneel Beoordelen doet praktijkgericht onderzoek dat gericht is op kennisontwikkeling over toetsen en beoordelen in het hoger beroepsonderwijs. Missie van het lectoraat is hbo-opleidingen vanuit hun specifieke context te leren zelf regie te voeren over de kwaliteit van beoordelen. Het lectoraat, dat is gestart in mei 2012, bestaat uit een aantal interne en externe leden en werkt nauw samen met de lectoraten Professionalisering van het Onderwijs van dr. Marcel van der Klink, Opleiden in de School van dr. Paul Hennissen en andere relevante partners zoals de Universiteit Maastricht. In mei 2016 is de eerste lectoraatsperiode afgerond. De tweede lectoraatsperiode loopt tot 2020.

Belang van beoordelen 
Het hbo draagt verantwoordelijkheid gewilde professionals in vele domeinen op te leiden. Om vast te stellen of studenten klaar zijn zelfstandig de arbeidsmarkt te betreden is een sterk en samenhangend programma van beoordelen nodig. De kwaliteit van beoordelen wordt echter onvoldoende gewaarborgd als beoordelen alleen gericht is op de instrumentatie van beoordelen (het ‘wat’ en ‘hoe’) en onvoldoende de professionaliteit van studenten en opleiders erkent als dé kernvoorwaarde voor kwaliteit. Het lectoraat neemt dan ook het thema professionaliteit in relatie tot beoordelen onder de loep: hoe kunnen we ook in de wijze van beoordelen een impuls geven aan het ontwikkelen van een duurzame professionele beroepshouding, waarin blijvend leren centraal staat.

Kennisontwikkeling en professionalisering
In de tweede lectoraatsperiode (2016-2020) staat enerzijds kennisontwikkeling over het ontwerpen van beoordelingsprogramma’s in het hbo centraal met vragen als: Wat vraagt het van teams aan expertise deze te ontwerpen? Wat helpt hen daarbij? Hoe kunnen studenten door de wijze van beoordelen worden gemotiveerd tot verder leren? Welke rol speelt kwaliteit van feedback daarbij? Naast kennisontwikkeling zet het lectoraat zich samen met de collega-onderwijslectoraten zich in de onderwijskundige expertise van hbo-professionals te versterken door een community in te richten waarin praktijkgericht onderzoek, professionalisering en implementatie worden verweven. Het evidence-informed denken en werken is daarbij uitgangspunt.

Inaugurele rede van Dominique Sluijsmans

Verankerd in leren - Vijf bouwstenen voor professioneel beoordelen in het hoger beroepsonderwijs
Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Professioneel Beoordelen aan Zuyd Hogeschool op vrijdag 19 april 2013

Opbrengsten lectoraatsperiode 2012-2016

In 2016 heeft het lectoraat de eerste lectoraatsperiode afgesloten. De opbrengsten zijn te lezen in het boekje In de steigers gezet, dat ter gelegenheid van de afsluiting van de eerste termijn op 22 april 2016 tijdens de miniconferentie van het lectoraat is gepresenteerd.

Leden

Onderstaand vindt u een overzicht van de leden van het lectoraat.

 • Anneriet Florack

  Anneriet Florack

  In 2003 ben ik afgestudeerd als onderwijskundige. Om meer praktische ervaring op te doen, ben ik in 2004 gestart aan de Pabo om vervolgens te beginnen als docent Rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding van Zuyd Hogeschool. Inmiddels zijn we samengegaan met Fontys onder de naam “de Nieuwste Pabo”. Bij het ontwerpen van het gezamenlijk curriculum heb ik in samenwerking met enkele collega’s het toetshuis opgezet. We zijn nu twee jaar verder en ik zou graag meer willen weten over de effecten van ons opgestelde toetsplan. Naast verschillende lesgevende taken vervul ik de rol als voorzitter van de toetscommissie en fungeer ik binnen het netwerk toetsexpertise. Vanaf 2011 heb ik me bezig gehouden met het SURF-project Bewust en bekwaam toetsen waarbij we onderzoek doen naar het nut en effect van een ontworpen zelfbeoordelingsinstrument over toetsbekwaamheid van lerarenopleiders.
   
  Waarom onderzoek naar beoordelen is voor mij interessant is? 
  Het is niet alleen mijn nieuwsgierigheid, maar ook het grote belang van goed beoordelen dat ik onderzoek naar toetsen zo interessant vind. 

  Contact: anneriet.florack@zuyd.nl 

 • Dorien Gerards

  Dorien Gerards

  Vanaf 1983 ben ik werkzaam in het onderwijs binnen Zuyd Hogeschool. Als afgestudeerd fysiotherapeut heb ik me in de beginjaren vooral bezig gehouden met vakinhoudelijk onderwijs in combinatie met werken in de praktijk. De eerste graads leraren opleiding, die ik toentertijd volgde aan de universiteit van Maastricht, maakte me erg enthousiast voor het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO). Na afronding van deze opleiding heb ik dan ook een zeer actieve bijdrage geleverd aan de omslag van traditioneel onderwijs naar probleemgestuurd onderwijs binnen de opleiding fysiotherapie. In de loop van de jaren steeds nieuwsgieriger geworden naar alles wat met onderwijs te maken heeft, ben ik in 2001 gestart met de studie Onderwijswetenschappen, Maastricht University en heb in 2005 mijn Mastertitel behaald. Er vond een doorgroei plaats van louter docent zijn naar o.a. lid van de curriculumcommissie, netwerk kwaliteitszorg en een internationale oriëntatie op onderwijs via ENPHE (European Network of Physioterapy in Higher Education), waarbinnen ik momenteel coördinator van Nederland ben. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Omdat er nog zoveel (toets?)vragen zijn over toetsen. 

  Contact: dorien.gerards@zuyd.nl 

 • Carin Gulikers

  Carin Gulikers

  Ik studeerde Personeelwetenschappen aan de universiteit van Tilburg. Na een zevental jaren te hebben gewerkt als personeelsadviseur ben ik me gaan specialiseren als loopbaanadviseur. Sinds 2004 heb ik de overstap gemaakt naar Zuyd, in de functie van docent communicatie en managementvakken. Ik ben enthousiast en kenmerkend voor mij is mijn authenticiteit, optimisme, alsmede mijn doortastende en onbevooroordeelde manier van werken. Binnen de kenniskring beoordelen zal ik me met name bezig gaan houden met onderzoek naar de beoordeling van medewerkers van Zuyd. Het mooie hiervan is dat mijn eigen kring van werkervaring nu rond is: ervaring opgedaan als personeelsadviseur, als medewerker van organisaties in de profit- en non-profitsector en kennis en ervaring opgedaan binnen Zuyd. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Omdat ik dan mijn nieuwsgierige geest goed kan gebruiken om de puzzel passend te maken. 

  Contact: carin.gulikers@zuyd.nl 

 • Alexandra Jacobs

  Alexandra Jacobs

  In 2001 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht als Cognitief Psycholoog met als specialisatie onderwijspsychologie. In 2003 begon ik bij Zuyd Hogeschool als tutor, trainer en hoorcollegedocent bij SPH en Creatieve Therapie. Nu ben ik als senior docent verbonden aan de faculteit Sociale Studies en Educatie. Sinds 2010 ben ik voorzitter van de toetscommissie van Social Work. In 2010 rondde ik de postacademische leergang supervisiekunde af. Lidmaatschap van de kenniskring biedt mij de kans om mijn psychologieopleiding te verbinden aan de ruime ervaring in het thema toetsing door het doen van praktijkonderzoek. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Toetsing vind ik een boeiend thema omdat het zo veelzijdig is. Bovendien geeft toetsing volgens mij vorm aan het hart van een opleiding; kwalitatief goede toetsing zorgt in grote mate voor positieve en kwalitatieve leerervaringen van studenten. 

  Contact: alexandra.jacobs@zuyd.nl

 • Xandra Janssen

  Xandra Janssen

  Ik ben sinds 2003 werkzaam als docent binnen de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) na een aantal jaren als arts binnen diverse gezondheidszorginstellingen gewerkt te hebben. Geleidelijk is mijn liefde voor onderwijs en specifiek toetsing verder gegroeid en na het volgen van de cursus ‘het toetsen van medische competenties’ aan de UM ben ik helemaal verkocht. Thans ben ik voorzitter van de tentamencommissie en van de examencommissie van de AVM en druk bezig met het opzetten van een landelijke voortgangstoets voor verloskunde. Ik ben lid van de kerngroep van het netwerk toetsexpertise van Zuyd Hogeschool en geef binnen Zuyd cursussen en docententrainingen over toetsing. In juni 2013 hoop ik af te studeren aan de UM, waar ik de Master of Health Professions Education (onderwijs binnen gezondheidszorgopleidingen) volg; uiteraard gaat mijn afstudeerscriptie over toetsing (de relevantie van items in een voortgangstoets). 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Hoe, wat en wanneer we toetsen stuurt het leergedrag van de studenten; goede toetsing is dus al de helft van ons onderwijs! 

  Contact:  X.Janssen@AV-M.nl

 • Elly Vermunt

  Elly Vermunt

  In 1988 heb ik mijn studie levensmiddelentechnologie aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen afgerond. Sinds 1990 ben ik werkzaam bij de Hogeschool waar ik ben begonnen als docent bij de opleiding Food & Business. Bij deze opleiding heb ik jarenlang met veel plezier onderwijs ontwikkeld en verzorgd rondom Food. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij onderwijsvernieuwingsprojecten en bij de kwaliteitsbewaking van de toetsing. Sinds het samengaan van diverse opleidingen ben ik werkzaam bij de opleiding Commercieel Management. Ook hier ben ik weer betrokken bij de kwaliteitsverbetering van het toetsproces, sinds kort als voorzitter van de toetscommissie. Daarnaast maak ik deel uit van het netwerk Toetsexpertise binnen Zuyd.

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Ik ben al jaren gefascineerd door toetsing omdat we door middel van toetsing studenten afrekenen op zijn/haar prestaties. De kwaliteit van ons toetssysteem is in hoge mate bepalend voor de rechtvaardigheid van deze beslissingen. 

  Contact: elly.vermunt@zuyd.nl

 • Karin Welten

  Karin Welten

  Ik ben sinds 1987 verbonden aan Zuyd Hogeschool. Ik ben begonnen als docent Spaans op de Vertaalacademie; later kwamen daar het coördinatorschap van de sectie Spaans en (C)MR-lidmaatschap bij. In 2001 ben ik overgestapt naar de Hotel Management School Maastricht. Ik ben werkzaam als docent Spaans en Duits, stagebegeleider en studieloopbaanbegeleider. Sinds maart 2011 ben ik voorzitter van de examencommissie en lid van de toetscommissie van de HMSM. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Ik ben geïnteresseerd in toetsen en beoordelen in het algemeen (wat maakt een toets een goede toets?) en in de aansluiting tussen onderwijs en toetsen in het bijzonder. Mijn belangstelling gaat hierbij uit naar de effecten die geïntegreerd leren en beoordelen hebben op het studiegedrag en studievoortgang van studenten. 

  Contact: karin.welten@zuyd.nl
   

 • Cees van der Vleuten

  Cees van der Vleuten

  Cees van der Vleuten studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1982 werkt hij aan de Universiteit Maastricht, sinds 1996 als hoogleraar in de onderwijskunde en als voorzitter van de Vakgroep Onderwijsontwikkeling en –Research. In 2005 werd hij wetenschappelijk directeur van de Graduate School of Health Professions Education (www.maastrichtuniversity.nl/she). Zijn specialisatie is toetsing van professionele competenties, maar is breed betrokken bij onderzoek en ontwikkeling dat vooral gericht is op leren in het gezondheidszorgdomein. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd, diverse prijzen verkregen voor de kwaliteit van zijn werk, inclusief diverse loopbaanprijzen, een koninklijke onderscheiding (in 2010) en de Karolinska prijs voor Research in Medical Education (in 2012). Hij is een mentor van veel onderzoekers, zowel nu als in het verleden. Een volledig curriculum vitae is te vinden op: http://www.fdg.unimaas.nl/educ/cees/CV/. 

  Waarom onderzoek naar beoordelen interessant is? 
  Met toetsen stuur je het leren! 

  Contact: c.vandervleuten@maastrichtuniversity.nl 

Lectoraat Professioneel Beoordelen
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen