Studiefaciliteiten
Rechtsbescherming

Rechtsbescherming

Ben je het als (aankomend) student niet eens met een beslissing, voel je je onheus behandeld, of heb je een klacht, dan kun je daar iets aan doen. Hoe? Hieronder staan de mogelijkheden uitgelegd.

Informele klacht
Overweeg voordat je actie onderneemt of het probleem niet informeel kan worden opgelost. Stap zelf naar degene die de beslissing heeft genomen of je niet correct heeft behandeld en probeer er samen uit te komen. Daarbij kun je hulp vragen aan de studentendecaan, vertrouwenspersoon, of ombudsman. Zij kennen de organisatie van de opleiding, de docenten en de overige medewerkers. Ze zijn onpartijdig en niet gebonden aan een bepaalde opleiding.

Ombudsman
Heb je tijdens je studie een klacht over de hogeschool, de opleiding of een medewerker? De ombudsman is onafhankelijk en onpartijdig persoon die deze klachten en problemen behandelt. Door advisering, verwijzing, bemiddeling en onderzoek wordt er gezorgd voor een optimaal studie- en werkklimaat en voor een goede rechtsbescherming van jou als student. De ombudsman van Zuyd Hogeschool is Petra Vanweersch , E petra.vanweersch@zuyd.nl, T +31 (0)45 400 62 48. 

Formele klacht
Hoewel je rechtstreeks gebruik kunt maken van de formele klachtenindiening, adviseren we je om eerst de informele weg te bewandelen. Mocht je daarna niet tevreden zijn over de informele klachtafhandeling, dan kun je altijd nog een formele klacht indienen.

Formele klachten (waarvoor wettelijke regelingen bestaan) zijn onder te verdelen in: 

  • Klachten over ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, intimidatie, geweld.
  • Klachten over beoordelingen van tentamens en examens, verlenen van een vrijstelling, beslissingen over bindend studieadvies, beslissingen over fraude.
  • Klachten over in- en uitschrijvingen, betaling collegegelden en afgifte van getuigschriften.
  • Klachten van andere aard, die dus niet vallen onder de hierboven genoemde soorten klachten.

De Wettelijke regelingen zijn op te vragen bij het Studie Informatie Centrum.

Indienen van een formele klacht of beroep
Als je een formele klacht wil indienen, hoef je je geen zorgen te maken over de vraag of je klacht wel bij de goede instantie terecht komt. Daar zorgt het Loket Rechtsbescherming voor. Stuur je klacht naar:

Zuyd Hogeschool 
T.a.v. het Loket Rechtsbescherming 
Postbus 550 
6400 AN Heerlen

Eisen aan een klacht
De klacht moet:

  • minimaal het volgende bevatten:
    - je naam en adres; 
    - de datum en handtekening; 
    - een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht zich richt; 
    - vermelding van eventuele eerder gezette stappen.
  • zoveel mogelijk voorzien zijn van bewijsstukken
  • binnen de wettelijke termijn (meestal zes weken) zijn ingediend