Vitaliteit
Vitaliteit

Energie, kracht, motivatie, voorspoed, iedereen vult vitaliteit en welbevinden op zijn eigen manier in. Vitaal zijn betekent je goed voelen, zowel lichamelijk, mentaal als sociaal, door gezond en actief te leven. Onze keuzes, zoals wat we eten en hoe we reizen, beïnvloeden niet alleen onze gezondheid, maar ook het milieu.

Wij beloven een vitale plek te zijn voor medewerkers en studenten. We ondersteunen en stimuleren hen om gezond te blijven. Om beter te begrijpen wat iedereen nodig heeft, praten we regelmatig over vitaliteit in onze HR-gesprekken. Voor studenten is vitaliteit ook belangrijk, daarom integreren we dit in de studentbegeleiding. Zo leren studenten bewust te investeren in hun eigen toekomst. Onze studenten worden zo de duurzame medewerker voor de toekomst.

We streven naar een gezonde en duurzame omgeving om te werken en te studeren. Niet alleen omdat het moet, maar omdat we willen dat iedereen hier vitaal kan zijn. Bij elke verandering in onze gebouwen denken we na over hoe we dit kunnen verbeteren, en we luisteren naar de mening van onze community.

Onze diensten HR, Studentzaken, Facilitair Bedrijf, het Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden en het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen zetten samen de schouders onder deze ambities.

Vitaliteit bij Zuyd uitgelegd

Onze duurzaamheidsambities

Als opleider in onze regio hebben we de opgave om zoveel mogelijk studenten succesvol op te leiden en ervoor te zorgen dat ze over de kennis en inzichten beschikken waar de beroepspraktijk en de regio om vragen.

Duurzaamheidsambities Zuyd (PDF)

Wat doen wij?

 • We laten studenten en medewerkers in 2023-2024 kennismaken met het thema vitaliteit.
 • Studenten en medewerkers worden op verschillende manieren gestimuleerd om na te denken over de vraag wat vitaliteit voor hen persoonlijk betekent. Hiervoor promoten we bijvoorbeeld ons vitaliteitsaanbod. We communiceren hierover via verschillende kanalen en gesprekken, een vitaliteitskalender en breed vitaliteitsprogramma.
 • We investeren in de zichtbaarheid en promotie van ons vitaliteitsaanbod.
 • We ontwikkelen ons aanbod door op basis van behoeften en behoeftepeilingen.
 • We werken aan een breed vitaliteitsprogramma dat medio 2023-2024 wordt gelanceerd.

Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden

Het Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden is een interprofessioneel leerwerkbedrijf binnen Zuyd en vormt een uitvoeringsorgaan voor Zuyd op het gebied van vitaliteit en preventie.

Het Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden is een leerwerkbedrijf dat bestaat uit studenten en professionals van de opleidingen Gezondheidszorg en Welzijn. Studenten lopen hier stage of kunnen hun afstudeeronderzoek in opdracht van het Preventiecentrum uitvoeren. Het Preventiecentrum biedt verschillende diensten en activiteiten aan die studenten en medewerkers helpt gezond en vitaal te blijven.

Onze studenten van de verschillende opleidingen vormen de frontoffice en werken in praktijksituaties aan interprofessionele preventievraagstukken. Dit kunnen ook projecten zijn die buiten onze organisatie in samenwerking met een lectoraat worden uitgevoerd. De supervisie aan studenten wordt gegeven door expertdocenten van de betrokken opleidingen.

Onze studenten kunnen binnen het preventiecentrum werken aan hun beroepscompetenties, maar ook aan het interprofessioneel samenwerken, innoveren, organiseren en hun ondernemend gedrag. Op die manier draagt het Preventiecentrum direct bij aan de vitaliteit, gezondheid, welbevinden en inzetbaarheid van onze studenten en medewerkers en daarmee ook aan de duurzaamheid onze organisatie. Daarnaast levert het een bijdrage aan de vitaliteit van de regio.

Primair werkt het Preventiecentrum binnen en voor Zuyd, maar soms ook voor interne opdrachtgevers. Er is een nauwe samenwerking tussen het Preventiecentrum, dienst HR, dienst Studentzaken, dienst Facilitair Bedrijf en het programma Duurzaam Zuyd. Deze partijen vormen de voornaamste opdrachtgevers voor het Preventiecentrum.

Wat doet ons Preventiecentrum Gezondheid en Welbevinden?

 • Het verzorgen van onderwijs: stage, afstuderen, gastlessen, workshops en cursussen.
 • Het verlenen van diensten zoals werkplekonderzoeken, werkplekchecks, vitaliteitschecks, PMO, ZuydFIT, parkeer/liftfaciliteiten, ZuydLuister en ZuydStil.
 • Het participeren in diverse projecten: LIME, NPO, lectoraten en Duurzaam Zuyd.

Volg online

Hoe ver zijn we nu?

In dit overzicht lees je meer over de doelstellingen en plannen voor het collegejaar. Ook lees je hier meer over de huidige stand van zaken.

 • Vitale medewerker en student

  Doelstelling

  We investeren in stappen om onze community bewust te maken van vitaliteit en uit te dagen zelf aan de slag te gaan met vitaliteit. Vitale medewerkers en studenten nu en in de toekomst is het doel.

  Huidige stand van zaken

  Interne samenwerking en afstemming rondom het thema vitaliteit is versterkt. Er worden verbindingen gelegd tussen aanbod voor studenten en medewerkers (waar mogelijk. En er wordt doelgroep/behoeftegericht ontwikkeld en eenduidig gecommuniceerd vanuit een centrale ambitie.

  Plannen voor komend collegejaar

  Zichtbaarheid rondom het thema vitaliteit vergroten door een breed vitaliteitsprogramma. Dit programma richt zich op bewustwording van medewerkers en studenten en het verduidelijken van het ondersteuningsaanbod dat we aanbieden. Een jaarkalender en passende communicatiestrategie moet hieraan ook bijdragen.

  Good practices van andere organisaties worden opgehaald en gebruikt als input om het aanbod en programma van onze organisatie te versterken. Daarnaast wordt er specifiek in het kader van studentenwelzijn ingezoomd op het aanbod dat academies decentraal bieden en hoe dit beter afgestemd kan worden op centrale activiteiten in het kader van studentenwelzijn.

 • Vitale werk- en studeeromgeving

  Doelstelling

  We werken stapsgewijs aan een vitalere werk- en studeeromgeving voor medewerkers en studenten. Een omgeving die aansluit bij de behoeften van onze community en waarin onze duurzaamheidsambities tot uitdrukking komen.

  Huidige stand van zaken

  Bij nieuwe (her)inrichtings- of (her)huisvesting worden de behoeften van onze gebruikers geïnventariseerd om vandaar uit tot een prettige werk- en studeeromgeving te komen.

  Plannen voor komend collegejaar

  Good practices van andere organisaties worden opgehaald en gebruikt als input om een beter beeld te vormen waar een vitale werk en studeeromgeving aan zou moeten voldoen. Er wordt een plan bedacht hoe we stapsgewijs de behoeften van gebruikers in kaart kunnen brengen en er wordt in afstemming met ons Facilitair Bedrijf aangesloten bij de natuurlijke momenten in de huisvestingskalender om zo de focus op de vitale omgeving te stimuleren in planvorming.

Aanbod voor medewerkers en studenten

We hebben voor onze medewerkers en studenten een uitgebreid aanbod op het gebied van vitaliteit. Voor studenten hebben we een overzicht gemaakt van wat er beschikbaar is. Er zijn trainingen voor mentale gezondheid en balans, faciliteiten voor fysieke gezondheid en leefstijl, en extra ondersteuning bij studie. Onze studenten kunnen altijd bij verschillende professionals terecht voor hulp.

Ook voor onze medewerkers is er een ruim en divers aanbod, toegankelijk voor iedereen. We begrijpen dat iedereen op een andere manier vitaal wil zijn. Onze medewerkers kunnen zelf kiezen wat het beste bij hen past. Ze kunnen eenvoudig gebruik maken van e-health modules voor mentale ondersteuning, online trainingen en webinars (zoals Good Habitz). Daarnaast zijn er workshops en trainingen over verschillende onderwerpen, zoals fysieke en mentale gezondheid, beweging, voeding, leefstijl, loopbaan, en effectiever werken en organiseren. Ook is er de mogelijkheid voor persoonlijk contact met adviseurs op het gebied van vitaliteit, bedrijfsartsen, coaches en het preventiecentrum. Ook zijn we aangesloten bij ODS Vitaal, waardoor onze medewerkers (en hun gezinsleden) gebruik kunnen maken van een breed aanbod op het gebied van beweging, ontspanning, voeding en mindset. Het aanbod voor medewerkers en studenten is overzichtelijk weergegeven in een jaarkalender. We evalueren voortdurend en passen indien nodig het aanbod aan op basis van de behoeften.Bovenkant formulier

 • Welzijnsmonitor en medewerkersonderzoek

  Ons aanbod is gebaseerd op informatie uit de jaarlijkse welzijnsmonitor onder studenten en het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek. Uit de welzijnsmonitor komt onder andere naar voren dat studenten zich meer zorgen maken over financiën en, ondanks een lichte verbetering, over hun mentale welzijn. Ze zijn tevreden met het aanbod voor studenten wanneer het bekend is, maar vaak blijkt dat dit aanbod nog niet genoeg bekendheid heeft. Studenten hechten veel waarde aan studiebegeleiding gedurende hun hele studie, en er moet bijzondere aandacht zijn voor specifieke doelgroepen, zoals studenten die te maken hebben met ongewenst gedrag, internationale studenten en studenten die zich anders voelen.

  Het medewerkersonderzoek van eind 2022 laat zien dat medewerkers nog steeds enthousiast en betrokken zijn en trots op hun collega's en de samenwerking. Voor het eerst zien we een verbetering in de ervaren werkdruk. Over het algemeen wordt werken bij Zuyd positief gewaardeerd, met een score van 7,7. Er is echter ruimte voor verbetering op het gebied van werkdruk, communicatie, teambetrokkenheid en -building, en (sociale) veiligheid.

  De resultaten van beide onderzoeken worden gebruikt om het aanbod op het gebied van vitaliteit vorm te geven en aan te passen waar nodig.

 • Behoeftepeilingen

  Daarnaast wordt er doelgroepgericht aanbod ontwikkeld, op basis van behoeftepeilingen en uitkomsten van tussentijdse evaluaties. Zo is er een breed en dynamisch palet aan keuzemogelijkheden waarbij onze medewerker en student vanuit eigen regie kan kiezen wat het beste past. Vitaliteit betekent immers voor ieder individu iets anders en dus is er niet one-size-fits-all.

Best practices

In de praktijk wordt niet stilgezeten en zoeken we samen met medewerkers en studenten steeds naar verbetermogelijkheden als het gaat om vitaal en met plezier werken en studeren bij Zuyd.

Nog beter aansluiten bij de behoeften van medewerkers

Eind 2022 heeft op initiatief van de dienst HR van Zuyd in samenwerking met Zestor (ons arbeidsmarkt- en opleidingsfonds) een onderzoek plaatsgevonden onder medewerkers van 55 jaar en ouder.

Reden voor dit onderzoek is een toenemende focus op gezondheid, welbevinden en duurzame inzetbaarheid. Via dit (anonieme) onderzoek hebben we inzicht gekregen hoe oudere medewerkers zelf tegen de ontwikkelingen van langer doorwerken aankijken en wat hun ideeën en behoeften zijn ten aanzien van hun loopbaan en vitaliteit tot aan hun pensioen. Onderzoekers van Zestor hebben de gesprekken geleid en een onderzoeksrapportage en samenvattend artikel hierover geschreven. Het onderzoek is door de deelnemers positief gewaardeerd, zij ervaren dat hun behoeften in deze levensfase - mede door dit onderzoek - op het vizier staat bij Zuyd.

Studentenwelzijn

Tijdens het studiejaar organiseren we verschillende groepstrainingen voor studenten met thema's zoals "Mission Possible" en "Me, myself and I". De training "Mission Possible" richt zich op de mentale gezondheid en het vinden van een goede balans. De training "Me, myself and I" is gericht op persoonlijke ontwikkeling, waarbij de student centraal staat.

Daarnaast zijn er maandelijkse bijeenkomsten in de vorm van Peergroups/lotgenoten groepen voor studenten met ASS (autisme), hoogbegaafdheid, en rouw- en verliesverwerking (ook voor studenten met lichte mentale klachten). We besteden ook aandacht aan studentenwelzijn met ondersteuning van het Preventiecentrum, zoals ZuydLuister (luisterstudenten) en ZuydStil (multifunctionele stilteruimte).

Dienstverlening Preventiecentrum

In de afgelopen jaren heeft het Preventiecentrum opdrachten uitgevoerd voor diverse diensten en academies om hun leer- of werkomgeving te verbeteren. Aanvragen kwamen voort uit klachten over de inrichting en/of het gebruik van de leer- of werkomgeving, evenals problemen met het binnenklimaat (zoals temperatuur, tocht en ventilatie) in die specifieke ruimte.

Blijf op de hoogte

We versturen 2-4 keer per jaar een nieuwsbrief over Programma Duurzaam Zuyd, interessante ontwikkelingen en events.

Blijf op de hoogte