Nieuws
Nieuws

Zuyd partner in aanvraag Regio Deal Midden-Limburg

Zuyd is partner in de aanvraag voor de Regio Deal Midden-Limburg bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarin verkent Zuyd de mogelijkheden om in Midden-Limburg, onder meer, het onderwijsaanbod uit te breiden en living labs in te richten en uit te bouwen. Naar verwachting neemt het ministerie in het vroege voorjaar van 2024 een besluit over de aanvraag.

Bij de Regio Deals zetten Rijk en regio zich samen in om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. De aanvraag is ingediend door Samenwerking Midden-Limburg (SML) waarbij zeven Midden-Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) aangesloten zijn, in samenwerking met diverse partners. Het programma is bedoeld om de economische structuur en brede welvaart in Midden-Limburg te versterken langs drie thema’s: Leefbaarheid, Landschap en klimaatadaptatie, en Economie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Al op beperkte schaal actief in Midden-Limburg

Zuyd draagt bij aan de agenda van de Regio Deal door als hbo-instelling meer aanwezig en zichtbaar te zijn in Midden-Limburg. Zuyd is nu al op beperkte schaal actief in Midden-Limburg in Living Labs (lees hier en hier) en met een aanbod op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (lees hier en hier). In Weert en Roermond worden gesprekken gevoerd over uitbreiding van deze activiteiten op een manier die bijdraagt aan de strategische prioriteiten van de regio. Deze prioriteiten vormen ook de basis van de Regio Deal-agenda.

Uitbreiding activiteiten indien mogelijk

Zuyd bouwt in haar bijdrage aan de Regio Deal voort op deze inhoudelijke agenda en op de reeds ingezette activiteiten. Dit geeft focus en samenhang en vergroot de kans op een betekenisvolle bijdrage. Hierbij richt Zuyd zich onder meer op het uitbreiden van het regionale opleidingsaanbod met Ad- en bacheloropleidingen, al dan niet in samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Op het inrichten en uitbouwen van een aantal living labs waarbij onderwijs, onderzoek en lokale partners verbonden worden, en op het aanbieden van een passend aanbod Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Hiervoor geldt wel dat aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn om hieraan daadwerkelijk invulling te kunnen geven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor het opleidingsaanbod garanties moeten bestaan om voldoende instroom te realiseren. Ook moeten aanvraagprocedures bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) succesvol doorlopen worden.

Breed samenwerkingsverband

De regio Midden-Limburg omvat ruwweg het gebied ten noorden van Sittard-Geleen tot Horst aan de Maas, inclusief Weert. De aanvraag is ingediend door Samenwerking Midden-Limburg (SML) waarbij zeven Midden-Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) aangesloten zijn, in samenwerking met maatschappelijke partners zoals Zuyd. Andere partners zijn Waterschap Limburg, Brightlights Limburg, Euregio Rijn-Maas-Noord, Kreis Viersen (Duitsland), Keyport, Agriboard Limburg, Gilde Opleidingen, LVO, Arbeidsmarktregio Midden-Limburg, Food NL, LGOB, Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Limburg Marketing, Limburgs Landschap, Limburgse Land en Tuinbouwbond, Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), MKB Limburg, Natuurmonumenten, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, Stichting Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons Wcl), Open Universiteit, Platform Vitale Landbouw, Rabobank Midden-Limburg, Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg, Proteion, Natuurrijk Limburg, Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Limburg (RIEC), Risse Groep, Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), Spark Tech Lab, Speerpunt Landschap, Synthese, Taskforce O&A, Wonen Zuid en Wonen Limburg.

Samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling van regio’s

Het Rijk geeft met Regio Deals impulsen aan belangrijke ontwikkelingen in Nederlandse regio’s. Het is een samenwerkingsovereenkomst tussen rijk en regio (gemeenten en partners) om de brede welvaart in een regio te bevorderen. Het kabinet heeft voor deze regeerperiode € 900 miljoen opzijgezet voor dit doel. Voor 2024 is ruim € 384 miljoen beschikbaar. De eenmalige Rijksbijdrage uit de Regio Envelop per Deal bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De kosten voor de uitvoering van de aanpak in Midden-Limburg zijn berekend op € 52 miljoen. SML vraagt € 26 miljoen cofinanciering van het rijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoordeelt de ingediende voorstellen van de diverse regio’s.

Ga voor meer informatie ook naar ‘Elke Regio Telt!’