Nieuws
Nieuws

Unieke master Verloskunde ontwikkeld met andere hogescholen

In september start de master Verloskunde: een nieuwe master die in een unieke samenwerking is ontwikkeld door Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool. Het is daarmee de eerste Joint Degree Master binnen de gezondheidszorg in Nederland. Een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van deze bijzondere en langverwachte masteropleiding.

Binnen het vakgebied verloskunde bestond al langer de wens om een master in de verloskunde te ontwikkelen. Marianne Nieuwenhuijze, lector Midwifery Science: “De opleiding Verloskunde binnen Zuyd Hogeschool [Academie Verloskunde Maastricht, AVM, red.] heeft eerder geparticipeerd in een Europese Master Midwifery, maar de behoefte naar een Nederlandse master bleef groot. De taken voor verloskundigen breiden zich al langer uit. Vooral als het gaat om innovatie, leiderschap en kwaliteit. En dat vraagt om andere kennis en competenties dan in de bacheloropleiding aan bod komt.”

Zuyds eerste ervaring met opstart Joint Degree

Omdat de drie verloskundeacademies (binnen de drie hogescholen) het doel van een master gezamenlijk dragen, is gekeken hoe die in samenwerking met elkaar én met de beroepsvereniging Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), tot stand kon komen. Sinds eind 2019 is eerst een gezamenlijke visie op de toekomst van de verloskunde-opleidingen geschreven en een blauwdruk voor de master ontwikkeld. Daarna is een aanvraag macrodoelmatigheid gedaan. Na een positief besluit door de onderwijsminister is de masteropleiding verder ontwikkeld en de accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) aangevraagd. Opleidingsmanager Evelien van Limbeek (AVM) heeft als kwartiermaker van Zuyd in dit hele traject een actieve rol in gehad. “Zuyd Hogeschool is penvoerder van de masteropleiding. En betekent nogal wat. Je krijgt dan pas echt in de gaten hoe complex het opstarten van een opleiding eigenlijk is. Ik ben goed geholpen door alle betrokkenen binnen Zuyd, zoals de adviseurs bij de dienst Onderwijs en de dienst Onderzoek en Studentzaken. Ook al hebben we binnen Zuyd nog weinig ervaring met Joint Degrees, iedereen was bereid om constructief mee te denken. Samen is het ons gelukt!”

Complimenten over samenwerking

De accreditatie is door de drie onderwijsinstellingen samen aangevraagd. Voor de Toets Nieuwe Opleiding heeft in maart een visitatie plaatsgevonden. Het internationale accreditatiepanel bestond uit mensen uit het werkveld en het hoger onderwijs, inclusief een student geneeskunde. Na talloze gesprekken en bestudering van alle stukken kwam het panel na tot een positief advies. Evelien: “Ze hebben ons gecomplimenteerd met onder andere de saamhorigheid binnen het masterteam, dat bestaat uit medewerkers van de drie hogescholen. We zijn supertrots dat we dit hebben weten over te brengen, want zo voelt het ook!”

Direct vol

Uiteindelijk viel in mei het positieve besluit van de NVAO in de bus. En dat betekent dat de master in september écht van start gaat. Er is gewerkt met vooraanmeldingen en de dertig beschikbare opleidingsplaatsen zijn direct opgevuld. In september starten vijftien pas afgestudeerde verloskundigen en vijftien verloskundigen die al langer werkzaam zijn.

Hoe werk dat, zo’n Joint Degree Master?

De drie verloskundeacademies – met vestigingen in Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Maastricht – hebben allemaal hun eigen bijdrage aan de master. Zo is de academie van Hogeschool Inholland verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en die van Rotterdam voor de borging. Omdat de academie van Zuyd penvoerder is, is Zuyd verantwoordelijk voor de studentadministratie en uitgifte van de diploma’s, het opleidingsmanagement en de financiën. Daarnaast heeft iedere instelling de coördinatie over een gezamenlijk ontwikkelde module, biedt iedere locatie een eigen keuzemodule en zijn in alle modules docenten van alle instellingen actief.

Blended learning als basis

Carola Groenen (AVM) is de opleidingsmanager van de nieuwe master: “In deze master is gekozen voor onderwijs op basis van blended learning en leren studenten complexe vraagstukken uit de praktijk gestructureerd te verbeteren en daardoor innovaties in de zorg aan te pakken (design-based learning). De opleiding bieden we blended aan om zo goed mogelijk aan te sluiten op de situatie van de studenten, die allemaal als verloskundige werkzaam zijn. De start van elke module (per semester) is op één van de opleidingslocaties met een tweedaagse. Daarnaast is er wekelijks een dagdeel online onderwijs. Ook bieden we in het tweede studiejaar op iedere locatie een keuzemodule aan.” Docent Ina Bastiaans (AVM) is als docent en coach betrokken bij de module Professionaliseren van de Master. Dit is een zogenaamde lintmodule die gedurende de hele opleiding loopt. Ina: “Het is bedoeling dat de student tijdens de opleiding een persoonlijke ontwikkeling doormaakt richting ‘meesterschap’. Hiervoor werken we gedurende twee jaar met een vaste peergroep en een coach vanuit de opleiding.”

Waar leidt de master toe op?

Deze praktijkgerichte master is alleen te volgen voor verloskundigen en richt zich op aanvullende competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking. Verloskundigen die de master afronden kunnen een brug kunnen slaan tussen de eerste en de tweedelijns geboortezorg, tussen collega’s in het medische en sociale domein en tussen de dagelijkse praktijk, onderzoek en beleid. Ze zijn in staat om evidence based inzichten vorm te geven in de praktijk en weten hoe je zorginnovaties kunt implementeren. Verder zijn ze toegerust om deel te nemen aan regionale en (inter)nationale werkgroepen binnen het brede domein van de geboortezorg, onderhandelingen te voeren met verzekeraars en/of te starten met promotieonderzoek.

Wil je meer weten over de master en hoe het onderwijsprogramma eruitziet? Ga dan naar www.masterverloskunde.nl.

Wil je meer weten over het proces van de totstandkoming van de master of wil je hier vanuit je eigen vakgebied of opleiding over sparren? Dan kun je contact opnemen met Carola Groenen carola.groenen@zuyd.nl of Evelien van Limbeek evelien.vanlimbeek@zuyd.nl