Nieuws
Nieuws

Zuyd Hogeschool partner in ontwikkeling Europese Chemelot Circular Hub

Met de presentatie op 18 juni van de Ontwikkelagenda Chemelot Circular Hub voor beleidsmakers en politici in Den Haag, laat een brede alliantie van in Limburg gevestigde bedrijven en kennisinstellingen zien hoe in de Chemelot-regio de eerste Europese Circular Hub gerealiseerd kan worden. Zuyd Hogeschool en het mede door Zuyd opgerichte en nationaal erkende Centre of Expertise CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), hebben actief meegewerkt aan deze ontwikkelagenda. Dit vanuit hun expertise op het gebied van − onder andere − de ontwikkeling en het (her)gebruik van materialen, duurzame energie, het herbestemmen van gebouwen en het herinrichten van de woon- en leefomgeving. Door de reeds aanwezige kennis en faciliteiten bij de bedrijven en kennisinstellingen zal Chemelot Circular Hub van internationale betekenis kunnen zijn en grote regionale impact hebben.

Belangrijke mijlpaal

”Zuyd Hogeschool is verheugd dat samen met de partners een zeer helder en realistisch plan is gemaakt voor de ontwikkeling van de eerste Europese Circular Hub op en rondom Chemelot. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt op weg naar de realisatie van een circulair cluster van bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen met internationale impact," aldus Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.

Limburg de ideale plek

Limburg met het Chemelot Industrial Park en de Brightlands Chemelot Campus, is de ideale regio om op het gebied van circulaire chemie, materialen, productie en economie te innoveren en te experimenteren met toegepast onderzoek. Alle ingrediënten zijn hiervoor reeds aanwezig − van laboratoriumtafel tot grootschalige productie. Al sinds 2012 is de verbinding met het onderwijs geborgd door CHILL, waarin studenten en (docent)onderzoekers van Zuyd Hogeschool, Vista College en Universiteit Maastricht samenwerken met elkaar en met bedrijven aan innovatie en praktische oplossingen op het gebied van, onder meer, de ontwikkeling en hergebruik van materialen.

Naar een meer toekomstbestendige samenleving

De betekenis van circulariteit en het belang om op dit gebied snel stappen te zetten, wordt bevestigd door de prioriteit die het onderwerp krijgt bij steeds meer bedrijven en in Europese, nationale en provinciale missies. Bij circulariteit gaat het om het steeds hergebruiken van grondstoffen. Dus minder afval, minder aantasting van de natuur, minder grondstoffenafhankelijkheid en minder grondstoffenvervoer. Een transitie naar een meer toekomstbestendige samenleving. 

Circulariteit: een van de vier pijlers van de transitieagenda van Zuyd
Zuyd Hogeschool wil (toekomstige) professionals voorbereiden op de transities waarmee zij de komende jaren geconfronteerd worden. Dat doet Zuyd door het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek direct aan deze transities te koppelen. Hierdoor wordt op twee manieren impact gerealiseerd: via de kwaliteit van de afstudeerders en via het leer- en onderzoeksproces zelf. Wat circulariteit betreft gebeurt dat in diverse projecten bij verschillende opleidingen en lectoraten – veelal in samenwerking met bedrijven en (kennis)instellingen − en in het kenniscentrum CHILL op Chemelot. De doorontwikkeling van het Centre of Expertise CHILL en de verbreding en verdieping van de aandacht voor circulariteit vanuit meerdere expertise- en onderwijsdomeinen binnen Zuyd, is al in volle gang. Bijvoorbeeld op het gebied van de maatschappelijke impact en de betekenis voor de leefomgeving, en vanuit de mogelijkheden tot praktijkonderzoek rond dit onderwerp. Voor Zuyd is deze integrale aandacht vanzelfsprekend, gezien de meerjarige transitieagenda die Zuyd vorig jaar heeft gelanceerd met circulariteit als een van de vier pijlers.