Master Advanced Nursing Practice
Advanced Nursing Practice

Master Advanced Nursing Practice

Tijdens deze masteropleiding tot verpleegkundig specialist combineer je jouw baan als verpleegkundige met studeren (duaal leren). Jouw werk vormt hierbij het uitgangspunt. Met medestudenten, jouw praktijkopleider en docenten bespreek je werksituaties en zoek je naar nieuwe kennis en vaardigheden. Zo ontstaat een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk.

Rollen en taken 
Als verpleegkundig specialist maak je deel uit van een multidisciplinair team van verpleegkundigen, paramedici, psychiaters en medisch specialisten. De competenties vullen elkaar aan. Je traditionele taken als verpleegkundige worden aangevuld met taken op het gebied van zelfstandig medisch handelen, onderzoek en zorginnovatie.

 • Locatie Heerlen
 • Duur 2 jaar
 • Taal Nederlands

Info-avond

Laat je informeren over de opleiding op maandag 15 mei 2023 (op locatie) van 18.00 tot 19.30 uur. 

Meld je aan

De opleiding in beeld

Over de opleiding

Over de opleiding

Studierichtingen

De opleiding heeft twee studierichtingen. De verschillen tussen deze twee studierichtingen uiten zich hoofdzakelijk in de invulling van de modules 'Klinisch Handelen'.

 • Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
 • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Hoe ziet je week eruit?

Je hebt één dag per week les in het gebouw van Zuyd Hogeschool in Heerlen. 

Werkvormen
In de opleiding maken we gebruik van verschillende activerende werk- en onderwijsvormen. Je leert vooral door interactie en samenwerking met anderen. Contactonderwijs en e-learning vullen elkaar aan. Je maakt deel uit van de online leercommunity in de webomgeving Moodle.

Begeleiding 
Tijdens de opleiding verzorgen docenten van Zuyd Hogeschool, artsen uit het MUMC, gastdocenten en experts uit de AGZ en GGZ het onderwijs. Je krijgt van de opleiding een coach en in je werk word je begeleid door je praktijkopleider. Contactmomenten tussen jou, je coach en je praktijkopleider zijn structureel ingeroosterd.

Het kostte heel wat energie om mijn werk en studie goed te organiseren. Nu ik na een jaar terugkijk, vind ik dat ik enorm veel geleerd heb. Niet alleen als professional, maar ook persoonlijk.

Daarnaast biedt de opleiding ondersteuning aan de praktijkbegeleiders in de vorm van drie avondbijeenkomsten, waarbij alle opleidings- en praktijkzaken aan de orde komen.

Klein docententeam
Het vaste docententeam is klein en werkt al een aantal jaar nauw met elkaar samen. Juist de kleinschaligheid draagt bij aan het persoonlijke en prettige karakter van de opleiding.    

Opleidingsplaats

Voor de opleiding heb je een opleidingsplaats en praktijkopleider nodig. Dat betekent dat je werkgever je in staat stelt om te werken en studeren en dat in je werkomgeving een arts, medisch specialist of een nurse practitioner met voldoende ervaring jou begeleidt. Dit moet vastgelegd worden in een leer-werkovereenkomst, getekend door jou, je werkgever en je praktijkbegeleider.

Kwaliteit

De masteropleiding Advanced Nursing Practice is een erkende opleiding tot Verpleegkundig Specialist, die wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De opleiding is op alle onderdelen positief beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

In een werkveldoverleg adviseren managers en kwaliteitsfunctionarissen van instellingen de opleiding over inhoudelijke ontwikkelingen. Bovendien staat de opleiding al jaren bovenaan in de ranking van de Keuzegids Masters. 

 • Onderwijs- en examenregeling

  In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je alle informatie over de inhoud van de opleiding, de begeleiding die je krijgt en de manier waarop de toetsing binnen de opleiding wordt geregeld. Bekijk de actuele OER.

 • Collegegeld

  Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. Via onze website kan je de hoogte van het collegegeld berekenen.


  Extra kosten
  Naast het wettelijke collegegeld zijn er extra kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken, reprokosten en het bezoek van congressen. 

  Subsidie
  De overheid komt je werkgever tegemoet met een subsidie van € 22.500,00 per jaar voor de tijdelijke vervanging van jou voor de uren die jij nodig hebt voor je studie (twee dagen per week). Voor de praktijkbegeleider is een bedrag van € 2.800,00 beschikbaar om tijd te investeren in de begeleiding.

  Aanvullende subsidieregeling
  Om huisartsen en organisaties een extra impuls te geven om op te leiden, is er een extra stimuleringssubsidieregeling. Zij dienen daarvoor een aanvraag in te dienen. De subsidieregeling voor het jaar 2019 is op dit moment gesloten. Meer informatie vind je op de website van de KOH.

studieopbouw

Studieopbouw

 • Jaar 1

  Blok 1-3: Klinisch Handelen 
  Bij Klinisch Handelen staan anamnese, diagnose/prognose, het instellen van de behandeling, verwijzing, evaluatie en follow up centraal. Hierbij is communicatie met de patiënt en zijn naasten van essentieel belang. Daarnaast wordt aandacht besteed aan klinisch redeneren om gemotiveerd en op basis van evidence based practice besluiten te nemen. 

  In de AGZ-opleiding komen de volgende functies en aspecten van het menselijk functioneren aan bod:

  • Stoornissen van het hart en bloedvaten en longen.
  • Stoornissen van het spijsverterings- en hormoonstelsel, metabool stelsel.
  • Stoornissen van het bewegingsapparaat.

  In de GGZ-opleiding staan het psychosociaal en het psychiatrisch onderzoek centraal. De volgende mentale functies en aspecten van het menselijk functioneren van cliënten komen aan bod:

  • Angst-, stemming- en persoonlijkheidsstoornissen.
  • Cognitieve stoornissen, psychose en verslavingsstoornissen.
  • Somatoforme stoornissen, eetstoornissen, comorbiditeit en overige stoornissen zoals dissociatieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychose in relatie tot delictgedrag.

  Blok 4: Farmacologie 
  In dit blok staat de behandeling van cliënten, met en zonder medicamenten, centraal. Het loopt parallel aan de blokken Klinisch Handelen zodat je het voorschrijven en evalueren van de behandeling kunt toepassen bij patiënten met verschillende gezondheidsproblemen. Als basis voor een behandeling gelden de uitgangspunten van evidence based medicine. Dat wil zeggen dat de keuze voor de behandeling bepaald wordt door het wetenschappelijke bewijs van de effectiviteit ervan. De tweede pijler van een goede behandeling wordt bepaald door de situatie van de patiënt. Alleen door rekening te houden met beide invalshoeken kun je patiënten verantwoord en veilig behandelen.

  Blok 5: Communicatie 
  In dit blok leer je te communiceren met je patient. Het blok is toegespitst op het adequaat verzamelen van relevante gegevens in lastige gesprekssituaties. Daarnaast besteden we aandacht aan schriftelijke communicatie met andere disciplines. Het blok bevat thema's als:

  • Vraag- en aanbodgestuurde vraagverheldering.
  • Communicatie in relatie tot therapieontrouw.
  • Mondelinge communicatie bij depressiviteit en seksualiteit.
  • Schriftelijke communicatie in overdrachtsituaties.

  Blok 6: Professionaliteit 
  In dit blok wordt stilgestaan bij 'professionaliteit'. Er komen diverse belangrijke opvattingen over professionaliteit aan de orde. De nadruk ligt op meningsvorming, argumentatie en positiebepaling ten aanzien van de rol van professional. Daarnaast verdiep je je in beroepsethiek en methoden voor moreel beraad. Dit blok bevat thema's als taakherschikking, de positie van de nurse practitioner en juridische implicaties.

  Blok 7: Kennis en Wetenschap 1
  De module behandelt de rol van nurse practitioner bij het uitdragen en toepassen van (wetenschappelijke) kennis gebaseerd op onderzoeksresultaten. Van jou wordt verwacht dat je een actieve rol speelt in de beoordeling en verspreiding van (wetenschappelijke) onderzoeksresultaten. Vaardigheden in het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek in relatie tot het diagnostisch en therapeutisch proces staan centraal. 

  Blok 8: Zorgspecialisatie 
  Een belangrijk deel van de duale opleiding vindt binnen je eigen werkomgeving plaats. In dit blok is aandacht voor de ontwikkeling van je leerbekwaamheid. In een e-portfolio beschrijf je je verworven competenties, leerdoelen en de kritische bewijzen die aantonen dat je de competenties beheerst. Binnen de opeiding word je hierbij begeleid door een docent in de rol van coach, in je werkomgeving word je begeleid door je praktijkbegeleider. 

  Blok 9: Projectvoorstel 
  Je stelt samen met je praktijkbegeleider een projectvoorstel op voor de masterscriptie. In dit projectvoorstel gebruik je de onderzoeksvaardigheden uit het blok Kennis en Wetenschap.

 • Jaar 2

  Dit jaar bestaat uit vier blokken en het schrijven van je masterscriptie.

  Blok 1: Klinisch Handelen 
  In dit blok komen onderwerpen als screening, behandeling, verwijzing en richtlijnimplementatie aan bod en leer je een behandeling - ook medicamenteus - vast te stellen of een verwijzingstraject in gang te zetten. Je leert (fysisch) diagnostische vaardigheden aan die nodig zijn bij screening en (psychiatrisch) onderzoek bij patiënten.

  In de AGZ-opleiding komen stoornissen en beperkingen gerelateerd aan mentale functies en reproductieve functies aan bod.

  De GGZ-opleiding besteedt aandacht aan stoornissen van hart en bloedvaten, longen en neurologische stoornissen, als comorbiditeit bij stoornissen van mentale functies. Er wordt ook aandacht besteed aan de implementatie van richtlijnen. 

  Blok 2: Klinisch Handelen verdiepingsmodule 
  Je verdiept je verder in je eigen zorgspecialisme en beschrijft dit. 

  Blok 3: Manager 
  Je leert een zorgvernieuwing te beschrijven die zich richt op kwaliteitsverbetering en taakherschikking in de gezondheidszorg. Als inspiratiebron voor het onderwerp gebruik je een bestaand DB-C of AWBZ-product. De door jou beschreven zorginnovatie plan je vervolgens met behulp van een passende strategie in een implementatietraject. 

  Blok 4: Kennis en Wetenschap 2 
  Dit blok is gericht op onderzoek naar de effectiviteit van interventies, evaluatie- en actie-onderzoek. Je verwerft vaardigheden die voorwaardelijk zijn voor evidence based practice. 

  Masterscriptie 
  De masterscriptie richt zich op een (aspect van) zorginnovatie, waarbij een praktijkprobleem centraal staat. Na de analyse van het probleem draag je oplossingen aan. In overleg met de praktijk kies je de beste oplossing, die je vervolgens toetst aan de praktijk. Je kiest het onderwerp zelf. Het moet altijd gericht zijn op een innovatie in de directe patiëntenzorg. 

  Afstudeertitel
  Na je afstuderen mag je de titel Master of Science gebruiken.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

 • Je hebt een bachelor graad in de verpleegkunde.
 • Je bent een BIG-geregistreerd verpleegkundige (art. 3).
 • Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als verpleegkundige in de directe patiëntenzorg passend bij het gekozen verpleegkundig specialisme (AGZ of GGZ variant).
 • Je hebt een door de RSV erkende praktijkopleidingsplaats voor minimaal 32 uur per week.
 • Je bent ingeschreven in het opleidingsregister VS bij aanvang van de opleiding.

Je kunt ook worden toegelaten: 

 • Met een getuigschrift mbo-Verpleegkunde óf een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een bachelor getuigschrift*.

 • Met een inservice A-, B- of Z-diploma, aangevuld met een onafhankelijk assessment dat het hbo-denk- en -werkniveau aantoont.

* Kader-, Lerarenopleiding of MGZ-opleiding met de richtingen AGZ en/of GGZ. Dit betreft alleen voor AGZ- en GGZ-diploma’s die tot en met december 2007 zijn uitgereikt

Je bent helaas niet toelaatbaar met:

 • een CZO- en post hbo-opleiding op NLQF 6 
 • met alleen een mbo-opleiding verpleegkunde.

Neem contact op
Twijfel je of je in aanmerking komt voor deze masteropleiding, neem dan contact op met de hoofdopleider AGZ Anne Delahaije (anne.delahaije@zuyd.nl) of de hoofdopleider GGZ Carla Jutte (carla.jutte@zuyd.nl) of stel je vraag telefonisch:+31 (0)45 400 64 61.

Beroep

Beroep

Binnen de Nederlandse gezondheidszorg is een toenemende behoefte aan een functie op het snijvlak tussen arts en verpleegkundige: de verpleegkundig specialist. De meeste afgestudeerden werken in een ziekenhuis, een kleiner deel werkt in een gezondheidscentrum, waar ze bijvoorbeeld een eigen inloopspreekuur hebben.

De master heeft mij uitdaging in mijn werk gegeven door het pittige opleidingsprogramma te combineren met het opzetten van een nieuwe functie.

Ook in de geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuizen neemt de vraag toe naar verpleegkundig specialisten toe.

Als je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond en je hebt je geregistreerd, mag je de wettelijk erkende en beschermde titel 'Verpleegkundig Specialist' voeren. Daarnaast mogen afgestudeerden de titel Master of Science (Msc) voeren.

Master Advanced Nursing Practice
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen