Blog
Blog

Het begint met jou.

Collegevoorzitter André Postema geeft maandelijks te denken over ontwikkelingen bij Zuyd, in de regio, maatschappij en het onderwijsland. Ditmaal gaat André in op de nieuwe strategie van Zuyd: Het begint met jou.

Samen schitteren. Dat deden we bij Zuyd op 30 november in de Rodahal in Kerkrade. Meer dan 1.000 collega’s vierden al het moois wat we voor en in ons onderwijs en onderzoek ontwikkelen. Van de praktijkhavo tot Succesvol Studeren (inclusief escape room) en van een workshop LEGO® Serious Play® tot een workshop kwalitatieve onderzoekstechnieken en de grote duurzaamheidsquiz. Wat ben ik trots onderdeel van Zuyd te zijn!

Het was ook het moment om onze nieuwe meerjarenstrategie 2024-2028 te lanceren. Deze heeft als titel Het begint met jou. En zo is het precies. Hiermee doelen we in de eerste plaats op onze studenten. Want alles waarvoor we staan en wat we doen begint en eindigt bij hen. Maar het begint bij Zuyd ook met jou: collega, partner in het werkveld, overheid. We zijn er niet voor onszelf, maar voor jullie, voor jou. Als het goed is, ervaar je dat ook zo. En zo niet, laat het me dan ook weten.

Daar hoort een stevige ambitie bij. Zuyd wil de beste grote hogeschool van Nederland zijn. Waar iedereen wil studeren én werken. Waar elke student een diploma haalt. En terugkijkt op een geweldige tijd. Waar professionals zich bij voorkeur laten bij-, her- en omscholen. Waar al onze studenten en afgestudeerden van aantoonbare meerwaarde zijn voor het werkveld en de samenleving in Limburg en de Euregio.

Tegelijkertijd staan we voor flinke uitdagingen. Er zijn steeds minder jonge mensen in onze regio en dat voelen we ook bij Zuyd. Hoe zorgen we voor voldoende goed opgeleide professionals, die eraan bijdragen dat onze regio economisch krachtig en dynamisch blijft? Hoe verbeteren we de gezondheid van de Limburgers en de vitaliteit van onze provincie als geheel? En hoe vinden we innovatieve en praktische oplossingen voor een klimaatneutraal Chemelot en een duurzame leefomgeving?

Dat zijn belangrijke vragen. Met onze studenten als antwoord. We bieden hen de ruimte om te groeien én zichzelf te zijn. Worden wie je bent. Dat doen we bij Zuyd met passie voor ontwikkeling. Hecht, oprecht en vol vertrouwen zijn de kernwaarden die daarbij horen.

Om onze ambitie dichterbij te brengen en een passend antwoord te bieden op de uitdagingen waarvoor we staan, verbinden we ons in de meerjarenstrategie aan vijf beloften.

We staan voor eigentijds, relevant en studeerbaar onderwijs. Wie bij Zuyd komt studeren, studeert ook succesvol af. Daar gaan we voor. En dat doen we uiteraard met persoonsgerichte begeleiding en inzet van nieuwe technologieën. Fysieke ontmoetingen op de locaties van Zuyd staan daarbij voorop. Want leren doe je vooral met en bij elkaar. Verder is studeerbaar onderwijs enkel duurzaam wanneer we ook de doceerbaarheid borgen. Is het studieprogramma ook uitvoerbaar voor de docent? Is voldoende helder welke taken hieraan zijn verbonden en hoeveel tijd hiermee is gemoeid? We mogen ons als Zuyd gelukkig prijzen met hoge landelijke scores op  medewerkerstevredenheid en een zeer laag ziekteverzuim. Dat houden we enkel vol wanneer de werkbelasting transparant én reëel is.

We bieden een breed en passend onderwijsaanbod voor studenten en professionals. Dat vergt continue actualisering en versterking van onze bestaande opleidingen. Ons nauwe contact met het werkveld helpt daarbij, evenals de inzichten van ons praktijkgericht onderzoek. Gegeven de arbeidsmarktvraag ontwikkelen we ook nieuwe opleidingen, voor nieuwe doelgroepen en op nieuwe locaties. Zo investeren we samen met onze mbo-partners VISTA College en Gilde Opleidingen én het werkveld stevig in de uitbreiding van ons Associate degree-aanbod in Limburg. Voor de tekortsectoren gezondheidszorg, techniek, ICT en onderwijs versterken we de werving in de Euregio Maas-Rijn en daarbuiten. De opzet en invulling van onze studieprogramma’s bewerkstelligen maximaal dat (internationale) studenten ook na afstuderen voor de regio behouden blijven. En we breiden ons studieaanbod in Midden-Limburg uit, inclusief programma’s voor werkende professionals en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zuyd gaat ervoor dat de Limburgse studiekiezer voor Limburg kiest en voor Limburg behouden blijft. Uitzonderingen zullen er zijn, maar aan Zuyd zal het niet liggen. En dat doen we in nauwe samenwerking met onze collega-onderwijsinstellingen.

We versterken Zuyd als gewaardeerde kennisinstelling binnen én buiten de regio. Uiteraard zijn we in de eerste plaats en met trots een hogeschool, een opleidingsinstituut. De afgelopen twintig jaar is daar het praktijkgericht onderzoek van Zuyd bijgekomen. Dit onderzoek, aangevoerd door onze lectoren en uitgevoerd door docent-onderzoekers, studenten én werkveldpartners samen, is echt goud. Probleemoplossend, innoverend, direct toepasbaar. Daarmee onderscheidt het hbo-onderzoek zich van het academische onderzoek van de universiteiten. Net zoals de praktijkgerichte hbo-opleidingen zich onderscheiden van de meer theoretische opleidingen van de universiteiten. Door het positioneren van de lectoraten in onze academies borgen we bovendien dat het praktijkgericht onderzoek direct bijdraagt aan de kwaliteit en actualiteit van onze studieprogramma’s. Het onderzoek van Zuyd werkt daarnaast direct door in de innovatie en professionalisering van het werkveld. En last but not least dragen we zo bij aan vier belangrijke transitiethema’s waar Limburg voor staat: een gezonde samenleving, waardevolle wijken, circulair produceren en een toekomstbestendig bedrijfsleven.

We verduurzamen Zuyd. Iedereen doet mee. Het gaat immers om het behoud van onze planeet. En om een kansrijk en waardevol leven voor de kinderen van onze kinderen. We hebben ons als hogeschool daarom verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En in het bijzonder de doelstelling om in 2030 onze afgestudeerden aantoonbaar competent te laten zijn in de duurzaamheidsvraagstukken van hun werkveld. Dat is een flinke opgave, maar we moeten niet onderschatten hoever we binnen het onderwijs en onderzoek van Zuyd al zijn. Belangrijk is verder dat we deze duurzaamheidsbelofte ook voor de eigen organisatie waarmaken. Dat geldt voor onze bedrijfsvoering: huisvesting, energiebeheer, mobiliteit, afvalscheiding, inkoop van duurzame en liefst regionaal geproduceerde goederen. En dat geldt ook voor onze eigen duurzame inzetbaarheid. Voel ik mij fit, gemotiveerd, gewaardeerd? Ontwikkel ik mij om blijvend inzetbaar te zijn?

We stellen jou altijd voorop. Daarmee komen we weer terug bij de centrale boodschap van onze meerjarenstrategie: Het begint met jou. We willen en moeten het meest mensgerichte hbo van Nederland zijn. Waar iedereen zich gezien, gehoord en gesteund weet. Dat betekent niet dat je altijd gelijk krijgt. Maar wel dat het mens boven machine is, people first in plaats van computer says no. Ondanks de logica daarvan hebben we hierin nog een weg te gaan: van verticale naar horizontale sturing, van controle naar vertrouwen, van “ze” naar “we”. Daarbij blijven we inzetten op zelforganiserende teams.

In onze meerjarenstrategie zijn deze vijf beloften verder beschreven en vertaald naar afspraken. Deze kun je vinden op deze pagina.

De komende tijd zal ik in mijn blogs delen hoe we hieraan handen en voeten geven, welke voortgang we maken en waar we tegenaan lopen. En mocht je hierover ideeën of ervaringen hebben die je wilt delen, schroom dan niet contact met mij op te nemen.

André PostemaAndré Postema is sinds 1 juni 2023 voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool.