Nieuws
Nieuws

Reactie Zuyd Hogeschool op conceptwetsvoorstel Internationalisering in balans: “Grensregio’s onevenredig zwaar getroffen.”

Het ministerie van OCW heeft begin 2023 het conceptwetsvoorstel Internationalisering in balans gelanceerd. Volgens Zuyd worden vooral grensregio’s die geconfronteerd worden met demografische krimp als gevolg van vergrijzing en ontgroening en tekorten op de arbeidsmarkt, onevenredig zwaar getroffen door die maatregelen. Dit geldt niet in het minst voor de regio Zuid-Limburg.

De volledige reactie van Zuyd op het conceptwetsvoorstel is hier te lezen.

Een van de grootste zorgen van Zuyd betreft het gebrek aan duidelijkheid over de ruimte die kan worden geboden voor het eerder in een Kamerbrief en in de Memorie van Toelichting genoemde regionaal maatwerk (Het kabinet is voornemens om bij de uitvoering van deze wet specifiek rekening te houden met regionale verschillen en behoeften). Het spreekt vanzelf dat Zuyd het belang van binding van internationale talenten aan onze (Eu)regio en daarmee het vergroten van de stay rate onderschrijft. Daarbij dient overigens te worden opgemerkt dat de huisvestingsproblematiek in de regio Zuid-Limburg minder urgent is dan elders in het land.

In het conceptwetsvoorstel wordt naar de mening van Zuyd geen recht gedaan aan het vermogen van onderwijsinstellingen om een eigen regie te voeren op de instroom van internationale studenten. Ter ondersteuning van de zelfregie, zouden bestuurlijke afspraken met instellingen en de Vereniging Hogescholen een betere optie zijn dan de maatregelen die in dit conceptwetsvoorstel worden gepresenteerd.

In het algemeen constateert Zuyd dat met dit conceptwetsvoorstel te veel focus wordt gelegd op vermeende en in de beeldvorming uitvergrote negatieve effecten van internationalisering. Dit geldt met name voor hogescholen, waar immers geen sprake is van een onbeheersbare instroom van internationale studenten.

Naast de specifieke bezwaren van Zuyd, onderschrijft Zuyd de kritische reacties van de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland op het voorliggend conceptwetsvoorstel. Bovendien herkent Zuyd de zorgen die de Universiteit Maastricht in haar reactie uitspreekt over de impact van beperkende maatregelen die gericht zijn op beheersing van de instroom van internationale studenten.

In de laatste editie van zijn maandelijkse blog is André Postema al op een ludieke én serieuze manier ingegaan op het onderwerp internationalisering: “Sorry, I don’t speak Dutch”.