Nieuws

Studenten aan zet bij inzet NPO-gelden

Zuyd Hogeschool krijgt € 6,9 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Deze gelden worden ingezet om de studieachterstand door de coronamaatregelen weg te werken en het sociale leven van studenten een oppepper te geven. Zuyd geeft de studenten veel ruimte om mee te bepalen hoe de NPO-gelden worden besteed.

Impact niet onderschatten

Veel covidmaatregelen hebben de studenten zowel in hun studie als hun sociaal leven geraakt. Eerstejaars studenten moesten vorig jaar online met hun hbo-studie beginnen, zonder dat ze fysiek klasgenoten en docenten konden ontmoeten.  Veel studenten konden amper nog op buitenlandse stage, vaak een wezenlijk onderdeel van hun opleiding. Studenten van de kunstopleidingen zagen zelfs hun arbeidsperspectief ingrijpend veranderen doordat de cultuursector op slot ging. En de internationale reisbeperkingen sneden buitenlandse studenten de pas af om terug te keren naar huis. “De ene student heeft meer last van de maatregelen gehad dan de ander. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat we de impact van de covidmaatregelen op onze studenten niet moeten onderschatten”, zegt Olaf van Nugteren, vicevoorzitter van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool. Hij is als collegelid verantwoordelijk voor de covidmaatregelen binnen Zuyd.

Extra ondersteuning

De maatregelen hebben bij een aantal studenten tot studievertraging geleid. En bijna allemaal hebben ze hun sociale contacten een jaar lang op een laag pitje moeten zetten of op een andere manier moeten invullen. Dit mist zijn uitwerking niet op hoe ze zich voelen. De overheid geeft het onderwijs daarom komende jaren extra geld om dit aan te pakken, geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Zuyd krijgt hieruit tot eind 2023 € 6,9 miljoen euro extra. “We gaan ons uiterste beste doen om daarmee alle studenten te helpen”, valt Jordi Aelmans, directeur Financiën en directeur Studentzaken bij. “Het mooiste zou zijn als de studenten aan het einde van dit programma zeggen ‘ik heb er echt profijt van gehad’.” Dat hebben de studenten voor een groot deel zelf in de hand. Zuyd geeft hen namelijk zoveel mogelijk de regie over de besteding van de extra gelden.

Belangrijke thema’s

In het overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad over de besteding van de NPO-gelden, zijn de eerste studenten betrokken. Olaf van Nugteren: “We hebben met name de studenten in de CMR uitgedaagd hun wensen kenbaar te maken. Een aantal ideeën die we nu gaan realiseren, is door de studenten aangereikt.” In overleg met de CMR is besloten dat de hogeschool vooral inzet op de thema’s sociale binding met de opleiding, welzijn, het wegwerken van leerachterstanden en op het vinden van goede stageplaatsen. “We kiezen bewust voor dit deel van het programma omdat we daarmee recht kunnen zetten wat de studenten bij Zuyd hebben gemist door de coronamaatregelen”, licht Jordi Aelmans de aanpak toe. De gelden, die zijn geoormerkt voor deze inhaalslag, worden grotendeels toegekend aan de opleidingen. Want daar is het beste zicht op de behoeften van de studenten.

Wat zijn NPO gelden?

De regering heeft in totaliteit € 8,5 miljard beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Eén onderdeel is de halvering van het collegegeld, wat elke student al heeft gemerkt. Daarnaast krijgen onderwijsinstellingen extra geld om te investeren in acties waarmee studenten hun studievertragingen als gevolg van coronamaatregelen kunnen goed maken. Ook mogen scholen het geld besteden aan activiteiten om studenten die het op sociaal vlak moeilijk hebben, te ondersteunen. Zuyd Hogeschool krijgt tot en met het studiejaar 2023/24 € 6,9 miljoen extra. Het geld wordt de komende studiejaren als volgt besteed:

  • studentpsychologen € 500.000
  • extra docenturen voor wegwerken achterstanden € 1,6 miljoen
  • werven van stageplekken € 863.000
  • sociale activiteiten voor studenten € 2,1 miljoen
  • omschrijven praktijkopdrachten naar theoretische opdrachten € 500.000
  • inrichten gebouwen voor meer thuis gevoel € 1 miljoen

Zuyd maakt €345.000 over naar De Nieuwe Pabo voor ondersteuning aan die studenten.

Steun voor sociale activiteiten

Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld dat Zuyd de komende jaren sociale activiteiten voor studenten zal ondersteunen. Voor alle opleidingen is er een budget gereserveerd voor het organiseren van sociale activiteiten. Studenten kunnen hun plannen insturen naar npo@zuyd.nl; de opleidingsmanager kan de studenten informeren over de voorwaarden en het beschikbare budget. Studenten en opleidingsmanagers beslissen samen over de inzet hiervan. Daarnaast breidt Zuyd het Get-Started programma uit naar alle studenten en het hele studiejaar. Jordi Aelmans: “Studenten die een activiteit willen organiseren voor maximaal 30 studenten kunnen dit via het Get-Started platform bekend maken. Deelnamekosten worden voor 75 procent vergoed.” De Get-Started activiteiten zijn bedoeld om de studentenstad of andere studenten met dezelfde interesses te leren kennen. Ook workshops behoren tot de mogelijkheden. Een groot studentenfeest voor Zuyd is ook in de plannen opgenomen. Jordi Aelmans geeft direct toe dat bij het bedenken van de plannen afgelopen zomer geen rekening is gehouden met de huidige nieuwe coronamaatregelen. “Dat is een tegenvaller.” Maar een groot feest om een punt achter alle ellende te zetten, blijft een perspectief.

Tip: als je een idee hebt voor een activiteit in het Get Started programma, mail dit dan naar getstarted@zuyd.nl 

Welzijn bevorderen

Op het vlak van welzijn vergroot Zuyd tot en met het studiejaar 2023/24 de capaciteit voor de studentpsychologen. Ook wordt het studenten gemakkelijker gemaakt om in gesprek te komen met de psychologen. “De druk op extra ondersteuning is groot”, zegt Olaf van Nugteren, die van studenten heeft gehoord dat de behoefte aan geestelijke ondersteuning soms groot is.” Mede hierom wordt ook het aanbod groepstrainingen vergroot. Bij de Hotelschool Maastricht heeft een groep studenten de training Creating Happiness ontwikkeld, om een voorbeeld te geven.

Studievertraging aanpakken

De vele coronamaatregelen kunnen, als er geen alternatief is, soms tot studievertraging leiden. Er wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen. Olaf van Nugteren geeft als voorbeeld het vinden van goede stage- en afstudeerplaatsen. “Nu de meeste sectoren opkrabbelen, gaat dat weer beter, maar in de horeca en de culturele sector blijft het ingewikkeld.” Dat geldt ook voor de zorg, waar door grote werkdruk af en toe onvoldoende capaciteit is om de studenten goed te begeleiden. Jordi Aelmans merkt op dat de coronapandemie de mismatch tussen wat bedrijven willen en wat studenten zoeken, heeft uitvergroot. Daarom zet Zuyd komende jaren extra middelen in om het aantal passende stage- en afstudeerplaatsen te vergroten en om de mismatch terug te dringen. Het kennis- en Informatiecentrum (KIC) van Zuyd werkt hier al aan. Betere communicatie richting het werkveld over wat studenten zoeken en actiever in de netwerken zoeken naar geschikte plaatsen, moeten het probleem structureel oplossen. “In onze netwerken zit veel verborgen capaciteit”, zegt Jordi. “Met name in de mkb-bedrijven.” Ook kunnen opleidingen investeren in nog betere soft skills van studenten, zodat ze goed voorbereid de arbeidsmarkt opkomen. Om het tekort aan praktijkopdrachten, dat direct tot studievertraging kan leiden, aan te pakken krijgen de opleidingen extra geld om zo’n opdracht te vervangen door een meer theoretische opdracht.

"Ga het gesprek aan met je studentendecaan of studentbegeleider als je ondersteuning nodig hebt."

Opleidingen en studenten

In overleg met de CMR en de studenten is besloten de opleidingen zoveel mogelijk zelf te laten bepalen hoe ze NPO-gelden besteden. Er zijn middelen om extra docenten aan te trekken of andere ondersteuning te organiseren als studenten hierom vragen. Jordi Aelmans benadrukt dat het de studenten zelf zijn die hiervoor het signaal moeten geven. “Ga het gesprek aan met je studentendecaan of studentbegeleider.”

Een plek voor sociale ontmoetingen

Zuyd besteedt verder € 1 miljoen aan het aanpassen van de verschillende gebouwen. Jordi Aelmans: “De huidige gebouwen zijn ingericht op samen studeren en minder op elkaar sociaal ontmoeten. We willen de sociale binding vergroten met aanpassingen in de gebouwen.” Ook hier krijgen de studenten een nadrukkelijke rol. Samen met de locatiemanagers zullen er plannen worden gemaakt; studenten van de Academie van Bouwkunst gaan de plannen als stageopdracht uitwerken. Zo moeten de gebouwen fysiek beter aansluiten bij de ontmoetingsplek die Zuyd studenten wil bieden. “Covid19 heeft ons gedwongen om versneld innovatief te zijn. We hebben een enorme slag gemaakt qua blended learning. Niet alles op locatie doen, is altijd efficiënt. Maar Zuyd blijft een community waar ontmoetingen centraal staan”, zegt Olaf van Nugteren hierover.

Wil je op studiegebied ergens extra ondersteuning bij? Of wil je een sociale activiteit voor andere studenten organiseren? Of voel je je door de vele coronamaatregelen down, bespreek het binnen je opleiding. Je eerste aanspreekpunt is de studentbegeleider en eventueel de studentendecaan.

Je kunt ook je vragen kwijt bij npo@zuyd.nl. Zuyd biedt volop mogelijkheden om je te helpen.