Onderzoek
Onderzoek

Klachtencommissie Onderzoek

Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Zuyd Hogeschool onderschrijft deze gedragscode. In deze gedragscode is vastgelegd dat onderzoek op een eerlijke, transparante, zorgvuldige, onafhankelijke en verantwoordelijke wijze moet plaatsvinden. Ieder die vermoedt dat daaraan voor onderzoek waar Zuyd bij betrokken is, niet wordt voldaan, kan daarover een klacht indienen.

Daarvoor is de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO) (pdf). Deze voorziet in een Klachtencommissie en een Vertrouwenspersoon WIO. Voor het indienen van een klacht kan contact worden opgenomen met de Vertrouwenspersoon WIO. Bekijk de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (pdf). 

De Klachtencommissie WIO heeft als voornaamste taak om klachten over (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit te onderzoeken en om naar aanleiding van dit onderzoek advies uit te brengen aan het College van Bestuur. De commissie is een onafhankelijke commissie van Zuyd Hogeschool. Verder kan de Klachtencommissie WIO het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid van de hogeschool op het gebied van wetenschappelijke integriteit.

Samenstelling Klachtencommissie WIO

  • Prof. dr. mr. Anka Ernes, hoogleraar Dogmatiek Privaatrecht aan de Open Universiteit (voorzitter) 
  • Prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie Open Universiteit (lid)
  • Prof. dr. Sandra Beurskens, adviseur en procesbegeleider bij praktijkgerichte monitor- en verandervraagstukken op het gebied van waardegedreven zorg en welzijn, voormalig lector Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken aan Zuyd Hogeschool (lid)
  • Dr. Nol Reverda, voormalig lector Sociale Integratie aan Zuyd Hogeschool (lid)

Je kunt contact opnemen met de Klachtencommissie via Vertrouwenspersoon WIO.