Project
Wijkgerichte Zorg

VIMP TIP toolbox

Het VIMP TIP toolbox project is een project in samenwerking met de Universiteit Maastricht (ook penvoerder). In dit verspreidingsproject staat de verspreiding van de TIP-toolbox (Kuk et al., 2017) centraal. Deze toolbox werd ontwikkeld om evidence based practice in de dagelijkse verzorgende en verpleegkundige beroepspraktijk te bevorderen met als toepassingsgebied het stimuleren van zelfredzaamheid van verpleeghuisbewoners.

De toolbox helpt verpleegkundigen stapsgewijs bij het ontwikkelen van een implementatieplan door verschillende strategieën aan te reiken passend bij de meest voorkomende beïnvloedende factoren. De TIP-toolbox is voortgekomen uit het ZonMw project ‘Nurses on the move’ en is primair bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&V) in verpleeghuizen. Het streven van dit VIMP project is om de TIP-toolbox een impuls te geven tot verdere verspreiding ervan.

Dit project wordt in 3 fasen ingezet op de volgende doelen en acties:

  1. Handleiding en materialen behorende bij de TIP-Toolbox vereenvoudigen en aanpassen.
  2. Evalueren gebruikservaring V&V (verschillende werkvelden en van verschillende niveaus) van vernieuwde handleiding.
  3. TIP-toolbox beschikbaar stellen en promoten voor mbo en hbo opleidingen en voor verpleegkundigen en verzorgende werkzaam in de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, het ziekenhuis en het verpleeghuis.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn een aantal activiteiten nodig. Deze omvatten onder andere het ‘vertalen’ van de handleiding voor een bredere groep V&V (voor meerdere werkvelden waaronder de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, het ziekenhuis en het verpleeghuis en voor meerdere niveaus). Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de leesbaarheid, helderheid en bruikbaarheid van de toolbox voor meerdere opleidingsniveaus en aan concrete herkenbare voorbeelden voor de verschillende werkvelden die de handleiding levendig en interactiever maken. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van korte kennisclips, quiz, filmpjes en illustraties. De handleiding zoals nu beschikbaar zal tevens worden herschreven waarbij wordt geëxploreerd of er ook kan worden ingezet op een generiek deel dat niet enkel gericht is op bewegen als toepassingsgebied. Aan de handleiding voor de praktijk zullen diverse leer / instructietaken en –opdrachten worden gekoppeld, die gebruikt kunnen worden in bestaande onderwijsprogramma’s voor V&V.

Het project wordt vervolgd met een praktijktest in een kleinschalige opzet, waarna de ervaringen in kaart worden gebracht en aanpassingen worden doorgevoerd op basis van deze ervaringen. Na de aanpassingen volgt een plan voor verspreiding en borging.

Het meetbare implementatie-doel van dit VIMP-project is dat binnen een periode van 15 maanden een breed toegankelijke en toepasbare TIP-Toolbox wordt opgeleverd die in co-creatie is aangepast en getest voor en door minimaal 10 verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in de thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuis en ziekenhuis. Tevens is aan het einde van de 15 maanden een verspreidingsplan opgesteld.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met gerrie.bours@zuyd.nl