Project
Wijkgerichte Zorg

Positieve Gezondheid

In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten gaat het niet (alleen) om ziekte en beperking, maar ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving. Positieve gezondheid (PG) is een bekend voorbeeld van een dergelijk brede kijk. Dit brede en dynamische gezondheidsconcept contrasteert met de oorspronkelijke, statische definitie van gezondheid als een toestand van compleet welbevinden. PG heeft namelijk aandacht voor het aanpassingsvermogen van een individu, en daarmee voor diens mogelijkheden. Ook geeft het concept de regie terug aan de persoon zelf: positieve gezondheid richt zich op wat mensen nodig hebben om te kunnen doen wat ze zelf belangrijk vinden.

Het lectoraat ondersteunt het gedachtengoed en draagt actief bij aan initiatieven op dit gebied:

  • Kernpartner Beweging Limburg Positief Gezond: 
    Limburgse organisaties op het gebied van zorg, sociaal domein, onderwijs en wonen werken samen om kennis en kunde rondom Positieve Gezondheid te delen. Doel is een beweging op gang te brengen waarbij professionals en organisaties van elkaar kunnen leren en samen bruikbare manieren ontwikkelen om Positieve Gezondheid bevorderen (lees meer op de website Limburg Positief Gezond). De Provincie Limburg stuwt deze ontwikkeling middels de Sociale Agenda Limburg 2025. Met Positieve Gezondheid als onderlegger wil dit provinciale beleidsprogramma gezondheids- en participatieachterstanden in de regio aanpakken. 
  • Consortiumpartner landelijk onderzoeksconsortium Positieve Gezondheid: 
    De consortiumpartners doen onafhankelijk onderzoek naar brede gezondheidsconcepten en verbinden zich in dit consortium met als doel het versterken van kennis van en expertise over Positieve Gezondheid. Door in een netwerk samen te werken slaan wij de handen ineen, worden onderzoeksthema’s doelmatig opgepakt, gaan we overlap en fragmentatie tegen en houden we als consortiumpartners elkaar scherp. Lees meer over dit consortium

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Esther Bloemen-Van Gurp, esther.vangurp@zuyd.nl