Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Zorgrelatie en eigen regie versterken voor thuiswonende ouderen

Zeer kwetsbare thuiswonende ouderen ervaren beperkingen op meerdere levensgebieden en hebben vaak te maken met diverse professionals. Goede langdurige zorg staat of valt met de mate waarin ouderen en hun mantelzorgers zelf regie kunnen voeren. Dit vereist een goede zorgrelatie. Deze is echter vaak niet optimaal en dient te veranderen van ‘professionals weten hoe het moet’ naar ‘gelijkheid en partnerschap’. In Zorgnetwerk Elsloo, een dorpsnetwerk in Zuid-Limburg, willen zorg- en ondersteunings-professionals een gezamenlijke beweging maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en ‘zorgen met’, uitgaande van de behoeften en (on)moge lijk heden van ouderen en mantel-zorgers. Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorgrelatie tussen zeer kwetsbare thuiswonende ouderen, mantelzorgers en professionals, om daarmee de eigen regie te versterken.

Bij het lectoraat Wijkgerichte Zorg en Autonomie en Participatie wordt gewerkt aan de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten in wijken, ter ondersteuning van zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Zelfredzaamheid / functioneren van mensen met langdurende zorgproblemen en -risico’s op zowel het niveau van de individuele cliëntrelatie als het niveau van de wijk.’ Het toerusten van de zorgprofessional vormt daarbij het vertrekpunt. Om het doel te bereiken, wordt gewerkt volgens de ‘community-based participatory action research’ benadering. Hierin worden verbeteracties geïmplementeerd en is de participatie van de doelgroepen verankerd. Er wordt een leergemeenschap gevormd met de focus op het gezamenlijk leren verbeteren van de zorgrelatie. Ook wordt een uitgebreide evaluatie uitgevoerd om inzichten te verkrijgen of de beoogde implementatiedoelen bereikt worden. Het project wordt uitgevoerd in het Zorgnetwerk Elsloo.