Project
Lectoraat Autonomie en Participatie

Interprofessionele Bachelorscripties in de academies voor Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie

Het IP-BS project wordt uitgevoerd volgens ontwerpgericht onderzoek waarin meerdere iteratiecycli doorlopen worden om de IP-BS te implementeren en ontwerprichtlijnen te ontwikkelen.

Fase 1: Diagnose
Het doel van deze fase is het onderwijsprobleem en de oorzaak ervan te verkennen.

Fase 2: Ontwerp
Het doel van deze fase is het ontwerpen van het IP-BS onderwijs- en toetsprogramma. Daarbij worden eerste ontwerp-ideeën besproken met belanghebbenden. Dit resulteert in prototype 1 van het IP-BS onderwijs- en toetsprogramma.

Fase 3: Implementatie
Het doel van deze fase is het toetsen en verbeteren van de innovatie en de implementatie hiervan. Hierbij gaat het om een iteratief proces. Er worden twee iteratiecycli doorlopen. Eerst wordt prototype 1 uitgevoerd, dan geëvalueerd, vervolgens verbeterd, daarna wordt prototype 2 ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Aandacht wordt besteed aan inhoudelijke, organisatorische en praktische zaken.

Fase 4: Evaluatie
Het doel is inzicht verkrijgen in de verbeteringen van de IP-BS, de kwaliteit van het ontwerp, de effecten en producten.

In het ontwerpteam, stakeholders en de klankbordgroep wordt de nodige expertise gebundeld op gebied van interprofessioneel opleiden, afstudeercoördinatie en begeleiding, onderwijsinnovatie, ontwerpgericht onderzoek, ontwerprichtlijnen, design, examinering en toetsing. Ook studenten en patiëntenvertegenwoordigers maken deel uit van het project.

Dit project leidt voor studenten tot meer kennis en vaardigheden op het gebied van samenwerking met, en een positiever beeld van andere professionals, hetgeen de patiëntenzorg ten goede komt. Voor docenten van de verschillende academies leidt het tot een kwaliteitswinst ten aanzien van het begeleiden en beoordelen van bachelorscripties.
 

Meer informatie