Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen

Boekhoudschandalen, directieleden die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzitten, burgers en klanten die het zat zijn om op dezelfde vraag vier verschillende antwoorden te krijgen, het verstrekken van onjuiste subsidies en de constante roep om transparantie. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van organisaties die de grip verloren zijn. Hoe komt dat nu?

Organisaties zijn in constante tweestrijd. Aan de ene kant willen ze meer flexibiliteit en minder regels, maar aan de andere kant willen ze de bedrijfsrisco’s beperken. Het is belangrijk om hierbij de juiste balans te vinden en een wendbare organisatie te creëren. ‘Bedrijfsregel Management’ is het geheel van methoden, technieken en gereedschappen die kunnen bijdragen aan het realiseren van zo’n wendbare organisatie. Organisaties zijn niet vrij in de manier waarop ze producten en diensten leveren, maar zijn gebonden aan de eisen die gesteld worden in de wetgeving, regelgeving en het (intern) beleid. Het vertalen van wet- en regeling naar de inrichting van bedrijfsprocessen, bedrijfsbeslissingen en gegevens in organisaties dient op een consistente, precieze, verifieerbare en valideerbare manier te gebeuren. Het lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen focust zich op onderzoek naar het inrichten van deze bedrijfsprocessen, bedrijfsbeslissingen, gegevens en bedrijfsregels.

Door onderzoeksprogramma’s vorm te geven en uit te bouwen wil het lectoraat meerwaarde creëren voor de studenten, docenten en onderzoekers van Zuyd, alsmede voor de beroepspraktijk en de wetenschappelijke wereld. Samengevat is het doel van het lectoraat voor de komende jaren: samenwerken met studenten, docenten en het bedrijfsleven aan het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot kennisintensieve bedrijfsprocessen.

Lectorale rede

Op 20 mei 2016 werd dr. Martijn Zoet geïnstalleerd als lector. Zijn inaugurele rede 'Het nieuwe normaal voor de financiële professional' kunt u hier nalezen.

Lees de rede (pdf)
 • Doelstellingen

  “Het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe inzichten en oplossingen voor praktische vraagstukken met betrekking tot kennisintensieve bedrijfsprocessen teneinde de kennisontwikkeling en professionaliteit in met name de dienstverlenende sector te bevorderen”.

  Het Lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen kent drie onderzoekslijnen.

  Business Process Management 
  Verschillende boekhoudschandalen, directieleden die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzitten, burgers en klanten die het zat zijn om op één vraag vier verschillende antwoorden te krijgen, het verstrekken van onjuiste subsidies en de constante roep om transparantie zijn slechts enkele voorbeelden van de gevolgen van organisaties die de grip verloren zijn. Hoe komt dat nu? Organisaties zijn in constante tweestrijd. Aan de ene kant willen ze meer flexibiliteit, effectiever worden, efficiënter zijn. Aan de andere kant willen organisaties de bedrijfsrisco’s beperken en dienen ze compliant te zijn aan de wet- en regelgeving. Belangrijk is hierbij om de juiste balans te vinden en daardoor een wendbare organisatie te creëren. 

  Om een wendbare organisatie te creëren dienen organisaties zich bewust te zijn van hun processen en de (externe en interne) factoren die daarop van toepassing zijn. Pas als een organisatie bewust is van haar processen, dan is het mogelijk om hier grip op te krijgen. Bij kennisintensieve processen is het daarbij van groot belang dat het zogenaamde 360 graden perspectief in beschouwing genomen wordt. Dus niet alleen de processen maar ook de gegevens en bijbehorende beslissingen (zie Figuur 2). 

  Organisaties in de zakelijke dienstverlening zullen hun processen meer moeten optimaliseren en innoveren. Dit geldt voornamelijk voor de kennisintensieve bedrijfsprocessen. Hoe kun je (keten) processen en bedrijfsregels zo optimaal mogelijk inrichten en borgen? Dit onderwerp is verankerd in de onderzoekslijn Business Process Management. 

  Business Rules Management 
  Organisaties zijn niet vrij in de manier waarop zij producten en diensten leveren, maar zij zijn gebonden aan de eisen die gesteld worden in de wetgeving, regelgeving en het (intern) beleid. Daarin worden de basisvoorwaarden beschreven met betrekking tot de dienstverlening. Deze basisvoorwaarden beschrijven de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen evenals de voorwaarden op grond waarvan beslissingen over die rechten en plichten genomen dienen te worden. Deze basisvoorwaarden dienen in acht genomen te worden door een organisatie bij het inrichten van haar bedrijfsprocessen, beslissingen en bijbehorende gegevensstructuur, om de producten en diensten te leveren (Zie figuur 2). 
  Een middel om grip te krijgen op (veranderingen in) het voortbrengingsproces van wet- en regelgeving naar de producten en/of diensten van een organisatie is de toepassing van Business Rules Management (BRM). BRM kan worden ingezet om het leveren van producten en diensten op een waarheidsgetrouwe, efficiënte, effectieve en herhaalbare wijze plaats te laten vinden daarbij rekening houdend met wet- en regelgeving. De potentiële baten van BRM zijn: het bevorderen van de rechtszekerheid, het transparant maken van de organisatie, het sneller kunnen implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving, het sneller feedback kunnen leveren op voorgenomen wijzigingen in wet- en regelgeving en het kunnen hergebruiken van kennis in de organisatie en buiten de organisatie. 
   

  Figuur: de relatie tussen processen, gegevens, beslissingen en bedrijfsregels

  In de onderzoekslijn Business Rules Management wordt behandelt hoe regels, die beschreven staan in wet- en regelgeving en het (intern) beleid, op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier ontworpen, gespecificeerd en geïmplementeerd kunnen worden.

  ICT-gedreven innovatie in de financieel-zakelijke dienstverlening 
  In 2014 en de eerste helft van 2015 is er meer dan 17 miljard dollar geïnvesteerd in FinTech startups. Een aantal voorbeelden van dit type startups, die bestaande financiële dienstverlening verbeteren of nieuwe financiële diensten aanbieden door middel van informatietechnologie zijn: SoFI, Avant, Dianrong, Lunchpoint, Revel Systems, Grouplend, MarketInvoice, GuiaBolso, Guideline Technologies, VoicePay, Tio Networks, Argon Credit, WEPAY, BitFlyer en SABR zijn. De informatietechnologie waar deze startups onder ander gebruik van maken zijn: Bitcoin, Blockchain, Computing Everywhere, The Internet of Things, Context Rich Systems, Predictive Analytics en de Cloud. Niet elke startup of technologische innovatie zal blijven bestaan maar een aantal zullen het ‘nieuwe normaal’ worden. En de technologische revolutie stopt niet bij deze ontwikkelingen maar zal doorzetten. Moet je als financiële professional of financiële dienstverlener nu in elke technologische ontwikkeling meegaan? 

  Figuur: maandelijkse investeringen Fintech

  Na zestig jaar ICT applicaties is het duidelijk geworden dat ‘just jumping into IT solutions’ onvoldoende oplossing brengt voor het verbeteren van de (financiële) dienstverlening. Een belangrijke reden dat de meerderheid van deze ‘verbeterings’-projecten mislukken is dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het inventariseren, analyseren, ontwerpen en inrichten van de bedrijfsprocessen, beslissingen en gegevens die de informatietechnologie dient te ondersteunen. Deze onderwerpen zijn verankerd in de eerste twee onderzoekslijnen: business rules management en business proces management. Technologische innovaties veranderen de klassieke rol van de financiële professional die de jaarrekeningen opstelt of de boeken controleert naar een proactieve en waarde toevoegende rol als bedrijfseconomisch adviseur. Het effect van technologische innovatie op het veranderende beroep van de financiële professional is het onderwerp van de derde onderzoekslijn: “ICT-gedreven innovatie in de financieel-zakelijke dienstverlening."

 • Onderzoek en projecten

  Onderstaand vindt u een overzicht van de voornaamste (onderzoeks)projecten waarmee het lectoraat zich bezighoudt.

  • Curriculum 3.0: Ontwikkeling van een nieuw curriculum van de opleidingen bedrijfseconomie en accountancy.

 • Lector

  Dr. Martijn Zoet is per 1 mei 2015 benoemd als lector van het lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen.

  Martijn Zoet (1983) is de laatste vijfenhalf jaar werkzaam geweest voor de Hogeschool Utrecht, waar hij bij het lectoraat Extended Enterprise Studies (EES) een eigen onderzoekslijn leidde op het gebied van proces- en bedrijfsregelmanagement. De laatste twee jaar heeft Martijn de rol vervuld van programmaleider van het Business Rules Management Living Lab. In dit Lab werd samen met vijf overheidsinstanties gewerkt aan oplossingen om de gestelde eisen, in de vorm van wet- en regelgeving, te kunnen vertalen naar bedrijfsregels waarmee uiteindelijk de producten, diensten en onderliggende processen worden vormgegeven. Daarnaast heeft hij deelgenomen aan het project Agile Service Development. Dit is een onderdeel van het diensteninnovatieprogramma Service Innovation & ICT van het Ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Martijn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het boek 'Agile Service Development'.

  Martijn promoveerde in 2014 aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift met het thema ‘Methode en Concepten voor Business Rules Management’. Daarnaast is hij sinds 2012 bestuurslid van het Business Rules Platform Nederland. Hij publiceert voor diverse wetenschappelijke conferenties en in tijdschriften, in met name het Business Process Management en Business Rules Management domein.

 • Leden

  Het lectoraat bestaat uit de volgende leden:

  Rob van de Coevering
  Meer informatie over Rob van de Coevering volgt nog

  Jehan Edriouch
  Meer informatie over Jehan Edriouch volgt nog


  Drs. Rob Jacobs RA RC

  Rob Jacobs is momenteel senior docent bij de opleiding Bedrijfseconomie van Zuyd Hogeschool en de opleiding ‘Business Control’ aan de Universiteit Maastricht. Tevens is hij coördinator voor het uitstroomprofiel ‘Controlling’ aan de Zuyd Hogeschool. Hij heeft circa acht jaar ervaring als openbaar accountant en circa twaalf jaar als manager in de energiesector in diverse functies op het gebied van Finance & Control.

  Rob is erg geïnteresseerd in de overgang naar de ‘nieuwe economie’ waarin duurzaamheid en technologie een belangrijke rol spelen. Binnen de kenniskring doet hij mede onderzoek naar de ‘toolkit van de toekomstig financieel professional’. Daarnaast is hij ‘linking pin’ naar de opleiding Bedrijfseconomie van de faculteit Commercieel en Financieel Management.


  Twan Schevers MSc

  Twan Schevers is in 2015 afgestudeerd als Master of Science aan de Open Universiteit met als specialisatie Controlling en Business Process Management. Het eindonderzoek dat heeft plaatsgevonden betrof de invulling van taken, activiteiten en processen binnen de organisatie Zuyd Hogeschool. Twan is naast lid van het lectoraat actief als docent bedrijfseconomie/marketing bij de opleiding Commercieel Management van de faculteit (vanaf 2009).

  Vóór de huidige functie was Twan meerdere jaren actief in diverse functies binnen de financiële dienstverlening. Tevens is Twan op dit moment politiek actief als gemeenteraadslid en lid van een auditcommissie. Het doel om deel te nemen in dit lectoraat is om het ‘optimaliseren van bedrijfsprocessen’ meer in te bedden in het onderwijs van de diverse faculteiten van Zuyd en de kennis van dit vakgebied middels onderzoek meer verdieping te kunnen geven. Van daaruit ook de koppeling makend tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor dit lectoraat om de meerwaarde voor bedrijfsleven en onze studenten beter te garanderen.

  Drs. ing. Koen Smit
  Koen Smit is in 2013 cum laude afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en heeft in 2015 zijn MSc. behaald aan de Universiteit Utrecht in Business Informatics. Koen is sinds 2013 werkzaam als docent/onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht (HU).

  Daarnaast is Koen sinds 2015 werkzaam als promovendus aan de Open Universiteit (OU) alwaar hij zijn promotieonderzoek uitvoert naar de koppeling tussen bedrijfslogica en informatiesystemen. Tevens is Koen lid van het lectoraat DSS van de Hogeschool Utrecht en extern lid van het lectoraat OKB van Zuyd Hogeschool. Zijn expertise richt zich voornamelijk op de onderwerpen Bedrijfsregelmanagement en Enterprise-architectuur.

  Barry van der Ven RA
  Barry is registeraccountant en doceert Accountancy aan de Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Bij Zuyd Hogeschool is zijn specialisatie het vakgebied Bestuurlijke Informatieverzorging / Administratieve Organisatie waarbij de inrichting van bedrijfsprocessen een prominente plaats inneemt.

  De huidige ICT-ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de opzet van bedrijfsprocessen voortdurend aan verandering onderhevig is. Het lectoraat biedt voor Barry de gelegenheid om met betrekking tot dit onderwerp onderzoek te doen en bedrijfsvraagstukken op het gebied van Business Process Management en Internal Control te voorzien van praktijkgerichte oplossingen. Barry heeft Accountancy gestudeerd aan de HEAO Sittard alsmede de Universiteit van Tilburg en is ruim twaalf jaar als openbaar accountant werkzaam geweest bij PwC. Binnen PwC was hij voornamelijk betrokken bij jaarrekeningcontroles in de financiële sector.

  Eric Mantelaers RA CISA C|CISO
  Eric Mantelaers, in het dagelijks leven openbaar accountant en hoofd Bureau Vaktechniek van RSM Accountants, is verbonden aan drie Limburgse onderwijsinstituten. Sinds 1996 is hij als docent verbonden aan de accountantsopleiding van Maastricht University. Zijn PhD traject volgt hij aan de Open Universiteit. Tevens maakt hij onderdeel uit van het Lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen van Zuyd Hogeschool. 

  Primair is hij hier verantwoordelijk voor het onderzoek op het vlak van De accountant van de toekomst en de mogelijkheden en onmogelijkheden om taken te automatiseren. Aandachtspunten zijn Blockchain, Continuous Auditing, Data Analytics zoals Proces Mining, Data Mining en vergelijkbare technieken. Dit onderwerp sluit naadloos aan op zijn PhD research onderwerp. Momenteel verricht Mantelaers onderzoek naar onderwerpen die gerelateerd zijn aan het adagium Automating the Auditor. Mantelaers combineert het beroep van openbaar accountant met het doceren op dit vlak, het schrijven van artikelen en met het verrichten van onderzoek.

 • Publicaties

  Tijdschrift / Column / Populariseerde publicatie:

  Presentaties / Lezingen:

Lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen
Ligne 1
6131 MT Sittard