Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Leeratelier Armoedevraagstukken

Betrokken docent-onderzoekers
Joost Weling
Babbe Cuppens

Deelnemers
In dit leeratelier participeert een divers gezelschap van professionals die werkzaam zijn bij gemeenten, woningbouwcorporaties en welzijnsorganisaties in diverse Limburgse regio’s, en daarbij in aanraking komen met burgers die worstelen met armoede of schuldenproblematiek.

Doel
Het leeratelier is een interprofessionele gemeenschap, geïnspireerd op het ‘Community of Practice’ model van Wenger (2002), waar mensen uit onderwijs, onderzoek en praktijk samenkomen vanuit een gezamenlijke interesse en kennisvraag. Het leeratelier armoedevraagstukken formuleerde bij de start in 2020 drie doelen:

  • Meer inzicht krijgen in, en kennis en ervaringen uitwisselen over ervaringen met armoede en passende oplossingsrichtingen.
  • Het versterken van competenties en uitbreiden van de handelingsopties van professionals die zich bezig houden met armoedeproblematiek. Door samen op te trekken wordt geleerd van elkaars ervaringen, maar ook van interventies, werkwijzen die elders al zijn uitgeprobeerd.
  • Uiteindelijk is ons doel uiteraard om daarmee bij te dragen aan een rechtvaardiger samenleving. Een idealistisch doel, maar de samenwerking in het leeratelier wordt ook gebruikt om ‘massa’ te maken en relevante thema’s en concrete vraagstukken met betrekking tot armoede op de (regionale) maatschappelijke agenda te krijgen.

Werkwijze en voortgang 
De deelnemers aan het leeratelier komen regelmatig bij elkaar om kennis en expertise te delen. In 2020 en 2021 richten zij zich daarbij onder andere op de vraag hoe om te gaan met systeemoorzaken van armoede, en op welke manier vroegsignalering vorm zou kunnen krijgen. Rondom het onderwerp systeemoorzaken werd in 2021 een kleine casestudy gedaan in een van de deelnemende gemeenten, om op basis van een reconstructie van een concrete casus te achterhalen waar het systeem hapert. Op basis van deze casestudy werden een aantal workshops voor professionals uit diverse disciplines georganiseerd, om hun handelingsrepertoire te vergroten.

Naast het uitwisselen van praktijk & ervaringskennis worden op basis van behoefte gastsprekers uitgenodigd. Zo organiseerde het leeratelier in januari 2021 een lezing door en dialoogsessie met Andries Baart over precariteit, en volgde in juni dat jaar een expertmeeting waarin we onder leiding van dr. Anke van Gorp de (on)mogelijkheden van informatie-uitwisseling in het kader van vroegsignalering bespraken.

Meer informatie

Heeft u interesse om lid te worden van dit leeratelier? Neem dan contact op met een van de betrokken docent-onderzoekers via wsd@zuyd.nl.

Of bekijk de leaflet (pdf)