Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd) is één van de veertien Werkplaatsen Sociaal Domein in Nederland, en is sinds 2014 actief. WSD Zuyd is een samenwerkingsverband waarin onderwijs, onderzoek, praktijkorganisaties en gemeenten zich buigen over transitie- en transformatievraagstukken binnen het sociale domein. Daarbij zoekt ze expliciet de samenwerking met andere werkplaatsen en kennisnetwerken in de regio.

Een belangrijk doel van de deelnemers aan de Werkplaats is in regionaal verband te leren van elkaar om zo te komen tot meerwaarde voor verschillende doelgroepen, waaronder burgers, (aankomend) sociaal professionals, beleidsmakers, en docenten. In de periode 2020-2022 willen we nog meer dan voorheen de samenhang en verbinding in de opgebouwde kennis- en leerinfrastructuur bevorderen. Dat wil zeggen dat geïnvesteerd wordt in de kennisinfrastructuur van de werkplaats en meer wordt gezocht naar synthese van lokale inzichten.

Werkwijze

WSD Zuyd is een netwerkorganisatie die is gekoppeld aan het Lectoraat Sociale Integratie dat deel uitmaakt van de Academie voor Sociaal Werk (ASW). De uitwerking en de uitvoering van het programma gebeurt samen met collega’s in het onderwijs en partners in de samenleving en het werkveld. Wij doen dit o.a. met behulp van leerateliers.

Doel van de leerateliers is om op een specifiek thema kennisinventarisaties te maken, te bundelen en delen en aan de hand daarvan voorstellen te doen voor kennisontwikkeling en professionalisering ten behoeve van het sociaal domein. In 2020 gaan vier leerateliers van start in WSD Zuyd rondom de thema’s:

Actueel

Bekijk onderstaand het nieuws en de agenda van de Werkplaats. 

 • Column-reeks “in 151 woorden…”

  Het gewone leven

  Column 8 oktober 2020
  Weggepest worden uit je eigen woonomgeving en uiteindelijk noodgedwongen verhuizen, omdat je niet voldoet aan de heersende norm. Anno nu? Ja, het gebeurt. 
  Femke en Eva hebben al een lange weg bewandeld. Zo gaat dat, bij transgenders: ze maken een transitie door. Daar staan we tegenwoordig best voor open met z’n allen, nietwaar? Ze hebben steilte getrotseerd en obstakels overwonnen, simpelweg om zichzelf te kunnen zijn. Maar zichtbaar jezelf zijn brengt risico’s met zich mee. Hangjongeren uit de buurt beginnen met schelden, dreigen, schoppen en slaan. Discriminatie en intimidatie is aan de orde van de dag. Het gewone leven wordt Femke en Eva ontnomen. Wat doe je dan? Dan vecht je terug. Je zoekt bescherming bij instanties. Net zo lang tot je weer gewoon veilig kunt wonen. Maar nog belangrijker: dan blijf je staan voor wie je bent. 

  Ieder mens is uniek. Laten we onze ogen daar niet voor sluiten.

  Debby van der Zwaag (afgestudeerd bachelor Social Work 2020)

  Samen Alleen

  Column 8 juli 2020
  Het is een zaaltje van niks: het fitnesslokaal ergens in een naoorlogse buitenwijk van Maastricht. Hier trotseer ik drie keer per week de zwaartekracht. Onder begeleiding van een fysio. Het zaaltje werd tijdelijk gesloten: want sportschool en geen vitale zorg. Na de lockdown, die maar geen lockdown mocht heten, ging het weer open. Met tijdslot en mond en neus- slot. Alle ramen op een kier. De koffiehoek in het zaaltje ziet verlaten uit. Plastic platen schermen de boel af. Een laptoppende fysio nipt aan een koffiebeker. Dit hoekje vormt al jaren een vaste ontmoetingsplek voor de oudere patiënten. Eerst 10 minuten op de loopband en daarna uren kletsen aan de lopende band. Nu verboden gebied. Henk, een tot het meubilair behorende senior,  staat beteuterd te kijken. “Versjrikkelek, veer mote prottestere. De weurs gans kraank hei vaan. Diech mis de lui, het kontak.“ 

  Participatie en pandemie gaan slecht samen. 

  Irmgard Tummers
   

 • Nieuws

  Onderzoek naar buurtwerk in coronatijd

  De coronacrisis levert extra uitdagingen op voor opbouwwerkers in de wijk. In samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd zal het lectoraat Sociale Integratie van lector Sabrina Keinemans in opdracht van ZonMW onderzoeken welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de samenlevingsopbouw en burgerinitiatieven in de wijk. Juist voor maatschappelijk kwetsbare mensen zijn burgerinitiatieven en activiteiten in de wijk erg belangrijk in het dagelijks leven. Het zijn de plekken waar ze andere mensen ontmoeten, sociale contacten opdoen en zo hun sociale netwerk kunnen uitbouwen. Dit project levert daarmee belangrijke inzichten voor het leeratelier ‘samenlevingsopbouw’ van de werkplaats en is een samenwerking met diverse werkplaatspartners.

  Lees het volledige artikel

  Symposium Learning Communities

  Van 3 tot 6 februari 2020 bezocht professor Carmel Borg de Academie Sociaal Werk en de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd. Professor Borg is onder andere expert op het gebied van learning communities, een manier van werken die typerend is voor de werkplaats. Hij bezocht onder andere gemeente Roermond, samenwerkingspartner van de werkplaats en hield op 5 februari een lezing tijdens het symposium Learning Communities. Voor het symposium waren studenten, werkveldpartners van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, maar ook de lectoraten Sociale Integratie en Wijkgerichte Zorg uitgenodigd. In de ochtend werden lezingen gegeven door prof. Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur van Zuyd Hogeschool en hoogleraar aan de Open Universiteit. Zij vertelde over het belang van learning communities in het hoger onderwijs. Daarna was het woord aan Carmel Borg, die een pleidooi hield voor gelijkwaardige betrokkenheid van alle stakeholders – ook burgers – in learning communities. In de middag konden zes verschillende workshops bezocht worden waarin onder andere onderzoeks- en praktijkervaringen met learning communities gedeeld werden uit zowel zorg als sociaal domein.

  Event Come out of your Box

  Op 28 oktober 2019 organiseerde de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd i.s.m. de Kredietbank Limburg en Instituut Publieke Waarden het ‘Come out of your box’ event voor sociale professionals en beleidsmedewerkers. 80 professionals meldden zich aan voor deze middag, die het doel had om handen en voeten te geven aan ‘Integraal werken’ aan de hand van vragen als: Hoe kijken we vanuit verschillende perspectieven naar een complexe casus? Hoe kunnen we, samen, de mens in de casus voor langere tijd helpen? Wat is nodig om buiten kaders en routines te (durven) denken? De deelnemers gingen in werktafels aan de slag met een concrete casus. Daarbij werd ervoor gezorgd dat aan iedere tafel negen verschillende disciplines (wonen, werk, inkomen, schuld, zorg, welzijn, beleid, jeugd, wmo) vertegenwoordigd waren.

 • Nieuwsbrieven

  Blijf op de hoogte

  De werkplaats Sociaal Domein houdt geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via een nieuwsbrief. Bekijk hier de  laatste nieuwsbrieven.

  Of meld u aan
 • Producten

  Integrale Afweging en Dienstverlening in drie projecten in de gemeente Roermond

  In 2019 vond vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd/Lectoraat Sociale Integratie een evaluatie plaats van drie proefprojecten in de pilot integrale Afweging in de gemeente Roermond. Deze pilot, die in 2018 en 2019 liep, is gericht op het anders organiseren, kijken, denken en handelen van organisaties in het kader van de Participatiewet, de Wmo en Jeugdwet om de toeleiding naar participatie van burgers in een kwetsbare situatie te verbeteren. In deze onderlegger worden de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek beschreven.

  Bekijk de leaflet (pdf)
 • Agenda

  Woe 14 okt. 13.00-15.00u | Inleiding narratief onderzoek

  Narratief onderzoek is in opkomst in het sociaal domein. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van ‘verhalen’ om inzicht te krijgen in vraagstukken die leven in buurten en wijken of om de impact van interventies in beeld te brengen. Expert Floor Basten verzorgt een inleiding over dit onderwerp. De bijeenkomst start met een introductie van 30-45 minuten in de achtergronden van narratief onderzoek en de concrete toepassingen ervan. Vervolgens inventariseren we vragen bij deelnemers waar we dan gezamenlijk verder over uitwisselen. Geïnteresseerde professionals kunnen de sessie online volgen. Interesse? Aanmelden kan via wsd@zuyd.nl

  Ma 26 okt. 10.00-11.30u | Expert meeting effectcalculator

  Collega Michelle Heijnen van der Tier organiseert, vanuit het leeratelier Impact, een expert meeting over de effectcalculator. Anja Rudnick en Goos Cardol, gecertificeerde effectencalculators van het Lectoraat Sociale Integratie, geven een korte pitch over hoe zij de effectencalculator hebben ingezet om interventies in het sociale domein te evalueren. Ze gaan niet alleen in op de wijze waarop ze de tool hebben gebruikt, maar bespreken ook de voor- en nadelen van de tool. Vervolgens gaan we samen verder in gesprek over de waarde van deze tool voor het in beeld brengen van de impact van het sociaal werk. Als je interesse hebt om aan te schuiven (misschien extra interessant voor ons sub groepje Impact & Effect), laat het Michelle dan weten via michelle.vandertier@zuyd.nl.

Integriteit

De docent-onderzoekers die actief zijn in de werkplaats zijn gehouden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. Alle activiteiten ten behoeve van kennisontwikkeling en –disseminatie in de werkplaats volgen de kaders en richtlijnen die daarvoor in de gedragscode zijn geschetst, en die in het Kwaliteitsbeleid Onderzoek van Zuyd Hogeschool zijn uitgewerkt. Dat betekent onder meer dat altijd via informed consent toestemming wordt gevraagd aan deelnemers in onderzoekende activiteiten, ook in activiteiten die onderdeel zijn van de werkplaats. Wilt u meer weten over ons integriteitsbeleid of een eerder ingevulde informed consent intrekken? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Werkplaats Sociaal Domein Zuyd
Sabrina Keinemans
Ligne 1
6131 MT Sittard