Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
rood 1

Doelstellingen

Autonomie betekent dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken. Participatie houdt in dat ze rollen in de samenleving kunnen vervullen die ze graag zelf willen. De kern van het lectoraat is dat professionals leren omgaan met de toenemende autonomie van patiënten of cliënten. Cliënten worden steeds meer partner en medebeslisser in de zorg en willen in toenemende mate zeggenschap over wat er met hen gebeurt, met name als het gaat over langdurende zorg.

Missie van het lectoraat

Het uitvoeren van (onderzoeks)activiteiten die ertoe bijdragen dat mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben het leven kunnen leiden dat ze graag willen leiden. De aandacht gaat hierbij met name uit naar het primaire proces tussen de (zorg)professional en de cliënt en diens omgeving enerzijds en anderzijds naar het empoweren en toerusten van (de omgeving van) de cliënt.

De doelen van het lectoraat zijn gericht op:

 1. Het uitvoeren van kwalitatief goed onderzoek en bewerkstelligen van innovaties op het domein van het Zuyd onderzoekszwaartepunt Innovatieve Zorg en Technologie in samenwerking met de beroepspraktijk en andere stakeholders.
 2. Bijdragen leveren aan wisselwerking onderwijs en onderzoek binnen de opleidingen van de faculteit Gezondheidszorg en andere faculteiten van Zuyd Hogeschool.
 3. Interne en externe profilering van de hogeschool.

Onderzoekslijnen

De missie van het lectoraat sluit aan bij de actuele (inter)nationale ontwikkelingen in de zorg. Het aantal mensen met een of meerdere chronische ziekte(n) en langdurige zorgvragen zal de komende decennia fors toenemen. In de zorg ligt de nadruk op de participatie van een individu in zijn of haar eigen omgeving waarbij cliënten steeds meer partner en medebeslisser worden. Van zorgprofessionals wordt verwacht dat ze in staat zijn om cliënten op maat te ondersteunen in het zorgproces en zelfmanagement, daarbij rekening houdend met de wensen, restcapaciteiten en mogelijkheden van de cliënt en zijn of haar omgeving. Van cliënten en burgers wordt steeds meer zelfredzaamheid en regie verwacht. Het centrale thema van het lectoraat is breed en vereist afbakening. Onze activiteiten zijn onder te verdelen in vier hoofdlijnen:

 • Cliëntparticipatie. Deze lijn richt zich op het ontwikkelen, evalueren en implementeren van methodieken van cliëntparticipatie en het verankeren van cliëntparticipatie in onderzoek, onderwijs en praktijk. Cliëntenparticipatie wordt omschreven als “betekenisvolle participatie”. Deze kan verschillend ingevuld worden en kent verschillende methodieken. Belangrijk is dat het niveau van participatie en de methodieken van participatie in de specifieke context geplaatst dienen te worden. Binnen deze lijn wordt specifiek aandacht besteed aan participatie van communicatiekwetsbare cliënten.
 • Meten in de zorg. Deze lijn richt zich op het doelgerichter, slimmer, sneller en daarmee beter toepasbaar maken van meten in de dagelijkse zorgpraktijk. Activiteiten richten zich op het ontwikkelen en evalueren van methodieken en meetinstrumenten om de wensen en doelen van cliënten te verhelderen en monitoren en op implementatie strategieën om meetinstrumenten op een efficiënte en hanteerbare wijze in de dagelijkse praktijk te gebruiken.
 • Wijkgerichte zorg en interprofessioneel samenwerken. Deze lijn richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe concepten van zorg- en dienstverlening in wijken, gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van cliënten. Hierbij kijken we expliciet naar de implicaties van deze concepten voor de benodigde interprofessionele competenties van zorgprofessionals en samenwerkingsmodellen voor professionals (en samenwerking met het cliëntsysteem) op de zelfredzaamheid van cliënten.
 • Gezonde en actieve leefstijl. Deze lijn richt zich op de vraag hoe cliënten aangezet kunnen worden tot een actieve, gezonde leefstijl en blijvende gedragsverandering. De focus ligt op ‘bewegen’ en ‘voeding’. Rondom bewegen zijn twee hoofdthema’s te onderscheiden: het verleiden tot bewegen en het stimuleren van bewegen over de zorgketen heen. Het voedingsaspect wordt onderzocht in relatie tot bewegen.

Bij de onderzoeksactiviteiten staan de volgende uitgangspunten in onze werkwijze centraal:

 • Begin- en eindpunt van de activiteiten is de beroepspraktijk van (zorg)professionals. De vragen worden opgehaald binnen het werkveld of we anticiperen op actuele ontwikkelingen in de zorg.
 • Cliënten en centrale belanghebbenden (mantelzorgers, ouders) worden zoveel mogelijk betrokken bij de keuzes, ontwikkeling, uitvoering en implementatie van de projecten.
 • Activiteiten worden in een interprofessionele aanpak samen met de stakeholders (zorgprofessionals, cliënten, bedrijven, docenten en studenten) uitgevoerd.
 • Bij alle thema’s is er speciale aandacht voor de ondersteunende rol van technologie.
 • De projecten worden op een wetenschappelijk verantwoorde wijze uitgevoerd, waarbij de vraagstelling leidend is voor de gebruikte methodologie.
 • Binnen projecten wordt verbinding gezocht tussen onderzoekslijnen, waardoor expertise steeds optimaal ingezet wordt en krachten gebundeld worden.
 • De activiteiten zijn ‘aandoening overstijgend’, dit houdt in dat we ons niet primair richten op bepaalde aandoeningen of ziektebeelden. Wel is er voor bepaalde doelgroepen extra aandacht, bijvoorbeeld voor mensen met kanker vanwege het bijzondere lectoraat dat binnen het lectoraat A&P is ingesteld.
 • De ontwikkelde kennis wordt geïmplementeerd in curricula van de paramedische en verpleegkundige opleidingen en vertaald naar (bij)scholing voor professionals in het werkveld.

 

Meetinstrumenten

Ga naar de website

Contact

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Lector: Sandra Beurskens
E lectoraat-ap@zuyd.nl
T +31 (0)45 400 63 78